0 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bridging Education and Future Work: Reframing Education and Competence Model for Remote Maritime Operations (REFRAME)

Fremveksten av fjernstyrte og autonome fartøy representerer en grunnleggende endring i sjøfartsoperasjoner, noe som nødvendiggjør en ny vurdering av menneskelige operatørers rolle og funksjon i denne nye konteksten. REFRAME-prosjektet forsøker å forklare endringene innenfor kunnskap, ferdigheter ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Sustainability through food literacy in early childhood education and care institutions

Prosjektet FOOD4kids har som mål å forbedre barnehagens kunnskap om mat og hvordan den påvirker både helsen vår og naturen. Prosjektet er et samarbeid mellom norske (Dronning Mauds Minne Høyskole og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet), svenske (Universitetet i Dalarna) og italienske (...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Vocational Teachers as Facilitators in the School-to-Work Transition

Frafall i videregående opplæring regnes som en av de største utfordringene i norsk skole og har i mange år fått mye oppmerksomhet, både blant politikere og i media. Frafallet er størst innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram, og det er særlig overgangen fra den skolebaserte delen av opplæringen t...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Nettverk for folkeforskning på skolehage og urbant landbruk ved Vitenparken Campus Ås

Skolehage har en lang tradisjon i utdanningssystemet i Norge, men har blitt kraftig nedprioritet de siste 50 årene. Nå ser vi et tydelig oppsving i interesse fra “grasrota” og økt popularitet. Der man på tidlig 1900-tall fokuserte på at skolehagen bidro til matauk, dannelse og bygget en pedagogis...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Next Generation Smart Shipping and Navigation Conference

Applications of big data and artificial intelligence (AI) are revolutionizing the maritime industry. Such applications are evident in digital transformation in maritime industry, analysis of automatic identification system (AIS) data, optimization of energy efficiency of vessels, and various pred...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestfold

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Teacher Research Embedding Arts and Cultural Learning and Expression

The TREACLE Project focuses on developing and applying methods rooted in performative learning theory, aiming to engage all children and young people. This initiative involves testing the use of various arts in teacher education programs and primary school lessons. It centers around four cross-cu...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2024

Location: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utvikling av språk- og fagkompetanse hos voksne innvandrere i helsefagarbeiderutdanningen

Tidligere forskning har pekt på utilstrekkelige norskspråklige ferdigheter som ett av flere hindre for sysselsetting av innvandrergrupper. Formell kompetanse, for eksempel i form av fagbrev, har vist seg å gi mer varig tilknytning til arbeidslivet og bedre integrering. Dette doktorgradsprosjekt...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Akershus

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Inconsistencies in grading, is co-grading the answer?

Å sikre høy kvalitet i karaktersettingen er en viktig del av høyere utdanning. For å sikre høy grad av tillit til systemet må studenter, beslutningstakere og fremtidige arbeidsgivere være trygge på at karakterene i tilstrekkelig grad reflekterer studentenes kvalifikasjoner og kompetansenivå. Vari...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Akershus

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Learning Conversations as Assessment in the subject English

Prosjektet utforsker hvordan lærere bruker fagsamtaler som vurdering av norske ungdomsskoleelevers kompetanse i engelsk. Hovedmålet med prosjektet er å bidra med økt kunnskap om fagsamtaler som en dynamisk vurderingsmetode i kartlegging av engelskkunnskaper. Med fagsamtaler forstås utvidede elevs...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Innlandet

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Norwegian Research School for Early Childhood Education (NORCHILD)

Som et svar på utfordringen med å forbedre kvalitet og skape kontinuerlig faglig utvikling i barnehagesektoren, tilbyr NORBARN et opplæringsprogram på ph. d. nivå i verdensklasse innen tidlig barndoms- og utdanningsforskning. NORBARN øker dermed kvaliteten på både doktorgradsutdanninger, på barne...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nasjonalt nettverk for lærerstipendiater finansiert av Offentlig sektor-ph.d-ordningen (heretter NATPRONET)

NATPRONET er et innovativt forskningssamfunn med formål om å understøtte faglighet, tilhørighet og identitet for lærerstipendiater tatt opp gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen (OFFPHD), og understøtte deres rolle i radikal endring og innovasjon i utdanningssektor. NATPRONET sikrer bærekraft ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Educating for the unforseen

Alle typer hendelser vil ha noe uforutsett i seg. Det kan få konsekvenser for deg og meg, de som håndterer slike hendelser og for samfunnet generelt (eks. pandemier, terror, økonomiske kriser og naturkatastrofer). Vårt hovedspørsmål er derfor: Hvordan kan vi forberede oss best mulig for det uforu...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan hjelpe studenter til å lykkes med å lære

Dette prosjektet ser på hvordan man kan bruke mekanismer og intervensjoner i digitale læringsplattformer for å øke studenters læring og bedre studentenes lærevaner i høyere utdanning. Prosjektet ventes å gi kunnskap som kan brukes til å forbedre digitale læreplattformer samt tradisjonelle og digi...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Non-formal faith education, the public school, and religious minorities in Norway

FAITHED-prosjektet studerer barn og unge med bakgrunn i religiøse minoriteter i Norge og deres forhold til religionsundervisning i eget trossamfunn og i offentlig skole. Hva karakteriserer trosopplæringen i disse trossamfunnene? Hvordan forstår og forhandler barna og de unge selv forholdet mellom...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Professional Education and simulation-based training

Profesjonsutdanninger har et behov for å koble teori og praksis gjennom aktiv studentinvolvering. Bruk av simulering er lovende for å få til dette. De siste års teknologiske fremskritt har betydelig utvidet mulighetene til å trene i et realistisk og risikofritt miljø før man trer inn på arbeidsp...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Distance Education in Knowledge Training

Om læringssystem, selvorganisert læring og ungdom utenfor arbeid og utdanning Dette forskningsprosjektet er basert på fundamentene i Kunnskapstrening IT AS, der læringsfilosofi er i sentrum og hvor teorien om transaksjonell avstand, utviklet av Michael G. Moore (professor emeritus ved Pennsylv...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen.

LUSY tar utgangspunkt i Lærerutdanning 2025s hensikt om å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og samarbeid mellom universitet og skoler. Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet (YLU), Viken fylkeskommune, Oslo kommune og to videregående skoler, Strømmen og Kuben, har inngått et samar...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

European Education Technology Testbeds

There is an urgent need to boost digital competences in Europe and to improve the uptake of technologies in education. The European Commission adopted in January 2018 a Digital Education Action Plan which includes 11 initiatives to support technology-use and digital competence development in educ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 - Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen

FILIORUM er tekniske arrangører av denne konferansen, og har blant annet ansvar for planlegging, konferanselokaler, markedsføring av konferansen, call for abstracts, påmeldingssystemer, og gjennomføring av konferansedager. BARNkunne samarbeider om faglig innhold, som program og vurdering av abstr...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Fra ide til kunnskapsbasert organisasjonslæring i Tromsøskolen?

edere har et særskilt ansvar. Tromsø kommune ønsker å finne løsninger. Høsten 2019 starter arbeidet med implementering av en ny plan med målsetting om å fremme elevenes utvikling i et inkluderende fellesskap. Helhetlig plan for tilpasset opplæring og spesialundervisning er utviklet i samarbeid me...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Veilederteam - riktig lederstøtte for å sikre skoleutvikling? Utprøving av lokalt veilederteam rettet mot skoleledelsen på utvalgte skoler

Studier viser at det å utvikle skoler som lærende organisasjoner skaper bedre læringsresultater for elevene. Erfaringene i Tromsøskolen er at noen skoler lykkes, mens andre strever med å utvikle skolens undervisning og læring. Spørsmålet både skoleeier og skolelederne stiller, er hvordan skoleeie...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

New tools and systems for holistic documentation, analysis and learning in vocational training

I fag- og yrkesopplæring legges det stadig større vekt på praksisnær opplæring både i skoler og bedrifter. I skolene gjennom praktiske oppgaver lik bedriftenes eller som simulering og bruk av bransjerettede nettressurser. Store deler av opplæringen skjer dessuten i bedrift både i yrkesfaglig ford...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing competence requirements in public services: consequences of digitization in general and highly specialized work

CORPUS-prosjektet utvikler ny kunnskap om kompetansebehov og læring i helsesektoren ved å gjennomføre nærstudier av hvordan digitalisering fører til endringer i arbeidsorganisering og oppgavefordeling, hvilke kompetanser som trengs for å takle disse utfordringene, og hvilke læringsmuligheter som ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Rødøyprosjektet II - 2019 -2022: Use of distance education in small schools for quality education

En pågående nedgang i folketallet for Nord-Norge viser at innbyggertallet i tredje kvartal i 2019 sank med om lag åtte personer hver dag (SSB, 2019). Konsekvensen er blant annet nedgang i elevtallet som fører til reduksjon i rammetildeling for skolene. For Rødøy kommune er dette en nærværende rea...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Trauma and adult learning. Re(gu)lation - refugees experiences with helpful strategies for emotional regulation, learning and well-being

I denne studien ønsker vi å utdype vår forståelse av hvordan voksne flyktninger opplever at potensielt traumatiserende hendelser påvirker læring og trivsel, og hvordan barrierer som hindrer læring og trivsel kan overvinnes. Vi ønsker å få mer kunnskap om flyktningenes opplevelse av eventuelle...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Møre og Romsdal

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Aktiv skole 2016-19. Utvikling, validering og implementering av fysisk aktivitet som pedagogisk metode i grunnskolen.

For lite fysisk aktivitet blant barn og unge er et verdensomspennende problem, og de senere år har vi fått grundig dokumentert at også norske barn og unge i stor grad er rammet av det moderne samfunnets helsesvekkende livsstil. I tråd med FNs bærekrafts mål anbefaler norske helsemyndigheter at ba...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Conference on "Standard-setting: International state of research and practices in the Nordic countries"

The conference will be organized by Sigrid Blömeke, Director of the Centre for Educational Measurement, Faculty of Education, University of Oslo (CEMO), Norway, and Jan-Eric Gustafsson, Professor at the University of Gothenburg, Sweden. Main audiences of the conference are - policy makers at all ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

He, Min, statsstipendiat fra Kina 2009/10

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Güz, Merih tyrkisk statsstip 2005/06

...

Awarded: NOK 71,000

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Utvikling av en Internett basert sveiseteknisk konsulenttjeneste innenfor industri og opplæring.

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo