0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Å ha rett og å få rett - realisering av barns rett til omsorg

Barn gis ofte rettigheter, uten effektive virkemidler. Mangelfull ivaretakelse av barns rettigheter er en samfunnsutfordring, både i Norge og i verden. Et mål i prosjektet er å bidra til bedre regulatorisk utvikling knyttet til barns rettigheter, da det særlig for barn kan være et stort sprik me...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Energy Law in the light of the green transition towards net zero emissions (ELAWNET)

ELAWNET-prosjektet omhandler forskningsnettverksaktiviteter rundt regulering av energimarkedsreform og rettferdig energiomstilling. Siden vinteren 2021–2022 og våpniseringen av Russlands gassforsyning til Europa i krigen i Ukraina, har de kombinerte effektene av energipris- og energiforsyningskri...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

"Det digitale pengesamfunnet"

Seminaret Det digitale pengesamfunnet ble avholdt 23. – 24. august 2023 i Bergen og Rosendal, arrangert i samarbeid mellom Juridisk fakultet på UiB og UiO. Bakgrunnen for seminaret var utviklingen de siste tiårene hvor fremveksten av digitale finansielle tjenester og produkter langt på vei har en...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 2. halvdel av 4. år - The Political Power of European Case Law and the CJEU

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Ukjent Fylke

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Remodelling criminal insanity and psychosis through the philosophical, legal, and medical DIMENSIONS of the medical model

Strafferettslig utilregnelighet dreier seg om hvem som mangler skyldevne, og er avgjørende for beslutninger om straff. Utilregnelighet kobles som regel til psykiatriske diagnoser, og i de fleste land i verden er psykosetilstanden sentral for jussens regler og definisjoner om utilregnelighet. Samt...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon: The Intelligent Factory Space. A Concept for Observing, Learning and Communicating in the Digitalized Factory.

Støtteordning for publisering.

Awarded: NOK 8,000

Project Period: 2020-2020

Location: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

Juridisk Fokusgruppe II

Juridisk Fokusgruppe har gjennomført et prosjekt med klare ambisjoner: Styrke den juridiske kompetansen i TTOene og styrke fokus og forståelsen for juridiske spørsmål knyttet til en TTOs aktiviteter. Juridisk Fokusgruppe består av 4 jurister fra hhv Inven2 AS, NTNU Technology Transfer AS og VIS ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Abortion Rights Lawfare in Latin America

Kampen for abortrettigheter i Latin Amerika har havnet i rettssalen oftere og oftere i løpet av de siste årene. Lovverket og rettsapparatet er slagmarken hvor striden om reproduktive rettigheter utkjempes. Abortaktivister i hele regionen har med hell benyttet rettslige strategier (lawfare) til å ...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Trykking av Historisk kommentarutgave til Grunnloven

Vi viser til søknad ES468430 som NFR dessverre ikke hadde tilstrekkelig med midler til å kunne innvilge, og til bevilgningsbrev fra Stortinget (vedlagt), samt dialog med seniorrådgiver Rune Rambæk Schjølberg om publiseringsstøtte. Med bevilgningen fra Sto rtinget har miljøet funnet det mulig å pr...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Nye perspektiver på grunnlovshistorien

Den norske Grunnloven av 1814 innebar et brudd med fortidens politikk, med det dansk-norske eneveldet. Norge ble en forfatningsstat. Å gi en forfatning i 1814 betød å etablere Norge som stat og å bestemme hva som skulle være statens innhold. I noen intense tiår etter den franske revolusjonen i 17...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Ran, Jingfu. Kina. statsstipend 2008/09

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo