0 projects

FORNY20-FORNY2020

Genetic markers for optimal smolt readiness

...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Demonstration of Technologies to minimise underwater noise generated by waterborne transport

Lownoiser er eit prosjekt som skal utvikle og demonstrere løysingar som reduserer støy og lydforureining frå fartøy under vatn, noko som er særleg viktig i sårbare områder. Ny teknologi må utviklast for å forbedre overvakingsteknikkar for å kontinuerlig monitorere staøyen under vatn, utan bruk av...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2024-2024

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Optimisation of the Kongsfjorden Rijpfjorden Observatory Program

Svalbard ligger på en unik posisjon ved inngangen til Arktis. Varme vann fra Nord-Atlanteren påvirker vestkysten, mens kalde arktiske farvann definerer nord og øst. I løpet av de siste tiårene har sjøisen gradvis avtatt, og vanntemperaturen har steget. Nordoverstrømmingen av atlantisk vann inn i ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Biodiversity in Northern European Seagrass meadows – drivers, responses, and resilience

NORSE er et prosjekt som skal kartlegge hvordan biodiversitet i ålegressenger påvirkers av menneskelig aktivitet og miljøfaktorer som temperatur og næringstilførsel, og hvordan ålegressamfunn med høy biodiversitet kan bidra til å styrke engenes motstandsdyktighet (resiliens). Ålegressenger er k...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bridging Education and Future Work: Reframing Education and Competence Model for Remote Maritime Operations (REFRAME)

Fremveksten av fjernstyrte og autonome fartøy representerer en grunnleggende endring i sjøfartsoperasjoner, noe som nødvendiggjør en ny vurdering av menneskelige operatørers rolle og funksjon i denne nye konteksten. REFRAME-prosjektet forsøker å forklare endringene innenfor kunnskap, ferdigheter ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Non-Invasive Biological Warning Systems: monitoring of farmed fish and environment to improve welfare in aquaculture systems

En kommersiell laksmerd inneholder et svært stort antall fisk og størrelsen av et anlegg kan bestå av ti til tjue enheter. Å overvåke velferden til dette store antallet individuelle fisk er utfordrende. Det store problemet er de krevende å overvåke fiskens velferd med manuelle og invasive operasj...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

From the ocean to sustainable biorefinery: the dormant potential of seaweed

Bioteknologiske prosesser som krever dyrking av mikroorganismer er avhengig av bruk av sukker og andre karbohydrater som råmaterialer, dyrkamark som heller skulle vært brukt til å produsere mat og for til mennesker og dyr. For å motvirke denne situasjonen er det avgjørende å utvikle grønnere biop...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nephrocalcinosis: Unlocking the key to dietary intervention

Nefrokalsinose, eller nyrestein, er en av de største produksjonsutfordringene i norske lakseanlegg. Nefrokalsinose var den utfordingen som økte mest i 2022, og ble rangert som den nest høyeste årsaken til dødelighet, dårlig fiskevelferd og redusert vekst i norske settefiskanlegg. Nefrokalsinose ...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Fishbones Drilling, Extended Reach Laterals

Fishbones' Multilateral Stimulation Technology for hydrokarbon- og geotermiske reservoarer er en veletablert metode i det globale simuleringsmarkedet. Fishbones-løsninger for karbonat- og sandstein-/klastiske reservoarer er utviklet i samarbeid med store E&P-selskaper. Systemet er installert som ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2024-2025

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Novel Maritime Condition monitoring technology by acoustic emission and machine learning processing for Lifetime Optimisation.

Skipsfremdriftssystemer, som motorer og thrustere, er avgjørende for trygg fremdrift av sjøfartøy. Til sammen med utstyr som ankervinsjer og pumper, spiller roterende utstyr viktige roller for skipets sikkerhet, drift og levetid. I maritim industri brukes i dag vanligvis både inspeksjonsrutiner o...

Awarded: NOK 15.6 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Buskerud

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

System for kontinuerlig monitorering av utslipp på skip

I prosjektet N2OCEMS skal det utvikles en gassanalysator og et prøvetakingssystem som måler faktiske utslipp av miljøgasser på skip. Analysatoren skal demonstreres i et pilotanlegg. Gassene som skal måles er N2O i tillegg til de vanlige gassene for utslipp, som CO, CO2, NO, NO2, SO2 og CH4. Ved i...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilot gjenvinningsanlegg til behandling og nyttegjøring av petroleumsavfall med borekaks som råvare i tilslags masse til mørtel og betong

Risavika Gjenvinning jobber med en pilot å finne nye løsninger som gjør avfall om til verdi. Finne bærekraftige løsninger for en mer energi effektiv resirkulering og gjenvinning av avfall. Bruk av teknisk prosess med separering, varme, spalting av fraksjoner og gjenbruk av materialer fra ulike fr...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2024-2025

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Advancing Enzymes for Precision Therapeutics

AdEPT prosjektet adresserer det globale behovet for sikrere, mer bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon av RNA-terapeutika, nylig synliggjort av COVID-19-pandemiens behov for rask vaksineproduksjon. Ved å kombinere ekspertisen og ressursene til ArcticZymes Technologies ASA, UiT – Norges arkti...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Upcycling side-streams for sustainable and healthy ingredients and new food concepts

Matproduksjon utgjør en betydelig driver for klimaendringer. En tredjedel av ressursene går tapt som matsvinn. Up4Food har som mål å adressere dette ved å fokusere på sidestrømmer fra store matverdikjeder i Europa: potet-, frøolje-, og pelagisk fiskeindustri. Prosjektet har som mål å bygge kunnsk...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Light-Weight High Performance Concrete for Modular Floating Structures

Light-Weight High Performance Concrete for Modular Floating Structures

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Contaminants of emerging concern: An integrated approach for assessing impacts on the marine environment

Contaminants of emerging concern: An integrated approach for assessing impacts on the marine environment

Awarded: NOK 26.9 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo og 2 andre

INFRA-Research infrastructures

European Research Infrastructure for Marine Bioprospecting

The main objective of the EUREMAP consortium is to optimise the marine bioprospecting pipeline in Europe to enable state-of-the-art research and capacity for both academia and industry. The ambition is to leverage strengths available within European Research Infrastructures (RIs) and to align cap...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Redesigning the Primary Sector for Maximizing Bioeconomy Development

The EU has a significant amount of waste biomass available, more than 900 million tons per year, and 98% of this material ends up in landfill, incinerators, or rotting in open dumps. According to the 2023 Circularity Gap Report, the global economy is now only 7.2% circular. The EU has great pot...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

CL4-Digital, Industry and Space

Adaptive Laser Beam for additive manufacturing

Adaptive Laser Beam for additive manufacturing

Awarded: NOK 21.4 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Innlandet og 2 andre

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

BlueGreen Governance

The main goal of BlueGreen Governance is to develop innovative land-sea governance schemes based on scientific evidence and societal choices. The current management of oceans, seas and coasts is fragmented across multiple institutional layers and policy areas and based on past experience. BlueGre...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Innovative marine soundscape characterization to effectively mitigate ocean and sea noise pollution

Innovative marine soundscape characterization to effectively mitigate ocean and sea noise pollution

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Rogaland og 2 andre

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

NET4MAT - Building knowledge and tools for the sustainable microbial fighting through sensing and responsive polysaccharide-based materials

The worldwide pollution triggered by non-biodegradable plastics requires alternative sustainable/eco-friendly materials for all applications. On the other hand, pathogenic microbial resistance is demanding the development of materials that accurately detect and actuate against pathogenic microorg...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Troms - Romsa - Tromssa

CL4-Digital, Industry and Space

Forecasting and observing the open-to-coastal ocean for Copernicus users

The main ambition of FOCCUS is to improve and advance the coastal dimension of the Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS) by enhancing existing capability, developing innovative coastal products. Designing and demonstrating the integration of Copernicus and Member State coastal ...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Oslo og 2 andre

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Bioprocesses for metabolite production from marine invertebrate cell lines

The objective of BLUES is to expand the potential to produce valuable and unique bioactive compounds from marine invertebrates by developing novel cultivation systems of cell lines from 4 phyla of marine invertebrates (Porifera, Cnidaria, Echinodermata, Chordata) and optimizing production yield a...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Møre og Romsdal

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Sharing and recycling shale mechanical data to enable gigaton CO2 storage

Lagring av CO2 under bakken fremstår som en lovende løsning for å redusere utslipp av klimagasser. Ved geologisk lagring spiller skiferstein en kritisk rolle; den fungerer som et beskyttende lokk som forsegler den lagrede CO2-en, og holder den trygt nede i bakken. Men hvordan kan vi stole på dett...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Field studies for de-risking existing wells and CCS site geology

Eldre brønner, også kjent som legacy-brønner, representerer gamle lete- og produksjonsbrønner som går gjennom bergformasjonene i undergrunnen. For å muliggjøre storskala lagring av CO2 og energi, må disse brønnene vurderes nøye og i tillegg konstant overvåkes for å unngå lekkasje fra lagringsrese...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

New bio-based epoxy compounds for high performance applications (NordiCoats)

Epoksyresiner er en gruppe kjemikalier med bred bruk i bygg- og beleggapplikasjoner. Selv om de allerede bidrar til bærekraft ved å beskytte og utvide levetiden til blant annet offshoreinstallasjoner, skip, biler, fly og husholdningsapparater, er de nesten utelukkende laget fra fossile ressurser ...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Maritime route optimisation for superior fuel economy, increased safety and enhanced traffic management

Maritim ruteplanlegging for optimalt energiforbruk og bedre sikkerhet. Optimalisering av maritim ruteplanlegging som funksjon av terreng, vær og trafikk kan redusere drivstofforbruket over lange distanser betraktelig. Små besparelser i energiforbruk kan potensielt gi store økonomiske besparelser....

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

New geopolitics and the interaction between safety and security in petroleum risk governance

Den geopolitiske situasjonen i Europa endret seg dramatisk med Russlands invasjon av Ukraina, og forårsaket umiddelbart bekymring for sikkerheten til europeisk energiinfrastruktur. Etter sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene og observasjoner av uidentifiserte droner rundt norske olje- og gassi...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Risk-based framework for assessing CO2 storage monitoring

Det er et stort behov for oppskalering av CO2 storage utover kapasiteten til viktige CCS-flaggskipprosjekter. Å akselerere CCS for å gi betydelige CO2-utslippsreduksjoner innen 2030 krever tett integrasjon av tekniske, økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige disipliner for å støtte beslutning...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Vestland