49 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Etablere samarbeid som fører til stabil, helårlig bærekraftig forretningsdrift gjennom systematisk og kunnskapsbasert utvikling.

-

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om PES-midler til H2020 EIC accelerator søknad.

Prosjektet går i sin helhet ut på å skrive søknad om økonomisk støtte til EIC Accelerator H2020.

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Prosjektet TRUCOM skal studere hvordan den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen tolker og iverksetter sitt mandat gitt av Stortinget. Stortinget vedtok i 2018 at kommisjonen skal granske myndighetenes fornorskningspolitikk som ble ført overfor samer, kvener og norskfinner, gjennom å gjøre en...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Forum for biomarine næringer – Verdiskaping fra marin biomasse, Alta 8.-9. april 2019

Forum for biomarine næringer er en konferanse og følger opp følger tidligere arrangementer i Nord-Norge, med Forum for Bionamine næringer i Tana i mai 2018 som den siste i Finnmark. Denne gangen arrangeres konferansen i Alta. Konferansen skal være en aktiv pådriver og koordinator for styrking av ...

Awarded: NOK 86,945

Project Period: 2019-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AGILEFIT- Automation-based renovation for residential building portfolios combining semantic BIM with user-centric tools and methods.

Project mission AGILEFIT will enable AECO professionals and consultants deliver renovation projects faster, with less defects, and a more satisfied clientele; help owners to capture hidden value and structure their projects for optimal impact and return; and provide occupants and the wider commun...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2018-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research

Arrangementet gjennomføres av Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN), Alta og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (HSL), Tromsø. Symposiet, som arrangeres for 27 gang, er i hovedsak en møteplass for reiselivsforskere fra de fem nordiske landene. Hvert femte år...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Family, Museums, and Culture Industries

Dette prosjektet dreier seg om å undersøke hvordan kvensk/norskfinsk kulturarv kommer til uttrykk i dag. Prosjektet gjøres av UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum og Nicolaysen Film AS. Prosjektet ledes av Trine Kvidal-Røvik (UiT). Forskergruppen består...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

BIMCORES- Repurposing and augmenting digital content for mixed reality experiences in public spaces.

The BIMCORES vision- Repurposing and augmenting content for mixed reality experiences. Combining virtual reality, augmented reality, 3D models and BIM, and data-driven insights and automation, the BIMCORES project offers architects and digital media producers novel tools and methods to reuse, t...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2017-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tilbakeføring av samisk kulturarv - hva skjer lokalt?

Museene i Norge skal være inkluderende institusjoner som formidler samfunnets mangfold og som er relevant for alle. I dette prosjektet vil jeg undersøke hvilken betydning tilbakeføring av samisk kulturarv kan ha for lokalmuseer og lokalsamfunn. Etnografisk museum (Kulturhistorisk Museum, Univ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Rock art, geology and aesthetics. An analysis of the rock art of Alta.

Nord-Europas største samling av helleristninger laget av jeger-samlere ligger i Alta i Finnmark, og omfatter flere tusen figurer laget for mellom 2000 og 7000 år siden. Helleristningene som er tilrettelagt for publikum er rødmalte, og bergflaten de er laget på, er lysegrå. Men kan det ha vært mo...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

QUENTUM- The quantified enterprise- cluster facilitated projects for new value chains

The QUENTUM vision ? Quantifying small and medium enterprises Small and medium companies especially in more traditional industries will be able to leverage advanced information technologies, extensive digital partner networks, and platform-based innovation trends by becoming Quantified Enterpris...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2015-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Gjenopprettende praksis som metode for konflikthåndtering i nordsamiske områder.

Den norske konfliktrådsmodellen betraktes som et vellykket prosjekt for konfliktløsning. Modellen har imidlertid vist seg å være mindre virkningsfullt i de nordlige fylkene med høy andel av samisk befolkning. Det samme gjelder meglingsmodeller som familie råd som en konfliktforebyggende metode me...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ECO-Shrimp trawling

Et av hovedargumentene for å tråle semipelagisk er de potensielle drivstoffbesparelsene. Vi har derfor sammenlignet tauemotstanden ved semipelagisk tråling med bunntråling. Et mål på tauemotstanden kan man få ved å registrere strekk på varpvinsjene under tråling. Det er verdt å merke seg at dette...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SHP-Strategiske høgskoleprogram

New turns in arctic winter tourism: Adventuring, romanticising and exoticising, and demasculinising nature?

18 nasjonale og internasjonale forskere har studert utfordringer og potensialer i den økende vinterturismen til arktiske destinasjoner i Nord-Europa. Målet har vært å øke forståelsen av turisters opplevelser, samspill mellom turister, guider og naturbaserte destinasjoner, samt lokale og regionale...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Innovasjonsprosesser, næringsutvikling og naturressurser - hva er samepolitikkens plass?

Søkelyset rettes mot i hvilken grad og hvordan samiske rettigheter lukker og åpner for utvikling og innovasjon. Konferansen vil ha et særlig fokus på Finnmark fylke, da det er i dette fylket at samepolitikkens tilstedeværelse i samfunnsprosesser er tydeli gst. Hovedfokuset er på relasjonen mellom...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Chen Xuan, kinesisk statsstipendiat 2011/12

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Etablering av forskningsnettverk, studentmedvirkning i FoU- arbeid og kartlegginging av kroppslig lek og fysisk aktivitet i barnehagen

Vårt mål er å få til praksisrettet kunnskapsutvikling om kroppslig lek i barnehagene. Noe som samtidig styrker FoU-arbeidet i lærerutdanningene og sikrer en bedre sammenheng mellom profesjonsutdanning og praktisk yrkesutøvelse. Vi ønsker å involvere stude ntene og ansatte i barnehagene i et samar...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Finnmarkinstitusjoners posisjon i nye industrielle innovasjonsprosesser i nord

Forskerprosjektet i VRI-Finnmark retter fokus mot nye innovasjonsprosesser i Finnmark. Vi vil spesifikt studere hvordan aktører mobiliseres, nettverk dannes og hvilke roller de regionale delsystemene spiller ved etableringen av vindkraftproduksjon, og for flytninger av norsk oljevernberedskap og ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Teaching in science and indigenous peoples cultural identities

Identitet er viktig for læring. Dette har sammenheng med at læreringsarbeid alltid er knyttet til en kontekst. For å fremme læringsarbeidet må denne konteksten være gjenkjennelig for elvene og derigjennom og til en viss grad bygge på deres erfaringer. I d ette prosjektet vil vi bringe sammen i en...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

PES - Innovations, Networks and Industrialisation in Tourism: Knowledge Based Developments of Arctic Tourism - 195915

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiFM

Prosjektet viderefører arbeidet i perioden 2005 -2008 med å bygge opp en infrastruktur for å stimulere og støtte opp om arbeidet med entreprenørskap og bedriftsutvikling ved Høgskolen i Finnmark. Ambisjonsnivået skal tilpasses det tilfanget av ideer en realsistisk kan regne med. Det har vist s...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Barnehagen - et inkluderende fellesskap

Det som presenteres her er et forskningsprosjekt om den inkluderende barnehagen med regional forankring til det flerkulturelle og flerspråklige Finnmark. De ulike delene av prosjektet dekker aktuelle problemstillinger når det gjelder ulike grupper av barn s oppvekst og læring i barnehager i Finnm...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Framveksten av globaliserte innovasjonssystemer i råvarebaserte moderne periferier Eksempel Finnmark

Studien utgjør det såkalte "forskerprosjektet" i "Virkemidler i regional innovasjon Finnmark" (VRI-Finnmark) og vil faglig organiseres rundt noen sentrale spørsmål relatert til utviklingen av innovasjonssystemet i Finnmark og implementering av et prosjekt (VRI-Finnmark) for å fremme samhandling ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SHP-Strategiske høgskoleprogram

The construction and negotiation of borders. Discourses and social practices related to the border between Norway and Russia.

BORDERS; SOCIAL PRACTICE This project will focus on discourses and practices related to the Norwegian-Russian border in the borderlands. The border represents barriers and opportunities. More than 50 0000 people cross the border every year. The research question is how different discourses and...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Teknologi og design som kompetanseskaper for en fremtid i nord.

Mange samfunn i Nord-Norge og Finnmark er nå i inngangen på den største omstilling noen gang. Dette har sin årsak i at petroleumsaktiviteten i nord vil kunne føre til dramatiske omstillinger som vil kreve høgt kompetente medarbeidere. Skolemotivasjonen ha r imidlertid vært lav i Nord-Norge histor...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Petryk, Marta Polen STP07/08

...

Awarded: NOK 56,000

Project Period: 2007-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Tilpasset opplæring, spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter knyttet til innføring av Kunnskapsløftet.

Prosjektet ønsker å videreutvikle et allerede etablert samarbeid i regionen/fylket om FoU-virksomhet knyttet til praksisfeltet. De systemrettete forholdene skulle ligge til rette for å videreutvikle det samarbeidet som allerede eksisterer mellom partnerne , men det aldri tidligere har vært arbeid...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

(avsluttet - videreføres i 187837) NYE ROLLER, SAMSPILL OG VILKÅR FOR KUNNSKAPSUTVIKLING I REGIONALE OG LOKALE INNOVASJONSPROSESSER

Den tradisjonelle norske distrikts- og regionalpolitikken representerte de tradisjonelle hierarkiene eller de hierarkiske styringsformene, og disse grep inn i markedenes virkemåte. I dagens økonomiske utvikling, hvor gründere og småbedrifter skal generere endogene vekstprosesser blir enkelthet o...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Mobilisering: Nyskapende kvinner i nord

Høgskolen har sin hovedvekt av kvinnelige ansatte og studenter på fagområder innen skole-, helse og sosialsektoren. Dette er samtidig sektorer som står forans store utfordringer og endringsprosesser som åpner for nye løsninger og nye typer arbeidsplasser. Det er derfor viktig å mobilisere til en...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - Høgskolen i Finnmark

Prosjektet viderefører arbeidet i 2005 og 2006 med å bygge opp en infrastruktur forå stimulere og støtte opp om arbeidet med entreprenørskap og bedriftsutvikling ved høgskolen i Finnmark. Erfaringene med samkjøringen med Næringsrettet Høgskolesatsing og F orskningsbasert kompetansemekling er gode...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku