0 projects

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Program for forbedret svinekjøtt og fettkvalitet gjennom fôr og genetikk.

Prosjektet setter fokus på forskning på noen av de mange faktorer som en antar vil påvirke kjøtt- og fettkvalitet på svin i de kommende år. Fordi Norge har verdens magreste gris og fordi fôrmidlene som brukes i svinefôringa er under sterk omstilling, reis es det nye forskningsspørsmål både for fô...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Den digitale journalistikkens standarder - nye brukermønstre og utfordringer for journalistrollen?

Nye digitale medier stiller rådende journalistiske normer og konvensjoner overfor store utfordringer og påvirker forholdet til brukerne. En medieutvikling som preges av økt monopolisering og konsentrasjon på eiersiden gjør digitalisering til et viktig red skap i utvikling av fellestjenester og ra...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

OASIS - Open Advanced System for Improved crisiS management (IP)

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nanostructures for optics

The program has two distinct areas of activity 1) Diffractive optical elements, in particular photonic crystal films 2) Manipulation of nanoparticles with optical fields in waveguides The first area of activity is the largest, with two Ph.D. students fully suppported by the program, and involves...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Viken

YFF-Yngre, fremragende forskere

Nanoscale Ferroelectrics for Oxide Nanoelectronics

The ultimate goal for the present proposal is to achieve novel materials with controlled properties for future NEMS and nanoelectronic devices. The proposal aims for a fundamental understanding of nano-sized perovskite systems and is based on exploratory materials research into artificial perovsk...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2004-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

YFF-Yngre, fremragende forskere

Identification of phenotypes and genetic susceptibility in severe mental disorders

Severe mental disorders (schizophrenia and bipolar/manic-depressive disorder) are major causes of disability worldwide, and rank as some of the most costly disorders to afflict humans. The etiology still remains elusive, but there is now overwhelming evid ence that genetic factors play a prominen...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hurtige utsorteringsmetoder for råneslakt

Det er vedtatt i Stortinget at kastrering av gris ikke lenger vil være tillatt i Norge fra 2009. Problemet knyttet til produksjon av ukastrert hanngris er at en betydelig andel av slaktene vil være beheftet med uønsket rånelukt og rånesmak. Denne egenskap en er i hovedsak knyttet til slaktets inn...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Authentication in a health service context

There are many classes of applications where it is critical to know what individual has trigged, an ICT system or a human to carry out task or disclose some information. The project will focus on authentication in a "health service" context. In practice, when it comes to authentication of humans...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Innlandet

YFF-Yngre, fremragende forskere

Computing the mechanics of the heart

The goal for the project is to perform computer simulations of the mechanical behavior of the heart. This goal represents a number of challenges, ranging from matematical modelling of biophysical processes to implementation of complex computer algorithms. The movement of the heart muscle is a re...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Genetics of boar taint

Male pigs used for pork production are normally castrated very early in life to prevent boar taint or sex taint in the meat. However, castration will be prohibited in the near future and a major challenge for the pig production industries in the next 5-10 years is to decrease the boar taint in m...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Innlandet

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

DIGITAL EYE - Documentary and Realism in the Age of Audiovisual Convergence. New Modes of Articulation and Social Participation.

I og med skiftet fra analog til digital informasjon innenfor audiovisuelle medier er filmens og videoens tradisjonelle “sannhetspåberopelse” (“truth claim” – se Nichols 1991,Renov 1993,Winston 1995 og 2001) blitt problematisk. Der tilliten til det analoge bilde/lyd-uttrykket gjennom det 20.århun...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Knockout zebrafish (KO-ZFISH) model

The genome projects – from microorganisms to vertebrates and mammals – create huge amounts of undeciphered genetic information. This cumulated DNA sequence bank needs intelligent, but as simple as possible, model systems to turn the currency of genomics into functional genomics. Only in one ver...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Functional genomics of the malaria parasite Plasmodium falciparum

The project seeks to: 1. Develop a productive and innovative research group in Norway that efficiently combine the research abilities of the Department of Pharmacy, University of Tromsø with recognized proteomics and structural biology research group s at the University of Tromsø and complem...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Convergence, Control, and Communications (C3)

Convergence and control may be said to be central features of modernisation processes. With this as a background the project will focus on the study of: issues of human and citizens’s rights such as freedom of expression, access to free information, and t he right to privacy; the challenges to th...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nytt pulver nøytron diffraktometer - PUS 2

Pulver nøytrondiffraksjon er en sentral metode for strukturundersøkelser av funksjonelle materialer og nanomaterialer. Det er et stort behov for et nytt pulver nøytron diffraktometer, PUS 2, øremerket for in-situ og tidsoppløste studier i tillegg til det eksisterende høyoppløsningsinstrumentet PU...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Viken

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Critical regulatory networks for tumor-vascular interactions and activated angiogenesis in urogenital cancers

Angiogenesis and tumor-vascular interactions are essential for tumor spread. We focus on this aspect since anti-angiogenic therapy avoid treatment resistance. Adhesion molecules are important for the ability of tumor cells to invade surrounding tumor stro ma and to enter the vascular systems (blo...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Vestland

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Developmental biology of solid tumours may pave the way for advanced medicine

We study three human cancer diseases, colorectal cancer (CRC), testicular germ cell tumour (TGCT), and malignant peripheral nerve sheath tumour (MPNST), originating from different types of stem cells. All three diseases develop through morphologically def ined stages, and the stepwise molecular b...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Genetic predictors of mammographic density

Mammographic density represents a strong and independent breast cancer risk factor, and possibly a useful surrogate endpoint for breast cancer risk. Mammographic density decreases when women undergo menopause or start tamoxifen therapy, but increases in w omen starting postmenopausal hormone ther...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i matvarer - betydning for reproduksjon

Det er nylig avdekket at akrylamid dannes ved varmebehandling av matvarer med høyt stivelsesinnhold. I dyrestudier er det vist at akrylamid gir svulster, binder seg til og skader arvestoffet, og gir reproduksjonsskader. Vi har foreløpig liten kunnskap om i hvilket omfang befolkningen eksponeres f...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Gene repair by oxidative demethylation

We have recently discovered a novel mechanism for repair of alkylation damage in DNA, performed by the E.coli AlkB protein, and also by human AlkB homologues. This repair function involves the demethylation of 1-methyladenine and 3-methylcytosine lesions discoveries have opened up many interest...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Regulation of Protein Kinase C (PKC) membrane targeting and PKC-mediated activation of phosphatases

Protein Kinase C (PKC) familien består av 10 serin-threonin kinaser med viktige roller i ulike cellulære funksjoner som differensiering, apoptose, mitogenese og cellevekst. PKC aktivitet er nøye regulert gjennom fosforylering, konformasjonsendring og memb ran binding. Membranbinding og aktivering...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Metal Organic Chemical Vapour Deposition (MOCVD) for synthesis of complex oxides

The versatile equipment will serve several research activities. With respect to materials chemistry, MOCVD will be a crucial method for extending synthesis capabilities beyond the present deposition methods, in particular bridging the gap in film thicknes s that is provided by the ALCVD and sol-g...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

COMPOSE - Multicomponent nanostructured materials for separation membranes (STREP)

...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

I-ImaS - Intelligent Imaging Sensors for Industry, Health and Security (STREP)

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

NANOCAPS - Nano- and microcapsules - effective delivery of chemicals for special targets (STREP)

...

Awarded: NOK 0.79 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Teknologi møter kultur: digitalisering av vitenskapelige tidsskrifter.

Prosjektet skal beskrive endringsprosessene som foregår når vitenskaplige tidsskrifter gradvis gjøres tilgjengelige i elektronisk form. Det vil beskrive de ulike aktørene, strategiene og valgene som ligger til grunn for noe som kan fremstå som en enhetlig og nødvendig teknologisk drevet utvikling...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

TrustCom - A Trust and Contract Management framework eabling secure collaborative usiness processing in on-demand.. (IP)

...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Økt transportutnyttelse gjennom optimalisering av strømningskontroll og operasjonsstyring

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Rogaland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Functional genomics studied by modern mass spectrometry

The human genome in itself does not explain the intricate molecular details of human cells and the origins of human diseases. The observed amazing complexity is rather realized via dynamical alterations of the gene products, the proteins. Proteomics research in cell biology and biomedicine in the...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Endocrine disrupters (ED): Risk assessment for food quality and animal health

Akkumulering av hormonhermere i miljøet og overføring av disse stoffene til til dyr og mennesker er fokus for stadig større oppmerksomhet. Dette forskningsprogrammet retter oppmerksomheten mot dette problemkomplekset ved å undersøke mulige helseskadelige effekter ved biomakkumulering i vev som br...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo