0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Catching the Past: Discovering the legacy of historic Atlantic cod exploitation using ancient DNA

Mennesker har brukt naturressursene i havet i tusenvis av år. Særlig torsk (Gadus morhua) har spilt en viktig økonomisk og kulturell rolle for lokalsamfunn rundt Nord-Atlanteren. I det forrige århundre har den industrielle utnyttelsen av torsk blitt knyttet til populasjonskollaps og fenotypiske e...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Drivers of evolutionary change: understanding stasis and non-stasis through integration of micro- and macroevolution

Mikroevolusjon, endringer i den genetiske sammensetningen av populasjoner, kan over tid føre til dannelsen av nye arter, makroevolusjon. Gjennom «Den moderne syntesen» på 1930- og 40-tallet ble Darwins teori om evolusjon gjennom naturlig utvalg kombinert med Mendels arvelover. Det ble vist hvorda...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

EVOLUTION IN A CHANGING CLIMATE (EVOCLIM)

En realistisk forståelse av hvordan klimaendringer vil påvirke det biologiske mangfoldet krever at man inkluderer mange økologiske prosesser som påvirker egenskapene til bestander og hvordan disse varierer over tid for å gi et riktig bilde av hvordan et endret miljø vil påvirke utviklingen av nye...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Macro- to Micro-climate: An empirical validation of a novel multifaceted climate downscaling framework using Norwegian climate data.

Changes in climate impact upon vegetation dependent ecosystem functioning (structure and dynamics) and in-turn on the ecosystem services on which human societies depend. The scale at which climate impacts upon plant species interactions and functional processes is relatively fine-scaled (ca. <100...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks: a case study with the brown bear.

Europa er en landskapsmosaikk formet av menneskelig aktivitet. Verneområder er små og geografisk isolert, og <3% av Europa anses som naturlig. Likevel finnes det fortsatt høyt biologisk mangfold med bestander av store rovdyr (SR) i Europa. De fleste populasjoner av SR eksisterer i dag i små og is...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Optimising the configuration of woody riparian buffer strips along rivers to enhance biodiversity and ecosystem services (Oscar)

Effekter av skogsbuffere langs vassdrag på økosystemtjenester Skogssoner/skogsbuffere (eng.: wooded riparian zones) nær elvebredder bidrar med en rekke økosystemtjenester og økt biodiversitet. I sum vil positive effekter også kunne øke nedover langs et vassdrag. Skogsbuffere kan fungere som mi...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Causes and consequences of variation in age at first reproduction in barnacle geese, RiS ID 10651

I aim to disentangle the causes and individual-level consequences of age at maturity, which varies considerably between individuals, sexes and years (Loonen unpubl.). My main data source will be mark-recapture data from the Ny-Ålesund barnacle geese population, providing individual-based informat...

Awarded: NOK 49,790

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Identification of emerging thyroid-disrupting compounds, and their associated effects in glaucous gull. RIS-ID: 10654

Endocrine disrupting compounds can cause harmful effects by interfering with hormone system e.g. the synthesis, secretion, transport, cellular uptake or signaling pathway of the hormones. The aim of the project is to investigated the ecological relevance of thyroid disrupting chemicals in glaucou...

Awarded: NOK 46,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Trapped in a cold-adapted body: the causes and consequences of phenotypic change in a rapidly warming Arctic

Det er knyttet stor usikkerhet til om arter klarer å tilpasse seg klimaendringene raskt nok. Svalbard er et av de stedene på kloden med raskest økning i temperatur. I vårt prosjekt har vi belyst effekten av klimaendring på fysiologien, adferden og bestandsdynamikken til svalbardrein. Vår studie v...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Use of Landsat 8 satellite data to map the growing season on Svalbard- Interpreting the results in the field RIS ID 10646

The project will collect field vegetation phenology and biomass data to map the growing season and plant production in the Svalbard archipelago. A collection of field data used to validate satellite images will minimize errors in Landsat 8 sensor calibration. Results will be used to create a clou...

Awarded: NOK 28,235

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA - Integrative Management of Green Infrastructures Multifunctionality, Ecosystem integrity and Ecosystem Services

IMAGINE prosjektet hadde som mål å kvantifisere de mange funksjonene, økosystemtjenestene og fordelene som Grønn Infrastruktur (GI) gir i forskjellige sammenhenger fra rurale til urbane landskap. Konsortiet består av seks forskningsinstitutter (INBO, EMU, INRAe (prosjektleder), ISOE, UniKiel, og ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Engaging the Norwegian research and policy community in international reporting on biodiversity and ecosystem services

FN's Naturpanel har til formål å øke kunnskap om og forståelse av naturen og naturgodenes uunnværlige betydning for liv, helse, og velferd. Naturpanelets rapporter tar pulsen på naturen; de undersøker tilstand og trender i biologisk mangfold, økosystemer, og naturgoder; de kartlegger de bakenforl...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Between Scylla and Charybdis ? managing connectivity for freshwater fish

Ferskvann utgjer ein relativt liten del av jordens økosystemer, men inneheld ein relativt sett stor andel av den samlede biodiversiteten. Elver og innsjøer er dømer på økologiske nettverk. Ferskvassorganismar er heilt avhengige av vatn for å forflytte seg. Barrierer, også menneskeskapte, slik so...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Disentangling the impacts of herbivory and climate on ecological dynamics

Klimaendringer er en av dagens største miljøutfordringer. Men i mange deler av verden endrer økosystemene seg som følge av forandringer i antallet og type beitedyr. Tettheten av store beitedyr styres av menneskenes forvaltning og arealbruk, i tillegg til klima. Dette er spesielt relevant i den bo...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Understanding cross-habitat linkages between blue and green infrastructure (CROSSLINK) - Norway

CROSSLINK undersøker hvordan land og vann samspiller i elvesystemer. Kantsonene på land kalles «grønn infrastruktur», selve elvene kalles «blå infrastruktur» og samlet danner disse såkalte GBI-er («grønn-blå infrastruktur»). GBI-er er grunnenheten i CROSSLINK, ettersom målrettet forvaltning av di...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dissecting evolutionary rates across time: Bridging micro- and macroevolution (DETERMINE)

Studier av fossiler er forskeres fremste mulighet til å forstå hvordan livet på jorda har endret seg over lange tidsrom. Ikke minst gjør studier av fossiler det mulig å forstå hvordan tidligere endringer i miljøet har påvirket evolusjonen av ulike livsformer. Det er en vanlig oppfatning at mange ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Scenarios for a sustainable future forest green infrastructure

Prosjektet GreenFutureForest har økt vår forståelse av hvordan den globale sosioøkonomien, som inkluderer global tømmerhandel, skalerer ned til tømmeretterspørsel på nasjonalt nivå, som deretter påvirker forvaltningen og utholdenheten av skogsarter i den grønne infrastrukturen. Vi studerte denne ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Parasites and host behaviour: Co-evolution from genotype to phenotype

Parasitter kan endre atferden til organismene de lever i eller på, ofte på en slik måte at parasitten ser ut til å tjene på det, typisk ved at de spres til nye vertsdyr eller nye miljøer. Slik manipulasjon av vertsdyrene forekommer for eksempel ved at dyr mister sin naturlige skyhet for rovdyr, o...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ECOGEN - Ecosystem change and species persistence over time: a genome-based approach

Vil arter og økosystemer tåle klimaendringene samtidig som menneskelig påvirkning er stor? Dette spørsmålet er spesielt aktuelt i kalde arktiske og alpine områder fordi klimaendringene er - og er forventet å bli - ekstra store der. Med god innsikt i hvordan arter og økosystemer har tålt tidligere...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Interglacials and Glacials - Natural Experiments in Biodiversity Dynamics

Det finnes tre hovedhypoteser for å forklare artssammensetningen og strukturen til et plantesamfunn: 1) eksterne faktorer eller ytre miljøpåvirkning (f. eks. klimaendring), 2) interne faktorer eller samspill mellom artene (f. eks. konkurranse, fasilitering), og 3) nøytrale og/eller tilfeldige pro...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Beyond the genome: epigenetics of defense priming and climatic adaptation in plants

Den overordnede målsettingen med dette prosjektet har vært å forstå hvordan planter kan huske visse hendelser og ta fram disse «minnene» ved behov - for eksempel når de blir angrepet av insekter eller mikroorganismer. Forskning de siste 10-20 årene har vist at planter har en molekylær hukommelse...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Reindeer interactions from plants and birds to humans: balancing the odds of climate change

Prosjektets varighet ble forlenget på grunn av covid-restriksjoner. Disse forårsaket forsinkelsen i leveringen av laboratorierekvisita, samt generelt begrenset laboratorietilgang. Ikke desto mindre har laboratoriearbeidet utviklet seg betydelig. Vi har nå innhentet alle nødvendige prøver, fra vår...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Size-dependent anthropogenic perturbations -from genes to ecosystems and back.

Mange kommersielle fiskearter er i sterk nedgang og på grensen til kollaps pga overfiske. Dette gir store økonomiske konsekvenser for fiskeriene men også for økosystemene, for eksempel gjennom såkalte trofiske kaskader, hvor tetthet av byttedyr (færre fisk) til den overfiskede arten øker, som igj...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Ecosystem footprints: Land Use Impacts and their Socioeconomic Determinants

Miljøavtrykk gjør at forbrukere, myndigheter og næringsliv kan forstå presset de legger på miljøet gjennom forsyningskjeden. Nåværende modeller beregner fotavtrykk ved å følge ressursen fra primærprodusenter til sluttforbrukere gjennom milliarder av globale forsyningskjeder. Målet med dette prosj...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

The evolution of defence systems: theory and experiment

En organisme kan bruke mange typer forsvar til å beskytte seg mot sine naturlige fiender. De enkelte forsvarstrekkene kan ofte best forstås som deler av mer komplekse forsvarssystemer. Et sentralt fokus i prosjektet har vært å forstå hvordan kostnader tilknyttet produksjon og vedlikehold av forsv...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Pollen Chemistry as the Next Generation Tool in Palaeoecological Research - Theory, Methods and Application

Pollen produsert av planter kan bevares i sedimentene i innsjøer og myrer i tusenvis, eller til og med millioner av år. Når dette skjer, blir den yngste bevart i de øverste lagene i sedimentene, og eldre pollen begraves dypere og dypere. Hvis plantesamfunnene i omgivelsene har endret seg, vil ogs...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Exploring the dynamics of forest recovery & resilience

Tropical and temperate forests are undergoing some of the most rapid rates of change of any ecosystem across the world, predominantly due to the conversion of these forest habitats into agricultural land. In recent decades, the importance of and threat faced by loss of tropical and temperate for...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Functional traits across primary producer groups and their effects on tundra ecosystem processes

Høyere planter, moser og laver dominerer vegetasjonen over tregrensen. Individuelle arter innen disse gruppene er karakterisert av bestemte egenskaper, slik som næringsinnhold, høyde, veksthastighet og bladstørrelse. Disse egenskapene kan variere både innen den enkelte art og mellom arter. Når, f...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

#EcoTick: Land use, climate and tick-borne diseases in dynamic multi-host ecosystems: estimated risk and experienced fear

Hovedmålet for prosjektet er å forstå hvordan forandringer i arealbruk og klima har påvirket utbredelsen av flåttbårne sykdommer de seinere tiårene. Lyme borreliose hos menneske er den mest kjente flåttbårne sykdommen. I tillegg sprer skogflåtten sykdommene «sjodogg» (anaplasmose) til sau og både...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

CHASES - Consequences of land-use change and human activity on anadromous salmonids and the ecosystem services that they provide

I CHASES-prosjektet har vi kartlagt fysiologiske forskjeller mellom ørret som blir værende i ferskvann og elveoser og de som vandrer til sjøen for å beite om sommeren. Videre har vi undersøkt om tilsvarende forskjeller finnes mellom de som har korte og lange marine vandringer. Vi har også undersø...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage