0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mobilizing for and against Democracy (MoDe)

I mange land i verden er kampen for demokrati brennende aktuell. Dog har noen demokrati-bevegelser lykkes, mens andre har blitt møtt med vold og undertrykkelse diktatorer som har styrket sitt grep om makten. Noen demokrati-bevegelser som i en tidlig fase opplevde at kampen for mer demokratiske in...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Socioeconomic risk groups, vaccination and pandemic influenza

En ny influensapandemi sto på Verdens helseorganisasjons liste over de ti mest alvorlige truslene mot global helse både i 2018 og i 2019. Dette skyldes at pandemier medfører store antall sykdomstilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall. I tillegg kan pandemier og alvorlige epidemier få store øko...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Network-building Activities, The CORE Group

Forskningsgruppen «Citizens, Opinion, Representation, and Elections» (CORE) ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, fikk høyeste skåre og ble vurdert som Excellent i Evalueringen av samfunnsvitenskapene (SAMEVAL) i 2018. Dette prosjektet vil bidra til ytterligere vitens...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

SAMEVAL network activities and PhD courses - PRIO Migration Research Group

Migration Research Group [Forskergruppe for migrasjonsforskning] ved Institutt for fredsforskning (PRIO), som ledes av Forsker I Jørgen Carling, er et tverrfaglig, internasjonalt orientert forskningsmiljø som forsker på teoretiske aspekter ved migrasjon og transnasjonalisme, og måtene disse henge...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Skatt og velferdsstatens finansiering

Hensikten med denne søknaden er å finansiere utvidet kontakt med utenlandske forskerer, arrangere konferanser og doktorgradskurs for derigjennom bidra til nettverkseffekter og høyere forskningskvalitet. Disse tiltakene vil heve kvaliteten på forskningen ved senteret og øke kontaktflaten mot int...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Quality of accounting and auditing in the public sector

Prosjektet skal styrke kvaliteten av regnskaps- og revisjonstjenester i offentlig sektor. Dette er for å bekjempe korrupsjon og forbedre åpenhet, demokratisk styring, ansvar, økonomisk bærekraft og beredskap mot økonomiske kriser. Hovedmålet med prosjektet er å styrke MACE-forskningsgruppens kapa...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Global Challenges, Sustainability, and the Welfare State - Perspectives from Labor, Behavioral and Macroeconomics

Norge er en liten, åpen, og ressursbasert økonomi der globale endringer i oljepriser, valutakursvolatilitet og andre internasjonale sjokk påvirker økonomi og velstand. samfunnets velvære. Den nåværende COVID-19-pandemien er et eksempel på et slikt sjokk med stor innvirkning på norsk økonomi. Det ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The Smartphone Pandemic: Mobile technologies and data in the COVID-19 response (SMARTCOVID)

I løpet av den første måneden av COVID-19-pandemien rapporterte mange internasjonale medier om kinesiske myndigheters oppsiktsvekkende bruk av ny teknologi for å få sykdomsutbruddet under kontroll: fra droner som deler ut medisiner, og roboter som tilbyr pleie, til bruk av mobilapper som sporer o...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

SMART PLAN - bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samskaping og visuell simulering i planprosesser

Når samfunnet planlegges og det skal tas beslutninger er det behov for gode kunnskapsgrunnlag. Digitale verktøy er lite brukt i offentlige planleggingsprosesser selv om teknologi er på full fart inn i byutvikling gjennom smartby-prosjekt. I dag brukes det store ressurser på innsamling og bearbeid...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Møre og Romsdal

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

PluriLand: Theorizing Conflict and Contestation in Plural Land Rights Regimes

PluriLand-prosjektet tar sikte på å utvikle teori om krav om landrettigheter i fler-rettslige regimer gjennom tverregionale undersøkelser av landstrider som påvirker landrettighetene til sårbare samfunn. Til tross for beskyttelsen av urfolks, tradisjonelle og/eller kommunale landrettigheter i fle...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Pandemic Rhetoric, Trust and Social Media: Risk Communication Strategies and Public Reactions in a Changing Media Landscape (PAR-TS)

Samfunnet er avhengig av en viss grad av tillit mellom borgere, og mellom borgere, myndigheter og medier. Under en krise som COVID-19 settes slik tillit på prøve, og dette er fokuset for PAR-TS-prosjektet. For det første studerer vi hvordan norske helsemyndigheter forsøker å bygge tillit til hvor...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Emotional Contagion (EmotiCon): Predicting and preventing the spread of misinformation, stigma, and anxiety during a pandemic

Feilinformasjon, stigma og angst har spredt seg i befolkningen i kjølvannet av COVID-19-pandemien. I «Emotional Contagion» (EmotiCon)-prosjektet skulle vi forklare på hvilken måte og hvorfor dette skjedde i Norge. Dette gjorde vi gjennom å utvikle en sosial simulering av Norge; en multiagent kuns...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Agder

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Social Sustainable City - the Role of Strategic Planning for Local Housing Markets Heterogeneity

STRATEGIC HOUSING: THE SOCIAL SUSTAINABLE CITY ? THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING FOR LOCAL HOUSING MARKET HETEROGENEITY (StrategicHousing): Byene er i økende grad arena for sosioøkonomisk ulikhet, og det er behov for økt forståelse for hvilken rolle boligpolitikken spiller i byenes sosioøkonomiske...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Managing Ethical Norwegian Seascape Activities

Forvaltning av marine ressurser etterstreber bærekraftig utvikling ved å balansere ressursutvinning, bevaring av biologisk mangfold og samfunnsaksept. Imidlertid har disse tre aspektene en tendens til å stå som monolitiske pilarer i deres tilnærminger til bærekraft. Silke uintegrerte tilnærminger...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Planning, knowledge and collaboration for developing vibrant and attractive city centres

Hensikten med prosjektet er å bidra til at små og mellomstore byer planlegger og utvikler sine byer og sentrum på måter som bidrar til mer attraktive og levende sentrum. Videre, at plan- og beslutningsprosesser knyttet til sentrumsutvikling blir mer effektive, både med tanke på tidsbruk og målopp...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Legitimacy challenges - An analysis of mistrust in core institutions and the normative fundament of the welfare state.

Det norske barnevernssystemet har det siste tiåret blitt utsatt for sterk kritikk både nasjonalt og internasjonalt. Dette til tross for at Norge konsekvent kommer høyt ut på internasjonale målinger av tilstanden for barns rettigheter og velferd. Deler av kritikken mot det norske barnevernssysteme...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Governing transitions in the Norwegian outfields: Between agrarian traditions, modern consumption and green industrialisation

Prosjektet ser på forskjellige konfliktar som oppstår i samband med bruk av utmarka i Noreg. Føremålet med prosjektet er å sjå på korleis me kan skapa tillitt og sosial berekraft mellom forvaltning og lokalsamfunn og brukarar av utmarka. Så langt har prosjektet bryrja utforska lokalsamfunnas reak...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation

MEATigation er eit forskings- og industrisamarbeidsprosjekt som skal utforske eit viktig trinn i Noregs omstilling til ei lågutsleppssamfunn, nemleg transformasjon av matsystemet. Ein reduksjon i vestleg kjøttforbruk er viktig for å sørge for at vi har nok mat til alle menneske på jorda samstunde...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Understanding the Role of Trust in the Institutions of the Welfare State

I prosjektet studerer vi nylige forsøk på fremme tillitsbasert styring i danske og norske kommuner. I den offentlige debatten har begrepet «tillitsreformer» vært brukt som begrep for slike forsøk på å erstatte overdrevne kontrollrutiner i offentlige organisasjoner med tillitsbaserte tilnærminger ...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Improving trust-based management in Nordic urban governance and management education

Idéen om tillitsbasert styring og ledelse springer ut fra reformer i København og har spredd seg til den offentlige sektoren i Norge og Sverige. Denne modellen blir oppfattet som en innovasjon, noen ganger kalt den nye nordiske styringsmodellen, og gjerne forskjellig fra tradisjonell styring og k...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Cities confronted by protests: Democratic governance for efficient and socially just climate transformation

DEMOCLIM studerer utviklingen nye demokratiske styringsformer som svar på klimaprotester i fire skandinaviske byer: Oslo, Bergen, Stockholm og Gøteborg. Utgangspunktet for prosjektet er den tilspissede konflikten om klimapolitiske løsninger i byer verden over. Byene må takle to nye og tilsynel...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Reaching Out to Close the Border: The Transnationalization of Anti-Immigration Movements in Europe (Anti-Mig)

Migrasjon oppfattes av mange som en av vår tids største utfordringer. Vi ser at motstanden mot immigrasjon, på tvers av det politiske spektret, er grunnlag for kraftfull politisk mobilisering. Anti-migrasjonsbevegelser har som målsetting å begrense mobilitet på tvers av grenser, og tar til orde f...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Field of goals: Co-production and implementation of the Sustainable Development Goals in regional and local planning

I samarbeid med kommunene i prosjektet har vi valgt ut hvilke kommunale planprosesser vi skal teste ut metodene og rammeverket vi holder på å utvikle for å bruke bærekraftsmålene i konkret planlegging. Vi har en løpende dialog med kommunene for å forstå hvilke utfordringer de støter på når de ska...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Electoral Ramifications of Environmental Policy

Forskningsprosjektet THERAPY undersøker hvordan velgere responderer på klima, miljø og energipolitiske tiltak (omtales heretter som "miljøpolitikk"). Anekdotiske bevis, som De gule vestene i Frankrike og Nok er Nok! bevegelsen i Norge, antyder at miljøpolitikk kan skape splid mellom folk og polit...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Rapids and backwaters. Adapting fast and slow to a digital cultural turn.

Dette prosjektet skal undersøke hvordan digitalisering har påvirket ulike typer verdiskaping for kulturen. Det skal også undersøke hvordan regulering, copyright og kulturpolitikk har tilpasset seg den digitale produksjonen og distribusjonen av kultur. Hva er det vi vet og ikke vet om kunsten i de...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Crime-Reducing Effect of Education: Disaggregating Education and Impact on Violent Crime (CREED)

Kan myndigheter redusere voldskriminaliteten ved å styrke utdanningen? Og i så fall: under hvilke betingelser? Disse spørsmålene har stor politisk betydning, siden mange land med lave og middels inntekter også har svært høye rater mht voldskriminalitet. Dette står i kontrast både til den langsikt...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Anatomy of Resistance Campaigns

Hvorfor er noen land demokratier mens andre styres av diktatorer? Hvorfor blir noen demokratiske bare for å gli tilbake til autokrati noen år senere? Mens de fleste studier har fokusert på sakte økonomiske og demografiske faktorer, ser vi på aktørene som faktisk organiserer motstand mot autoritær...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigrant inclusion in Norway: An analysis of immigrant adaption and native reaction

Prosjektet ser integrasjon som en toveis prosess. Inkludering dreier seg både om hvordan innvandrere tilpasser seg det norske samfunnet, men også av hvordan majoritetsbefolkningen responderer på innvandringen. Når det gjelder integreringen, er vi opptatt av effektene av ulike sider ved integrasjo...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Source Criticism and Mediated Disinformation

Prosjektet Source Criticism And Mediated Disinformation (SCAM) vil utvikle ny kunnskap og metoder som er egnet til å oppdage og motvirke spredning av desinformasjon i demokratiske samfunn. Desinformasjon, som falske nyheter, konspirasjonsteorier, propaganda og mediamanipulering, har dukket opp so...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Konsept for styrket demokratimedvirkning

Fordi det «Gir mening» Hva gjør vi når demokratiet ikke føles kompatibelt med tiden vi lever i? Vi utvikler 2.0-versjonen. PostLocal vil via satsningen «Gi mening» modernisere dialogen i samfunnet, med mål om å skape mer engasjement og deltagelse - hos flere. Grunnmuren i demokratiet er ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken