0 projects

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av fastlegereformen med utgangspunkt i SSBs Levekårsundersøkelser

...i januar 2000, som belyser tema som kontinuitet, pasienttilfredshet og bruk av kurative...på nytt i januar 2003, halvannet år etter innføringen av reformen. Et sentralt spørsmål vil...i hvilken grad reformen makter å påvirke kontinuiteten. En rekke av spørsmålene i det allerede...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Brukertjenesten på FD-trygd (Forløpsdatabasen - Trygd)

...er å tilrettelegge og utlevere data til forskningsformål fra forløpsdatabasen FD-Trygd....demografi, økonomisk sosialhjelp, s ysselsetting, inntekt og formue etc. I FD-Trygd er person...fra og overgangen mellom ulike trygdeordninger, eller mellom status som yrkesaktiv og...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Trygve Lie (1896-1968) - en biografi. Tidsbilder, mentalitet og lederskap

...vil utarbeide en forskningsbasert historisk biografi, skrevet i en form...Halvdan Lie (1896-1 968), som var utenriksminister i kritiske år (1940-1945), med toppunkt i...og benytte et teoretisk-metodisk grep som gir andre perspektiver utover de vanlige kronologiske....

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Klassifisering og behandling av adhesiv kasulit (frozen shoulder)

...design er todelt med en prospektiv, klinisk kartlegging av pasienter med kronisk smerte...i skulderleddet, samt en klinisk kontrollert randomisert studie ved adhesiv kapsulit....og 12 måneder med klinisk undersøkelse og standardiserte tester for smerte, bevegelighet og...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Hydrogenlagring i faste stoffer, fra syntese til system

...Introduksjon av miljøvennlige brenselcellesystemer...fra naturgass og etter hvert helt forurensningsfrie integrerte hydrogen energisystemer basert...med høy gravimetrisk og volumetrisk energitetthet. Hovedformålet med prosjektet er å...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

VS2010-Verdiskapning 2010

Nasjonalt kompetanseprogram i bedriftsutvikling og arbeidslivsforskning - doktogradsutdanning og kompetanseoppbygging som integrert faglig a

...skal både bidra til utdanning av doktorgradskandidater på feltet, men...fungere som et tilbud for kompetanseutvikling for bedrifter, offentlig tiltaksapparat og LO...plattform for utdanning av høyt kompetente kandidater i bedriftsutvikling og...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Grønne konsumenter og grønne produsenter

...vil analysere dette med teorier som kombinerer økonomisk konsumentteori og sos...e for et "grønt" selvbilde kan også spille inn, f.eks. ved at de ansatte stiller lavere...grønne bedrifter ved å se på slike forklaringer. 3. Grønn elektrisitet....

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Inspirasjonsseminar for kvinnlege forskarar og studentar for auka verdiskaping i Møre og Romsdal

...i Volda tek sikte på å arrangere eit inspirasjonsseminar for kvinnlege forskarar og...i Møre og Romsdal, som har konkrete forretningsidear, eller som ønsker å utvikle idear med...sjølve kan eksprimentere med eigne og andre sine idear under kyndig rettleiing. Siste...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Møre og Romsdal

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Felles IT-satsing i Ryfylke

...vil utnytte eksisterende bredbånd infrastruktur i kommunene Sauda, Suldal,...Felles økonomisystem (SAP) er innført i a lle kommunene og vi har høstet veldig...Innbyggerne i kommunene vil få nye og bedre offentlige tjenester ved at det blir tatt i bruk...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Rogaland

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Alternativ modellering av tilvekst i alminnelig norsk skog

...tilveksten som oppnås i alminnelig skog er vanligvis betydelig lavere enn det...skulle tilsi. I store skogfylker oppnås som oftest et kvantum på 50-90 % av skogsmarkas...jektet er å modifisere eller utarbeide nye bestandstilvekstmodeller for alminnelig skog i...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Verdiskaping i distrikts-Norge basert på skog- og utmarksressurser

...ved NISK siste året med tema skog og bygde-/næringsutvikling. I litteraturstudiet synliggjøres et...til tradisjonell trebasert virksomhet. Overfø ring av kunnskaper og kopling mot kultur- og...vil danne utgangspunkt ved formidling av kompetansen. I gjennomførelsen av det...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 1999-2004

Location: Akershus

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Globalisering som transformativ kraft

...offentlige debatt om globaliseringens konsekvenser...spesielt viktig å forstå den spesifikke rolle interaksjonen mellom teknologisk og institusjonell...er det et stort beh ov for å få nyansert den dominerende diskurs om globaliseringens konsekvenser...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Skogbruk og klimagasstiltak i Norge - potensiale, kostnadseffektivitet, risiko

...av klimagassen CO2 og påvirker den på prinsippielt to måter: Ved å endre karbonlagrene (i...(d irekte gjennom bruk av bioenergi eller indirekte ved at skogprodukter substituerer mer...og hva som er økonomisk optimal skogbehandling. Metodisk vil livsløpsanalyser benyttes...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Kontroll av tilvekstprognoser

...seinere år har nøyaktigheten ved skogbrukets...årsaker har vært trukket fram som forklar ing på dette; bl. annet feil i grunnlagsdata...egentlig framstiller, avvikende skogbehandling i forhold til forutsetningene og feil...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Håndheving, verifikasjon og design av klimaavtaler

...inngår i en større satsning ved CICERO om...er et doktorgradsprosjekt, vil undersøke bet ingelsene for effektiv håndheving av eksisterende...klimaavtaler. Særlig vekt legges på betydningen av ulike former for usikkerhet når det...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Brukernes deltakelse i yrkesretta tiltak og fritidstiltak - samarbeid og organisering lokalt.

...Evalueringsprosjektet fokuserer på hvordan...Prosjektet har tematisk konsentrert seg omkring brukernes fritidstilbud og deltagelse på yrkes...Delprosjekt A fokuserer på samarbeidet omkring brukere som deltar på Aetats tiltak. Personer...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Telemark

SIP-Strategiske instituttprogram

LIMING - Læring i Interaksjon Mellom Institusjon og NærinG.

...SIPen vil det kompletteres innovasjonsforskningen ved å analysere møtet...og mer anvendte programmer og prosjekter. Nordlandsforsknings engasjement i programmet...men en vil også trekke veksler på andre relevante arbeider i regi av fagmiljøet...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Når kultur skal bevares. Offentlig forvaltning av samiskhet.

...potensiale for samisk kultur-og identitetsutvikling i de ulike samiske lokalsamfunn. Prosjektet...forholdet mellom den kulturelle dimensjonen ved offentlig samisk politikk og det som framstår som...analysere hva slags kulturbegrep - og oppfatning om hva samisk kultur er - som samisk politikk...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Komparativ velferdsforskning Kompetanseoppbygging ved å studere legitimering av arbeidet med sosiale problem i Russland, Australia og Norge

...fagmiljøet ved å videreutvikle kompetanse innen komparativ velferdsforskning. Empirisk vil...tre delprosjektet: 1. For det første er det interessant å gjøre studier mellom Norge ,...variasjonen i hvilke stadier disse landene befinner seg i når det gjelder "velferdsmiksen", som...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Nordland - Nordlánnda

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Landskapsøkologiske problemstillinger knyttet til erstatningsbiotoper:effekten av skjøtsel og etablering på artsdiversitet i vegkanter

...utgjør store areal i det norske landskapet. Til vegkantene er det knyttet et stort...kulturmarksarter i tilbakegang i det moderne landskapet. For å ta vare på disse verdifull e...kan også utvikles gjennom alternative etableringsmetoder i nyanlegg. Det finnes lite...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Vestland

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Fleksibilitet, arbeidsmiljø og deltakelse. Ansvar for og mestring av arbeidsmiljøet i det nye arbeidslivet.

...har som mål å bidra til ny forskningsbasert kunnskap om hvordan nye utfordringer i...av arbeidstakerne. Fleksible arbeids-og tilknytningsformer kan innebære både utfoldelsesmuligheter...omfanget av fleksible arbeids- og tilknytningsformer i Norge, hvordan arbeidstakere gjennom...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Internasjonalt arktisk samarbeid - premisser for norsk nærområdepolitikk. Videreført i 170807/V10.

...nordlige nærområder er av stor betydning for norsk utenrikspolitikk. Etter den kalde...sentrale i det utvidede sikkerhetsbegrep, som innenfor studiet av internasjonal politikk i stor...I det norske trusselbildet av Russland har frykten for militær aggressivitet således...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Akershus

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

KUNNE Balanse - ledelse, strategi og praksis for økt kollektiv skaperkraft

...KUNNE Balanse kombineres og videreutvikles tre premisser for økt...som noe man gjør, ikke noe man har. Det andre er en forståelse av kunnskap i bruk som både...o g det tredje er et dobbelt fokus på verdiskaping, med økonomiske og relasjonelle aspekter ved...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Prognose, incidens og prediksjon ved depresjon og suicidalitet hos tenåringer: En oppfølging av prosjektet - Ungdom og psykisk helse.

...studier har visat att 0,4-8% av tonåringar har depressiv störning eller dystymi. Den...är hög oc h vanligast är ängeststörning, missbruk av alkohol eller narkotika och...och självmordsforsök har också starkt samband med depression. Ca 4% i normalpopulation har...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FOLKEHELSE-Folkehelse

Kontroverser om barnemat - Kunnskap, risikoforståelse og politikk.

...ble vedtatt i 1996 og forutsatt å skulle innlemmes i EØS-landenes næringsmiddellovgivning....beriking av barnemat med vitaminer og næringsstoffer. Av hensyn til barnehelsa var Norges ønske å...for å kunne berike barnemat. Denne holdningen var støttet av forbrukermyndigheter og...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

FOLKEHELSE-Folkehelse

Kroppsbilder blant ungdom - En undersøkelse av variasjoner mellom grupper, endringer over tid og utvikling med alder

...tilfredshet med egen kropp) har stor betydning for deres generelle selvbilde og mentale...fra internasjonale undersøkelser er at andelen som er misfornøyd med egen kropp eller ut...er det mye spekulasjon om, men lite forskningsbasert kunnskap finnes. I dette prosjektet...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Kroniske smerter: mekanismer i ryggmargen

...langvarige belastninger er smerter en viktig del av symptombildet....og sosial funksjon. En slik smertetilstand skyldes en betydelig plastisitet i de delene...de grunnleggende mekanismene for langtidsforandringer av smertefølsomheten. I dette arbeidet...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

A national network for Ethical, Legal and Social Aspect (ELSA) of Biotechnology

...Bioetikkursene som NB skal arrangere skal gi "ringer i vannet"-effekt, der universitetsmiljøene...og de som utdanner disse. Kursmaterialet fra ring 1s dr.gradskurs i bioetikk skal videreutvikles...for lærere og elever i den videregående skole (ring 3), og til å lage åpne debattmøter for...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Internasjonalt arktisk samarbeid - premisser for norsk nærområdepolitikk. Videreføring fra 156324/V10.

...nordlige nærområder er av stor betydning for norsk utenrikspolitikk. Etter den kalde...sentrale i det utvidede sikkerhetsbegrep, som innenfor studiet av internasjonal politikk i stor...I det norske trusselbildet av Russland har frykten for militær aggressivitet således...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Akershus

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til forskning på PET og MR for personlig tilpasset behandling av prostatakreft

...langsiktige målsetning er å optimalisere person tilpasse diagnostikk...for denne pasientgruppen. Vi vil løse viktige kliniske utfordringer ved hjelp av avansert...noe som vanskeliggjøre individuell behandling. Forbedrede metoder for deteksjon og...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage