0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Snow D-excess OriGin Study

Vann husker klimaforholdene på sin vei gjennom vannsyklusen, og når vann fryser til snø og is, blir denne informasjonen bevart gjennom tidene. Så enhver snø- og isprøve har en klimahistorie å fortelle, og forskere lærer å knytte det kjemiske signalet i vannet til det tilsvarende klimasignalet. Sn...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

TRACKING RISKS IN FUTURE EMISSIONS, CLIMATE AND TECHNOLOGICAL ASSUMPTIONS

Siden Parisavtalen har klimapolitikken dominert den politiske og sosiale samtalen. Men hvor store fremskritt har vi gjort? Hvor er utslippene og globale temperaturer på vei, og hvor risikable er planene for å nå netto null? TRIFECTA er et prosjekt som vil bidra til forståelsen av disse problems...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A 100 Myr paleomagnetic data gap: Investigating anomalous behaviour of Earth’s magnetic field in the middle Paleozoic

Jordens magnetfelt er avgjørende for utviklingen av liv på jorden, og i dag beskytter det oss mot solstormer som kan skade moderne teknologi. Jordens magnetfelt dannes dypt inne i planeten vår, i den ytre kjernen, av varmt flytende jern. Vi kan forestille oss magnetfeltet som en stangmagnet inne ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Enhancing risk management & resilience to natural hazards in India, Brazil, & Norway through collaborative education, research, & innovation

NATRISK er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med mål om å forbedre risikostyring og motstandsdyktighet mot ulike naturfarer gjennom samarbeid i forskning, utdanning og innovasjon. Samarbeidet samler ekspertise fra Brasil, India og Norge, og fokuserer på å øke kvaliteten på utdanning og forskni...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Nitrate mobilization during the melt season in Central Spitsbergen

Although Arctic soils store approximately half of the global nitrogen stock, research on nitrogen and its integration into active biochemical cycles is limited. Climate warming, which is amplified in the polar regions and particularly on Svalbard, is leading to a deepening of the active layer of ...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2023-2023

Location: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Impact-Model intercomparison of PErmafrost dynamics in Climate-change overshoot Trajectories

This project aims to investigate the robustness of results obtained in IMPOSE by considering a wider frame of model simulations from different sources, explicitly focusing on the representation and simulation of permafrost dynamics in land surface models under overshoot and negative emission scen...

Awarded: NOK 90,999

Project Period: 2023-2023

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Hosting the Association of Polar Early Career Scientists International Directorate (APECS-ID) in Tromsø, 2022-2027

Association of Polar Early Career Scientists (APECS) er en internasjonal og tverrfaglig organisasjon for tidlige karriereforskere (ECR) med vitenskapelig interesse i polare og alpine områder samt kryosfæren. APECS har mer enn 4500 medlemmer fra hele verden fra forskjellige disipliner og bransjer....

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The Norwegian Planetary Health Alliance

The interconnectedness of climate, the earth’s natural systems, human activity, and the health of humans and our planet is increasingly evident. Planetary Health addresses these interconnections, with particular attention to the relationship between the health of humans, animals and the health of...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Coordinating efforts to establish distributed acoustic sensing for cryoseismological research in Svalbard

Cryoseismology is devoted to studying ground shaking occurring due to glacial and permafrost related processes. It intends to characterize mechanisms and temporal variations taking place in the shallow subsurface that is heavily affected by increasing temperatures, especially in the Arctic. SIOS ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Viken

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

LandAware – WG08 - Real time monitoring and slope stability analyses with the Internet of Things: Cases and Pilots

Climate changes have increased the frequency of heavy rainfall events per year causing a consequent increase in the number of rainfall-induced landslides. These phenomena can travel very long distances and reach high velocities threating humans, animals, ecosystems, infrastructures and buildings....

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Research in Svalbard: An APECS workshop 2021

Numerous international and interdisciplinary research projects are carried out in Svalbard every year. Furthermore, such research projects involve both senior and early career researchers (ECRs), some of whom may have never previously set foot on the archipelago. The Association of Polar Early Ca...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

On the modernization of geodetic reference frames

Geodesy is the science of determining the shape of the Earth and its gravity field and provides the basis for many applications in mapping, engineering, navigation and monitoring of the Earth system. Integral to these activities, geodetic reference frames basically consist of a list of coordinate...

Awarded: NOK 76,999

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Vi må snakke om i morgen 2022

Om i Morgen stiftelsen skal for tredje gang arrangere «Vi må snakke om i morgen»-konferansen i Bergen. 7. september 2022 vil vi nok en gang samle akademia, næringslivet og politikken for å komme sammen og snakke om vår tids største utfordring, klimakrisen og ikke minst løsningene som må til. Med ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

earthresQue - Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy

I dag utgjør forurenset jord, avfall fra bygg og anleggssektoren, slagg og aske mer enn 70% av deponerte materialer i Norge. I tillegg er det store mengder rene overskuddsmasser, som jord, knust stein og fjell, som går til massetipp. Dette er sløsing med verdifulle ressurser, deponivolum og areal...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA publisering ved Nansensenteret i 2019

Publikasjon av vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2019 fra Nansensenteret.

Awarded: NOK 68,000

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Integrating Macroeconomics, Climate Physics and Game Theory for Innovative Education and Research

IMAGINE prosjektet bygger på den nylig utviklede muligheten til å fremskrive klimaendringer og forutsi deres økonomiske konsekvenser ved hjelp av innovative og mer dynamiske modell-verktøy. Spesifikt vil vi i IMAGINE prosjektet bruke modellen NorESM2-DIAM, som har blitt utviklet innenfor et tidli...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geodata-based Machine Learning for real-time urban risk reduction systems

Prosjektet GEObyIT adresserer det felles behovet for to avdelinger i Oslo kommune (Direktoratet for beredskapsplanlegging og Vann- og avløpsetaten) for å vurdere naturlige (f.eks. jordskjelv, skred) og menneskeskapte hendelser (f.eks. eksplosjoner, ulykker) i et bymiljø. Vi utplasserte seismiske ...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Re-evaluation and Homogenization of Aerosol Optical Depth Observations in Svalbard

The main purpose of this project is to integrate observations of atmospheric parameters of great importance for climate change (aerosol optical depth, aerosol Ångstrøm exponent, aerosol black carbon content) in and around Svalbard. These observations have been performed at different places and wi...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Rapid Response Communication for Greenhouse Gas Budget Verification

Horizon 2020-prosjektet "Observation-based system for monitoring and verification of greenhouse gases" (VERIFY) tok sikte på å utvikle vitenskapelig robuste metoder for å vurdere nøyaktighet og potensielle skjevheter i nasjonale klimagassutslipp som rapporteres av land gjennom et uavhengig preope...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Nansensenteret i 2018

Publikasjon av vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2018 fra Nansensenteret.

Awarded: NOK 73,000

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

SVALHOLA (Svalbard Holocene Assembly on glaciers and climate history) workshop following the Svalbard Science Conference 2019

Climate change is one of the most serious challenges facing society today. Reconstructing past climate and environmental conditions is important for establishing natural reference values, which better our understanding of the causes and consequences of current and future changes. Previous investi...

Awarded: NOK 61,785

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Akademiaavtalen UiB og Statoil

Formålet er å stimulere grunnforsking og forskingsbasert utdanning innan strategisk viktige fag- og kompetanseområder. Slike områder omfattar blant anna forsking på energiomstilling, geotermisk energi og ukonvensjonelle ressursar.

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Combined STEMM-CCS open day and 4th International Workshop on Offshore Geologic CO2 Storage.

STEMM-CCS (http://www.stemm-ccs.eu) is a Horizon 2020 funded project coordinated by National Oceanographic Center in Southampton. The project successfully executed the planned in-situ experiment on Goldeneye in May 2019, and ends spring 2019. An open STEMM-CCS meeting, present main findings and r...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Caprock integrity evaluation of the lower Agardhfjellet Formation for CO2 sequestration purposes at Deltaneset, Svalbard (RiS-ID: 11145)

The shale of the Agardhfjellet Formation is the time-equivalent to Hekkingen Formation in the Barents Sea and Draupne Formation in the North Sea. It is therefor interesting to perform a complete integrity evaluation of the Agardhfjellet Formation as a potential caprock for future CO2 sequestratio...

Awarded: NOK 49,391

Project Period: 2019-2020

Location: Svalbard

EU-STRA-Strålevern

CONFIDENCE: COping with uNcertainties For Improved modelling and DEcision making in Nuclear emergenCiEs - DSA's participation

CONFIDENCE var eit stort treårig prosjekt (2017 - 2019) med 31 partnarinstitutt frå 17 europeiske land. Prosjektet hadde som mål å redusere usikkerheiter og forbetre avgjerder om strålerisiko for menneske og miljø både i samband med atomulykker og i situasjonar med eksisterande eksponering. Ei mu...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Akademiaavtalen UiB og Statoil

Formålet er å stimulere grunnforsking og forskingsbasert utdanning innanstrategisk viktige fag- og kompetanseområder. Slike områder omfattar blant anna forsking på energiomstilling, geotermisk energi og ukonvensjonelle ressursar.

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

YSSP-opphold ved IIASA i 2018

YSSP

Awarded: NOK 21,012

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

EU-STRA-Strålevern

CONFIDENCE: COping with uNcertainties For Improved modelling and DEcision making in Nuclear emergenCiEs – NRPA’s participation

CONFIDENCE er eit stort europeisk prosjekt med 31 partnarinstitutt frå 17 land. Prosjektet har som mål å redusere usikkerheiter og forbetre avgjerder om strålerisiko for menneske og miljø både i samband med atomulykker og i situasjonar med eksisterande eksponering. Ei multidisiplinær tilnærming e...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Satellite-based Permafrost Modeling across a Range of Scales

Permafrost er permanent frossen grunn, hvor kun det øverste laget tiner hver sommer og fyser igjen om høsten. Permafrost er et viktig element i det globale klimasystemet, dermed er det inkludert som en essensiell klima variabel (ECV) i det globale klima overføringssystemet (GCOS) operert av verd...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dynamics of Igneous Plumbing Systems in Sedimentary Basins

Alle kjenner til vulkanske utbrudd, men hvilke mekanismer som fører magmaen fra dypt nede i jordas indre og opp til overflaten derimot er ikke kjent. I flere tiår har én teori hovedsakelig vært den dominerende og bredt aksepterte, blant vulkanologer. Denne teorien tar utgangspunkt i at magmaen be...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo