0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Norwegian Peace Tradition

The main goal for this projects is to analyze the assumed peace tradition, whether such a tradition actually exists in any meaningful way, and if so how far back in time it extends. The goal will be pursued by means of eleven separate sub projects. Nine o f them are basically historical in their ...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2005-2014

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

CIVICATIVE - The determinants of active civic participation at European and national level (STREP)

...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Vestland

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

National moral landscapes: The Politics of Stemcells

Stemcells have occupied the centerstage of scientific, public and political awareness since its isolation in 1998. They produce golden hopes of finding future cures for a lot of diseases, but also provoke very heated and antagonistic public debates. It cr eates deep moral concers, involving the s...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Vestland

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: Expertise and consumer-power. A project on the technologies of the politics of nature

The field of food issues has become a site for certain kinds of political "expertiments", that is for the testing out of new forms of political practice and involvement. These include the establishment of consumer panels, market analyses, and the newly es tablished independent Scientific Committe...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Funksjonshemming; forståelse, politikk og hverdagsliv

Prosjektet blir organisert som en serie delprosjekt, som bindes sammen i en matrise (felles problemsstillinger på tvers av delprosjekt). To av delprosjektene handler om europeisk og nasjonal politikkutforming. Begge retter fokus mot nye trender i politikk en, som reguleringspolitikk og antidiskri...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Demand, unemployment and inflation

Our project consists of three sub-project. In sub-project 1, Aggregate demand and persistent unemployment, we will explore the reasons for persistent high unemployment in Europe. The dominating view is that this is caused solely by institutional factors, while an alternative view is that persiste...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arvelige tilstander, inngifte og genetisk veiledning: Oppfatninger, dilemmaer og utfordringer for norsk-pakistanere og norsk helsepersonell.

Prosjektet er en antropologisk studie med utgangspunkt i observasjon av genetisk veiledning av par og enkeltpersoner med pakistansk bakgrunn ved Avd. for medisinsk genetikk ved Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. De fleste som får slik veiledni ng har tidligere fått barn med medfødte a...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Student performance, educational attainment and labour market success: Disentangling the effects of social background and schools

Prosjektet studerer variasjonen i kunnskapsnivå blant norske skoleungdommer, målt ved karakterer og resultater på nasjonale prøver. Hovedutfordringen er å skille mellom resultatforskjeller som kan tilskrives sosial bakgrunn og forskjeller som skyldes skol ens bidrag til læringsutbytte. Segregerin...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Funksjonshemming som diskurs, praksis og erfaring

Prosjektet har gjennomgåande brukar- og kjønnsperspektiv. Det spring ut frå målsetjingar frå St.meld. nr. 40 (2002-2003) og NOU 2001:22. Det vert lagt vekt på samfunnsutviklingas konsekvensar for personar med funksjonsnedsetjingar. Prosjektets fire delar kastar lys over ulike sider ved funksjonsh...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Funksjonshemming, arbeidsliv og velferdsstat

Utgangspunktet for prosjektet er å forstå hvilke forhold som kan være med å fremme/hemme funksjonshemmedes yrkesdeltakelse. Vår ambisjon er å studere hvordan samspillet mellom teknologiske løsninger og offentlige tiltak under ulike markedsmessige forhold påvirker arbeidsgiveres valg, og dermed fu...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Likestilling - en grense mellom "oss" og "dem"?

Prosjektet skal studere integrasjon av de etnisk andre på ulike arenaer i vårt likestillingsorienterte samfunn. Stadige diskusjoner om bl.a. bruk av skaut der skaut og seksualitet jevnlig kobles, indikerer at ideer om kjønn og seksualitet, og særlig om h eteroseksualitet spiller en helt sentral ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter

Problemstillinger i skjæringspunktet mellom religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter utgjør en brennbar tematikk både internajsonalt og innenfor nasjonalstatenes rammer. Den setter sterkt preg på internasjonal feministisk debatt og blir stadig mer sentral i norsk samfunnsdebatt. I alle sam...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Utdanning og oppvekst i grissgrendt busetting.

I skoleforskning har problemstillinger knyttet til små skoler som regel vært fraværende. Dette henger sammen med at skoleslaget i de fleste industrialiserte land omfatter få elever, men kanskje også med at den lille skolen med undervisning i aldersblandet gruppe ofte blir sett på som en avviksor...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Mellom røynd og romantisering. Eit kulturanalytisk perspektiv på spenningsfeltet mellom gamle og nye samisk sjamanistiske tradisjonar.

Med utgangspunkt i ulike alternative behandlingssenter i Tromsø by, skal prosjektet avdekkja spenningsfeltet mellom gamle og nye samisk sjamanistiske tradisjonar . Prosjektet tek utgangspunkt i to hovudproblemstillingar. A) Sjamanen si rolle som åndeleg r ettleiar og helbreiar i førmodeme og mode...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Alzheimer's disease in science, politics and everyday life

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nature and science in politics and everyday practices

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Flerkulturelle møteplasser. Nordnorsk hverdagsliv i etniske grenseområder.

Prosjektet skal gjennom fire delprosjekter undersøke konkrete flerkulturelle møteplasser som er viktige i nordnorsk hverdagsliv. Det tas utgangspunkt i tradisjonelle og historiske forhold, men undersøkelsen vil i hovedsak rettes inn mot nåtidige forhold n år det gjelder slektsformer som problemlø...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - Bioforsk

...

Awarded: NOK 17.6 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Akershus

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIBR

...

Awarded: NOK 131.5 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Analyse av optimale indirekte skatter for Norge

Hovedmål: Analysere ulike problemstillinger om optimale indirekte skatter for Norge. Delmål 1: Doktorgradsutdanning av Odd Erik Nygård, med doktoravhandling på dette felt. Delmål 2: Produksjon av Essay 1-4 eller liknende essays, og publisering i serien Discussion paper fra SSB og deretter som ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NINA

...

Awarded: NOK 582.5 mill.

Project Period: 2004-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIKU

...

Awarded: NOK 242.7 mill.

Project Period: 2004-2022

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - CMI. Videreføres på prosjekt 194215/V10.

...

Awarded: NOK 51.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Vestland

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Public dialogue on genetically modified food-communication between conflicting actors about a stigmatised technology

We want to analyse the extensive public discourse that are taking place around the subject of genetically modified food, where a number of actors are participating and all are contributing in forming a great and fluctuating story about genetically modifie d food. This is still a relatively new to...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkludering av kvinner, etniske minoriteter og eldre i arbeidslivet: Ansettelser, stillinger, lønn og karriereforløp

Prosjektet skal belyse graden av inkludering versus eksludering av kvinner, etniske minoriteter og eldre arbeidstakere i arbeidslivet. Det skal belyses hvordan dette utspiller seg på virksomhetsnivå gjennom en bred kartlegging av ansettelser, stillingstil deling, segregering på stillinger, lønnsp...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Teacher Education as a Part of Multicultural Nation Building: An Interdisciplinary Approach

...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2004-2012

Location: Innlandet

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Etablering av kompetansemiljø for elektronisk pasientjournal

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) søker å etablere et nasjonalt EPJ-kompetansesenter samlokalisert med og basert på sitt eksisterende miljø, og med en vesentlig egeninnsats. NTNU slutter seg fullt ut til målsetningene med et EPJ-senter som NFR har skissert i programstyrets an...

Awarded: NOK 24.6 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Internett i endring III: Digital genreutvikling - smalbåndskommunikasjon mot en bredbåndsverden

...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The modern child and the flexible labour market

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) og Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har gjennom etablering av en tverrfaglig/interdisiplinær forskningsgruppe som mål å utvikle fo rskningsbasert innsikt i forholdene mello...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage