0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering søknad H202 DRS-11: Improved Cultural Conservation Policies over Climate Changes by using Innovative Sensing Technologies

C4SENSE aims to develop decision support models based on monitoring and technology yet to be introduced to cultural heritage. By combining real-time monitoring with precise climate change prediction, risks will be assessed at a new level of detail to provide context-sensitive approaches to herita...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Cross-Border Value Creation

Prosjektet har hatt til oppgave å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om hvordan bedrifter kan legge til rette for verdiskapning i en internasjonalt kontekts. Fokus har vært på koordinering og samordning av virksomheter som finner sted i flere land. Tematikken for prosjektet er beskrevet i fire ...

Awarded: NOK 17.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Electrical Conditions and their Process Interactions in High Temperature Metallurgical Reactors (ElMet)

Design og drift av metallurgiske smelteovner er gradvis blitt forbedret basert på industriell erfaring, forskning, moderne prosesstyring, nye og/eller forbedrede målinger, osv. Prosessene er imidlertid svært kompliserte, og mange forhold er ikke tilstrekkelig forstått. En metallurgisk prosess ...

Awarded: NOK 15.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Agder

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Linking the soil mycobiome to ecosystem diversity, productivity and carbon sequestration in boreal forests

Boreale skoger dekker omlag 11% av landjorda. En stor andel av karbonet på jorda forekommer i boreal skog; i levende trær og annen vegetasjon og i mikrobiell biomasse. Men spesielt mye er lagret som dødt organisk materiale i jord. Sopp har sentrale økosystemfunksjoner i boreal skog. De opptrer so...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Development of new strong zinc chelators and their applications in combating bacterial resistance and catalysis

Tenk deg en verden der antibiotika ikke lengre kan brukes mot vanlige bakterier. Resistente bakterier holder raskt på å bli et svært alvorlig problem, og det er estimert at om ikke lenge vil flere dø av infeksjoner som ikke lar seg behandle enn av kreft om dette problemet ikke blir tatt tak i. ...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

CryoWALL - Steep permafrost slopes in Norway

Stabiliteten i fjellvegger er en utfordring med tanke på klimaendringer, og kritisk for samfunnet og infrastruktur. Mange studier indikerer at permafrost (permanent frossen grunn) er en viktig faktor for stabiliteten i bratte skråninger. Permafrost stabiliserer slike skråninger fordi vann i sprek...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Lakes in Transition: a Biogeochemical Modelling Approach

Overholdelse av vannkvalitetsforskrifter verden over er avhengig av vår evne til å forbedre vannkvaliteten og hindre ytterligere forverring. Vanligvis vurderes tiltak i nedbørsfelt og restaurering av innsjøer ved å se på endringer i økologiske indikatorer, slik som algeoppblomstring eller fiskebe...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Manufacturing: Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products

SFI Manufacturing er et samarbeid mellom 14 industribedrifter, 3 SINTEF institutter og 5 fakulteter på NTNU. Fra starten i 2015 har en viktig aktivitet vært overvåkning av forskningsfronten og trender innen utvalgte fagområder. Senteret har 16 PhD studenter og av disse har nå 8 disputert og flere...

Awarded: NOK 96.2 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SKILLS: The Future Industrial Worker in Skilled Practice

SKILLS prosjektet har prøvd ut nye måter å samarbeide på mellom grunnopplæringen, videregående opplæring og bedrifter, for å gi elevene økt innsikt i de kompetansekravene arbeidslivet trenger fremover. Prosjektet har også utviklet ny kunnskap om innholdet i de generiske kompetansekravene som alle...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Effective Handling of Bulk Solids with Focus on Reduction of Erosion and Scale Formation

Slitasje (erosjon) og avsetning ("scale") kan forårsake store produksjonsproblemer i prosessindustrien (f. eks. metall- og mineralprosessering) ved håndtering av pulver. Målet for prosjektet, 'Effective Handling of Bulk Solids with Focus on Reduction of Erosion and Scale Formation', var å fors...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Robotic Care. Networks of health, technology and culture

This pre-project will prepare the ground for a future research project with the aim to develop and implement culturally and contextually sensitive robotic services in the health and care sector. The pre-project will utilize the expertise and innovative strength of the research community at NTNU/S...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Improved microbial quality and safety of fish

Målet med prosjektet er å øke kvaliteten og tryggheten til fisk gjennom verdikjeden fra slakting/fangst til forbruker. Fersk fisk har begrenset holdbarhet, noe som begrenser distribusjon og internasjonal handel. Holdbarheten til fersk fisk begrenses av mikrobielle og biokjemiske prosesser som er ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9432 High performance data reconstruction equipment for longterm archived digital content from film

Piql's visjon er "to reshape ultra-secure digital preservation". Vi har de siste årene utviklet avansert og innovativ teknologi som muliggjør leveranse av sikker og migrasjonsfri langtidslagring av verdifulle data som en tjeneste; "Piql Preservation Services". Piql bruker fotosensitiv film (piqlF...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Viken

FINANSMARK-Finansmarkedet

Finance, Ethics and Society. Reflections in the Aftermath of the Global Financial Crisis

...

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Disentangling the environmental drivers of soil microbial community composition and function in a sub-alpine grassland network

...

Awarded: NOK 45,000

Project Period: 2015-2015

Location: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

forprosjekt for å legge grunnlag for hovedprosjekt: ny wireline enhet

Det er et stort behov for å redusere kostnader knyttet til brønnintervensjon i Nordsjøen, en av våre kunder har kommet til Stimline som leverandør av slikt utstyr med en utfordring om å redusere innkjøpskost med hele 50% for en komplett wireline enhet. Dette utstyrets design og utforming er i sto...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av EUROSTARS-prosjekt; THE Automation GUI

PPM AS utvikler høy-teknologi innen brukergrensnitt for industriroboter og automatiseringsustyr, og har banebrytende FoU-resultater innen multi-modal mann-maskin kommunikasjon som kan benyttes til å forenkle bruk samt gi tilgang, via ny fjernstyringsteknologi, til internett-basert support til slu...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Smart protective solutinos for industrial safety and productivity in the cold

Det er en økt aktivitet i Nordområdene, og industrien flytter grensene lenger og lenger nord. Det er til tider ekstreme værforhold i Nord, som igjen stiller nye og utfordrende krav til de som skal arbeide der. Arbeid i kalde omgivelser har ulike negative effekter på arbeidsevne, helse og sikkerhe...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Mobil arbeidsplattform optimalisert for maritime operasjoner. (MMO) Som livredning, berging, overvåkning og sikkerhet til sjøs

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Agder

DIP-Design Pilot

Cultural Adaption of a Nutritional Food Product in a Development context

...

Awarded: NOK 49,267

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Multidimensional interventions: nutritional directed treatments boosting the effect of standard therapy in children with conduct disorder

MINDBOOST aims to improve the effectiveness of standard health care interventions designed for children with conduct disorders by combining them with dietary supplements interventions. Across Europe, conduct problems are the greatest challenge for the paediatric care system, affecting one in five...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

The BI Conference on Corporate Governance, mai 2015

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Pyrolysis of wastewater sludge - A method for conversion of low quality bio material, to renewable energy and fertilizer

The overall objective of the envisaged project is to research, develop and demonstrate a novel method for conversion of low quality biomaterial, to renewable energy and fertilizer, through a process of drying and pyrolysis of discharged wastewater sludge from Recirculated Aquaculture Systems (RAS...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Systematic Reviews and Harm-Benefit Assessment of Animal Experiments

Brukt av dyr i forskning reiser etiske spørsmål og legitimeres på grunnlag av en nytte-kostnadsvurdering (Harm Benefit Assessment). En viktig forutsetning for dette er evnen til å kunne søke i og analysere den vitenskapelige litteraturen om dyreforsøk som allerede er publisert. I løpet av 2015 vi...

Awarded: NOK 96,000

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Energy Harvesting Autonomous Sensor Network Nodes

With the thriving Internet of Things (IoT) concept the demand for different sensors, sensor networks and wireless solutions has increased rapidly. Often the demand is for small size (measures in millimetres) solutions which makes it demanding for the sensor and electronics suppliers as well as pa...

Awarded: NOK 96,633

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

guarantEE - Energy Effeiciency with Performance Guarantees in Private and Public Sector

In emerging ESC markets (with predominantly public clients), the further development of the market will be supported by providing / improving EPC standards and bringing pilot projects on the road, which are abso-lutely critical to kick-start any market. To overcome the barrier of split incentive...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av Eurostars-søknad: utvikling av ny og innovativ teknologi for behandling av sår

Formålet med prosjektet er å sikre innvilgelse av EUROSTARS-prosjekt. EU-prosjektets overordnede idé er å utvikle en ny teknologi for måling av oksygen i væske og for behandling av sår. Målet med prosjektet vil være å ha etablert følgende: 1. Kommersialisert måleinstrument for oksygen løst i væsk...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Aging, health and labor market participation

Please see application for full summary

Awarded: NOK 16,705

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Commodity Markets Workshop, mai 2015

...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving mental health and end-of-life care in residents of nursing homes: A cluster randomized clinical trial of efficacy (No:222113)

Background: Nursing home (NH) patients have complex mental and physical health problems, disabilities and social needs, compounded by widespread prescription of psychotropic drugs. To preserve their dignity and quality of life (QoL) is an important goal in our society. This can only be achieved w...

Awarded: NOK 13,641

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland