454 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

OPG11 optics

Innen optisk gassdeteksjon er det to typer gassdetektorer som dominerer: Punktdetektorer og linjedetektorer. Punktdetektorene måler gassen som når frem til detektoren og den må derfor stå nært potensielle lekkasjepunkter og vindretning tatt hensyn til. Linjedetektorer består av en lys emitter (se...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geophysics and Applied Mathematics for Exploration and Safe Production

GAMES-prosjektet fokuserer på å utvikle innovative lete- og produksjonsmetoder for norsk sokkel. Vi utvikler nye geofysiske og statistiske metoder som også kan anvendes andre steder, samt for andre typer anvendelser som baserer seg på rom-tid prediksjon og overvåkning. Når sedimentære bergart...

Awarded: NOK 17.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Suprabasins – sedimentary response to growth of major extensional fault systems

Suprabasins-prosjektet retter seg mot geologisk forskning i en tverrfaglig fellessatsing mellom norsk og internasjonal akademia og industri. Arbeidsmål dekker ny kunnskap om geologien i områder med petroleums-systemer, på Utsira-, Loppa- og Frøya-høydene. Konsept-studier utforsker moderne og eldr...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Field-based oil depletion processes in temperate and Arctic seawater

Bruk av dispergeringsmidler er en av flere metoder for å bekjempe oljesøl i marine farvann. Når dispergeringsmiddelet påføres oljen vil denne danne små dråper med nøytral flyteevne i sjøvannet, og mye av oljen vil derved forsvinne fra vannoverflaten og ned i vannsøylen, samtidig som at oljen fort...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Foam dynamics in the presence of oil during multiphase flow in porous rock

Skuminjeksjon er en lovende metode for å øke oljeutvinningen i modne oljefelt fordi det reduserer gassmobiliteten og har bedre fortrengningseffektivitet enn konvensjonell gassinjeksjon. Det er økonomisk gunstig fordi senere gassgjennombrudd fører til mindre gassproduksjon og reduserte kostnader k...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

EMSAFE: Employee Voice and Safety at Work in a time of Scarcity

EMSAFE-prosjektet skal undersøke hvordan arbeidstakermedvirkning ivaretas ved nedbemanninger i oljeindustrien og den omfattende omstilling som digitaliseringen innebærer. Konsekvenser av at økonomien og lønnsomheten gjentatte ganger strammes kraftig til og igjen viser bedring i petroleumsnæringen...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Advanced 3D visualization and AR for industrial operations

Dette prosjektet har som mål å effektivisere drift og vedlikehold av avanserte industrielle anlegg med store mengder sensordata ved å tilgjengeliggjøre data for offshore personell, når og der de trenger det. Dette oppnås ved å ta i bruk teknologi for 3D og utvidet virkelighet, samt å forbedre pla...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Multiscale Hydrogen Embrittlement Assessment for Subsea Conditions

Mens norsk kontinentalsokkel krever utvikling av nye materialløsninger for å håndtere tøffere forhold, og for utvikling av undervanns olje- og gassprosessingssystemer, må materialers integritet i de faktisk forholdene sikres. Dette inkludert også virkningen av eksponering mot hydrogen. Hydrogens...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Steady displacements for conventional and reverse circulation primary cementing

Primærsementering av foringsrør er en kritisk brønnkonstruksjonsoperasjon der boreslammet utfor foringsrøret skal fortrenges og erstattes av flytende sement som herder til en fast sementkolonne etter plassering. Konvensjonell sementering utføres normalt ved å pumpe en sekvens av væsker ned i brøn...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Assimilating 4D Seismic Data: Big Data Into Big Models

Datamodeller av olje- og gassreservoarer brukes til å forutsi fremtidig produksjon og forutsi hvor lommer av gjenværende olje kan være plassert. Å forbedre påliteligheten av disse prediksjonene ved å inkorporere maksimalt med informasjon fra seismiske data og brønnproduksjonsdata er fokuset for d...

Awarded: NOK 16.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enabling time-lapse 3D CSEM for reservoir management

Når et olje- og gass-felt tas i produksjon er det et behov for å forstå endringer i reservoaret som oppstår. Utvinning av olje i sammenheng med injeksjon av vann eller gass vil føre til at trykk, metning og distribusjon av olje og gass endres. For å velge best mulig strategi for drenasje av felte...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Optimized hydraulic behaviour in well construction

Ved boring av olje- og gassbrønner pumpes det en borevæske ned borestrengen og opp på utsiden av borestrengen. Denne borevæsken skal holde trykket i brønnen under kontroll, hindre kollaps av hullet og transportere borekakset opp til overflaten, såkalt hullrensing. Boreindustrien opplever operas...

Awarded: NOK 16.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Tophole monitoring of permanently plugged wells

Mer enn 6300 brønner har så langt blitt boret på den norske kontinentalsokkelen, og rundt 200 nye forventes å bli boret hvert år framover. For å minimalisere miljøavtrykket er det viktig å forsikre seg om at brønnene forblir tette og ikke lekker ut hydrokarboner over tid. Utfordringen ligger førs...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SmartRocks - Artificial Intelligence improving Digital Rock Technology

En av de viktigste teknologiske utfordringene i det 21ste århundre er å fremskaffe tilstrekkelig energi og rent vann til en voksende verdens befolkning, og samtidig hindre farlige klimaendringer. Denne utfordringen innebærer forståelse og optimalisering av strømning under bakken: olje og gass (p...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Worker and Exposure Risk Assessment

Risikoforebygging og tiltak for bedre arbeidsmiljø er viktige faktorer for å bedre kvaliteten, forhold og produktivitet på arbeidsplassen. Den pågående digitaliseringen innen petroleumsbransjen forventes å gi enorme muligheter for nye, fleksible, kostnadseffektive og interaktive prosesser samtidi...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved prediction of stress and pore-pressure changes in the overburden for infill drilling

Supplerende boring betyr å bore flere brønner i olje- og gassproduserende reservoarer for økt utvinning. Men å bore mens man produserer fra et reservoar er imidlertid ofte en stor utfordring. Produksjonen innebærer tøyninger i undergrunnen, ikke bare i selve reservoaret, men også tøyninger, spenn...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hydraulics Influx Tracking (HIT) – Real-time monitoring gas expansion while circulating out an influx

Bakgrunn Mer enn 50% av olje- og gas-ressursene på norsk sokkel er fremdeles unyttet, og boring av resterende brønner blir stadig vanskeligere. Utvikling av teknologi for bedre styring av boreprosessen er en av de viktigste redskapene for økt utvinning på norsk sokkel. Prosjektet vil løse funda...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Probing the use of electrochemical cells in downhole conditions to reduce the environmental footprint of Oil & Gas well Plug & Abandonment.

I løpet av de neste 40 årene må EQUINOR stenge ned 1200 olje & gass brønner. Normal nedstendig av en brønn krever at det må være en barriere/plugg gjennom et tverrsnitt av brønnen. Hensikten med denne pluggen er å sikre at reservoaret avisoleres, og å hindre at forurenset vann og/eller hydrokarbo...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Automatic prediction of reservoir inflow using data-driven physical modelling

Norske miljøer er verdensledende innen flerfase forskning og innovasjon, og har vært det i de siste 40 årene. I 2012 ble flerfaseteknologi kåret av Aftenposten som en av to teknologier som har betydd mest i form av verdiskapning for det Norske samfunnet siden 1980. Dette har resultert i flere vel...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Automated process for follow-up of safety instrumented systems

Standardisert inndeling og maskinlesbar beskrivelse av utstyr som inngår i sikkerhetssystemer, er en forutsetning for digitalisering og automatisering. Prosjektet utvikler metoder og tilhørende spesifikasjoner som forenkler og automatiserer oppgaver ved prosjektering og drift av sikkerhetssysteme...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of Impulse Radar LWD tool

Når oljebrønner bores i dag, er det viktig å få så mye kunnskap som mulig om borehullet og omgivende formasjon, ofte kalt formasjonsevaluering. For boring oppnås dette ved hjelp av Logging While Drilling (LWD) sensorer. Før det lages en brønn starter ofte prosessen med kjerneboring. Kjernene saml...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Potential oil recovery derived from exploration wells

Dette prosjektet har som mål å utvikle en metode for raskt og tilnærmet kontinuerlig bestemme den mest effektive utvinningsstrategien for et gitt oljefelt allerede i fra starten med borings- og komplementeringsfasen, og gjennom feltets levetid. Metoden vil drastisk kunne redusere feltinfrastruktu...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Retrofit High-Speed Drilling Telemetry system

Forskningsprosjektet "Ettermontert høyhastighets telemetri system for boring" sikter mot å utvikle en ny måte for å muliggjøre nedihullskommunikasjon. Nedihullskommunikasjon er vesentlig for å sikre høy brønnkvalitet og plassering av brønnen som er da viktig for effektivt produksjon. Dagens n...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved Separator Design through Dense Packed Layer (DPL) Extraction and Treatment

Både de overflateaktive komponentene (SAC) (asfaltener, resiner, naftensyrematerialer og oljeløselige organiske komponeters) og dråpestørrelsesfordelingen i råolje påvirker stabiliteten av olje-vann-emulsjon. Måling av dråpestørrelsesfordelingen i emulsjoner har vært viktig for emulsjonsforskning...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

High-performance seawater magnesium batteries for marine waters

Den Europeiske Union har sterk fokus på sunnere, renere, og bedre levevilkår for dyrelivet i havet, noe som gir styrket støtteordninger for forskning innen den marine sektor( klimaendringer, marin energi og renere energi) For eksempel JPI Ocean har i sin strategi og innovasjonsplan for 2015-2020...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Well fossilization for P&A

Mineralvekst på rør er et vanlig problem i oljeindustrien, og kalles "scale" på stammespråket. Dette er et tema det er blitt forsket mye på - og da særlig hvordan man kan unngå eller minimere slik mineralvekst. I dette prosjektet snur vi det hele på hodet, og vi undersøker hvordan man kan maksime...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fatigue damage from dynamic ice action

I FATICE har vi jobbet med å forstå hvordan havis kan gi dynamiske laster og bidra til utmatting av bunnfaste marine konstruksjoner. Dette er en vesentlig utfordring i forbindelse med utvikling av for eksempel energiproduksjon fra havvind i Østersjøen. EU ønsker å mangedoble produksjon av elektri...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The Norwegian oil and gas supply industry in hard times: Innovation in global supply chains.

Prosjektet GLOBOIL studerer hvordan norske oppstrøms olje- og gassleverandører tilpasser sin produksjonsstrategi, leverandørkjeder og innovative evner i en tid med store spenninger mellom det globale og lokale. Innovasjon i oljevirksomheten offshore petroleum skjer i et komplekst samspill mellom ...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Subsurface: Flow Diagnostics and Data-Driven Modeling in Optimized Reservoir Management

For å velge riktig utvinningsstrategi må man utvikle en kvalitativ forståelse av reservoaret og dets oppførsel, undersøke ulike brønnplasseringer, og vurdere forskjellige dreneringsstrategier. Høy regnetid for standard simuleringsverktøy begrenser muligheten til å systematisk utforske forskjellig...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Innovative hybrid energy system for stable power and heat supply in offshore oil and gas installation

Utvinning av olje og gass er en energikrevende sektor. Offshoreinstallasjonene bruker for det meste forbrenning av naturgass som kraftkilde for utstyr til utvinning, produksjon og prosessering av konvensjonell råolje og naturgass. Petroleumsindustrien står dermed for en stor del av Norges utslipp...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland