0 projects

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Supporting tools for the integrated management of drinking water reservoirs contaminated by cyanobacteria and cyanotoxins

Prosjektet BLOOWATER (https://www.bloowater.eu/) vil utvikle et beslutningsstøttesystem for offentlige vannforsyninger og aktuelle myndigheter slik at disse kan være forberedt og reagere ved en påvist risiko for oppblomstring av giftproduserende cyanobakterier i råvannskilder for drikkevannsprodu...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

NATURE-BASED SOLUTIONS FOR WATER MANAGEMENT IN THE PERIURBAN: LINKING ECOLOGICAL, SOCIAL, AND ECONOMIC DIMENSIONS

Naturbaserte løsninger (NBS) er definert som "actions which are inspired by, supported by or copied from nature". Dette prosjektet (NATWIP) har fokus på NBS i peri-urbane områder. Prosjektets mål er 1) å gjennomgå internasjonale erfaringer for å identifisere barrierer og utfordringer med NBS-imp...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Planning Clean Energy Export from Norway to Europe

Norge har store fossil og fornybare energiressurser som gir enorme verdier for oss som land. Størsteparten av disse energiressursene blir eksportert til europeiske land. Vår posisjon som et energieksportland er i endring som følge av avkarboniseringen av det europeiske energimarkedet og behovet f...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Social License to operate for aquaculture

SoLic - Sosiale lisenser i akvakultur - prosjektet undersøker betingelser, mekanismer og konsekvenser av sosial lisens i akvakultursektoren. En sosial lisens forstås som forventninger og krav som gjelder for en sektor og hvordan publikum oppfatter at deres forventninger blir oppfylt. Å oppnå og o...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: PROVIZ - Prostate cancer visualization by MRI - Improved diagnostics using artificial intelligence

Prostatakreft er den vanligste formen for kreft blant menn. MR er den første undersøkelsen i spesialisthelsetjenesten når menn henvises til utredning for prostatakreft. Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn. Det er fortsatt vanskelig å skille mellom indolent og aggressiv prostatak...

Awarded: NOK 17.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Accelerating CSEM technology for efficient and quantitative CO2 monitoring

Gjennomføring av storskala CCS er for tiden hovedsakelig begrenset av kostnader. Lagring og overvåking av CO2 er deler av den totale verdikjeden der det er behov for betydelige kostnadsreduksjoner. Kvaliteten på overvåkningsteknologi er også avgjørende for offentlig aksept for CCS, spesielt i til...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

BiodivERsA - The futures of reef services in the Anthropocene

I løpet av det første året av prosjektet har vi implementert en høyoppløselig regional koblet atmosfære-hav modell for det Caribbean området. Målet er å levere state-of-the-art modell simuleringer av viktige fysiske og biogeokjemiske drivere som bruker dem til å studere hvordan klimaendringer påv...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

New components for use in plants for CO2 capture

CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er viktig i kampen mot klimaendringer Dette prosjektets overordnede mål er å bidra til rimeligere og/eller forbedrede komponenter til solvent-baserte anlegg for CO2-fangst. I CCS er over halvparten av kostnadene relatert til CO2-fangsten. Prosjektet vil bi...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

FEMPROF Institusjonell utforskning og endring for et mer likestilt og mangfoldig akademia

FEMPROF-prosjektet vil utvikle ny og viktig kunnskap om kjønn og mangfold i akademia og bidra til økt likestilling og mangfold i sektoren. I FEMPROF utforsker vi institusjonelle relasjoner for å kunne bidra til endring i akademia. I forskningen anvendes institusjonell etnografi (Smith 2005) som...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Agder

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Maternal hemodynamics in hypertensive disorders of pregnancy- a human and animal model under antihypertensive therapy

Forskningsprosjektet HyperDIP ønsker å bidra til å forbedre kvinners hjerte- og karhelse. Preeklampsi (svangerskapsforgiftning) og andre svangerskapskomplikasjoner kjennetegnet av nyoppstått høyt blodtrykk er potensiell farlige for både den gravide og hennes ufødte barn. Kvinner som har gjennomg...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

2nd International Conference on Electrolysis 2019

2nd International Conference on Electrolysis 2019 (ICE2019) vil arrangeres på Hotell Alexandra i Loen ved Nordfjord, 9-13 juni 2019. Konferansen omfatter alle relevante elektrolysør-teknologier, inkludert alkaliske, PEM og keramiske elektrolysører. Viktige fagområder er elektrokjemi, materialtekn...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Adaptive Silicon Carbide Electrical Energy Conversion Technologies for Medium Voltage Direct Current Grids

Den akutte samfunnsutfordringen med avkarbonisering av det eksisterende kraftnettet krever en høyere integrasjon av fornybare energikilder. Dette innebærer en omlegging av den eksisterende elektriske infrastrukturen mot et fremtidig smartnett. Mellomspente likestrøms-nett (MVDC) er nøkkelteknolog...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI-DRIVEN TESTING OF FALSE DATA INJECTION ATTACKS AGAINST TRANSPORT INFRASTRUCTURES

TSAR -prosjektet utvikler nye metoder basert på kunstig intelligens (AI) for automatisk påvisning av falske datainnsprøytningsangrep (FDIA) i transportinfrastrukturer. Vi utviklet en ny tilnærming basert på egenkontrollert læring for påvisning av AIS-nedleggelse. En læringsmetode for representasj...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Injectable biomaterials for dental tissue engineering

InjecTE-prosjektet tar sikte på å utvikle og teste injiserbare biomaterialer som kan lede kroppens egne stamceller til å repopulere, differensiere, og erstatte tapt tannvev. Dette prosjektet foreslår en vevs- og nanoteknologisk tilnærming for å gi endodontisk og periodontal vevsregenerering, og s...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN)

Ulikhet dreper. Fattige barn og familier fra alle verdenshjørner vil med større sannsynlighet leve med dårligere helse og under dårligere kår sammenlignet med de som har mer ressurser. Det er dette vi kaller sosioøkonomiske ulikheter i helse, og de har blitt observert i alle land med tilgjengelig...

Awarded: NOK 36.8 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Farmers and the city: enhancing added value and sustainability through optimized use of urban and peri-urban farm resources (URBANFARMS)

Hvordan kan gårdbrukere i byer og bynære strøk øke verdiskapingen fra sin produksjon på en bærekraftig måte ved å utnytte nettopp nærheten til byen? Prosjektet skal avdekke 1) hvor arealressurser ikke brukes optimalt, 2) finne frem til forretningsmodeller som utnytter byens marked og kjøpekraft i...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adaptations within the Norwegian wheat value chain to improve quality and obtain high quantities for milling in a challenging climate

Prosjektet skal bidra til å bedre kvaliteten på norsk mathvete og sikre stabilt høye andeler av norsk hvete i melet for kommende sesonger som kan bli preget av endret og mer utfordrende vær. Prosjektet fokuserer på to viktige kvalitetsegenskaper som i dag begrenser bruken av norsk mathvete: 1) l...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Membrane-Assisted CO2 capture through liquefaction for clean H2 production

MACH-2-prosjektet har som mål å utvikle en ny prosess for hydrogenproduksjon fra naturgass med effektiv fangst av det produserte karbondioksid. Prosjektet vil kombinere H2-produksjon fra metan med protonisk membranreformatorteknologi med påfølgende CO2-fangst ved lav temperatur i en ny integrert ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Understanding and monitoring mortality in farmed fish towards sustainable growth in aquaculture

Begrensing av dødelighet må være top-prioritet i en etisk, bæredyktig produksjon av fisk. Lav dødelighet er en av flere indikatorer på god dyrevelferd, og det er viktig å få løftet frem i lyset hvilke muligheter næringen har for å begrense dødeligheten i produksjonen sin. Dette prosjektet skal d...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The fundamental role of mesopelagic fishes for the structure and change of Northeast Atlantic marine ecosystems

Når en forlater kysten og beveger seg ut mot det åpne havet så er det ingen bunn eller tareskog å gjemme seg i. Der må små fisker og andre organismer i pelagialen leve et liv med evig gjemsel, hvor det tryggeste valget er å svømme nedover mot mørket. Mørket gjør det også vanskelig å finne mat, og...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Resolving impacts of Atlantic cod body size on population replenishment and coastal ecosystem change

Bør vi la den store fisken svømme heller enn å fiske den opp? Stor torsk produserer langt flere egg enn små torsk. Studier av fisk i fangenskap har i tillegg vist at stor torsk gjerne produserer større egg med høyere energiinnhold som klekker til relativt store yngel. Imidlertid vet vi lite om hv...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BALANSEKUNST - Kvinners vei mot den akademiske toppen

Kvinner og menn har historisk sett vært ulikt representert langs alle trinn av forskerstigen. På de laveste trinnene er det i økende grad balanse mellom kjønnene, men på det øverste trinnet, toppstillingene i akademia, synes full likestilling å ligge langt fram i tid. Formålet med forskningsprosj...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bærekraftig matemballering - redusert plast og mer gjenvinnbare materialer

ReducePack's mål er å utvikle emballasjeløsninger som reduserer plastforbruket, og samtidig bevare matkvaliteten. Prosjektets tre grunnpilarer er Reduce by 1) Replace; 2) Reduction; 3) Recycle Reduce by Replace: Fra plast til fiber Grønne poteter er en utfordring, og medfører stort svinn i ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Vedheftforbedring i herde- og termoplast med nanocellulose

Sammenbinding eller vedheft mellom materialer er en svært sentral del av ingeniørvitenskapen, og relaterte produkter som lim, ulike belegg (coating) og kompositter utgjør en multi-milliardindustri. God vedheft mellom fiber og bindemiddel gjør det mulig å lage stabile komposittmaterialer som vindm...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Enabling energy savings in the global casting industry by the Induction Feeder SIMulator

I motsetning til vann, som eser ut når det blir til is, krymper metaller når de størkner. Støperiene kompenserer for dette ved å tilføre ekstra metallsmelte fra «matere». En mater er et metallreservoar plassert i støpeformen. Når støpestykket krymper under størkning, kommer ekstra smelte flytende...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

High Energy Lithium Sulfur Battery

I dette prosjektet videreutvikler Morrow Batteries AS og SINTEF litium-svovelbatterier (LiS) med høy ytelse og lav kostnad for å støtte overgangen til et karbonnøytralt samfunn. Batteriet vil potensielt ha en praktisk gravimetrisk energitetthet på omtrent det dobbelte av de beste Li-ion-batterien...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Agder

TRANSPORT-Transport 2025

Smart transport i distriktene – effektiv samkjøring av vare- og persontransport

Dårlig transporttilbud gjør distriktene mindre bærekraftige og mindre attraktive både for næringsliv og befolkning. En hovedutfordring er å tilby et effektivt transportsystem som gir gode transporttjenester for alle, med lave kostnader og lav miljøbelastning. Dette er spesielt krevende i distrikt...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

KLIMAFORSK-Stort program klima

PREDICTION OF CLIMATE CHANGE EFFECTS ON SPECIES WITH COMPLEX LIFE HSITORIES

The aim with this project is to assemble 10 internationally leading scientists in a workshop in Trondheim to evaluate different approaches for how to estimate and model the effects of climate change on the population dynamics of species with complex life histories. The aim of the project is to p...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

NordPerMed: Novel wearable sensors and machine learning solutions for personalized diagnostics and treatment of sleep apnea

Pusteproblemer i forbindelse med snorking rammer minst en av ti voksne mens de sover. Diagnosen søvnapné stilles i dag ved å måle antall pustestopp. Prosjektet har som mål å utvikle nye, bærbare sensorer for måling av søvn, forbedre dagens søvnanalyser og utvikle persontilpassede risikoanslag og ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Test #sustainX: Sustainable by Design: Experimentation for Sustainable Business

For å skape en bærekraftig fremtid er vi avhengig av at bedrifter finner nye og innovative løsninger som kan hjelpe forbrukere å leve mer bærekraftige liv. Slike løsninger trengs på tvers av alle produkt- og tjenestekategorier, og de innebærer en overgang fra gamle til nye forretningsmodeller, på...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland