0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Sonoactivable Nanotheragnostics for Cancer Treatment

Målet med prosjektet var å utvikle en nanoteknologi for ultralydsmediert målrettet tilførsel og kontrollert cytotoksisitet av sonosensibiliserende stoffer; samtidig med overvåking av prosessen gjennom 19F MR og/eller ultralyd billeddannelse. Denne nanoteknologien benyttet nye biokompatible nanost...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Selective and Controlled Expansion of Educated Natural Killer Cells for Cancer Therapy

Celleterapi har et stort potensiale for utvikling av nye behandlingsstrategier mot kreftsykdommer. En type etablert celleterapi er allogen stamcelletransplantasjon, som er en livreddende behandling for pasienter med blodkreft. Nye oppdagelser har vist at naturlige dreperceller (NK-celler) spille...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Enhanced Ultra Wideband Antennas and Propagation for In-Body-to-On-Body Wireless Communications

Recent advances in wireless radio technology have enabled the development of medical sensors capable of operating inside the human body such as the wireless capsule endoscope (WCE). Our research on implantable ultra wideband (UWB) communications has predi cted the feasibility of establishing high...

Awarded: NOK 29,307

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Patient-derived iPS cells for investigating pathogenetic mechanisms of brain diseases that cause movement disorders

Hovedmålet med prosjektet er å bruke pasient-deriverte indusert pluripotente stamceller (iPS celler) til å utvikle in vitro sykdomsmodeller for monogeniske nevrologiske sykdommer som rammer områder i hjernen som styrer bevegelser. Ved å lage iPS celler fra pasienter med disse sykdommer og få iPS ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2013-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for EU søknader ved helseforetak i Helse Sør-øst RHF.

Henviser til vedlagte søknadsdokument PES2020-2014_OUS

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Young Onset Dementia - the difficult diagnosis and the stressful life for the whole family

Prosjektet består av en kvalitativ (Aud Johannessen, Postdoc) og en kvantitativ del (Lara Hvidsten, PhD). Mål 1) Å beskrive, utvikle og evaluere modeller for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste i oppfølging av personer med demens og deres familier. 2) Kost-effekt-analyser ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Vestfold

STAMCELLER-Stamcelleforskning

Reversible methyl modifications in DNA and RNA: dynamics in stem cell growth and differentiation.

A broad repertoire of modifications is known to underlie adaptable coding and structural function of proteins, DNA and various RNA species. Methylations of mammalian DNA and histone residues are known to regulate transcription and the discoveries of demet hylases that remove methylation in DNA an...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Trygg i egen kommune - DP021

...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Akershus

BIOBANK-Humane biobanker og helsedata

Genome-wide miRNA profiling in prediagnostic samples from Janus Serum Bank for early diagnosis, improved therapy & surveillance of cancer

Omlag 30 000 nordmenn får kreft hvert år, og kreft er den nest hyppigste dødsårsaken i landet. Tykk- og endetarmskreft er blant de oftest forekommende kreftformer både hos menn og kvinner. Norge har høyest forekomst i Norden, noe vi ikke vet årsaken til. Forekomsten av lungekreft har økt jevnt de...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Reimagining the Operating Room - DP091

...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Integrated Intra-operative Imaging Operating System, Toppfinansiering av Marie Curie-prosjekt

Hovedmålet med prosjektet som beskrevet i Prosjektbeskrivelsen og Annex I vedlagt, og gjelder Toppfinansiering av Marie Curie-prosjektet IIIOS for stipendiaten (ESR - Early Stage Researcher), Sergio Salvatore Caccamo.

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE: A nine-institution (seven countries)-multicenter study on specialized stroke rehabilitation

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2013-2014

Location: Akershus

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

REmission in rheumatoid arthritis - assessing WIthdrawal of disease-modifying antirheumatic drugs in a Non-Inferiority Design

Behandling av revmatoid artritt (RA, leddgikt) har utviklet seg mye de siste to tiårene grunnet introduksjon av biologiske legemidler og forbedret bruk av tidligere kjente legemidler. Man har nå som mål å behandle RA tidlig og aggressivt for å få pasienten i såkalt remisjon (ingen symptomer eller...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2013-2022

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Biodegradable Nanoparticles in Cancer Diagnosis and Therapy

NANOCAN-prosjektet har hatt som målsetting å bygge kompetanse i utvikling og preklinisk testing av biologisk nedbrytbare nanopartikler, og dermed danne grunnlag for utvikling av trygge og effektive nanopartikler for bruk i diagnose og personlig kreftterapi. For å lykkes med dette etablerte vi en ...

Awarded: NOK 30.5 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Effect of screening with flexible sigmoidoscopy on colorectal cancer incidence and mortality

Colorectal cancer (CRC) is a leading cause of cancer death in the Western world. Norway is one of the countries in the world with the highest incidence of CRC. The reason for this is unknown. The Norwegian Colorectal Cancer Prevention trial (NORCCAP) is a randomised controlled trial performed i...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Agder

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

A novel storage method for cultured retinal pigment epithelial cells for transplantation

The primary objective of the project is to develop better storage technology for cultured retinal pigment epithelial cells, due to the importance of such cells in the treatment of several retinal diseases, including age-related macular degeneration and St argardt disease. Age-related macular dege...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Functional understanding of Ras-Ral signaling in development and cancer

Ras er en liten GTPase som ofte er mutert i ulike kreftformer. All kunnskap om hvordan Ras påvirker cellene våre kan potensielt komme til nytte for å bekjempe kreft. Flere av signalveiene nedstrøms for Ras er godt kjent, mens andre er mindre kartlagt. En av de sistnevnte involverer Ral, som selv ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!8000 Irrigation-aspiration catheter for local drug delivery without volume restrictions

This project concerns the development of a novel drug delivery catheter with the ability to simultaneously aspirate and irrigate fluids from and into body cavities. It provides an alternative to systemic treatments of cancerous and infectious diseases, th us removing severe adverse effects.

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Development, implementation and validation of a platform for structure-based automatic ligand screening

Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo Universitetsykehus, EMBL Outstation Grenoble og ESRF, Grenoble. Målet er å gjennomføre en validering og utprøving av en automatisert plattform for screening av potensielle hemmere mot krystaller av enzymer, og deretter gjennomføre strukturundersøkelser ved h...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Pathways through Care - The association between municipal health services and disease course in dementia

Studien "Pathways through care, the association between municipal health care services and disease course in dementia" er basert på et utvalg av 696 sykehjemspasienter som ble inkludert ved innleggelse i sykehjem. Inklusjonen startet juli 2013 og ble avsluttet august 2014. Hovedmålet for studien ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Innlandet

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

A national research and innovation platform for personalized cancer medicine

Målsetningen for det Nasjonale KreftGenomikkprosjektet (NCGC, se http://kreftgenomikk.no) er å undersøke alle mutasjoner i ni ulike typer kreftsvulster for å identifisere hvilke av disse som er viktige i selve kreftutviklingen, og om noen av dem affiserer kreftmekanismer på en slik måte at det en...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying the polygenic basis of the human brain and psychiatric disorders

Mentale lidelser er den sykdomsgruppen som er en av den største årsaken til uførhet i verden. Det er mange faktorer som spiller sammen i utviklingen av disse sykdommene, og det er viktig å forstå endringene som skjer i kroppens funksjoner ved sykdom (patofysiologi). Vi har et stort behov for ny k...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Betingelser for Endring av Praksis ved innføring av elektroniske Pleie- og Omsorgsmeldinger i helsesektoren (BEPPLO)

Pleie- og omsorgsmeldinger er implementert mellom Ahus og samtlige 21 tilhørende kommuner. Dette ble oppnådd i løpet av november 2013, og inkluderte blant annet: utvikling og tilpasning av tekniske løsninger i journalsystemer, opplæring av lokalt nøkkelpersonell for opplæring av kolleger lokalt, ...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Akershus

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Disease mechanisms in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME): an integrated, translational approach

Prosjektets ene målsetting var å utforske kognitive (tankemessige) endringer hos ungdommer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Dette ble gjort dels ved hjelp av bestemte tester for ulike kognitive funksjoner, og dels ved funksjonelle avbildninger av hjernen (fMRI). Vi sammenliknet pasientgru...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Predictive test for response to chemotherapy in colorectal cancer

Colorectal cancer (CRC) is a major public health problem with 1.2 million new cases diagnosed each year and approximately a half a million deaths worldwide. The survival is associated to the clinical staging of the primary tumour. Major efforts are dedica ted to precisely stratify the tumours tha...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Microvesicles as a Source of Prostate Cancer Biomarkers.

Prostate cancer is a global health problem and represents 12% of all cancer cases worldwide. Until now, prostate specific antigen has been extensively used as a biomarker for prostate cancer. However, this marker has serious limitations as a tumour marker since its use has lead to overdiagnosis ...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

GMMnet: Genome Maintenance Meeting-based network

GMMnet Aim and Scope: The stability of microbial genomes and gene pools will constantly be challenged by horizontal gene transfer and recombination, as well as DNA damage induced by endogenous as well as exogenous agents. Mechanisms for rapid genome varia tion, adaptation and maintenance are a ne...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MObile musculoSKeletal User Self-management

The MOSKUS project developed an architecture, including a set of tools, for self-management of Spondyloarthritis (SpA). Patients that have undergone diagnosis and early clinical treatment use MOSKUS for self-management by performing assessments, answering questionnaires, and using the patient dia...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Exposure to oil and diesel and risk of skin cancer among Norwegian offshore oil industry workers

Prosjektet bygger på data som er bearbeidet og kvalitetssikret i et tidligere prosjekt finansiert av Forskningsrådet. Resultater fra dette prosjektet viser kreftforekomst blant ansatte i offshore oljeaktivitet for perioden 1999-2009, og er presentert på utenlandske konferanser i 2013 (Basel, Inte...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Multi-national research project in stroke rehabilitation

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2013-2013

Location: Akershus