0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Fagdager vindkraft; virkninger av vindkraftutbygging på natur og samfunn

Det er for tiden stort fokus på landbaserte vindkraftverk og deres virkninger på natur og samfunn. Mange anlegg er bygget, og bygges, i områder der de miljømessige konsekvensene er antatt å være store, noe som har ført til protester hos både lokalbefolkning og sentrale aktører. Det hevdes ofte, m...

Awarded: NOK 61,495

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

20TH ANNUAL WORKSHOP ON METAHEURISTIC in Oslo

The Optimization Group, at the Department of Mathematics and Cybernetics in SINTEF Digital, has been selected to host the 20th EU/ME annual meeting. EU/ME is the largest working group on metaheuristics (i.e., a range of algorithmic techniques widely used to solve optimization problems) in the res...

Awarded: NOK 17,633

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NAINE - Norwegian AI network for Europe

The vision of NAINE is to become a common, open meeting place for all Norwegian actors on AI. This will be obtained through network workshops, information sharing, participation in EU fora and support development AI-strategies. At European level the need for a single body that can consult, cohere...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Bygg 4.0 conference 2019, focus on innovative digital business models for the construction industry

Bygg 4.0 conference gathered more than 90 participants from the two sectors of construction and ICT around the main topic of the digital transformation of the construction industry. The focus was set this year on innovative digital business models for the construction industry. Keynotes speakers ...

Awarded: NOK 90,495

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reise og profilering på Hackathon: Offshore Wind Innovation Camp 7 - 9 May 2019

Norwegian Energy Partners (norwep.no), Energy Innovation Cluster og Innovation Norway arrangerer Hackathon: Offshore Wind Innovation Camp 7 - 9 May 2019. Deltakelse her vil gi oss mulighet til å få viktig kontakter innen den globale vindturbinindustrien. EERA JP WIND er kanskje den viktigste aren...

Awarded: NOK 9,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sprayed sUstainable PErmanent Robotized CONcrete tunnel lining

I SUPERCON er nå 2 PhD-kandidater i full sving, en startet opp sine arbeider i 2019, den andre i 2020. Én PhD-en har tittelen "Sprayed concrete: application, porosity and permeability" og vil legge spesiell fokus på materialkunnskap knyttet til sprøytebetong, som er ekstremt viktig, og særlig der...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Value-Chain Innovation towards a Sustainable & Competitive Norwegian Seaweed Industry

SeaVALUE skal gi bærekraftig verdiskapning i Norge gjennom distruptiv endring av den tradisjonelle verdikjede av tang. SeaValue skal ved hjelp av sosialt ansvarlig industriell forskning og innovasjon på økologisk høsting, verdiskapende sortering og formalinfrie bevaringsstrategier, og gi full bio...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The Norwegian Seaweed Biorefinery Platform (SBP-N)

Tare er en viktig marin ressurs som har potensiale både som mat og fôr samt råstoff for verdifulle produkter og bruksområder i samfunnet. Høsting av tare til alginatekstraksjon er en veletablert næring i Norge, mens dyrking av tare til næringsformål fortsatt er en ung industri. Både økonomisk og ...

Awarded: NOK 34.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Antisense delivery to Atlantic salmon eggs for large scale sterilization

Formålet med prosjektet er å produsere steril oppdrettslaks som ikke kan forplante seg og dermed ikke blande seg med ville laksebestander etter å ha rømt fra et oppdrettsanlegg. Tidlig kjønnsmodning fører i tillegg til utfordringer i lakseoppdrett ved å redusere motstandsdyktigheten mot sykdommer...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Utnyttelse av lokale marine råvarer i fôr til kylling

Prosjektets hovedmål er å utvikle et bærekraftig, klimavennlig og kortreist fôrkonsept til kylling som gir positive effekter på dyrehelse, lønnsomhet i produksjonen og produktkvalitet. Unikt for prosjektet er at alle sentrale aktører i hele verdikjeden deltar fra utvikling av fôrråvarer, fôrprod...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geophysics and Applied Mathematics for Exploration and Safe Production

GAMES-prosjektet fokuserer på å utvikle innovative lete- og produksjonsmetoder for norsk sokkel. Vi utvikler nye geofysiske og statistiske metoder som også kan anvendes andre steder, samt for andre typer anvendelser som baserer seg på rom-tid prediksjon og overvåkning. Når sedimentære bergart...

Awarded: NOK 17.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Concept development of full-scale soluble gas stabilization (SGS) technology for seafood

Sjømatprodukter pakket i modifisert atmosfære (MA) har de siste årene overtatt store markedsandeler i Europa der produktene som tilbys spenner fra farseprodukter til et brett spekter av fersk filet, skalldyr og skjell. Effekten av MA-emballasjen bestemmes generelt av mengden tilgjengelig karbondi...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Referansenettverk for Høyhastighets beregning (HPC)

Målet med referansenettverk for HPC vil være å fremme norske prioriteringer, interesser og deltagelse i det strategiske arbeidet som foregår på EU-arenaen, spre informasjon videre til norske organisasjoner og at dette skal føre til økt norsk deltakelse i Horisont 2020 og andre europeiske satsning...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Samspill mellom biofilterfunksjon, vannkvalitet og fysiologiske funksjoner hos fisk i landbasert anlegg med resirkulering av driftsvann

Hovedmålet med prosjektet er å studere gjellehelse opp mot produksjonsmiljøet i resirkulerende akvakultursystemer. Det er økende bruk av RAS i atlantisk lakseproduksjon i Norge - fra presmolt til postsmolt og nå tas også RAS i bruk i fullskala landproduksjon der fisk vil nå full slaktestørrel...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Power system protection and control in digital substations

Transformatorstasjoner eller koblingsstasjoner er kritiske knutepunkter i kraftsystemet og består av innkomne linjer/kabler, transformatorer, generatorer/omformere, kompenseringsutstyr, brytere og måletransformatorer. I en slik stasjon er det også utstyr for å verne (koble ut ved feil) og kontrol...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL Artificial Intelligence for Digitising Industry

Industrien er en av grunnpilarene i både norsk og europeisk økonomi. I en tid med økende fokus på digitalisering verden over, er det viktig at norsk og europeisk industri forøvrig, deltar i denne utviklingen for å kunne konkurrere i et stadig mer globalt marked. I prosjektet AI4DI blir det lagt...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Field-based oil depletion processes in temperate and Arctic seawater

Bruk av dispergeringsmidler er en av flere metoder for å bekjempe oljesøl i marine farvann. Når dispergeringsmiddelet påføres oljen vil denne danne små dråper med nøytral flyteevne i sjøvannet, og mye av oljen vil derved forsvinne fra vannoverflaten og ned i vannsøylen, samtidig som at oljen fort...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12873 Airborne Instrument for Reliable Shallow Water Imaging and Mapping

Prosjektet AIRSWIM er et prosjekt med deltakerene Maritime Robotics og sveitsiske CSEM. Prosjektet omhandler utvikling og kommersialisering av et dronebasert LiDAR-system for grunntvannskartlegging og deteksjon av objekter under overflaten. Måleteknologien baserer seg på "flash" LiDAR teknologi u...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

StalkIT – NB-IoT Robust Tracking and Monitoring Solution

Solutions for asset tracking and monitoring are mainly powered by ordinary mobile data connectivity such as 2G and 3G with high subscription and maintenance costs every year. This lack of affordability significantly decreases the number and types of assets that businesses can pay for monitoring; ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Always help with suspicious emails

MailRisk er vår nettskybaserte programvaretjeneste for Outlook, som hjelper folk å analysere og rapportere mistenkelig e-post. Etter å ha mottatt EU sitt "Seal of Excellence" for vår søknad til SME Instrument fase 1 i mai 2018, har vi gjennomført en mulighetsstudie og lagd en forretningsplan som ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Realisering av en Autonom og Prediktiv Passasjerferge

RAPP prosjektet (oppkalt etter den vernede Sundbåten Rapp som ble bygget i 1958) skal utvikle den nødvendige teknologien og infrastrukturen til å realisere selvkjørende kommersiell drift av en innaskjærs passasjerferge i Kristiansund havn innen 2023. Prosjektet har siden starten i 2019 fokuser...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Planning Clean Energy Export from Norway to Europe

Norge har store fossil og fornybare energiressurser som gir enorme verdier for oss som land. Størsteparten av disse energiressursene blir eksportert til europeiske land. Vår posisjon som et energieksportland er i endring som følge av avkarboniseringen av det europeiske energimarkedet og behovet f...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Social License to operate for aquaculture

SoLic - Sosiale lisenser i akvakultur - prosjektet undersøker betingelser, mekanismer og konsekvenser av sosial lisens i akvakultursektoren. En sosial lisens forstås som forventninger og krav som gjelder for en sektor og hvordan publikum oppfatter at deres forventninger blir oppfylt. Å oppnå og o...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Cyber Security in Merchant Shipping - Service Evolution

Den underliggende ideen i CySiMS SE har vært å demonstrere og operasjonalisere en sikker kommunikasjonsløsning for den maritime sektor og integrere denne med ombordliggende IKT-arkitektur. Løsningen inkluderer et system for autentisering og kryptering (en Public Key Infrastructure - PKI) og nødve...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

The International Ship Autonomy and Sustainability Summit

Autonome skip seiler opp som et spesielt viktig område for norsk næringsliv, både i transportsektoren og i maritim industri. Vi ser også at området har et stort eksportpotensiale og denne konferansen arrangeres hovedsaklig for å øke den internasjonale interessen for temaet og dermed det internasj...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

PREDICTION OF CLIMATE CHANGE EFFECTS ON SPECIES WITH COMPLEX LIFE HSITORIES

The aim with this project is to assemble 10 internationally leading scientists in a workshop in Trondheim to evaluate different approaches for how to estimate and model the effects of climate change on the population dynamics of species with complex life histories. The aim of the project is to p...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Synthesis of stable isotope labelled poly-/per-halogenated alkanes as reference standards for environmental analysis

Det er en høy interesse blant miljøforskere for å få tak i egnede standarder av singel-kjedet og individuelle klorinerte parafiner (CPer) da de er lite tilgjengelige på markedet og essensielle for korrekt analyse. En pålitelig synteserute for å lage singel-kjedet CPs fra enkle tilgjengelige utgan...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12788 COOLHEAD - An on-the-go intra-nasal cooling device for self-treatment of migraine

Prosjektet har fått godkjent ett års utsettelse på grunn av manglende tilgang på komponenter til utvikling av teknisk utstyr fra Asia pga pandemien samt forsinket pilotstudie. Pilotstudien i Sverige er nå gjennomført. Den randomiserte kliniske studien i Norge følger nå revidert prosjektplan.

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Accelerating CSEM technology for efficient and quantitative CO2 monitoring

Gjennomføring av storskala CCS er for tiden hovedsakelig begrenset av kostnader. Lagring og overvåking av CO2 er deler av den totale verdikjeden der det er behov for betydelige kostnadsreduksjoner. Kvaliteten på overvåkningsteknologi er også avgjørende for offentlig aksept for CCS, spesielt i til...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Nanocomposite Facilitated Transport Membranes for H2 purification

Prosjektet «Nanocomposite Facilitated Transport Membranes for H2 purification» (akronym FaT H2) tar sikte på å utvikle en ny, mer effektiv og billigere separasjonsteknologi for oppgradering av hydrogengass fra forskjellige industrikilder. Hydrogengass blir av mange sett på som den mest lovende te...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage