764 projects

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management (DYNAMIC)

Forskningsprosjektet "Redusere risiko for brannkatastrofer gjennom dynamisk risikomodellering og risikostyring (DYNAMIC)" har nå vært aktivt i to år. Vi har konsentrert oss om å utvikle en matematisk modell som kan beregne relativt fuktighet (et mål på hvor tørt det er) inne i trehus, ved hjelp a...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Health risks and health effects of firefighter work: Exposures, diseases and preventive measures

Eksponering til varme omgivelser i kombinasjon med høy arbeidsintensitet utsetter brannkonstabler for betydelig termisk stress. Under brannslokking er det også påvist eksponering av flere kreftfremkallende stoffer, både ved direkte eksponering via hud og luftveier, men også via bekledning og anne...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Fire Research and Innovation Centre

Brann fører hvert år til store skader både i form av omkomne og skadde mennesker, og i form av tapte verdier. Som et svar på denne utfordringen startet forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) opp våren 2019. Hovedmålet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å kunne ta opti...

Awarded: NOK 30.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

PIRE: Multi-scale, Multi-phase Phenomena in Complex Fluids for the Energy Industries

I prosjektet skal overflatefenomener på grenseflater mellom væske-væske, fast stoff-væske og gass-væske undersøkes på mikroskopisk nivå. Videre skal man i større skala undersøke effekten av overflategenskaper på fluidstrømning og energitransport for væsker sammensatt av mange ulike fluider for å ...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Bayesian inversion of 4D seismic waveform data for quantitative integration with production data

Med utviklingen av nye innovative seismiske metoder bør det være mulig å ytterligere å øke oljeutvinningen fra eksisterende felt. Dette er fornuftig fra et miljømessig og et økonomisk perspektiv. Seismiske metoder gjør det generelt mulig å avbilde sedimentære basseng og reservoarer (knyttet til ...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Flexible Pipe Pressure Liner Life Extension Tool

Store mengder fleksible rør er brukt i offshore olje- og gassproduksjon. Fleksible rør er komplekse multi-lags strukturer bestående av metallwirer i kombinasjon med polymerlag, tekstiler, tape og smøremiddel. Der det innerste polymerlaget, ofte laget av Polyamid 11 (PA11), er den mest sårbare kom...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Interpretation of frequency-dependent seismic responses of finely layered, partially saturated and fractured reservoirs

Resultatene fra vårt prosjekt ble presentert på AGU, EAGE og SEG årsmøter.

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A Multidisciplinary Approach to Characterize Coalescence in Petroemulsions

Enrico Riccardi, som var postdoc i Coales -prosjektet og initiativtaker til det opprinnelige prosjektet, jobber nå ved UiO hvor han fokuserer på maskinlæring. I mellomtiden leverte han fortsatt litt produksjon for COALES -prosjektet. For eksempel publiserte han med Coales doktorand Ola Aarøen et ...

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microfractures in black shales and their transport properties

Under erosjon på kontinentene og avsetning av sedimenter og organisk materiale i havet dannes det sedimentære lag i sedimentære bassenger. Når disse sedimentene blir begravet, blir de utsatt for sammenpressing (kompaksjon) og oppvarming slik at de bli omvandlet til fast bergart. Med økende temp...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Intelligent monitoring of drilling operations in sensitive environments (INDORSE)

Kontrollerte utslipp av borekaks og slam til havet er en nødvendig ulempe ved boring etter petroleum til havs. Det er viktig å minimere risikoen for skade på sensitive arter, eksempelvis kaldtvannskoraller og svamp, som kan bli eksponert for materialet som slippes ut. Overvåking av hvordan materi...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reconstructing the Quaternary basin configuration and evolution in the central/northern North Sea

Gjennomd REQUBE vil vi etablere en bedre forståelse av de sedimentære lagene avsatt igjennom de siste 2.6 millioner årene (Kvartærtiden) i Nordsjøen. Denne lagpakken som i de sentrale deler av Nordsjøen er opp til 1000 m mektig, er sentral i vår forståelse av migrasjon av hydrokarboner, begynnel...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Carbon Membranes for CO2 Removal from High Pressure Natural Gas in Subsea Process

Naturgass har globalt sett blitt en mer attraktiv energibærer på grunn av dens tilgjengelighet og anvendbarhet og fordi den er en renere energikilde enn kull eller råolje. Naturgass prosessering er en stor industri globalt med et totalt årlig gassforbruk på 3169 milliarder m3 i 2010. Naturgass fr...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nanoparticles to Stabilize CO2-foam for Efficient CCUS in Challenging Reservoirs

Dette laboratoriebaserte forskningsprosjektet ved Universitetet i Bergen (UiB) ledet av Institutt for fysikk og teknologi har fokusert på implementering av nanopartikler med CO2-skum for forbedret utvinning av olje og assosiert CO2 lagring gjennom CCUS. Vårt primære mål var å "Benytte nanoteknolo...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The Study of non-uniform particle bed motion in pipes with Newtonian and Non-Newtonian fluids.

Prosjektet har gjennomgått flere interessante stadier siden oppstart. Arbeidet har fokusert både på numerisk simulering av partikkel "bed" transport og trykk beregninger, parallelt med eksperimenter. Til å begynne med var det fokus på transport regimer av ett enkelt "bed" drevet av skjærkrefte...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

High temperature thermal insulation for deepwater pipelines

Termisk isolasjon av undervannsrørledninger er kritisk for å sikre flyten av olje og gass fra mange felt på den Norske kontinentalsokkelen. Isolasjonen forhindrer redusert flyt ved å holde høy temperatur på fluidet. Høy temperatur forhindrer utfelling av partikler som kan feste seg til rørveggen ...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Marine snow flocculation and sedimentation in relation to oil spill responses

Etter et oljeutslipp til marint miljø vil man søke å redusere de miljømessige konsekvenser av utslippet. En slik oljevernmetode er bruk av kjemiske dispergeringsmidler som vil gi dispersjoner med små oljedråper. Etter et overflateutslipp vil slike dispersjoner bli pisket ned i vannsøylen av bølg...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Integrated Realtime Environmental Monitoring and Oil spill forecasting System (IREMOS)

Oljesøl, både offshore og nær kyst, kan ha katastrofale miljøpåvirkninger og sosio-økonomiske konsekvenser. Når oljeleting og utbygging til havs fortsetter, er det sannsynlig og til og med ventet fremtidig alvorlig oljeutslipp. Når en hendelse oppstår, er responstid avgjørende for å begrense spre...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SUM - Scaling and Uncertainty Modelling in multiphase production

Flerfasemodellering er en av flere, store suksess-historier fra norsk oljeutvinning. Teknologien medførte til dels enorme besparelser på feltutvikling, i tillegg til at den muliggjorde tilknytning av satellittfelt gjennom undervannsutbygginger med flerfasetransport til en plattform eller til land...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Internal and external forcing factors on the Source-to-Sink infill dynamics of the Lower Mesozoic Greater Barents Sea Basin

Barentshavet er eit av dei siste underutforska områda på den norske kontinentalsokkelen. Innsamling av kunnskap om undergrunnsgeologien i dette området er komplisert både fordi det somme stadar manglar data og tolkingar, men viktigast av alt fordi Barentshavet for tida er delt inn i tre geografi...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Voltage on casing for improved well cement quality

Sementering er en viktig del av brønnkonstruksjonsprosessen. Etter at man har boret seg et stykke ned i undergrunnen sementerer man på plass et fôringsrør. Man lar deretter sementen herde, slik at den mekanisk støtter opp brønnen og hindrer lekkasje. Sement brukes også som forseglingsmateriale fo...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

EOR upscaling - from lab to field

De viktigste elementene for å oppnå suksess med å maksimere utvinning fra felt i produksjon med økt utvinningsmetoder (EOR) er modellering av injektivitet, kunnskap om gjenværende olje, ekstra olje mobilisering med de injiserte væsker, og skalering fra pore skala mekanismer til felt skala. Det ov...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Universal AUV Pinless Charging and Data Transfer Interface

Bergen-baserte WiSub har samlet et internasjonalt konsortium av industri og akademia for dette prosjektet, for å utvikle en nøkkelteknologi som muliggjør autonom utforskning av verdenshavene. Målet med prosjektet har vært å utvikle en pålitelig tilkobling til undervannsrobot droner, for å kunne l...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

ACS: Always-clean Cooling System

EMPIG AS har utviklet et system som avkjøler en flerfasestrøm under temperaturen for hydrat- og voksdannelse, uten å få senere avsetning og oppbygging av disse (Always-clean Cooling System - ACS). Hydrat- og voksutfellinger som dannes og avsettes under kjøleprosessen, fjernes gjennom en sekvensie...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forecasting of architecture, seismic characteristics and flow behaviour in paleokarst reservoirs.

Dannelse av karst (oppløsning) i karbonater introduserer ekstrem, men svært lokalisert sekundær porøsitet. Væske som siver gjennom sprekker, forkastninger og porøse lag kan løse opp kalkstein og danne sammenhengende hulrom, synkehull og grottesystemer i berggrunnen. Formen og geometrien til disse...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Increasing profitability from sand producing fields

Hydrokarbonreservoarer består vanligvis av porøs stein der olje og gass fyller porene, som i en svamp. For å produsere hydrokarboner, må operatørselskapene bore brønner ned i reservoarene, på samme måte som brønner blir brukt til å produsere vann fra grunnvannsreservoarer. Disse reservoarformasjo...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Wind-powered Water Injection (WIN WIN)

WIN WIN (WINd-powered Water INjection) er utviklet av DNV GL i et samarbeidsprosjekt med aktører fra industrien. WIN WIN er et vinddrevet vanninjeksjonssystem som tilfredstiller tekniske, funksjonelle og kommersielle krav, og som representerer et realistisk alternativ til konvensjonelle systemer....

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Lightweight Offshore Condenser Skid

Prosjektet IPN Lightweight Condenser Skid legger til rette for mer effektiv energibruk på norsk sokkel. Åtte av ti kilo CO2 som slippes ut fra plattformene, kommer fra gassturbiner på dekk. Disse forsyner plattformen med kraft. Men i eksosen er mye nyttig varme igjen. Ved å "hekte" på en dampturb...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Mechanical dispersion of oil on sea

I løpet av 2017 har vi gjennomført to omfattende tester av teknologien. Første test ble gjennomført på SINTEF i relativt stor tank med strømmende vann og flere oljekvaliteter. Disse forsøkene gav god innsikt i hvilke utfordringer som må løses og grunnlag for videre teknologiutvikling. Høsten 2017...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Arctic Subsea Processing System

I dag er langdistanse transport av hydrokarboner i Arktis umulig uten en plattform som f.eks. FPSO, på grunn av mangel på teknologi for å fjerne og forhindre tilstopping rørledning som følger av hydratdannelse og voks oppbygging som temperaturen av væsken avtar mot omgivende vanntemperatur. En an...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geosteering for improved oil recovery

Plassering av brønner i et underjordisk reservoar er en svært viktig faktor for utvinning av olje og gass. Prosessen med å justere retningen til brønnen under boring som et resultat av nylig oppnådde informasjon om geologien kalles geostyring. Beslutninger tatt når man geostyrer er generelt baser...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland