0 projects

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Adaptive goose management beyond borders

I forhold til framdriftsrapport innlevert 1. oktober 2016 fremkommer nye resultater i listen over oppdaterte resultatindikatorer og i vedlegg. Det har vært gjennomført en mini-workshop i Danmark ved Aarhus Universitet der spesifiseringer og databehov for de siste modelleringene (scenarier for ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Adaptive management: Is there a golden toolbox hidden behind a buzz word and a utopian panacea?

Hovedmålet med ADMAN har vært å rette oppmerksomheten mot adaptiv forvaltning i villreinfjellet. Trender internasjonalt og i Norge går i retning av maktoverføring fra sentrale til lokale myndigheter, det skal være økt satsning på lokal næringsutvikling, forvaltningen skal være kunnskapsbasert og ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Programmable epigenetics (Epi++) - exploiting anchoring non-coding RNAs for targeted epigenetic reprogramming

I cellene våre er DNA ikke et nakent molekyl, men ligger kveilet rundt proteiner i en svært organisert struktur. Dette komplekset, som også inneholder RNA, kalles kromatin. Kromatinstrukturen varierer mellom ulike deler av DNA og påvirker dermed hvordan gener reguleres: en åpen kromatinstruktur g...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Bringing environmental knowledge into action: Environmental knowledge management in Norwegian local governments

I løpet av arbeidet med prosjektet, utviklet de mer generelle problemstillingene i innledningen seg til tre mer presise hovedspørsmål: 1. Hva er viktig kunnskap om bærekraftige byer og hvem bestemmer dette? Vi fant at å lage visjoner er en måte å lage og forhandle kunnskap om miljøvennlige ...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Eco-evolutionary dynamics of thermal reaction norms

Et fundamentalt mål i økologi er å forstå hvordan organismer responderer til endrede miljøforhold. Empiriske studier fokuserer vanligvis enten på direkte og umiddelbare effekter på individuelle egenskaper (slik som vekstrate, levealder, fekunditet) og korresponderende effekter på endringer i best...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Plommer under tunneldekke, eit verkemiddel for tidlegare modning og betre fruktkvalitet

Hovudmålet med dette prosjektet var å utvikla eit dyrkingskonsept for plommetre under tunneldekke som gjev tidlegare modning med høg fruktkvalitet, større og meir årvisse avlingar og betre økonomi for dyrkaren. Dyrkingsopplegget for plomme i dag føregår på friland med intensive plantesystem med e...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Biorefineries for co-production of high value materials and bio-energy, as mitigation of climate change (BioCoPro)

Gjennom prosjektet BioCoPro er det etablert et nært, bilateralt samarbeid mellom sentrale forskningsinstitusjoner i Norge (RISE PFI AS) og i Sør-Afrika (Stellenbosch University) innenfor bioraffineri-området. Ved utvikling av teknologi for konvertering av ulike typer lavverdig grønn biomasse (lig...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Seasonal variation in sensitivity of krill to oil

Økt olje- og gassaktivitet i Nordområdene vil føre til økte utslipp av produsert vann med olje. Krill er nøkkelorganismer i tempererte og arktiske økosystemer. Derfor er det viktig å undersøke hvordan krill påvirkes av oljekonsentrasjoner som er relevante for produsert vann utslipp fra oljeplattf...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Rogaland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Journal of African Studies issue 23 (2014)

The Nordic Journal of African Studies (NJAS) promotes the study of a variety of topics relating to the African continent, as well as to Africans living abroad. Focus areas are culture, language, history and literature, but contributions from neighbouring fields, in particular the social sciences...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

High quality cultivars of strawberry and raspberry for processing and fresh market

Prosjektet «High quality cultivars of strawberry and raspberry for processing and fresh market» (BÆRSORT) har hatt som mål å auke konkurransekrafta hos norske bærprodusentar, konservesindustri og grossistledd gjennom å skaffe gode nye sortar egna for prosessering og friskkonsum. Prosjektet har ...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Innlandet

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Cost-effective observation methodology to assess seal population sizes using unmanned aerial vehicle and automatic image analysis

Et hovedformål i prosjektet er å teste droner, som opereres fra båt, til å fotografere kasteområder til grønlandssel og klappmyss som grunnlag for bestandsestimering. Videre vil det også bli testet tilsvarende metoder for å forbedre tellinger av kystsel - steinkobbe og havert. Et annet hovedfo...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Production of high quality goat milk through increased use of Norwegian feed resources and improved feed utilization

Produksjon av geitemjølk med høy kvalitet ved økt bruk av norske fôrmidler og forbedret fôrutnyttelse Norsk geitemjølksproduksjon har en viktig rolle i norsk landbruk ved å produsere mjølk og mjølkeprodukter av høy kvalitet basert på utnyttelse av lokale fôrressurser og som landskapspleier. ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Akershus

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Söknad om tidsskriftsstötte för Studia anthroponymica Scandinavica

SAS-redaktionen är belägen i Uppsala. Huvudredaktörerna är knutna till Namnarkivet vid Institutet för språk och folkminnen vilket är samlokaliserat med Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala universitet. De bägge institutionerna utgör med sin samla de kompetens inom namnforskningen en cent...

Awarded: NOK 52,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordiske Organisasjonsstudier (NOS)

Nordiske Organisasjonsstudier (NOS) er et akademisk tidsskrift rettet mot studiet av organisasjoner. Tidsskriftet er flerfaglig (disipliner som økonomi, statsvitenskap, sosiologi, antropologi og psykologi). Bidragsytere kommer fra nordiske forskningsmiljø er eller tar opp tema knyttet til Norden....

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Theatre Studies 2014

Nordic Theatre Studies, the leading academic journal for theatre scholars writing on all aspects of Nordic theatre (including the three Baltic countries, Estonia, Latvia and Lithuania) and for Nordic and Baltic theatre scholars writing on any aspect of th eatre.

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordand (tidsskrift)

Se Vedlegg A

Awarded: NOK 84,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology

Ethnologia Scandinavica publishes peer reviewed articles in English based on all branches of material and social culture, and in reviews, biographical notes and reports reflects ethnological contributions and activities in Denmark, Finland, Norway and Swe den.

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

FORNY20-FORNY2020

BioClean: et nytt instrument for behandling av tannimplantat relatert sykdom

Tannimplantate er over noen tiår blitt en viktig måte å behandle tap av tenner, og per i dag er det installert over 100 mill. implanter på et stort antall pasienter på verdensbasis. De siste årene er man blitt oppmerksom på en betydelig komplikasjon av de nne behandlingen: En stor andel av pasien...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies

The application concerns: (1) Travel Grants in order to hold a Nordic editorial meeting. The yearbook Sjuttonhundratal, which was first published in 2004 by the Swedish Society for eighteenth-century studies, have now (2013) become an annual publication t hat collects all five Nordic societies fo...

Awarded: NOK 84,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research

NORA is an interdisciplinary journal of gender and women?s studies and a conduit for high-quality research from, and across, all disciplines. Rooted in the politics of its Nordic location, the journal recognizes and conveys in particular the situatedness of Nordic feminist research. NORA puts e...

Awarded: NOK 56,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

FINANSMARK-Finansmarkedet

Bedriftsforsamling- et kompetent og effektivt styrings- og kontrollorgen eller en unyttig etterlevning fra 1970-tallet?

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Genetic variability in population responses of Atlantic cod to environmental change on a microgeographic scale

In the face of environmental change, the future of a species depends on the extent to which populations respond differently to changes in their environment and the spatial correspondence between the scale of disturbance and the scale of adaptation. Popula tions that are adapted to different envir...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Agder

EVITA-eVitenskap

The SocBiN Bioinformatics 2014 conference

The national ELIXIR.no infrastructure is organising the international Bioinformatics 2014 conference in Oslo in June next year. This is a well-known annual conference of very high quality. This application is for funding of 50% of the total cost of invite d speakers to the conference. The Bioinf...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Causes and consequences of high loads of biomagnifying pollutants in avian top predators in the Arctic

Selv om Arktis oppfattes som uberørt så finner man relativt høye konsentrasjoner ulike typer organiske miljøgifter i den marine miljøet. Nivåene av slike stoffer øker oppover i næringskjeden og arktiske sjøfugler erderfor ofte mest forurenset. Det siste tiåret har det vært en rivende utvikling ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Preventing the degradation of cultural heritage artefacts

Memori INC-prosjektet vil kommersialisere resultatene av forskningsresultater utviklet gjennom tre tidligere og ett gående EU-prosjekt med fokus på virkningen av luftkvalitet på kulturarv-objekter. Sensorikk, tilgjengelig data og kunnskap kombineres for s vært verdifull overvåkning og rådgivning ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Akershus

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordisk Østforum fra NOP-HS

Nordisk Østforum er et tverrfaglig tidsskrift og trykker bidrag fra både humaniora og samfunnsfag. Hver utgave inneholder tre fagfellevurderte artikler og ca. 10 omtaler av bøker skrevet av nordiske forfattere og/eller publisert på nordiske forlag, i till egg til lederartikkel og en oversikt over...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Arctic Review on Law and Politics

Publisering av tidsskriftet Arctic Review on Law and Politics

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2014-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Ansökan om tidskriftsstöd för Namn och bygd

Namn och bygd är tänkt att vara och fungerar också sedan hundra år som ett centralt debatt- och informationsforum för nordisk ortnamnsforskning. Även personnamn har beaktats. I tidskriften publiceras vetenskapliga bidrag rörande nordiska namn och ibland ä ven utomnordiska namn. Varje år publicera...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Blurred Borders: Urbanization, Knowledge-Policy and Cross-Disciplinary Interaction for Sustainable Cities

Store byer i rask vekst setter søkelyset på hvordan den økende urbaniseringen blir oppfattet og taklet - i politikk og planlegging. Urbanisering som en betydelig samfunnstrend og -utfordring blir forstått og håndtert ganske forskjellig på tvers av ulike sektor- og fagtradisjoner. Kunnskap synes s...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ARP 2014: Art of Record Production Conference

ARP 2014 is an interdisciplinary conference gathering 100-150 academics and practitioners within the field of record production from all over the world. The ARP conference is affiliated with the Association for the Study of the Art of Record Production (A SARP) and is the only academic conference...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo