0 projects

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Rapids and backwaters. Adapting fast and slow to a digital cultural turn.

Dette prosjektet skal undersøke hvordan digitalisering har påvirket ulike typer verdiskaping for kulturen. Det skal også undersøke hvordan regulering, copyright og kulturpolitikk har tilpasset seg den digitale produksjonen og distribusjonen av kultur. Hva er det vi vet og ikke vet om kunsten i de...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestfold og Telemark

H20-SOCIETY-Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies

Policy, Expertise, and Trust in Action

Many policy decisions in contemporary knowledge-based forms of governance are driven by advice, evidence and data provided by experts from diverse arenas. In democratic societies, trust in the provenance and justification of policy measures are essential for their implementation. The rise of po...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Prosjektet TRUCOM studerer hvordan den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen tolker og iverksetter sitt mandat gitt av Stortinget. Stortinget vedtok i 2018 at en egen kommisjon skal granske myndighetenes fornorskningspolitikk som ble ført overfor samer, kvener og norskfinner (skogfinner er i ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The Geopolitics and Geoeconomics of Maritime Spatial Disputes in the Arctic (GEOSEAS)

Det siste tiårets teknologiske utvikling og staters tiltakende interesse i utnyttelse av havet har ført til at vi trenger å bedre forstå konflikter og konflikthåndtering til sjøs. Ingen steder er dette mer tydelig enn i Arktis. Eksempler der inkluderer overlappende kontinentalsokkelkrav, opprette...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

PARTICIPATORY MODELLING OF INTEGRATED ECOSYSTEM-BASED MANAGEMENT REGIME FOR INVASIVE CRABS

Mange tenker at invaderende arter kun representerer en trussel mot biodiversitet og gir kostnader for samfunnet. Men noen invaderende arter kan også gagne oss, noe som gjør det vanskelig å finne den rette forvaltningsstrategien. Både kongekrabben (KK) og snøkrabben (SK) er invaderende arter i Bar...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Upscaling sustainable collaborative consumption using public libraries

Dette prosjektet tar for seg hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn. En slik transformasjon krever endringer på mange nivåer, ikke minst i hvordan vi forbruker varer og tjenester. En orga...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Microdata Platform for Norwegian and International Research and Analysis

Da microdata.no kom på lufta i mars 2018, fikk forskere og andre brukere for første gang en plattform med direkte, online og selvbetjent tilgang til mikrodata fra SSB, uten å søke og uten å bryte personvernet fordi selve grensesnittet er anonymiserende. På plattformen står brukerne fritt til å ko...

Awarded: NOK 42.3 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Voluntary organizations in local emergency management

Prosjektet studerer frivillige aktørers rolle i lokalt beredskaps- og redningsarbeid i Norge og Danmark, med spesielt fokus på samarbeidet mellom frivillige beredskapsorganisasjoner, offentlige beredskapsetater og lokale myndigheter. Når en krisesituasjon oppstår kreves ofte ressurser utover d...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

"Det er ikke nok å høre - alle må også gjøre"

Hva skal til for at barna skal oppleve at de blir hørt i sine egne saker jfr. Barnekonvensjonens art. 12, Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunktene i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets sy...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

THEORETICAL ADVANCES OF CYBER RESILIENCE – PRACTICE, GOVERNANCE AND CULTURE OF DIGITALIZATION

TECNOCRACI vil styrke samfunnets evne til å bygge effektiv informasjonssikkerhet og håndtere digital sårbarhet gjennom å hente inspirasjon og konsepter fra fagfeltet "resilience". Dette fagfeltet er orientert mot dynamisk tilpasningsevne i komplekse omgivelser, og har hatt stort gjennomslag innen...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

LAW22JULY: RIPPLES (Rights, Institutions, Procedures, Participation, Litigation:Embedding Security)

Dette tverrfaglige prosjektet undersøker og belyser noen av de mange sivilrettslige prosessene som har fulgt i etterkant av angrepet 22. juli 2011. Prosjektet kombinerer rettssosiologi, juss, etikk og urbane studier for å undersøke de rettslige konsekvensene av 22. juli, og inkluderer en komparat...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Collective Approach of Research and Innovation for Sustainable Development in Highland

The HIGHLANDS’ goal is to contribute to Inclusive Sustainable Development in Highlands (ISDH) through collective and impact-driven Research & Innovation (R&I), based on capacity building, sharing of local-global knowledge, experience, and tools. It will drive a co-innovation process through secon...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken og 2 andre

H20-SOCIETY-Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies

Trust in Governance and Regulation in Europe

TiGRE provides an encompassing and coherent analytical framework for the study of trust relationships in governance. It studies trust among actors of regulatory regimes, such as regulators, political, administrative and judicial bodies, the regulated industries, service providers and their intere...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning K. G. Jebsen-senter for havrett

Midlene finansierer K. G. Jebsen-senter for havrett, ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Senterets hovedaktivitet er forskning, særlig folkerett, men også nasjonal rett. Formålet med senteret er: «Å vurdere hvordan havretten og nasjonal lovgivning som gjennomfører denne s...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SKATT-Skatteøkonomi

11th Norwegian-German Seminar on Public Economics

The 11th Norwegian-German Seminar on Public Economics is another joint initiative of CESifo, NoCeT, and OFS, takes place in Munich, Germany, and brings together about 25 researchers plus some local non-presenting participants from the CESifo network in Munich. Traditionally, there are 10 to 12 pa...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Government by Algorithm - Protecting Democratic Values in the Deployment of Artificial Intelligence by the Public Sector.

Norsk offentlig sektor nyter stor tillit i befolkningen. Tilliten kommer av lange tradisjoner og systemer der demokratiske prinsipper som frihet, likhet og åpenhet er grunnleggende. Digital agenda gir offentlig sektor en klar målsetning om å utnytte teknologi til å ?sette brukeren i sentrum...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

UNelected REPresentatives: The Impact on Liberal Democracy in Europe (UNREP)

I 2021, Billie Eilish oppfordret alle i moteindustriet til å fjerne pels fra produktene sine "... not only for animals, but also for our planet and environment too." Candice Owens krevde et slutt på obligatorisk koronatesting på vegne av konservativene. Den Afghanske kvinnelige fotballspilleren K...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The ‘politics’ of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services

Dette strategiske og miljøbyggende forskningsprosjektet bidrar til å utvikle tjenesteforskning som forskningsfelt gjennom en flerfaglig og sammenlignende utforskning av hvordan tjenestesamhandling er politisert, prioritert, organisert og erfart på ulike nivå og av ulike aktører i den norske velfe...

Awarded: NOK 23.9 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management (DYNAMIC)

Forskningsprosjektet "Redusere risiko for brannkatastrofer gjennom dynamisk risikomodellering og risikostyring (DYNAMIC)" har nå vært aktivt i to år. Vi har konsentrert oss om å utvikle en matematisk modell som kan beregne relativt fuktighet (et mål på hvor tørt det er) inne i trehus, ved hjelp a...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Consequences of Investments for National Security (COINS)

Utenlandske investeringer er enkelt sagt at et selskap i ett land investerer i et selskap i et annet ? og gjerne en investering så stor at det leder til kontroll over selskapet. Selskaper ønsker å vokse og å tjene mer, og hvis de finner et utenlandsk selskap som de tror vil gjøre det bra i fremti...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Health risks and health effects of firefighter work: Exposures, diseases and preventive measures

Eksponering til varme omgivelser i kombinasjon med høy arbeidsintensitet utsetter brannkonstabler for betydelig termisk stress. Under brannslokking er det også påvist eksponering av flere kreftfremkallende stoffer, både ved direkte eksponering via hud og luftveier, men også via bekledning og anne...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Institutionalizing Indigenous Peoples Rights in China: From a Paternalistic Evolutionist Paradigm to Self-determined Development

Som følge av den økende globale bevisstheten om urfolks rettigheter i Europa, Afrika, Latin-Amerika og Asia, har verdenssamfunnet gjennomgått en rekke juridiske reformer. FNs erklæring om urfolks rettigheter (UNDRIP) i 2007 representerte en milepæl i arbeidet for global fremme av menneskerettighe...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Bidrag til NordForsk-utlysning om samfunnssikkerhet

...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Demokratisk innovasjon i praksis: Forskning på medvirkning og legitimitet i kommunale beslutningsprosesser.

Hvordan kan demokratiet fornyes slik at flest mulig støtter opp om det? Nye og alternative former for involvering og medvirkning er i dag viktige tema i den internasjonale diskusjonen om demokratiets tilstand. DEMOVATE-prosjektet prøver ut medvirkning i praksis ved å invitere et tilfeldig utvalg ...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Far right politics online and societal resilience

Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen. I prosjektet brukes "ytre høyre" s...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A Green Light for Aquaculture? Sustainable Innovation and Growth in Norway

Dette prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad nye reguleringer og forvaltningstiltak fremmer miljømessig bærekraftig lakseoppdrett. Det fokuserer særlig på forekomsten av lakselus i produksjonsområder og på villfisk - en sentral indikator for bærekraft - men studerer andre miljøindikatore...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Urfolks selvbestemmelsesrett og demokrati

Prosjektet skal se på utviklingen av egne styreordninger som urfolk i Norge i lys av utviklingen for urfolk i deler av Canada har, og om disse rommer former for selvbestemmelse som samtidig følger alminnelige demokratiske spilleregler. Gjennom studier av konkrete ordninger og praksiser er må...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Modeller for medborgersamskaping

Er det mulig å legge bedre til rette for innbyggerengasjement? Dette har forskere, kommuner, frivilligsentraler og sosiale entreprenører undersøkt i forskningsprosjektet MEDSAM - modeller for medborgersamskaping. De siste årene har samskaping blitt trukket frem som en løsning på velferdsutfordri...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Agder

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Public Procurement of Critical Services - Analysis of Effects on Societal Safety

Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NTNU samfunnsforskning, er å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kritiske funksjoner innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningsresultatene v...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Plattform for universitetskommune

Trondheim kommune og NTNU har et universitetskommunesamarbeid, TRD3.0, med mål om å skape strukturer og samarbeid som ruster universitetet og kommunen til å svare på de store samfunnsmessige utfordringene i offentlig sektor med oppdatert kunnskap, kompetanse og nyskaping. Målområdene i TRD3.0 er ...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage