0 projects

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Taxonomy of allopolyploid species complexes of Sphagnum: evolutionary and ecological significance of polyploidy

Peat mosses (Sphagnum) has historically attracted much attention from systematists, and the taxonomy of many groups has been controversial. An important obstacle to achieving a stable taxonomy has been the abundant environmentally induced variation in mor phology, making it difficult to delimit d...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

MENTAL-Mental helse

Atferdsvansker og oppvekstkår - en longitudinell undersøkelse

Prosjektet fortsetter undersøkelsen av en norsk barnekohort. Det er tidligere samlet inn opplysninger om problematferd og sosiale risiko- og beskyttelsesforhold fra nær 900 familier da barna var halvannet år, to og et halvt år og fire til fem år. I tilleg g til ytterligere utnyttelse av det eksis...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Kundeorientert verdiskapning i logistikk-kjede : et eksempel fra VVS-bransjen

Prosjektbeskrivelsen omhandler et forskningsprosjekt som vil fremskaffe kunnskap om og økt verdiskapning i VVS-bransjen. Prosjektet har som forskningsmessig utgangspunkt et case bestående av stor grossist, to av deres leverandører og kunder. Bransjen stå r overfor betydelige utfordringer, -marke...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Norsk Presidentskap - World Petroleum Council

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Vaksenliv på særvilkår? Vegen ut i samfunnet for elevar med særskild tilrettelegging i vidaregåande opplæring

Prosjektet fører vidare ein oppfølgingsstudie i prosjektet Reform 94 - særskilt tilrettelagd opplæring, finansiert av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet i perioden 1995 - 2000 og knytt til forskingsmiljøet ved Møreforsking og Høgskulen i Volda. Gjennom sju rundar er data om 76...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Møre og Romsdal

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Kompetansemiljø for alternativ medisin, Universitetet i Tromsø

Senteret skal: - veilede forskning initiert fra eksterne forskere og forskere ved andre universiteter/høyskoler - tilby kurs om alternativmedisinske tilnærminger/behandlingsmetoder til alle høyskoler og fakulteter som gir grunnutdanning i helsearb eid - tilby kortere kurs til helsearb...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

VITSKAP-Vitenskapsstudier i humaniora og samfunnsvitenskap

Et svakt fundament for the Strong Programme? En kritisk undersøkelse av sosialkonstruktivismen i The Sociology of Scientific Knowledge (SSK)

I kjølvannet av "the Science Wars" er frontene mellom tradisjonell vitenskapsfilosofi og nyere konstruktivistiske tilnærminger til studiet av vitenskap blitt enda kaldere. En slik polarisering truer både enheten og mangfoldet innen feltet vitenskapsstudie r. Vitenskapsfilosofien fremstår som dogm...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Metode for genstudier hos fisk

DNA chip-teknologi vil bli benyttet for å etablere metoder for effektivt å studere hvilke gener som opp- eller nedreguleres (skrus på eller av) hos fisk ved miljøendringer som temperatur, salinitet, forsammensetninger, sykdomsutbrudd etc. Man vil konstrue re normaliserte cDNA-biblioteker fra fisk...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Computational Methods for Stratified Flows Involving Internal Waves

The objective will be achieved by means of the following key points. High quality research: High quality of the mathematical and numerical research is to be achieved thorugh strongly focus PhD-research topics supported by research performed by postdocs a nd senior scientists. Computational Scie...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Videre bruk av lys for optimalisering av biologisk effekt i matfiskanlegg av laks og minimalisering av lakseluspåslag

Prosjektet tar sikte på å undersøke betydningen av ulik lysintensitet, lysfarge og lysplassering for påslag av lakselus i matfiskoppdrett av laks. En vil også undersøke effekten av ulik lysstyring på laksens atferd vekst og kjønnsmodning siden disse fakto rene har vist seg av betydning for påslag...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Rogaland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Labour Market and Business Cycles

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Ukjent Fylke

REGUT-Regional utvikling

"Fellesprosjektet".Overgripende data- og analyseprosjekt knyttet til fellesoppgaver og komparative perspektiver i et samlet opplegg

Områdestudiene i programmet REGUT skal til sammen gi kunnskap om noen typiske situasjoner for norske "distriktsområder" rundt årtusenskiftet, og dessuten gi et bilde av spennvidden både når det gjelder problemer/utfordringer og forutsetninger/muligheter f or utvikling. "Fellesprosjektet" skal yte...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler til CICERO. Håndheving av Kyoto-avtalen.

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av nye og forbedrede metoder for evaluering og konservering av sæd fra storfe, gris og rev

De fire avlsorganisasjonene GENO, Norsvin, Norsk Pelsdyr Avlslag og Norsk Sau og Geitalslag har dannet et eget FoU-selskap som skal organisere forskningen innen området semin - kunstig sædoverføring. I tillegg til de fire avlsorganisasjonene er det også å pnet for at Aquagen, tidligere Norsk Laks...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler til CICERO. Socio-economic Impacts of Climate Change in Norway: A Pilot Study

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Mikroforbrenning

Ifølge Fortune er vi i begynnelsen av den andre silisium revolusjonen. En helt ny generasjon av integrerte kretser som ikke bare tenker, men som også føler og handler vil bli tilgjengelige. Denne nye teknologien betegnes ofte MEMS (micro-electromechanical systems) eller mikromaskiner. I fremtiden...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Telemark

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

3 studier av anabole androgene steroider (AAS) blant unge i Norge: Nasjonalt longitudinell, nasjonal overvåking, totalpopulasjon i Oslo

For bedre å kunne støtte forbyggende arbeid trengs det å tegne et nøye bilde av AAS-brukeren, men også å nærme seg en kausalforklaring på hvorfor noen begynner med AAS mens andre motstår fristelsen. Status presens på forskningsfeltet internasjonalt er pre get av følgende begrensinger: lite teoret...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Forsker/Post-doktor-stilling ved den sveitsisk-norske strålelinjen (SNBL), ESRF, Grenoble, Frankrike

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

SILD-A New concept for Well Testing and Reservoir Fluid Sampling

...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Rogaland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Bjerknes Collaboration on Climate Research Interne samfinansieringer med 145069/720 Klima og 145070/700 Fond-utstyr

We propose to establish the Bjerknes Collaboration as an advanced research group. The University of Bergen, The Nansen Environmental and Remote Sensing Center, and the Institute for Marine Research have formally agreed to establish a joint climate researc h unit, the Bjerknes Collaboration, locat...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Vestland

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Industriell økologi i energikrevende industri - SUP

Industriell økologi er et relativt nytt fagfelt, som sier at industriell produksjon må skje innenfor rammer satt av samfunnet eller av bedriften selv. Rammer er for eksempel normer for utslipp som miljøet kan tåle. Det er utviklet gode systemer for evalue ring av material-bruk og evaluering av på...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Dr.ing stipend i forbindelse med utvikling av miljøvennlige brennersystemer

Over flere år er det bygget opp en betydelig kompetanse for lav-NOx gassbrennere ved Fremo AS og Sintef/NTNU innenfor SPUNG/GAVOT. I denne forbindelse er det også etablert et godt samarbeid med internasjonale miljøer på området. Denne flerårige aktivitete n har, utover det å gi våre miljøer en be...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Vestfold

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av settepotetproduksjonen i Troms og Finmark.

Friske og vitale settepoteter er en forutsetning for produksjon, kvalitet og lønnsomhet i norsk matpotetproduksjon. Produksjon av settepoteter bør derfor lokaliseres til områder med kjølig klima og lite sjukdomssmitte. De nordligste deler av landet er nær mest fri for de viktigste potetsjukdommen...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Ukjent Fylke

VITSKAP-Vitenskapsstudier i humaniora og samfunnsvitenskap

Humangenetikk og politikk i Norge 1945-1995

Humangenetikk på den ene siden og politikk på den andre har alltid vært knyttet nært til hverandre. Lenge var det slik at humangenetisk kunnskap ga inspirasjon og legitimitet til bredt anlagte sosial- og helsepolitiske programmer - slik tilfellet for ekse mpel var med norsk steriliseringspolitikk...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Antivirale gener i interferon-systemet hos laksefisk. (Interferon inducible antiviral genes of salmonids)

Noen av de største sykdomsproblemene ved oppdrett av laks og kveite i Norge er forbundet med infeksjon av virus (ILAV, IPNV og nodavirus). Studier av oss og andre har vist at forbehandling av fiskeceller med type I interferon fører til beskyttelse mot vir us-infeksjon. Det er vel kjent fra patted...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Kjønn, familiedannelse og forsørgermodeller - mer likestilling og større ulikheter?

Samfunnsmessige utviklingstendenser peker i retning av at betydningen av utdanning, kjønn og familieutvikling snarere forsterkes enn reduseres i dagens unge generasjoner. Utformingen av familiepolitikk og velferdspolitikk har betydelig effekt på familieda nnelse og familieutvikling. På den ene si...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

PETROFOR-Grunnleggende petroleumsforskning

3D Microseismic Reservoir Monitoring

The funding comprise a four year program for a Dr.scient. fellowship co-financed by NORSAR (25%) and PetroForsk (75%). The project will be tied in closely to an existing research cooperation between Read Well Services AS, which is currently involved in th e development of permeanently installed 3...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

MENTAL-Mental helse

Depressive symptomer hos en årspopulasjon ungdommer henvist til BUP i Nordland: forekomst og korrelater

I Norge har det i 1990-årene skjedd en sterk økning av henvisninger til BUP av ungdom for depressive problemer (0,5% i 1992 til 15,6% i 1998). Selvmord og selvmordsforsøk i denne aldersgruppen er også knyttet til depresjon. Depressive problemer hos ungdom utgjør således en stor andel (ca. 20%) a...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Finding features from dependent data

When analyzing time series it is important to have methods for detecting whether a time series is nonstationary and when nonstationarities occur. Significant zero crossing of derivatives (siZer) is a newly developed method to explore features in independe nt data. Fourier transformations can be u...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Sosiale preferanser og atferdsbehov hos farmrev.

Til tross for bedre kunnskap om farmrevens biologi og velferd er behovet fortsatt tilstede for forskning som belyser atferdsbehov relatert til andre dyr og mennesker. Slik kunnskap vil være verdifull som grunnlag for å utvikle produksjonssystemer som romm er muligheten for gruppehold av dyr, et o...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo