835 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

ARKTISK LYS og varme i nordnorske grøntproduksjoner

Verdens nordligste kommersielle potet-, grønnsaks- og bærproduksjon finnes i Norges nordligste fylke(r) Troms og Finnmark. Her er det enda snø i fjellet når dyrkerne sår om våren, og ofte snø i fjellet når de høster i september. På tross av det kjølige klima nord for Polarsirkelen, bidrar midnatt...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TRANSPORT-Transport 2025

Secure Unlock - A digital ecosystem for delivery of goods and services behind locked door

Prosjektet «Lås Opp» - Et digitalt økosystem for levering av varer og tjenester bak elektronisk lås - skal bidra til utvikling av nye løsninger for hjemlevering av varer og tjenester og avlevering av returforsendelser. Dette vil gi både avsender, tjenesteytere, leverandører av transporttjenester ...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av software og simuleringsverktøy for hydrofoilfartøy

Hydrofoilfartøy er hurtiggående båter der skroget løftes opp av vannet ved hjelp av flyvinger under vann. Dette reduserer kontakten mellom skrog og vann, dermed går motstanden betraktelig ned. Dermed kan man oppnå samme hastigheter som konvensjonelle planende båter, men med vesentlig bedre energi...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Digitalization in the operation, monitoring and control of large-scale biogas plants

Biokraft er eier og operatør av verdens største anlegg for flytende biogass, lokalisert på Skogn i Trøndelag. Skogn anlegget startet opp sommer 2018 og nådde planlagt produksjonskapasitet i løpet av få måneder. Biokraft arbeider for tiden med utvidelser for å øke anleggets produksjon basert på bi...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Transitioning the railway sector to condition-based maintenance: from raw data to optimal planning.

Målet med prosjektet er å innføre kontinuerlig overvåking av boogiene på togene for å gå fra planlagt vedlikehold til tilstandsbasert/prediktivt vedlikehold. For å oppnå dette målet er det utviklet en sensorplattform som er i stand til kontinuerlig overvåking av vitale parametere til boogiene. ...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Effektiv separasjon av mikropartikler fra vann vha. et innovativt, clog-free, mikrofluidisk separator.

Trilobite AS ønsker å videreutvikle og optimere en ny teknologi for separasjon av små (ned til 5µm) partikler fra vann (som mikroplast, organiske partikler og alger), i en kompakt og skalerbar løsning som tillater kontinuerlig behandling av store vannvolumer (minst 50m3/time) uten at filterenhete...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Landbasert Overvåkning av Autonome Skip

Nivået av automatisering og autonomi øker gradvis innen den maritime industrien, og det forventes at fremtidige autonome skip vil bli overvåket og kontrollert fra et landbasert Remote Operations Centre (ROC). Operatørene i en ROC vil overvåke og kontrollere ett eller flere skip, og de må være for...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Autonomous containment- and production systems for smolt and post-smolt production

Dagens anlegg for smoltproduksjon baserer seg på de samme produksjonsprinsippene og -metodene som eldre anlegg fra 1980-tallet, bare i større skala. Dette vises ved at kostnadsdrivende operasjoner som flytting og sortering av fisk (f.eks. i forbindelse med vaksinering), vasking og desinfeksjon av...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision support for fishing vessels based on marine ecosystem models and fishery data

FishGuider skal øke fiskeflåtens inntjening og redusere kostnadene knyttet til fangst av pelagisk fisk slik som sild, torsk og lodde. Dette skal oppnås gjennom utvikling og validering av ny teori for fiskevandring og et nytt og unikt veilednings-system for fartøyene. Prosjektet vil kombinere...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Tetherless robot for biofouling prevention and inspection in salmon farming

Begroing er uønsket vekst av organismer på not. Dette er en av hovedutfordringene i lakseoppdrett som håndteres hovedsakelig med hyppig høytrykksspyling av not i sjø. Denne operasjonen er arbeidskrevende og har negativ innvirkning på fiskens helse og velferd. NetClean 24/7 prosjektet introduserer...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Optimal håndtering av utfordringer i lavspenningsnett

Lavspenningsnettet i Norge er mange steder så svakt at sikker utkobling ved kortslutninger i nettet eller i kundens installasjoner ikke kan garanteres. Konsekvensen av at vern ikke løser ut ved kortslutning er varmgang i ledere og komponenter, som igjen vil kunne medføre brann. Kostnadene for å ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Dynamic integration of proton conducting systems in an intermittent energy landscape

DYNAPRO fokusere på å oppnå økt effektivitet og operasjonell produksjon av hydrogen under dynamiske og kostnadseffektive betingelser. Kjerneteknologien benytter høytemperatur protonledende keramiske elektrokjemiske celler som separerer hydrogen fra hydrogenholdige blandinger. Siden hydrogenet sep...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PAHssion- Industrial efforts towards zero emissions of PAH

PAHssion-prosjektet fokuserer på måling av en bestemt gruppe stoffer som kalles "PAH", Polysykliske Aromatiske Hydrokarboner. Det er flere grunner til at dette er krevende. Særlig når konsentrasjonene av skadelige forbindelser synker, blir det vanskeligere å måle og usikkerhetene øker. PAH dannes...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LiveDecom: Digital support for holistic management of the decommissioning of nuclear and other facilities

Nukleær dekommisjonering er et konservativt område der man har vært tilbakeholdne med å ta i bruk metoder og teknologier som ikke kan vise til vellykket industriell anvendelse og godt dokumentert beste praksis. Det er imidlertid en økende interesse for og tro på at digitalisering kan bidra til å ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Exploiting bioresources for environmental friendly strawberry production with enhanced yield, quality and shelf life (MiljøVennlig)

Meldugg og gråskimmel er de to viktigste soppsykdommene i jordbær og kan forårsake betydelige kvalitetstap og vesentlige reduksjoner i avlinger før og etter høsting. Det er tidligere rapportert om potensialet til optisk bestråling for behandling av meldugg i et bredt spekter av avlinger. Nøyaktig...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Development of technical and chemical supplementation for pig embryo transfer at a commercial scale

Å ta i bruk embryoteknologi som avlstiltak på gris er av interesse, men det er en utfordring å samle eggceller eller embryoer fra levende purker uten kirurgiske inngrep. Dette prosjektet ser på utvikling av utstyr og metoder for å gjøre dette mulig. Nye og forbedrede versjoner av katetrene prod...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DigiBolt: Digital Bolt Tension Monitoring

Digibolt AS har sammen med SINTEF utviklet en sensor, DigiBolt, som leser av hvor mye en bolteforbindelse er strammet til (tiltrekking). Sensoren plasseres under hodet på en bolt eller mellom mutter og gods hvor det benyttes pinneskruer. Sensoren er primært tenkt å anvendes på kritiske bolteforbi...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

New breeding strategies for better longevity and animal welfare in future crossbred sows

En krysningspurke er resultatet av å krysse to renrasede dyr fra forskjellige raser eller linjer. I matproduksjonskjeden er krysningspurka det viktigste dyret fordi hun er moren til slaktegrisen. På generelt grunnlag produserer krusningspurker flere grisunger enn renrasede purker og har utmerkede...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

PETROMAKS2-Stort program petroleum

OPG11 optics

Innen optisk gassdeteksjon er det to typer gassdetektorer som dominerer: Punktdetektorer og linjedetektorer. Punktdetektorene måler gassen som når frem til detektoren og den må derfor stå nært potensielle lekkasjepunkter og vindretning tatt hensyn til. Linjedetektorer består av en lys emitter (se...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SAM – Self Adapting Model-based system for Process Autonomy

Prosjektet omhandler et innovativt og nytt digitaliseringssystem for selv-oppdaterende modeller - med et stort potensial for å forbedre konkurranseevnen til norsk prosessindustri. Det felles potensialet for verdiskaping for sluttbrukerne ligger i å forbedre prosessovervåking, bedre prosessforståe...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mar 4.0: Marine Process Industry 4.0

Prosjektet Mar4.0 viser så langt gode resultater og en god mulighet for å innfri planlagte mål. Software for å behandle og modellere data fra in-line målinger er utviklet og i aktiv bruk. Nytt analyseinstrument er testet og vil bli implementert i prosessen. Store mengder med data fra prosess-styr...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Møre og Romsdal

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A novel method for producing odour and taste neutral hydrolysed marine peptides for the human ingredient market

Prosjektet er i rute. Det var noko større forskningsaktivitet i 2020 enn i opprinneleg framdriftsplan, og derfor noko lavare aktivitet i 2021. I arbeidspakke 3 har det blitt gjennomført ernæringsmessig karakterisering av ferdigprodukt, ved kjemiske analyser. I arbeidspakke 4 har det blitt ...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Antisense delivery to Atlantic salmon eggs for large scale sterilization

Formålet med prosjektet er å produsere steril oppdrettslaks som ikke kan forplante seg og dermed ikke blande seg med ville laksebestander etter å ha rømt fra et oppdrettsanlegg. Tidlig kjønnsmodning fører i tillegg til utfordringer i lakseoppdrett ved å redusere motstandsdyktigheten mot sykdommer...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Urbane fordrøyende tak - Verktøykasse for prosjektering og utførelse

Prosjektet vil gjøre det mulig å bidra til at tak kan benyttes både som et attraktivt uteareal og som et verktøy for overvannshåndtering. Prosjektets hovedmål er å utvikle og etablere en ny verktøykasse for planlegging og prosjektering av blågrå og blågrønne tak. Verktøykassen skal omfatte van...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart, transparent and sustainable food supply chains

DigiMatprosjektet handler om å utnytte mulighetene som ligger i IKT og moderne teknologier i kombinasjon med logistikkompetanse for å utvikle en mer effektiv verdikjede for norske dagligvarer. Gjennom smart planlegging og styring kan vi øke ressursutnyttelsen og redusere sløsing og matavfall - og...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Aluminium bus bars for marine battery systems

Elektriske drivlinjer, enten gjennom helelektriske eller hybridløsninger, er en av de viktigste bidragene til å nå målet for utslippsreduksjon innen sjøtransport. Batterisystemet er et hovedelement i en elektrisk drivlinje og representerer en betydelig del av systemets totale vekt og kostnad. Utv...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Value-Chain Innovation towards a Sustainable & Competitive Norwegian Seaweed Industry

SeaVALUE skal gi bærekraftig verdiskapning i Norge gjennom distruptiv endring av den tradisjonelle verdikjede av tang. SeaValue skal ved hjelp av sosialt ansvarlig industriell forskning og innovasjon på økologisk høsting, verdiskapende sortering og formalinfrie bevaringsstrategier, og gi full bio...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DigiCast:Digital technologies for Intelligent Aluminium Casting Systems

Aluminium har raskest voksende etterspørsel av metallene i verden idag og er viktig i utviklingen av nye lavutslippsløsninger. Systemer som gir bedre prosesskontroll og arbeidsmiljø for operatørene står sentralt i arbeidet for å oppnå en mer bærekraftig aluminiumsproduksjon og aluminiumsprodukter...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Realisering av en Autonom og Prediktiv Passasjerferge

RAPP prosjektet (oppkalt etter den vernede Sundbåten Rapp som ble bygget i 1958) skal utvikle den nødvendige teknologien og infrastrukturen til å realisere selvkjørende kommersiell drift av en innaskjærs passasjerferge i Kristiansund havn innen 2023. Prosjektet har siden starten i 2019 fokuser...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Neste generasjons analyseverktøy for overvåkning av hav- og kystområder

Overvåking av Norges kyst- og havområder er i stor grad basert på flybåren overvåking. Spesialtilpassede fly med et vidt spekter av sensorer blir utstrakt benyttet til f.eks. kartlegging av fiskeriaktiviteter, karakterisering av oljesøl og søk-og-redningsoppdrag. Om bord i flyene sitter operatøre...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken