0 projects

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhance Rainwater Harvesting and Innovative wastewater management in Norway

Regnvann som er samlet i innsjøer eller i vannmagasiner har vært hovedkilde for vannforsyning i Norge. Regnvann i byer, også kalt overvann, ble sett på som "et problem" som måtte fraktes bort fra urbane områder så raskt som mulig i tidligere ingeniørpraksis. Klimaendringer har forårsaket hyppiger...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NORCE (2021-2025)

Posisjonen er relatert til nåværende strategiske initiativer i havbruk sitt område. Stipendiaten ha muligheten å utvikle spørsmål rundt modelleringen av fisk appetitt og fôring. Kandidaten forventes å ta hensyn til noen av de følgende biologiske parametere og teknologier for å fremme feltet. Oppg...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 6 SINTEF (2021-2023)

Tittel: Teknologiens påvirkning på bærekraftmålene (SDG) ? et integrert perspektiv I dag står temaet bærekraftig utvikling i høysetet på agendaen til både samfunn, industri og forskningsinstitutter. Bærekraftmålene (SDG) initiert av FN er et rammeverk som regelmessig brukes for å belyse ulike as...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 2 NORCE (2021-2023)

Karbonfangst og -lagring (CCS) og geotermisk energiproduksjon er etablerte industrier med viktige bidrag til bærekraftig energiproduksjon. Både CCS og geotermisk industri bruker brønner for å injisere væsker (CO2 eller vann) i undergrunnen, og til å produsere injiserte væsker tilbake i geotermisk...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 19 SINTEF (2021-2023)

Nettverket som ryggrad i distribuerte sanntidssystemer Industrielle systemer er i stadig økende grad mer sammenvevde og avhengig av tett kommunikasjon med andre komponenter i et større system. Slike distribuerte systemer stiller strenge krav til nettverket som binder det sammen, både for kontr...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NORCE (2021-2025)

Prosjekt Dette prosjektet legger det tekniske fundamentet for en ny og fleksibel media modell, kalt control-driven (kontrolldrevet) media. Prosjektet ser for seg en ny modell, hvor medieopplevelser settes sammen og presenteres i sanntid av bruker enheter, basert på online datakilder og innh...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Indo-Norwegian collaboration in Autonomous Cyber-Physical Systems

Dette forslaget tar for seg brede områder innen autonom og cyberfysisk systemforskning som inkluderer smart sensing for autonome systemer, mmWave sensorbasert systemdesign, desentralisert trådløs kommunikasjon, behandling i nettverket og intelligens for heterogene trådløse sensor- og kommunikasjo...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Agder

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advancing Knowledge on Methane in the Arctic (AKMA): Norway-USA Collaboration

INTPART prosjektet AKMA (Avansert Kunnskap om Metan i Arktis) har som hovedformål å utvikle og etablere tverrfaglig utdanning og forskning med fokus på Arktiske metankilder. AKMA skal utdanne framtidige eksperter i Arktisk marin forskning spesielt knyttet til klimagass problematikk. Utdanning og...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration - Phase-2

Dette prosjektet er en fortsettelse av et tidligere INTPART-prosjekt fra 2015 til 2018, kalt "Norsk-japansk Aluminiumslegeringsforsknings- og utdanningssamarbeid" (NJALC), med partnerne NTNU, Toyama University, Tokyo Institute of Technology, SINTEF Industry og Hydro Aluminium. Innholdet og målene...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Environmental Footprints of Cities: A New Approach

I dette prosjektet jobber vi med å beregne karbon- og andre ressursfotavtrykk for byer og lokale myndigheter. Å flytte til en dekarbonisert økonomi vil kreve handling og endring i hele samfunnet. Allerede ser vi handling fra enkeltpersoner som gjør endringer i sine daglige vaner, selskaper som m...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Developing entrepreneurial mind-sets across cultures: A Norway - South-Africa collaboration

De fem samarbeidsuniversitetene i Norge og Sør-Afrika er opptatt av å utvikle kunnskap om entreprenørskap, skape et entreprenørielt engasjement hos fakulteter og studenter, samt bidra til innovasjon og økonomisk utvikling. De er alle internasjonalt anerkjent for sin entreprenørskapsforskning og -...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership on Functional Metagenomics for Biopharmaceutical Innovation (NORUSCASA)

INTPART-prosjektet NORUSCASA skal utvide og styrke det systematiske samarbeidet som SINTEF og NTNU har med Auburn University og Varigen Biosciences Corp. (USA), samt University of Waterloo, Canada, og University of the Western Cape i Sør-Afrika. Hovedmålet er å etablere et verdensledende forsknin...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership on Central Nervous System Malignancies

Primære maligne hjernesvulster og hjernemetastaser fra hud, lunge og brystkreft representerer en stor klinisk utfordring i behandlings- øyemed. Vårt INTPART program har som formål å etablere et fremragende forsknings og utdannelses tilbud til studenter og forskere innenfor feltet hjernekreft. Pr...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Research and education on celiac disease

Dette prosjektet vil forene forskning og utdanning som skjer ved Universitetet i Oslo, Stanford University og University of Chicago rundt sykdommen cøliaki. I de siste årene er det skjedd store fremskritt i forståelsen av hva som går galt når sykdommen utvikles, og mange av oppdagelsene er gjort ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NJ_BREGED Norway-Japan: Bridging Research and Education in Gender Equality and Diversity

For å kunne forstå aktuelle kjønn- og mangfoldssrelaterte samfunnsutfordringer er det nødvendig at forskningen har et globalt perspektiv og anvender tverrkulturelle tilnærminger. Dette prosjektet vil bidra til dette gjennom å styrke det allerede eksisterende samarbeidet mellom Senter for kjønnsfo...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Microbial Surface Colonization - an INTPART initiative with Nagoya University, Japan, and with the Union Medical College, China

Vekst av mikroorganismer på overflater spiller en viktig rolle for mange naturlige fenomener som symbiose, sykdom og biofilm. Det finnes symbiose mellom planter og mikroorganismer som er viktig for landbruk, sykdom kan oppstå når mikroorganismer slår seg ned på overflater i kroppen (tarmepitel, t...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances, Japan-Norway collaboration on research and education

Samarbeidsprosjektet INTPART vil styrke UiOs forsknings- og utdanningssamarbeid med University of Tokyo (Japan), RIKEN (Japan) og University of Konan (Japan). Målet er først og fremst å produsere forskning av høy kvalitet og involvere studenter i forskning. Prosjektet skal bidra til å øke master-...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bioenergys role in a sustainable future: An assessment of environment, technology, supply chains and uncertainty

FNs klimapanel har vist at bioenergi kan spille en nøkkelrolle i å oppfylle klimamålene i Parisavtalen. Samtidig har en mulig global storsatsing på bioenergi vekket bekymringer. Dette inkluderer bekymringer om tap av naturmangfold når landområder brukes til å produsere råstoff for bioenergi. Det ...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NORWAY-CHINA Innovation Platform on Sustainable Urbanisation

URBAN-NORWAY-CHINA bidrar til samarbeid om bærekraftig byutvikling mellom Norge og Kina, basert på studentoppgaver, læring mellom byer, og Nordic Edge China. Studentene deltar i kinesiske bylaboratorier, bidrar til en database med suksesshistorier om samarbeid mellom EU og Kina innenfor bærekraft...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Improving clinical services in bipolar disorders through education and research on underlying illness mechanisms

Bipolar lidelse er en alvorlig psykisk lidelse med store negative konsekvenser for livskvalitet samt arbeids- og dagliglivsfungering. Lidelsen rammer særlig de yngre deler av befolkningen. Vår kunnskap om årsaker til lidelsen er fortsatt begrenset, og indentifisering av faktorer som bidrar til sy...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF MANUFACTURING AS

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Bidrag til utlysning om digitalisering i offentlig sektor

...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NORCE Norwegian Research Centre AS

...

Awarded: NOK 118.1 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SMART INNOVATION NORWAY AS

...

Awarded: NOK 18.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatisering av prediktivt vedlikehold

Signal Analysis Lab is a company specialized in general signal analysis tools, with particular emphasis on predictive maintenance. By utilizing cutting-edge technology and a structured market-oriented methodology we automate predictive fault detection in cases not possible today, i.e., 90 % of a...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2022

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool-Optilift

Prosjektet ønsker å se på mulighetene for å predikere bevegelsen til en hengende last fra kran i et offshore miljø. Typisk er det lasting av containere mellom oljerigger og supply-skip. Supply-skipet vil være i stadig bevegelse og lasten vil ha en pendelbevegelse fra krantippen gitt av styringen ...

Awarded: NOK 78,999

Project Period: 2019-2019

Location: Agder

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

BrazilNorway Production Optimization Consortium - Phase 2

Produksjonsoptimalisering innebærer systematisk bruk av matematiske modeller og sanntids data for å optimalisere produksjonen samtidig som man tar hensyn til operasjonelle begrensninger relatert til sikkerhet, miljøhensyn og utstyrskapasitet. Dette avstedkommer komplekse optimaliseringsproblemer...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Material Appearance Network for Education and Research

En gjennomsnittlig person med normalt syn kan enkelt identifisere materialer og uten anstrengelse karakterisere hvordan de ser ut. Imidlertid er det lite vi vet om de visuelle mekanismene bak, og prosessen som gir oss denne bemerkelsesverdige egenskapen. Det visuelle utseende av et materiale kan ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Experiments, Traits, Synthesis: Using knowledge from global ecological experiments to validate, assess, and improve trait-based theory

De menneskeskapte klima- og miljøendringene blir stadig mer påtagelige, og det blir også konsekvensene for naturen og samfunnet. For å forstå, kommunisere, og ta kunnskapsbaserte beslutninger for naturens og vår egen fremtid trenger vi gode metoder og verktøy. Utviklingen av slike metoder og verk...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Network for Engaged Entrepreneurship in Developing Economies (NEED)

Hvordan utvikler vi entreprenørielle ferdigheter til norske studenter, slik at de kan arbeide med noen av de vanskeligste utfordringene i verden? Mesteparten av verdens økonomiske vekst de neste tiårene, vil finne sted i utviklingsland, slik som India. Å utvikle kunnskap om forretningsutvikli...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage