0 projects

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forenklet kunnskapsoppsummering om effekter av tiltak i barnevernet

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

UiO participation in Nordic Energy Outlooks energy system modelling forum

WP2: This WP will answer the research question of how to design socially accepted and just future Nordic energy systems that meet the EU Green Deal. The project will build upon the collaboration between UiO-ITS and Include - Research centre for socially inclusive energy transitions particularly t...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. år - Natural Disasters: Demographic and Health Outcomes for Women and Children

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Ukjent Fylke

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenester for Alle: konferanse om universell tjenestedesign

Universell utforming handler om å forme omgivelser slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggere, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Når man lager noe som er universelt utformet, søker man å nå alle målgrupper gjennom en og samme løsning (definisjon fra digitalis...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Replay or renew? Learning from 20+ years of Norwegian-Russian collaboration on health and social welfare in the Barents region (RE:BARENTS)

I prosjektet RE:BARENTS vil vi studere effekten av norsk-russisk samarbeid på helse- og velferdsområdet i Barentsregionen i perioden fra 2000 til i dag. Prosjektet vil frembringe kunnskap om langvarige virkninger av prosjekter og programmer, samt aktivitetene til komitéer, råd og ekspertgrupper, ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

DiCE-FORSTERK - DICE formidlings- og nettverksaktiviteter i Norge

Gjennom DiCE-FORSTERK vil ARENA gjennomføre aktiviteter som vil forsterke virkningene av deltakelsen i Horisont 2020-prosjektet DiCE og styrke prosjektets samfunnsmessige effekter i Norge. Aktivitetene fokuserer på å bygge varige styrkede nettverk av forskningsmiljøer i Norge opp mot det mest sen...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Forenklet kunnskapsoversikt over forbruksforskning

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Diversifying sustainable and organic food systems

I FOOdIVERSE skal vi undersøke hva som karakteriserer et lokalt matsystem, og frembringe kunnskap om hvilke faktorer som kan bidra til å en mer sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraftig utvikling. Fem europeiske universiteter fra Tyskland, Storbritannia, Italia, Polen og Norge samarbeider...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Risk management of imported plants and seeds: possibilities for improved pest detection to prevent the introduction and spread of new pests

Import av planter og frø utgjør en risiko for at fremmede sykdomsorganismer introduseres og spres i Norge, noe som igjen vil kunne true både matsikkerhet og miljø. Det er derfor viktig at Norge har på plass gode systemer for risikohåndtering ved import. Både Mattilsynet og importørene har en vikt...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard in local and global perspective: an interdisciplinary science workshop organised by the Svalbard Social Science Initiative

The aim of the project is to develop innovative collaboration between Svalbard-related social science, natural science and the local community in Longyearbyen. The main activity is to plan and organize a 3-day workshop with participation from the Svalbard Social Science Initiative (SSSI), Oslo Sc...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Planning Clean Energy Export from Norway to Europe

CleanExport-prosjektet analyserer muligheter for storskala, avkarbonisert energieksport fra Norge til Europa. Utvikling av ulike alternativer for ny, storskala og avkarbonisert energieksport avhenger av en rekke faktorer, inkludert EUs energi- og utslippspolitikk og taksonomier, teknologiutviklin...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Plattform for fornybar teknologienes rolle i “Clean Energy Transition” Partnerskapet.

Prosjektet har støttet utforming av den strategiske forskningsagenda for Clean Energy Transition Partnerskapet CET-P. Prosjektet har spesielt koordinert innspill fra muliggjørende teknologier.

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Stiftelsen Telemarksforsking

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestfold og Telemark

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Spreading BuildERS' findings among Norwegian stakeholders

Hovedformålet med SPREAD er å spre kunnskap om hovedfunnene fra H2020 Builders-prosjektet til offentlige myndigheter, beredskapsorganisasjoner og frivillige organisasjoner i Norge. Vi planlegger å gjøre dette ved å: 1) Oversette BuildERS-funnene til norsk språk og kontekst, og lage anbefalinger ...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arctic Community Resilience to Boreal Environmental change: Assessing Risks from fire and disease

Klimaendringer og økt helserisiko fra skogbrann og sykdommer på høye breddegrader Klima og miljø i Arktis er i rask endring. De siste tiårene har polområdet opplevd en oppvarming som går dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet. Blant konsekvensene av denne oppvarmingen er en økning i ...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Karin Eva Lehnigk

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Institutt for samfunnsforskning (ISF)

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

ESSURVEY-European Social Survey

ESS-Nasjonal datainnsamling

...

Awarded: NOK 24.4 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

BYNORD-Nordisk samarbeid om byforskning

Bidrag til utlysning om bærekraftige byer

...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Støtter til OsloMets publiseringsfond med inntil 50 % av institusjonens kostnader til åpen publisering i 2018.

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Field Experiments to Identify the Effects and Scope Conditions of Social Interactions

Prosjektet bruker felteksperimenter for å identifisere effekter av, og betingelser for, sosiale interaksjonseffekter. Prosjektet ser på sosiale interaksjonseffekter med spørsmål som: Under hvilke omstendigheter leder eksponering for minoriteter til endrede holdninger hos majoritetsbefolkninge...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Institutionalizing Indigenous Peoples Rights in China: From a Paternalistic Evolutionist Paradigm to Self-determined Development

Som følge av den økende globale bevisstheten om urfolks rettigheter i Europa, Afrika, Latin-Amerika og Asia, har verdenssamfunnet gjennomgått en rekke juridiske reformer. FNs erklæring om urfolks rettigheter (UNDRIP) i 2007 representerte en milepæl i arbeidet for global fremme av menneskerettighe...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Bidrag til NordForsk-utlysning om samfunnssikkerhet

...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Plant - insect relationships: imaging CO2, pheromones, and plant odors in the olfactory pathway of an herbivorous insect

Evolusjon av insekt-plante relasjoner har utgjort et av vitenskapens sentrale tema i mer enn 150 år. Charles Darwin påpekte samspillet mellom blomstrende planter (angiospermer) og plante-etende (herbivore) insekter allerede i 1859, i Origin of Species. Da Darwin så den lange sporen på en orkidé f...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Firm evidence on ethnic stratification: work organizations, employment segregation, and immigrant economic assimilation

Innvandring har i løpet av noen få tiår introdusert nye, markerte dimensjoner av etnisk ulikhet i Europa, og vellykket inkludering av nye innvandrerminoriteter er i dag en sentral samfunnsutfordring i det 21. århundret. Det er derfor viktig å forstå prosessene som forårsaker etnisk ulikhet som in...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Public responses to climate policies - analyze empirical data in the ACT project - create a basis for comparative analyses

The Autumn 2019, the ACT project is in a phase of analyzing data and writing papers. Dr. Aasen’s research stay at Cambridge in this period is an important contribution to progress and research results in this ACT project in several ways. Firstly, the research environment at the Department of Land...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

New generation biofertilizers for improved nitrogen management, sustainable food production and low greenhouse gas emissions

Gjennombrudd i forskning for reduksjon av lystgassutslippet! Prosjektet følger to spor for å finne effektive metoder for å redusere utslipp av N2O fra landbruksjord: 1) bruke avfallet fra biogassproduksjon (digestat) for å styrke jordens evne til å redusere klimagassen N2O til harmløst N2, 2) R...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN)

Ulikhet dreper. Fattige barn og familier fra alle verdenshjørner vil med større sannsynlighet leve med dårligere helse og under dårligere kår sammenlignet med de som har mer ressurser. Det er dette vi kaller sosioøkonomiske ulikheter i helse, og de har blitt observert i alle land med tilgjengelig...

Awarded: NOK 36.8 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Social-ecological relations and gender equality: Dynamics and processes for transformational change across scales

I dette prosjektet undersøker vi om - og i så fall - hvordan FNs bærekraftsmål 5 om likestilling mellom kjønn og mål 13 om klimahandling sees i sammenheng i internasjonal, europeisk, nordisk og norsk politikk. Videre undersøker vi hvordan koblinger mellom disse bærekraftsmålene kommer til uttrykk...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Violence against women migrants and refugees: analysing causes and effective policy response

Formålet med studien er å undersøke vold mot kvinner i migrasjon og flukt for bedre å forstå hvilke særlige utfordringer kvinner har som flyktninger og migranter før og etter ankomst til Norge. Prosjektet gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og er del av ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo