0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

CHANGE: Environmental system shift in clothing consumption

Miljøpåvirkninger fra klessektoren har økt raskt de siste 30 årene og skyldes i stor grad de høye volumene av klær som produseres, brukes og avhendes. Likevel er forskning på klesforbruk begrenset, og det er store mangler i vår kunnskap om hvordan klær brukes og hvordan dette påvirker det totale ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Wasted Textiles: Reduced synthetic textile waste through the development of resource-efficient value chains

Wasted Textiles mål er å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie. Prosjektet er ledet av Ingun Grimstad Klepp ved SIFO/OsloMet og støttet av Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond. Bruken av plast har økt jevnt de siste 50 årene og i dag utgjør syntetiske tek...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

SAMLA: National Infrastructure for Cultural History and Tradition Archives

Asbjørnsen og Moes folkeeventyr, sagn om huldra og hulderfolket og ballader som Draumkvedet er viktige elementer i norsk kultur. Eventyrene blir lest, balladene blir sunget og de fleste har en forestilling om hvordan huldra kan se ut. Likevel er de originale kildene til denne folkekulturen lite t...

Awarded: NOK 32.0 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition

MILJØFORSK-prosjektet Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition (2018-2022) handlet om forvaltningen av naturvernområder i Hardangervidda og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker. Erfaringer fra Svalbard, Finland, Frankrike, Sør-Afrika osv. supplerte den nasjonale f...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

The Societal Dimensions of Sami Research: The Production and Implementation of Knowledge in the High North

SoDiSámi - Societal Dimensions of Sámi Research har undersøkt på kva måte ulike institusjonelle og samfunnsmessige forhold og diskursar har påverka produksjonen av kunnskap om samisk kultur og historie i nordiske land. Prosjektet har også løfta fram på kva måte den akademiske produksjonen av kunn...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

"Og opp steg en tøylesløs joik". Joik i bevegelse mellom tradisjon og modernitet

Det moderne samfunnet stiller joiken overfor en rekke muligheter og utfordringer. Det er interessant å se hvordan det samiske samfunnet takler utfordringene med et moderne samfunn og en ny medieverden i forhold til en gammel, tradisjonell joikekultur, og om joiken sjøl undergår endringer som følg...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Parenting cultures and risk management in plural Norway

Globalisering, migrasjon, økte klasseforskjeller og nye samlivsformer fører til et mangfold i forståelsen av hva det innebærer å være foreldre i Norge i dag. Internasjonal forskning viser at myndigheters praksis overfor foreldre er preget av den hvite middelklassens oppfatninger av hva det betyr...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

SAMFUNN: Green Urban Spaces - the role of the cemetery in multicultural and inter-religious urban contexts

Denne studien handler om mangfoldet av aktiviteter som foregår i byens kirkegårder og om holdninger som fins til bruk av slike områder. Ettersom byer vokser og fortettes, kan også omfanget av grønne områder i by bli redusert. Mangel på grønne byrom samt internasjonal påvirkning kan føre til at an...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Etnologi og folkloristikk

Utgivelse av artikkelsamlingen: Etnologi og folkloristikk

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Ethnologia Europaea

se bilaga

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

From Antiquitites to Heritage. Tranformations in Cultural Memory

Bokmanus skal sendes til språkvask før oversendelse til forlaget og deretter til endelig referee-vurdering. Det betyr mye for utfallet av denne at språket er godt og presist. Forlaget tar ikke ansvar for språkvask i denne runden. For forlagskontrakt, se ellers vedlegg. Boksynopsis: The book a...

Awarded: NOK 18,750

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Genome-wide characterization of Dnase-hypersensitive regions across cell types and differentiation stages

...

Awarded: NOK 52,000

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

Zoological - animal representations in zoos, museums and books

Zoological - animal representations in zoos, museums and books er en nettutstilling tekstet på norsk og engelsk. Utstillingen formidler forskningsresultater fra KULVER-prosjektet "Dyr som ting og dyr som tegn -standardisering og synliggjøring av dyr"via tre hovedtemaer og spørsmål: 1. Lengsel o...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Ways of change - shifts in Norwegian ethnology and its lessons for Hungarian ethnologists

In the present research I would like to focus on the changes of the Norwegian folkloristics and ethnology in the 1960s and in the last 15-20 years. The Hungarian ethnologists mention about the Norwegian and Scandinavian changes of ethnology as a successfu l process, in which the classic disciplin...

Awarded: NOK 84,999

Project Period: 2010-2010

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning 2010-12

...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Dyr som ting og dyr som tegn. Standardisering og synliggjøring av dyr

Prosjektet undersøker relasjoner mellom natur, kultur og estetikk ved å se på estetiske transformasjoner av dyr til ting og tegn. Dette vil utfordre både kultur- og vitenskapshistoriens forståelser av sine gjenstandsområder, og problematisere fagenes oppd elingen i hva som er kulturelt og hva som...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning 2009

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Manuskript: Mellem mennesker og magter: Magi i hekseforfølgernes tid.

...

Awarded: NOK 55,000

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning 2008

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Da det personlige ble politisk. 1970-tallets kvinnebevegelse.

Spenningsfeltet mellom det private og det politiske utgjorde en dynamikk som i særlig grad rekrutterte og engasjerte deltakerne i 1970-tallets kvinnebevegelse. Mange av temaene som ble tatt opp til debatt berørte kvinners dagligliv, og tilbød forklaringsm odeller der individuelle problemer ble sa...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning 2007

...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Larsen, Roald A RUS06/07-108

...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Takagi, Hijiri, STP 0607

...

Awarded: NOK 49,500

Project Period: 2006-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning for 2006

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning, 2005

...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

MAR-ECO workshop Lisboa, juni 2005

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Czapnik, Malgoraza, Polen, STP0405

...

Awarded: NOK 47,000

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Mellom røynd og romantisering. Eit kulturanalytisk perspektiv på spenningsfeltet mellom gamle og nye samisk sjamanistiske tradisjonar.

Med utgangspunkt i ulike alternative behandlingssenter i Tromsø by, skal prosjektet avdekkja spenningsfeltet mellom gamle og nye samisk sjamanistiske tradisjonar . Prosjektet tek utgangspunkt i to hovudproblemstillingar. A) Sjamanen si rolle som åndeleg r ettleiar og helbreiar i førmodeme og mode...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Rural values in landscapes. Perceptions of landscapes in Norway and Scotland

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Stadier i subkulturell karriere: Konsum, engasjement og identitet. Undersøkelser i barn og unges tilhørigheter og konsekvensene av disse.

Prosjektets utgangspunkt er at subkulturelle "paradigmer" som skateboard, snowboard eller hip-hop i økende grad påvirker barn og unges oppvekstvilkår, tydeligst knyttet til spesifikke konsumkulturer og preferanser for fritidssysler og valg av venner. Et s entralt trekk ved slike kulturfenomen, og...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo