0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Cyber Security in Merchant Shipping

Den underliggende ideen i "Cyber Security in Merchant Shipping" (CySiMS) er å utvikle nye maritime sikkerhetsløsninger som gir integrert og kostnadseffektiv beskyttelse mot nettangrep på kritisk sikkerhets og operasjonell informasjon, samtidig som prosjektet vil bidra til utarbeidelse av samt ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Integrerte løsninger for masseprodusert skreddersøm

I prosjektet CustomR har fire Rørosbedrifter (Røros Vinduer og Dører, Røros Metall, Røros Produkter og FLOKK) jobbet videre med å utvikle vår evne til masseprodusert skreddersøm. I denne forretningsstrategien spesifiserer kunden sitt eget produkt innenfor et definert løsningsrom, mens produksjone...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Short Sea Pioneer Logistics System and Ship Concept Development

Skipskonseptet "Short Sea Pioneer" og korresponderende logistikksystem representerer neste generasjons nærskipsfart ved å adressere utfordringer innen infrastruktur og effektivitet til dagens sjøtransportbrukere. Gjennom skipskonseptet er målsetningen å utvikle et energieffektivt lavutslipps logi...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Mass impregnated non-draining HVDC submarine cables

Strømbelastningen til høyspenningskabler er blant annet bestemt av hvor høye temperaturer isolasjonen kan utsettes for, uten å ta skade av det. For masseimpregnerte likestrømskabler er det vanlig å sette en øvre grense på rundt 50-55 grader Celsius. Langtidsforsøk der man studerer aldring av papi...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Fleksibel og kostnadseffektiv bølgesensor

Populærvitenskapelig presentasjon Skipstrafikken langs kysten trenger pålitelige opplysninger om vær, vind og sjøtilstand i overflaten. Innhenting av disse målingene gjøres gjerne ved hjelp av forankrede målebøyer med sanntids dataoverføring til brukere på land og sjø. På målebøyene monteres u...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Vessel Concepts for Offshore Mining

Ambisjonen i prosjektet er å undersøke to fartøyskonsepter og fartøysdesign innenfor ulike typer offshore mineralgruvedrift (jernmalm og diamanter) og nettopp utvikle og analysere disse to forskjellige konseptene innenfor dette segmentet. For å vurdere og optimalisere de nyskapende fartøyskonsept...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

Verifisering og kommersialisering av miniatyrisert multi-gass sensor

Kjernen i forretningsideen er en gass-sensor som er liten som en sukkerbit, mer følsom og billigere å produsere enn konkurrerende løsninger, og hvor de forskjellige anvendelsene kan benytte identisk hardware med minimale endringer i programvare. Dette skal vi oppnå ved å anvende et elektronisk st...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Posisjonering i EUs digital-shipping strategi

Prosjektet har gitt SINTEF Ocean (ex. MARINTEK) til å følge opp og gi innspill til strategiutviklingen i Europeisk forksning på maritim IKT. Dette har vært gjort gjennom deltagelse i Vessel for teh Future (VftF - Industriorganisert)og Digital Transport Logistics Forum (DTLF - organisert av kommis...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RECOVER - Resource recovery from wastewater

RECOVER er et BIA kompetanseprosjekt som handler om gjenvinning av karbon, nitrogen og fosfor fra avløpsvann. Det er et samarbeid mellom tre norske forskningsinstitutter (NMBU, NTNU, SINTEF) og seks industriselskaper (Cambi, Doscon, Kemira, Kruger-Kaldnes, Norconsult og Salsnes Filter). Disse sel...

Awarded: NOK 21.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Development of new processes for advanced films

The technology being developed in this project is a new method that has never been introduced in process technology. The production of novel materials with advanced properties are typically manufactured using process technology. The technology we intend to establish in such process has never been...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Investigations into the Influence of High Dynamic Loads and Interaction Phenomena on Performance of Marine Propulsors

INTER-THRUST er et forsknings- og utviklingsprosjekt innenfor rammene av MARTEC II-programmet, som er etablert gjennom ERA-Net skjema i EU's syvende rammeprogrammet. Prosjektet er støttet av forskningsfond i Norge og Tyskland. INTER-THRUST konsortiet innbefatter SINTEF Ocean (tidligere Marin Mari...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision Support System for Crane- and Lifting Operations

Hovedmålsettingen med prosjektet er å gi beslutningsstøtte til operatører og mannskap for en sikrere og mer effektiv gjennomføring av ulike marine operasjoner. Prosjektet er sammensatt med partnere fra hele verdikjeden, dvs skipsdesigner, operatør, rederi og utstyrsleverandør og 3 ulike forskn...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Highly Adhesive and Scalable (Super)hydrophobic and Anti-fouling Coatings for Industrial Applications

Materials and equipment (MAE) used in industry in general, including processing industries and also the oil & gas and maritime sectors can be exposed to crude oil and water (both fresh and sea water, with potential for ice formation). Thus they can become fouled with time. This can have adverse i...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sjø basert lukket produksjonssystem for laks, montert i en flytende stålplattform

I prosjektet som ønskes utviklet, ønsker man å designe, modellteste og bygge et fullskala lukket produksjonssystem med dukposer tilpasset grid med 4 celler i stålmerd . Fordeler med et slikt oppsett er; a) stålmerdkonstruksjoner har store gangbaner og flyter stabilt i sjøen. Dette gir en trygg ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av operasjonsstøtteverktøy for sikrere og mer miljøvennlig avlusingsoperasjon i lakseoppdrett

I lakseoppdrettsnæringen gjennomføres det daglig krevende og risikofylte operasjoner langs den norske kyst. Flere operasjoner er komplekse, der resultat kan være rømming, betydelig tap av biomasse eller skade på mennesker. Uønskede hendelser i bransjen har gjerne sammensatte bakenforliggende års...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sensor Fusion and Collision Avoidance for Autonomous Surface Vehicles

I løpet av de siste 10 årene har førerløse biler blitt en del av virkeligheten. I luften og under vannoverflaten har en lignende utvikling funnet sted over lengre tid. Ubemannede droner og undervannsbåter har i stadig økende grad blitt tatt i bruk for ulike oppgaver. I nyere tid har også skipsbyg...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt Kost-effektiv bølgesensor for farleder og havner

Forprosjektet skal jobbe frem et hovedprosjekt (IPN) som Aanderaa vil stå som søker av. Bakgrunnen for prosjektet er at Aanderaa har startet utvikling en bølgesensor basert på rimelig og lite strømkrevende MEMS-teknologi. Forprosjektet vil starte med en workshop med fagfolk fra Aanderaa og CMR. H...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sleping i sjøen av lukket merd med ferskvann for badebehandling av laks

Behandlingsmetoden i havbruksnæringen har ofte utfordringer med hensyn til logistikk, da ferskvann i de fleste tilfeller må transporteres til oppdrettsanleggene. I prosjektet er det planlagt å utvikle et konsept for flytting av store volum av ferskvann. En membrankonstruksjon med form som ellips...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Electronic section tagging for purse seine fishing

Ved fiske med ringnot er det viktig å hale flåtelna og grunntelna synkront inn. Hvis dette ikke blir gjort, er det fare for både skade på nota og skade på fangst. I dag gjøres dette med visuelle merker. Disse merkene er tidvis vanskelige å se fordi de blir skjult av notlinet og krever konstant op...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Buskerud

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt Step-change - Innovative fartøysdesign for en ny markedssituasjon

Utviklingen av offshore-flåten som opererer i Nordsjøen har vært drevet av kravspesifikasjonene i oljeselskapenes fartøys-tendere. Disse kravene har vært både høye og spesifikke ift design på fartøyet. Flere tendere har vært så detaljerte at det i praksis har krevd et nybygg. Over tid har dette s...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Shipbuilding engineering networks for industrialisation through craftmanship

VARD er verdensleder i å levere nye skip med kort tidshorisont fra oppstart til leveranse. Lange skipsbyggingstradisjoner, taus kunnskap og tillit i organisasjonen er de viktigste årsakene til dette. Vellykket prosjektgjennomføring avhenger av enkeltpersoners kompetanse og initiativ, men også av ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Møre og Romsdal

TRANSPORT-Transport 2025

Exploring the potential for making sea containers go all the way (A-Z) through the supply chain

Svært mye av de varene som selges til forbrukere i Europa har sin opprinnelse i Kina, og blir transportert til Europa i containere. Typisk sett skjer dette slik at hver produsent i Kina pakker sin container - og denne containeren sendes så til et logistikk-knutepunkt i Europa hvor den blir åpnet ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

Utvikling av en ny Transportisolator

Prosjektet går ut på å utvikle et produkt og en produktserie for å kunne transportere og behandle personer med alvorlig smittesykdom, eller personer som er særdeles mottakelige for smitte fra omgivelsene. Prosjektet tar også sikte på å bygge opp en norsk totalleverandør av utstyr for dette.

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI Smart Maritime - Norwegian Centre for improved energy-efficiency and reduced emissions from the maritime sector

SFI Smart Maritime var et forskningssenter i perioden 2015-2023, dedikert til forbedring av energieffektivitet og reduksjon av skadelige utslipp fra skip. Senteret bidro til å forbedre konkurransekraften til Norsk Maritime industri og støtten denne med å nå IMOs mål gjennom ny teknologi, verktøy ...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

CASA - Centre for Advanced Structural Analysis

Da CASA startet opp i 2015, satte vi oss noen overordnede mål. Vi skulle være et attraktivt vitenskapelig arbeidsmiljø. Grunnleggende kunnskap skulle utvikles gjennom tverrfaglig teoretisk, numerisk og eksperimentell forskning i ulike skalaer. Kunnskap og teknologi skulle overføres til tre sentra...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Nasjonalt rammeverk for brukervennlig helhetlig broutvikling

Med stadig økende krav til marine operasjoner etter hvert som de flyttes inn i nordområdene, er det økende behov for å utvikle brukervennlige brosystemer som kan føre til mindre ulykker, bedre arbeidsmiljø og økt effektivitet. Helhetlig brodesign på tvers av alle fysiske og digitale systemer er i...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av sikrere og mer effektive trålfartøy

Formålet med et hovedprosjekt er å ved hjelp av produktutvikling komme fram til både radikale og inkrementelle innovasjoner for å lage et sikrere tråldekk samt å klare å redusere trålers energibruk. Denne problemstillingen er kompleks. Det er mange aktører som har meninger om temaet. Problemstil...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Reduced cost of drilling by use of hydraulic power transmission

Titel Green Deck-machinery Systems Bakgrunn En stor andel av vinsjer som anvendes innen maritim og off-shore, drives tradisjonelt av hydraulikk motorer som igjen kontrolleres av kompliserte ventilsystemer. Den vanlige energiforsyning er fra en eller flere hydrauliske pumpestasjoner som sender tr...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av elektrisk drevne passasjerfartøy.

Vi har gjort en markedsundersøkelse i Norge, Sverige, Tyskland, Nederland, UK, UAE og Qatar som viser at det er stor interesse blant våre kunder for nullutslipps fartøy. Våre potensielle kunder ser det som sannsynlig at de vil innføre denne teknologien i fremtiden. De ser det som en naturlig utv...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utfordringer ved gjennomføring av en nødslep operasjon

Slepeoperasjoner gjennomføres som del av en rekke marine operasjoner. I forbindelse med planlagte slepeoperasjoner har en sett at endringer i vær fører til at slike operasjoner ender som katastrofer (russisk jack-up rigg Kolskaya og flyteriggen Kulluk). Også i forbindelse med slep som følge av mo...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage