289 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

What is the role of astroglial calcium signaling in hippocampal memory encoding?

Hvordan husker du det som skjedde i går eller for 20 år siden? Det er kjent at nervecellenes aktivitetsmønstre i dagliglivet gjentas når vi sover. Dette ekkoet av den opprinnelige opplevelsen er viktig for langtidslagring av minner. Dette fenomenet er spesielt godt studert hos de såkalte stedcell...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Drug repurposing: new options for prevention and treatment of colorectal and breast cancer

Reduserte kostnader ved DNA sekvensering har banet vei for mer målrettet medisinsk behandling. Men til tross for enorme investeringer de senere årene har utviklingen av nye kreftmedisiner vist seg å være vanskelig. Prisen for disse nye målrettede medisinene har også eksplodert de senere årene, no...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bodies of Evidence

Målinger av menneskekroppen har en lang og politisk betent forhistorie, spesielt innen kriminologifaget og kriminalvitenskapene. Vi ser nå en framvekst av bruk av biometri på den offentlige og private arena, så vel som helt nye måter å gjøre kroppen om til data. På dette feltet skaper digitaliser...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Future preservation of past life: A multidisciplinary investigation into preservation of ancient biological remains from medieval cemeteries

Skjelett fortel historiar. Kor snakkesalige dei daude er avheng av kor godt bevart dei er. Men, kva påverkar bevaring av arkeologisk biologisk materiale? For å undersøkje dette spørsmålet, vil vi utføre ei arkeologisk utgraving av ein mellomaldersk gravplass i Stavanger, samt analysar av skjelet...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Rogaland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ADHD medication in pregnancy: understanding the population and outcomes related to treatment use and discontinuation

Målet vårt er å studere om bruk eller seponering av ADHD-legemidler under graviditet er assosiert med en økt risiko for uheldige fødselsutfall. De siste tjue årene har ADHD blitt en mer vanlig diagnose blant voksne. Som en følge av dette har det vært en betydelig økning i bruk av ADHD-legemidler ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Evaluation optics of the nation state: The past, present and future of public documentation.

Uavhengig evaluering og revisjon er grunnleggende funksjoner i det norske demokratiet – fra Riksrevisjonens toneangivende rapporter, som får stor offentlig oppmerksomhet, til alle evalueringsprosesser som til enhver tid pågår i departementer, direktorater og frivillige organisasjoner. Dette syste...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Endothelial programs that activate or blunt antiviral responses

Mye tyder på at det tynne cellelaget på innsiden av blodkar (endotelceller) har en viktig rolle i virusinfeksjoner. For eksempel er fugleinfluensavirusets evne til å forårsake sykdom tett knyttet til hvorvidt viruset kan infisere endotelceller eller ikke. En rekke virus er i stand til å oppformer...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Ukjent Fylke

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Bioinformatics for Proteogenomics - looking up the answer in the back of the book

Monogen diabetes er en uvanlig form for pediatrisk diabetes. Avhengig av genetiske profil, kan pasienter unngå livslang insulinmedisinering og tilhørende komplikasjoner. Det kan likevel være utfordrende å (1) utlede konsekvensene av de genetiske mutasjonene pasientene har, samt å (2) forutsi resp...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

CyTOheart: Cytohesins in the heart - regulation of natriuretic peptide signaling

Hjertesvikt er et økende problem i samfunnet og vi har behov for bedre hjertesviktbehandling. Dette krever bedre forståelse av mekanisme for hjertets funksjon både i normale og sviktende hjerter. I hjertesvikt klarer ikke hjertet lenger å pumpe nok blod til resten av kroppen. Det er to hovedgrupp...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Deciphering the role of the oxytocin system in mental traits and physical health

Hormonet oksytocin har vært assosiert med fødsel og amming i mer enn et århundre. Nyere forskning har imidlertid vist at oksytocin også påvirker tankene og følelsene våre, spesielt de som er relatert til sosial atferd. Oksytocinnivået i hjernen kan økes ved intranasal administrering av hormonet, ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Public leadership, organizational performance, and trust in government

Administrative ledere i offentlige organisasjoner spiller en viktig rolle i styringen av demokratiske samfunn. De sikrer at politiske beslutninger blir implementert på en effektiv og upartisk måte. De er 'ansiktet' for organisasjonen sin i offentligheten, og de anses vanligvis som svært innflytel...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

CONMIG: Geographies of Conflict-Induced Migration

Hvorfor utløser noen konflikter storskala migrasjon, mens andre ikke gjør det? Og hvor flykter mennesker når konflikt bryter ut? Konflikt-migrasjon er et av de viktigste globale utfordringene i vår tid. Forskning på temaet har ikke vært i stand til å forklare variasjonen i omfang av konflikt-migr...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Orthogonal gauge duality & non-commutative geometry

Dette prosjektet arbeider mot ny teoretisk forståelse innen det matematiske feltet algebraisk geometri. Hovedmålet er å konstruerere og analysere nye eksempler av ikke-kommutative algebraiske varieteter. I algebraisk geometri studerer man algebraiske varieteter. Disse er geometriske objekter som...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The SafeTwoTreat Study: Harnessing Pharmacogenetic Data For Safer Use Of Psychotropic Medicines In Pregnancy

Depresjon og angst er utbredte psykiske sykdommer. Mange pasienter, inkludert kvinner i reproduktiv alder, opplever stor nytteverdi av å bruke legemidler mot disse sykdommene. Avgjørelser om å bruke slike legemidler i svangerskapet er utfordrende, særlig fordi enkelte studier har knyttet mors bru...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Re-thinking the programming hypothesis: Prenatal maternal anxiety/depression, DNA methylation and child psychopathology. A sibling design.

Kvinner som venter barn blir stadig advart mot alle mulige farer som kan skade barnet i magen, og både angst og depresjon er blant de vanligste lidelsene hos gravide kvinner. Selv om konsekvensene av eksponering for mors angst og depresjon på barnets utvikling er godt dokumentert, er årsaksmekan...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coupled reanalysis of the climate back to 1850

For å øke kunnskapen om årsakene til klimavariasjoner og for å bedre kunne skille mellom menneskeskapte og naturlig klimavariabilitet, er en stort sett avhengig av å benytte klimamodellsimuleringer. Årsaken til dette er at observasjonsdata er sparsomme og ikke jevnt fordelt over tid eller geogra...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Opening future biotechnological possibilities by revealing the acclimation and biogenesis of the photosynthetic apparatus in marine algae

Kiselalger er den økologisk viktigste gruppen av mikroalger (planteplankton) og bidrar til 20-25% av den globale primærproduksjonen. Disse organismene har også potensiale til å kunne bli utnyttet kommersielt til for eksempel biodrivstoff, fôr til oppdrettsnæringen, som kilde til nanomateriale ell...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exploring the Causal Effects of Immune Responses to Cognitive and Mental Health - Integrating Large-scale Genomics with Longitudinal Studies

Hjernen vår og immunforsvaret er tett koblet sammen, og påvirkes kontinuerlig av vårt genetiske utgangspunkt og miljøet vi lever i. Fra både genetikken og miljøet kan det dukke opp problemer som vanskeliggjør kommunikasjonen mellom de to som gjør oss utsatte for nevropsykiatriske og nevrodegenera...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Science Fictionality

Dette prosjektet bruker science fiction (SF) som et utgangspunkt for å stille spørsmål ved de kulturelle vilkårene som ligger bak sosiale forestillinger om mulig endring. Fordi ting endrer seg over tid, er tanken om framtid og hva vi kan gjøre i den eller hva som kan bli mulig å gjøre i den, vevd...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TailorMade: Tailoring Server Processors to Application Characteristics for Sustainable Warehouse-Scale Computing

TailorMade tar sikte på å ta et sprang mot bærekraftig storskala databehandling, også kalt skybasert databehandling. Vi foreslår å spesialisere maskinvare, spesielt prosessorer, som brukes i disse datasentrene for å matche egenskapene til programmene som kjører på dem. Måten vi gjør databehandli...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Emergent networks: Predicting strain localization and fracture network development

Hvordan kan vi estimere tidspunktet for det neste store jordskjelvet? Evnen til å estimere når det neste store jordskjelvet vil oppstå på et bestemt sted (dvs. Los Angeles) vil gi umiddelbare samfunnsmessige og økonomiske fordeler. Observasjoner av naturlige jordskjelv fra jordskorpen og av jords...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

MAgma PLays with sedimEntary rockS - Element exchange between magma, sedimentary host-rocks and environment

Vi kaller tiden vi lever i Anthropocene, den menneskelige epoken, fordi menneskelig aktivitet fører til globale endringer i klima og miljø. For å forstå nåtiden studerer forskere geologiske hendelser langt tilbake i tid. De forårsaket lignende endringer på jorda som de vi er vitne til i dag. Diss...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norwegian across the Americas: New perspectives on heritage languages

Arvespråk er språk som tilegnes og brukes i hjemmet, men som ikke er det dominante språket i det større, nasjonale språksamfunnet (Rothman 2009). Arvespråkstalere er ofte etterkommere av migranter, og de representerer en ekstremt interessant form for tospråklighet: Arvespråket er førstespråket de...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Arctic Voices in Art and Literature in the Long Nineteenth Century

Arctic Voices er et prosjekt som bringer fram historier fra Arktis der erfaringene til urfolk og dyr settes i sentrum. Fortellingene har sitt utgangspunkt i lokale steder i Vest-Arktis mellom cirka 1789 og 1914, en periode da folk og dyr der opplevde økt kontakt med og påvirkning fra Europa og No...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Searching for Dark Matter with Light

Vi har kommet langt med utforskning av universet vårt, og i dag vet vi at det finnes milliarder av stjerner i galaksen vår, og vi har mange millioner av andre galakser i tillegg. Likevel predikerer moderne kosmologiske modeller at vanlig materie bare utgjør 16% av det totale materieinnholdet i un...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Superconducting Triplet Spintronics: generation, control and application

Klassisk databehandling bruker elektronisk ladning for å overføre og manipulere informasjon. Elektroner har imidlertid andre kvanteegenskaper som ikke utnyttes i elektronikk. Spinntronikk undersøker bruken av egenskapen spinn istedenfor, eller i forbindelse med, elektronisk ladning. Ved å gjøre m...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Irregularity and Noise In Continuity Equations

Partielle differensialligninger (PDEer) dukker opp i modelleringen av et stort antall naturfenomener, slik som luftflyt i atmosfæren; vannbølger over havet; elektriske signaler i et kretskort; og til og med den kollektive oppførselen til store flokker dyr, som f.eks. fugler, fisk eller mennesker....

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

New approach to produce all-female salmon avoids the use of hormones and can be combined with vaccination to achieve sterility

Noen av dagens viktigste bærekraftsutfordringer i lakseoppdrettsnæringen er lakselus og genetisk påvirkning fra rømt laks til ville populasjoner. Dersom man beholder smolten i en lengre periode på land vil oppholdstiden i sjøen bli kortere, og infeksjoner med lakselus vil dermed reduseres. På en ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A Stochastic ContROL approach to machine Learning with applications to Environmental Risk models (SCROLLER)

Hovedideen i SCROLLER-prosjektet er å studere sammenhengene mellom stokastisk analyse, risikoteori og maskinlæring. Stokastisk analyse er den delen av matematikken som analyserer usikkerhet over tid. Spesielt er stokastisk optimal kontrollteori et verktøy for å ta optimale beslutninger over ti...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Digital interaction and multilingualism at work and in school: The case of Lithuanians in rural Eastern Norway

Dette prosjektet undersøker digital kommunikasjon mellom litauiske arbeidsinnvandrere og nordmenn i arbeids- og skolesektoren i Innlandet. Hvilke verktøy og hvilke språklige ressurser er i bruk for hvilke formål? Hvordan påvirker kommunikasjonen opplevelsen av sosial likhet og inkludering? Vi kom...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet