0 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Whole Crop Wheat and Barley Silage in Dairy Production

Hovudformålet med prosjektet har vore å etablere eit kunnskapsgrunnlag for produksjon av høge avlingar av heilgrøde med næringsinnhald som høver til høgtytande mjølkekyr under norske forhold. Heilgrøde er korn og/eller belgvekstar som vert hausta som sams vare med halm, blad og aks etter skyti...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Bruk av fjernmåling for økt presisjon i engdyrking

For å kunne øke avlingene og oppnå en mer lønnsom husdyrproduksjon, må potensialet til grovfôrressursene utnyttes mer optimalt. Fjernmålingsteknologi (med sensorer montert på traktor, droner og satellitt eller bærbare) er verktøy som kan bidra med rask kartlegging av avlingsmengde og kvalitet, og...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving the profitability of spring oilseed Brassica production - a key to improving quality and yield of cereal crops in Norway

Gode agronomiske tiltak er viktige for å gi en stabil og robust norsk kornproduksjon. Vekstskifte med oljevekster, som raps og rybs, er nettopp et slikt tiltak fordi det bidrar til å sanere kornsjukdommer og kan gi en positiv effekt på jordstruktur og næringsforsyning. Når det likevel har vært dy...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

New approaches for management and breeding of dairy cows, in automatic milking systems (AMS)

AMS-prosjektet omfatter tre prosjekter som har blitt administrert og medfinansiert fra Norges forskningsråd, i tillegg til prosjektmidler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. I disse prosjektene har forskere fra samfunnsvitenskap, dyre- og veterinærvitenskap, matematikk, fysikk og k...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Realisation of animal welfare goals in Norways food sector.

ANIWEL har produsert kunnskap om hvordan matprodusenters oppfyllelse av dyrevelferdslovens formål kan oppnås. Dyrevelferdslovens formål er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyrene. Loven etablerer således én målsetting for dyrenes velferd ("god dyrevelferd") og én målsetting for menneskers ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Viken

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Upgrading the Nicaraguan dual purpose value chain through system dynamic modelling

In Nicaragua, dairy and beef production is often the most important household income source. Several factors, however, limit the participation of small scale cattle farmers in cattle value chains. The quantity of milk produced by small scale farmers is us ually low, characterized by high seasonal...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBIO

...

Awarded: NOK 43.4 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

CORE Organic Plus: FertilCrop - Managing fertility building in organic cropping systems

Hovedmålet er å utvikle effektive og bærekraftige dyrkingsmetoder som bedrer avlingene i husdyrløse økologiske dyrkingssystemer. Prosjektet bruker data fra feltforsøk i Europa for å undersøke hvordan ulike dyrkingstiltak som vekstskifte og jordarbeiding påvirker jordas fruktbarhet og ugrasmengde....

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBIO (tidl. Skog og landskap)

...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Miljømelkseminar

I Miljømelkprosjektet har vi mange interessante resultat på Avling, avdrått, Økonomi, Energibruk, balanser og effektivitet av næringsstoffene Nitrogen, Fosfor og Kalium og beregnede utslipp av drivhusgasser på 20 melkeproduksjonsgarder i Møre og Romsdal. Ti av disse er økologiske og ti er konven...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Selenium requirement in Norwegian pig production

Prosjektet med tittel ?Selenbehov i norsk svineproduksjon» er et såkalt kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og private bidragsytere. I de senere år har det kommet flere rapporter fra svineprodusenter og deres veterinærer om økt for...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Nordisk konferanse for storfeprodusenter, rådgivere og andre

Fagkonferanse med over 20 faginnlegg i tillegg til gruppearbeid og debatt. Det er også satt av tid til byvandring i Steinkjer, Spelet om Helag Olav (Stiklestad), befaring langs den Gyldne Omvei (Inderøy), og gårdsbesøk i nærområdet. I tillegg til fagprogr am er det også etablert program for ledsa...

Awarded: NOK 38,768

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Internasjonalt seminar om vinteroverlevelse av gras

Det settes opp et internasjonalt seminar 11.-12.november 2014 på Gjøvik. Forelesere er blant de fremste i Norge, Europa, USA og Canada på vinteroverlevelse av gras i grøntanlegg. Målgruppa er dem som arbeider med gress i grøntanlegg i Norden, representan ter for frøfirma og andre leverandører, v...

Awarded: NOK 46,038

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Integrated weed management to increase yield and profitability in forage production

Ugras i grasmark kan redusere grovfôravlinga og redusere eller øke fôrkvaliteten avhengig av mengde og hvilke arter som dominerer. Når enga blir eldre blir det mer ugras og behov for å brakke enga med kjemiske ugrasmidler (herbicider) og jordarbeiding (harving og pløying). Det er et mål i Norge a...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Bærekraftig sjukdomshåndtering hos bier for å sikre pollinering og økt produksjon av honning og andre bieprodukter

1. Gjennom prøveuttak hos næringsutøvere og påfølgende analyser ved NMBU, veterinærhøgskolen og Norges Birøkterlag har man forbedret kunnskapen om forekomst av bisjukdommer og parasitter slik som åpen og lukket yngelråte, ulike bivirus og parasitter som Varroa destructor (varroamidd) og Acarapis...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Ewe nutrition for lamb viability and growth

Prosjektet utforsker hvordan ernæringa av søyer kan optimaliseres gjennom årets syklus, for å sikre søyer med optimal vekt og hold ved paring, og optimal fôring gjennom drektighet og tidlig laktasjon, med hensyn på å redusere perinatal lammedød, øke lammas livskraft og tidlige tilvekst. I prosje...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

The potential of quality milk from native endangered dairy cattle breeds - genetic and phenotypic characterization

Dette prosjektet har gått ut på genotypisk og fenotypisk kartlegging av individuelle dyr fra 6 gamle norske fe-raser for å undersøke den genetiske sammenhengen mellom hoved komponentene i melka og melkas teknologiske egenskaper. Hovedhensikten har vært å undersøke kvaliteten til melka fra de 6 ul...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Genetic Resources for Food and Agriculture in a Changing Climate

The main aims of the conference are to: - Contribute to an understanding of climate change and its predicted impact on agriculture and forestry - increase our understanding of adaptive genetic diversity and adaptation assess how genetic resources for foo d and agriculture are affected by the cha...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Optibeef - Increased meat production from beef cattle herds

Produksjon-reproduksjon Data fra Storfekjøttkontrollen (SFK) ble analysert for faktorer som påvirker kalvens fødselsvekt samt livstidsproduksjon hos ammekyr. Begge egenskaper påvirkes av besetning, rase, region og rase x regionsamspill. Automatisk brunstdeteksjon ble sammenlignet med visuell be...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Utilisation of by-products of food industry for development of a liquid biodegradable mulch film to control weeds in row crop production

En sirkulær bio-økonomi har vært et mål for nasjonale og internasjonale myndigheter de senere år. Utnytting av restfraksjoner fra norsk næringsmiddelindustri gjennom verdiskapning og innovativ produktutvikling bidrar til den norske bio-økonomien. Prosjektets forskningsmål var å utvikle utstpøytb...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

FeedMileage: Efficient use of feed resources for a sustainable Norwegian food production

FeedMileage - "Efficient use of feed resources for a sustainable Norwegian food production" is about going further on our own feed resources. Norsk husdyrproduksjon er sterkt avhengig av importerte proteinrike fôrressurser som soyamel (SBM). Økt og mer effektiv bruk av lokale proteinressurser,...

Awarded: NOK 40.2 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling og validering av dyrebaserte velferdsindikatorer egnet til løpende oppfølging av velferd i slaktekyllingproduksjonen

En etisk og bærekraftig kjøttproduksjon må også innebære god velferd for dyrene. Dyrevelferd handler om individets mestring av sitt miljø. Dyrets mestring avhenger av biologisk funksjon, mulighet for naturlig liv og dyrets subjektive opplevelse. Dyrets velferd kan måles ved å bruke såkalte velfer...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Riktig tilførsel av nitrogen og svovel om høsten for bedre vinteroverlevelse av flerårig gras, med vekt på gras til grøntanlegg

Vinterskader på gress gir store kostnader for fôrdyrkere og i park og idrettsanlegg med naturgress. Skadene kan ha mange årsaker, men grovt sett er der snømuggsopp og isbrann (anaerobe forhold under isdekke) som gir de største problemene. Dette prosjektet har vist at høstgjødsling med nitrogen ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norwegian wheat with optimized protein content and high baking quality

Norsk hvete har ofte stor variasjon i glutenkvalitet og lavere proteininnhold enn det som ønskes fra mølle- og bakeindustrien. Dette er kvalitetsutfordringer som har blitt mer fremtredende i senere år under endrede og mer varierende værforhold, og er begrensende for bruken av norsk hvete til mat....

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Production of high quality goat milk through increased use of Norwegian feed resources and improved feed utilization

Produksjon av geitemjølk med høy kvalitet ved økt bruk av norske fôrmidler og forbedret fôrutnyttelse Norsk geitemjølksproduksjon har en viktig rolle i norsk landbruk ved å produsere mjølk og mjølkeprodukter av høy kvalitet basert på utnyttelse av lokale fôrressurser og som landskapspleier. ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: MeetEat Kostholdskonferansen 2013

Konferansen i 2011 samlet ca. 240 deltakere fra kjøttbransje, helsesektor, landbrukssektor, undervisningssektor og FoU-miljøer. Siden konferansen i 2011 har kjøttbransjen jobbet for å etablere en strategisk og operativ plattform for arbeid knyttet til k jøtt og egg i kostholdet. Bransjen har op...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Fate and toxicity of priority endocrine disrupting organic pollutants in soil - Ivo Havranek - Czech Republic

This project will investigate the environmental fate and adverse effects on soil organisms of organo-phosphate flame retardants, triclosan and nonyl-/octyl phenols contained in domestic sewage sludge following its incrorporation into agricultural soil. Currently, sludge from treatment of domes...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Viken

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Population genomics in forest trees based on reduced representation genome sequencing - Ksenya Zakharova - Russia

Previously, genetic characterization and population genetics on forest trees have been based on very few molecular markers, typically isozymes, microsatellites or cytoplasmic markers, gaining a poor coverage of the genome. Recent developments in reduced-r epresentation genome sequencing have brou...

Awarded: NOK 84,000

Project Period: 2013-2013

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Norske råvarer som driver for merverdi.

Målsettingen med dette innovasjonsprosjektet var at deltakende bedrifter skulle settes i stand til å oppnå en merverdi ved bruk av norske råvarer. I innsiktfasen utforsket vi forbrukernes oppfatninger og handling i forhold til norske råvarer og norsk mat, hvilke elementer som bidrar til at forbr...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Simple winter housing systems for sheep - Consequences for health, welfare, production and economy

Forskningsprosjektet FåreBygg som ble igangsatt i 2013 avsluttes juni 2019. Prosjektet var basert på næringas behov for kunnskap om kostnadseffektive bygnings- og driftsløsninger for sau, og ble utviklet og utført i tett samarbeid mellom partnere fra sauenæringa og forskningsinstitusjoner. Den br...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Viken