0 projects

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Project investments and the precautionary principle: An interpretation

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

The Kyoto Protocol: Effects and further development

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Pathways to sustainability: Policy instruments, technol ogical change and dynamic efficiency

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Spatial planning as strategy for sustainable development - the role of social capital in resource management

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Balkan Babel. Oversettelse til kroatisk

...

Awarded: NOK 38,000

Project Period: 2002-2004

Location: Ukjent Fylke

MARKSAM-Marked og samfunn

Kompetanseoppbygging i markedsforskning, doktorgradstipendiat II - Stipendiat Alexander Severinsen.

Prosjektet belyser konsekvenser av handelspolitikk for norsk havbruksnæring, og hvordan disse handelspolitiske føringene bidrar til strategiske tilpasninger og endringer i næringen. Analysens handelspolitiske føringer omhandler EU med hovedvekt på "Laksea vtalen" og WTO-regelverket.

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

CBU:Computational Biology Unit at the University of Bergen

An Applied Bioinformatics Unit (ABU) will be established at the University of Bergen. The aim is to build on and complement existing bioinformatics activities at UoB in order to create a strong environment for research, training and education and to serve as a technology platform for functional g...

Awarded: NOK 65.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Vestland

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Forsikring RUS 2002-2006 03: 34 272 (bev. i 02) 04: 12 028 (bev i 03) 05: 31 457 (bev i 04) 06: 58 202(bev i 05) 06:1186 +1186

...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Sørsamisk landskapsforståelse i et religionsvitenskapelig perspektiv

Materiale fra feltundersøkelser og kildeskrifter, samt tidligere forskning på samisk religion vil analyseres ut i fra hermeneutiske og sosialantropologiske teorier om kontekstuelle forståelser av landskap. Prosjektet søker å gi en framstilling av forestil linger og skikker knyttet til hellige ste...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Diakron syntaks: Ordstillingsendringer i norske leddsetninger fra ca 1350 - ca 1900 (stip: Anette Lundeby)

Hovedtema for prosjektet er fremveksten av moderne ordstilling i norske leddsetninger. Systematisk innsamling av empiri skal danne grunnlag for en kartlegging av utviklingen fra norrøn til moderne norsk syntaks. Tekstgrunnlaget vil bestå av ulike prosatek ster skrevet av nordmenn i perioden fra 1...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Sammenhengen mellom tidsutvikling av risikofaktorer og kardiovaskulære endepunkter

Dødeligheten av hjerte-og karsykdommer i de fleste vestlige land har sunket i løpet av de siste tre tiårene. Mye av nedgangen kan skyldes populasjonsbasert forbedringer i nivået på de fleste kardiovaskulære risikofaktorer som røyking, blodtrykk og serum l ipider. Nedgangen kan også være delvis fo...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILHEL-Miljø og helse

Miljøeffekter på testikkelceller - betydning av DNA-reparasjon

Kreft og andre sykdommer i mannens reproduksjonssystem er relativt hyppige i Norge og forekomsten øker med tiden. Avkommet og dets helse blir også berørt. Det er grunn til å tro at miljø og livsstil er viktige årsaksfaktorer. Målsettingen med prosjektet e r å identifisere kjemikalier som kan skad...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping i Innlandet

VS2010Innlandet er et samarbeid mellom NIBR i Oslo, Østlandsforskning og Høgskolen i Hedmark – avd. Rena, der hovedprosjektledelsen ligger hos NIBR. Målet med VS2010Innlandet er økt verdiskaping i næringslivet i Innlandet gjennom forsknings- og utviklings aktiviteter med bred medvirksning i regio...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

EUR-SAM-Europeisk samarbeid

Posisjoneringsmidler EUs 6. rammeprogram

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2002-2004

Location: Møre og Romsdal

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

From circumstance to choice: Implications of the new genetics for social justice and health policy TIDLIGERE KS nr./ 151955

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Developmental Genomics of Oikopleura, a marine architect at the invertebrate/vertebrate transition. (OIKOGEN)

...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Testing the cost-of-virulence hypothesis: Does a horizontally transmitted parasite have an optimal virulence?

Parasitism is a constant threat to human health, food production and wildlife conservation. Some species, or strains, produce highly lethal diseases while others are benign. Trying to understand the reasons for this variation in virulence is one of the ma jor challenges in epidemiology. In this p...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Refleksjon og sannhet: Forholdet mellom Heideggers Descartes-resepsjon og utviklingen av hans sannhetsbegrep

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

The emergence of hierarchcal organisation in artificial life systems - Theoretical and meta-theoretical problems

The main aspiration of the field of Artificial Life is to implement life-like entities in agent-based computer models (ABM). Although relatively successfull in the past, the available models today still do not reflect the rich hierarchical organisation of real organisms (molecules, cell, organs.....

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

DNA repair deficiency

DNA repair deficiency Arne Klungland1, Hans Krokan2 and Erling Seeberg1 1Department of Molecular Biology, Institute of Medical Microbiology, Uni6ersity of Oslo, The National Hospital, 0027 Oslo, Norway 2UNIGEN Center for Molecular Biology, The Norwegian University of Science and Technology, Trond...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

International ocean governance and Norway.

The project is a strategic programme on international ocean politics and its implications to Norwegian Ocean governance. The developments in important global policy spaces relating to the environment, trade and oceans in general are assessed and analysed with a view to the implications to coastal...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedstilpassing gjennom nye kontraktsformer.

Prosjektet skal analysere behov for, muligheter og konsekvenser av nye kontraktsformer i norsk primærjordbruk. Prosjektet skal gi systematisk kunnskap om hvilke kontraktstyper som kan egne seg for å regulere forholdet mellom primærprodusenter og foredling sledd, gitt større behov for markedstilpa...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Overvåkning av det marine miljøet

Nasjonalt råd for operasjonell marin overvåkning og varsling ble etablert 31. oktober 2001. Rådet skal arbeide for at norsk marin overvåkning og varsling har et omfang og en kvalitet som står i rimelig forhold til viktige samfunnsmessige behov (miljø, kli ma, fisk, olje osv.). Rådet skal bidra ti...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

EUR-SAM-Europeisk samarbeid

Posisjoneringsmidler EUs 6. rammeprogram

...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Gender Equality as a Perspective on Welfare: The Limits of Political Ambition?

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Mekanisert hogst i bratt terreng

Mens fullmekanisering med hogstmaskin og laserbærer er et velutviklet konsept for lett terreng, finnes det enda ikke noe fullstendig mekanisert system for bratt og vanskelig terreng. Det er først og fremst utviklingspotensialet til hogstmaskin-understell på belter eller på bein/hjul som det har k...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Akershus

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Diversity, Togetherness and a Society in Change

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2002-2011

Location: Vestland

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av interkommunal legevakt før og etter innføring av fastlegeordninga (FLO)

...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Organochlorine pesticides in Paleractic migratory birds in South Africa

...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Akershus

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Modelling opportunities and limits for restructuring Europe towards sustainability (MOSUS)

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo