0 projects

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Drivkrefter for samarbeidsdreven innovasjon i institusjonsbasert eldreomsorg

Det norske samfunnet står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. En aldrende befolkning, mangel på arbeidskraft, press mot velferdsstatens finansieringsgrunnlag og økte krav til kvalitet i de offentlige tjenestene er noe av bakgrunnsteppet for at innovasjon i offentlig sektor er løftet f...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Mestring og likeverdige helsetjenester

Internasjonal migrasjon har ført til større etnisk og kulturelt mangfold i Norge. Dette har skapt et behov for mer forskningsbasert kunnskap om etniske minoritetspasienters situasjon og hvordan helsetjenestene tilpasser seg en mer mangfoldig befolkning. M ed utgangspunkt i formålet om likeverdige...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Brukerdeltakelse med begrenset autonomi

Første hovedtema i forprosjektet er brukerdeltakelse blant personer med begrenset autonomi, utforsket blant rusmisbrukere, eldre med demens og foreldre som har mistet omsorg for barna sine; hva hemmer og fremmer mulighetene for økt deltakelse blant disse brukerne? Andre hovedtema er hvordan sen...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Improved standard detectors through enhanced surface passivation of silicon photodiodes

Norsk: Det er forventet at det i nær fremtid vil komme en redefinisjon av fire av de syv grunnenhetene i SI-systemet: kilogram, ampere, kelvin og mol. Hver av disse enhetene vil baseres på en fast numerisk verdi av en fundamental konstant: Plancks konstant, elementærladningen, Boltzmanns konstant...

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Design of optically controlled AC Josephson arrays and voltage dividers for high precision voltage metrology

Målinger blir stadig viktigere i vårt moderne samfunn, og det stilles stadig høyere krav til både nøyaktighet, målehyppighet og målestørrelse. Disse kravene har ledet til at vi i 20. mai 2019 endelig fikk et SI system basert på fundamentale konstater heller enn gjenstander. Det nye systemet er me...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9133 Development of Affibody based radioimmunotherapy for treatment of multiple myeloma

Multippelt myelom, eller Myelomatose, er en ikke-kurerbar form for blodkreft. I 2010 døde 74000 personer i verden av multippelt myelom. Målet for dette prosjektet er å lage en ny medisin som kan behandle multippelt myelom mer effektivt og med færre bi-effekter enn dagens behandlinger. AFFILUTI...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Demokrati, likeverd og lokalsamfunnet. Velferd og utdanning i en global verden.

Nettverkets hovedfokus har vært på skolens betydning i lokalsamfunnet. Nettverket har med basis i tidligere og pågående prosjekter ved forskningsinstituttene, og felles innsamla data i regi av nettverket, jobbet med formidling, publisering og utvikling av nye prosjekter. I tillegg til publiserte ...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Et helhetlig ledelsesperspektiv i møte med kommunikasjons- og samhandlingsutfordringer i integreringen av minoritetsspråklig arbeidskraft

Basert på et pågående aksjonsforskningsprosjekt undersøker denne studien hvordan ledere kan tilrettelegge for organisatorisk læring i en interkulturell kontekst. Utvikling og implementering av læringsmodellen MIKS (akronym for muligheter, integrasjon, kultur, språk); en systematisk tilnærming til...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2023

Location: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kriterier for strukturering av informasjon i helsevesenet - Sørlandet sykehus HF

Med strukturering av ustrukturert informasjon i helsevesenet forstås konseptualisering av informasjon, enten manuelt (f.eks. utvikling av ICD-10 diagnosekodeverket og openEHR-arketyper) eller automatisk (ved hjelp av algoritmebaserte teknologier som analyserer den ustrukturerte delen av pasientjo...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Agder

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Fire temagrupper under Regional Innovation Policies Conference

Universitetet i Stavanger ved Senter for Innovasjonsforskning arrangerte 16. og 17. oktober den 9. Regional Innovation Policies-konferansen (RIP). RIP er en konferanse for forskere, praktikere og politikkutviklere innenfor temaene regional innovasjon, regional utvikling og innovasjonspolitikk. De...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Can perineal tears and obstetric anal sphincter injuries in Palestine be prevented? A study of two different interventions.

Den palestinske perineum og fødselskomplikasjon studien er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus (OUS), the Palestinian Ministry of Health, Birzeit universitet og Universitetet i Oslo (UiO), og er forankret ved Intervensjonssenteret ved OUS Rikshospitalet. Tre palestinske gynekologer, dr...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Health Registries for Research

Prosjektet hadde som formål å øke forskeres bruk av nasjonale helseregstre ved å 1. Bedre og standardisere dokumentasjon av innholdet i registrene 2. Forenkle tilgang til data 3. Utvikle systemene for sikker databeandling 4. Bidra med statistisk metodestøtte og utvikling Prosjektet har o...

Awarded: NOK 36.4 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure

Prosjektet, som har hatt varighet fra 2014 til 2018 (med en PhD som avsluttes 2019), tar utgangspunkt i at hushold har blitt svært avhengig av strøm og IKT, at myndighetene ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til denne sårbarheten og at lokalbefolkninger utgjør en vesentlig, men undervurdert ressu...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9080 EHR Pathways - Eurostars

EHRpathways-prosjektet har utviklet en avansert pasientjournalløsning (engelsk: Electronic Health Record, EHR) for helsearbeidere ved pleie og omsorg til kronisk syke pasienter og eldre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. For helsearbeiderne vil EHRpathways tilby en enklere måte for oppda...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9146 LTX-109 for the treatment of diabetic foot infections

Infiserte fotsår er et stort problem for pasienter med diabetes. Slike sår kan utvikle seg til alvorlige og omfattende infeksjoner som kan medføre amputasjon. I dag finnes ingen topiske legemidler for behandling av milde, infiserte sår, så det er et stort medisinsk behov for å utvikle slike legem...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

National Ship Risk Model

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er nødt til å prioritere de ressursene man har tilgjengelig for ulykkesforebyggende arbeid. Innsatsen de gjør for å bedre maritim sikkerhet bør brukes på områder der risikoen er høy. NSRM har utviklet en risikomodell som kan brukes til å overvåke og kommunisere ...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Såkornmidler og medvirkning: til hjelp eller hinder? En kvalitativ undersøkelse av statlig utviklingsarbeid i norske museer og arkiver.

Kulturinstitusjonenes samfunnsrolle er ett av områdene Kulturrådet har hatt spesielt fokus på i sitt utviklingsarbeid, blant annet gjennom målrettet policyutvikling og prosjektfinansiering. Den overordnede retningen på museums- og arkivpolitikken er tydelig: museene og arkivene må endre seg fra d...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Gevinstrealisering ved bruk av teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Den overordnede hensikten med prosjektet er å gjøre kommunesektoren bedre rustet til å møte store samfunnsutfordringene de kommende årene som kommer av demografiske endringer, endringer i sykdomsbildet og økte forventninger fra innbyggere. I dag satser mange norske kommuner på økt bruk av velf...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Agder

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Searching the unknown: discourses and effects of preventing radicalization in Scandinavia

På bakgrunn av terrorhendelser som 9/11, Madrid og London er det skjedd et skifte i svært mange vestlige lands tilnærming til forebygging og bekjempelse av terror og voldelig ekstremisme. Fra å være et ansvar hovedsakelig tillagt sikkerhetstjenester og politi, inkluderer nå det forebyggende aspek...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Effects of Petroleum Investments in the Arctic Frontier

Forvaltningen av Norges petroleumsressurser har fra starten rundt 1970 hatt stor betydning for utvikling av industriell og tjenesteytende virksomhet og sysselsetting. Verdiskapingen og velstandsutviklingen har vært synlig i hele landet, men spesielt sterk har den vært regionalt i kystområder med ...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Organizing for Societal Security and Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy (GOVCAP)

Forskningsprosjektet GOVCAP undersøkte offentlige myndigheters organisering for krisehåndtering og samfunnssikkerhet i fem land (Norge, Sverige, Storbritannia, Nederland og Tyskland), og har sett på befolkningens oppfatninger av og holdninger til myndighetenes håndtering av samfunnssikkerhet. ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Interactions between national and labour market based pensions in Norway: pension outcomes and policy processes

Pensjonsreformen innebar store endringer i folketrygdens pensjonssystem. Samtidig ble tjenestepensjonssystemet og AFP-ordningen endret og tilpasset folketrygden, og fikk med det en større rolle i det samlede pensjonssystemet. Endringene i tjenestepensjonene og AFP og hvordan de samspiller med en...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Universitetsskoler som innovasjonskonsept for integrasjon i femårige lærerutdanninger

The main topic for UNISKOL is the University Schools, an innovation in teacher education. UiT the Arctic University of Norway (UiT) and Oslo University (UiO) established University Schools in 2010 and 2012. The projects are based on agreements between school owners and the university. Until now, ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

New Strains of Society: Hidden, Dynamic and Emergent Vulnerabilities

Teknologi og infrastruktur blir stadig mer sammenflettet, nasjoner knyttes tett sammen gjennom transport, kommunikasjon og økonomi. Nye former for kriminalitet, nye systemavhengigheter og nye sårbarheter produserer nye mønstre av risiko og sårbarhet Tradisjonene for sikkerhetsstyring og risikov...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Method for improving blood flow to the extremities of patients with reduced peripheral circulation

Redusert blodtilførsel til benet kan føre til smerter, sår som ikke gror, og i verste fall amputasjon. Forekomsten av kroniske sår er høy blant pasienter med åreforkalkninger, diabetikere, eldre, og personer med ryggmargsskade. Antall pasienter med kroniske sår i verden er økende. I avhandlingen...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Innovative modeller for kunnskapsorganisering mellom praksis og utdanning i medisin-, helse-og sosialutdanninger.

Fragmenterte helse- og sosialtjenester er et omfattende problem og samhandlingsreformen har som overordnet mål å sikre bedre koordinering av tjenestetilbudene, både sett fra et pasientperspektiv og et sosialøkonomisk perspektiv. Koordinering forutsetter e ffektiv utveksling av kunnskap mellom pro...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

NGOs and the transfer of global maternal health policies - NGOMA

En av de klareste trendene innen global helse de siste tiårene er den styrkede rollen til ikke-statlige aktører, enten selskaper, filantropiske stiftelser, offentlig-private partnerskap eller ikke-statlige organisasjoner (NGOer) og sivilsamfunnsaktører. Nettopp denne trenden er det NGOMA-prosjekt...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Innovative læringsrom - eleven som aktiv aktør i lærerutdanningen

Det overordnede formålet er å utvikle kunnskap om hvordan vi bedre kan forberede lærerstudenter på møte med den praktiske profesjonsutøvelsen, blant annet ved å ta i bruk nettbaserte læringsplattformer og etablere fadderordninger mellom studenter og eleve r. For å utvikle prosjektet ønsker vi å k...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Nordland - Nordlánnda

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9044 Capturing and bookmarking of surgical and diagnostic videos. Integration in Operating Room (OR) workflows.

Posicom AS har ledet et konsortium der Oslo Universitetssykehus og finske Merivaara Corp har deltatt. Målet for prosjektet var å utvikle nye dokumentasjons- og opplæringsløsninger for kirurger. I prosjektet ble Posicoms unike multimediasystem, Seekuence Medical, videreutviklet og integrert med...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Møre og Romsdal

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Evaluation of the implementation and long-term impact of performance based financing of health services in Tanzania

Resultatbasert finansiering brukes i større grad enn før for å øke bruken og heve kvaliteten på helsetjenester i lav- og mellominntektsland. Dette prosjektet har studert implementeringen og effektene av resultatbasert finansiering av helsetjenester i Tanzania. Resultatbasert finansiering...

Awarded: NOK 17.5 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland