0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Bevegelseskompensert landingssystem for maritime droneoperasjoner

Offshore havvind er en raskt voksende industri, og behovet for å inspisere vindturbinene jevnlig er stort. Tradisjonelt har dette blitt gjort av klatrere, men dette er en risikofylt og arbeidskrevende prosess. Droner kan være et alternativ, men de er også utsatt for risiko for å gå tapt eller ska...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Agder

TRANSPORT-Transport 2025

Sound TRAnsport NETworks (S-TRANET): Establishing the cause of hazard events on railway infrastructure using a distributed sensor network

En stor utfordring innen drift og vedlikehold av jernbanenettverk er håndtering av vann. Avløpssystemer som består av en kombinasjon av stikkrenner, grøfter, fyllinger og dreneringsrør er avgjørende for sikker drift av jernbanenettet. Dårlig design, eller mangel på vedlikehold av drenering, kan f...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

High efficiency Flow Battery technology to enable the green energy transition

This project will have a focus on writing a winning application to EIC Accelerator. To ensure the company's success, Bryte will commit approximately 350 hours to preparation and writing. The work will be supported by an external consultant, Tecnologías Avanzadas Inspiralia, S.L. based in Spain to...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2023-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Equivalent nonlinear control methods for digitalization in robotics and autonomous systems

Robotic and autonomous systems largely rely on the complex and often distributed and hierarchical control systems that have to ensure the main functionalities with a flexible and safe operation. The classical automatic feedback controllers continue to experience the new challenges coming from an ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forskerpool TECO2030

Formålet med prosjektet er å utarbeide forslag til testinfrastruktur ved TECO2030's brenselcellefabrikk, for elektrisk testing av større brenselcellesystemer for skip. Prosjektets FOU-utfordringer er relatert til hvordan testinfrastruktur ved fabrikken best mulig kan emulere de elektriske forho...

Awarded: NOK 21,999

Project Period: 2022-2023

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

FlexBulk - NH3 power

FlexBulk-prosjektet vil realisere en karbonfri nærskipstjeneste for bulktransport, bestående av laster, skip og drivstofflogistikk. Prosjektet vil utvikle, bygge og operere små bulkskip uten karbonutslipp, ved bruk av ammoniakk som drivstoff, støttet av batterier, helhetlig utformet for sikkerhet...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Agder

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Green Platform Ocean Grid: New grid solutions for profitable offshore wind development

Det overordnede målet for det grønne plattformprosjektet Ocean Grid er å utvikle ny teknologi, kunnskap og løsninger for å muliggjøre lønnsom utvikling av havvind i Norge, både bunnfaste og flytende, nye grønne arbeidsplasser og økte eksportinntekter og samtidig bidra til vi når klimamålene. Pro...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES for søknad til EIC Accelerator. sensor- og markedsutvikling

OBEO har fått godkjent trinn 1 av søknad til EIC Accelerator. Målsetningen med PES-prosjektet er å ferdigstille og levere søknad til trinn 2. Planlagt omfang er på totalt ca 25 MNOK for videreutvikling av teknologi, og for aktiviteter knyttet til internasjonalisering.

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Forretningsmodeller for optimal bruk av energifleksibilitet gjennom hele verdikjeden

Forprosjektet OPTIFLEKS har fokus på energifleksibilitet og hvordan den kan utnyttes for å skape helhetlige, grønne verdikjeder. I et energisystem hvor omfattende endringer finner sted – med overgang til fornybare energibærere, lokal produksjon, aktive sluttbrukere, markedsbaserte løsninger og di...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Østfold

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

ExpoSolar - Exposed Floating Solar Catapult

Solceller (PV) er verdens raskest voksende energiteknologi, med et marked som nå overgår 100 GW. Det internasjonale energibyrået (IEA) forventer at markedet økes til 2200 GW innen 2030. Solkraftverk krever imidlertid store områder med land, noe det er mangel på. Derfor kan flytende solinstallasj...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Klima- og miljøavtrykk fra nettvirksomhet

Kravet til dokumentasjon av bærekraft øker både for enkeltaktører i energisektoren og for energisektoren som helhet. Dette prosjektet skal gi nettselskaper et rammeverk for kartlegging og dokumentasjon av miljømessig bærekraft for bygging, drift/vedlikehold og rivning med ombruk eller gjenvinnin...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Future smart grid architecture handling high RES penetration allowing efficient interaction b/w OPF algorithms & energy strategies

The architecture of future smart grids requires an effective interaction between efficient energy markets and electricity grid management systems. Two essential assets that are required in order to facilitate this goal, by harmonizing consumption with production and by guarantying the cost-effect...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Østfold

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Probing the electronic properties of nickel oxide (NiO) as electrocatalyst for renewable and sustainable electrolytic hydrogen production

Innfasing av fornybar energi er essensielt i utviklingen av et bærekraftig og karbonnøytralt samfunn. Fornybar energi, som vind og solenergi, er av sterk periodisk karakter og høstes mest effektivt ved å ta i bruk effektive og dynamiske energilagringsteknologier. Hydrogen som lages ved alkalisk v...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte for å profilere bedriftene i Norwegian Electric Roads Cluster på den europeiske forsknings- og innovasjonsarenaen

I dette prosjektet skal det gjennomføres aktiviteter som posisjonerer klyngens medlemmer til deltakelse i Horisont 2020-prosjekter. Foreløpig er følgende emner innenfor "Smart, green and integrated transport" identifisert som mest relevante: * MG-3-9-2020: ‘First of a Kind’ solutions for sustaina...

Awarded: NOK 18,512

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Advanced Piezoelectric Devices

Piezoelektrisitet er fenomenet at enkelte materialer kan reagere elektrisk på en mekanisk påvirkning, eller alternativt mekanisk på en elektrisk påvirkning. For eksempel kan en bit av et piezoelektrisk materiale deformeres når setter en elektrisk spenning over den. Denne koblingen mellom det elek...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Buskerud

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimal Control of a High-Power Permanent Magnet Synchronous Motor fed by Compact Bidirectional Converter (Compact_PMSM)

Elektrifisering er i vinden som aldri før og teknologiutvikling gjør dette gjennomførbart for mange forskjellige bruksområder, men teknologien må videreutvikles for å komme videre. Tradisjonelt har vinsjer på skip i hovedsak vært basert på hydraulisk drift, men elektriske vinsjer har de siste år...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

Amiroh - Smart Makeup Mirrors

Amiroh utvikler fremtidens generasjon av sminkespeil. Ved hjelp av smart speil- teknologi, kan brukeren utnytte Amiroh sin plattform ved å se videoer og innhold i speilplaten. Speilet har en lysring som kan tilpasses brukerens behov ved å simulere både varmt og kaldt lys.

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Norsk deltakelse i EU's Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking, 2017-2019 - Ansvarlig for Transport Pillar i styret for N.ERGHY

Siden 2008 har EUs forskning- og utviklingsmidler innen hydrogenteknologi vært håndtert i en satellitt til rammeprogrammet, under det offentlig-private samarbeidet (PPP) Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) https://www.fch.europa.eu/. Som for de andre PPP-ene, er FCH JU ledet av den...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

HYdrogen- og BatteRiteknologi for Innovative Drivlinjer i skip

Se sluttrapport i eget vedlegg

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Thermal modelling of transformers

Effektransformatorer er en viktig del av det elektriske nettet. Transformatorer i dagens nett har blitt installert over en tidsperiode som går helt tilbake til 1950-tallet, og utskiftingen har vært moderat. Derfor øker gjennomsnittsalderen for transformatorer i nettet kontinuerlig. Faktisk, for m...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Elektrisk Infrastruktur for Godstransport

ELinGO avholdt sin sluttkonferanse 12.juni 2018, hvor prosjektets hovedfunn ble presentert. Norge har satt seg ambisiøse klimamål; innen 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn og innen 2030 skal Norge være klimanøytralt og ha kuttet minst 40% av utslippene. Dette innebærer at Norge i åren...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Mass impregnated non-draining HVDC submarine cables

Strømbelastningen til høyspenningskabler er blant annet bestemt av hvor høye temperaturer isolasjonen kan utsettes for, uten å ta skade av det. For masseimpregnerte likestrømskabler er det vanlig å sette en øvre grense på rundt 50-55 grader Celsius. Langtidsforsøk der man studerer aldring av papi...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Electrical insulation with low-GWP gases

Bryteranlegg brukes for å koble til og fra deler av kraftnettet ved f.eks vedlikehold og reparasjon. Bryteranlegg er kritiske for påliteligheten til kraftnettet og utgjør derfor et nøkkelelement i infrastrukturen til vårt moderne samfunn Kompakte bryteranlegg inneholder spenningsatte ledere og...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Aluminium in High Voltage Subsea Cables

Høyspente sjøkabler er viktige for overføring av fornybar energi, for eksempel i forbindelse med vindkraftverk til havs. Tradisjonelt har strømlederen i slike kabler vært laget av kobber. Aluminium er et billigere alternativ, men det har vært påvist fenomener, hvis fukt tilstede, som kan begrense...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Design of optically controlled AC Josephson arrays and voltage dividers for high precision voltage metrology

Målinger blir stadig viktigere i vårt moderne samfunn, og det stilles stadig høyere krav til både nøyaktighet, målehyppighet og målestørrelse. Disse kravene har ledet til at vi i 20. mai 2019 endelig fikk et SI system basert på fundamentale konstater heller enn gjenstander. Det nye systemet er me...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Akershus

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Advanced, high perFoRmance and durable catalytIC layers for PEM fuel cells using non-carbon support mATerials.

Almost all of the worlds major automakers have pledged to release fuel cell vehicles during the next few years. Toyota launched their Mirai fuel cell sedan in Japan late 2014 and the first units was delivered to California and Europe in early 2015 and late 2015 respectively. Hyundai is also offer...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Improved insulation quality in HVAC and HVDC subsea cables

En av verdens ledende produsenter av kraft sjøkabler er Nexans Norway. Selskapet har vunnet kontrakter over hele verden, mye takket være langsiktig forskning og utvikling. Kablene kan overføre stadig mer energi, de kan legges på større dyp og over lenger avstander. Høyere spenning på kablene og ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Østfold

ENERGIX-Stort program energi

Current interruption in air-filled medium voltage load break switches

Bryteranlegg brukes for å koble til og fra deler av kraftnettet ved f.eks vedlikehold og reparasjon. Bryteranlegg er kritiske for påliteligheten til kraftnettet og utgjør derfor et nøkkelelement i infrastrukturen til vårt moderne samfunn Et bryteranlegg inneholder flere typer elektriske bryte...

Awarded: NOK 17.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Økning av belastningsevnen til jordkabler

Dette prosjektet skal stimulere til bruk av nye, avanserte beregningsmetoder for overføringskapasitet, samt gjennomføre eksperimentelt arbeid for å gi et nytt og viktig beslutningsgrunnlag og verktøy for norske nettselskap. Målsettingen er å bidra til økt utnyttelse av det norske kabelnettet, sam...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Analysis of design and heat- and mass-flow in rotating Heat Pump

Mål i prosjektet: Hovedmålet med dette prosjektet er å analysere og designe nøkkelkomponenter som skal brukes i arbeidet med å realisere RotoHeatPump, et kompakt høyhastighetsroterende varmepumpe-system med isentropisk kompressjon og varmeoverføring mello m gasser med ulike egenskaper. 3D-design,...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Akershus