0 projects

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Toolbox for intEgrated multi-vector Energy islands in NOrway

Prosjektet har som målsetting å overføre kunnskap og teknologi fra H2020-prosjektet E-LAND til et bredt spekter av norske aktører i energisektoren. I dag brukes verktøyene i E-LAND av blant annet havner og lokale energisamfunn, og prosjekts hovedmålgruppe er tilsvarende brukere i det norske marke...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Viken

JPIURBAN-Urban Europe

Transformative cApacity in eNerGy fOod and Water

Nesten fire millioner kroner har Halden kommune, Marker kommune og Smart Innovation Norway fått for å jobbe med bærekraftige samfunnsløsninger de tre neste årene. Prosjektet kalles TANGO-W basert på prosjektnavnet «Transformative cApasity in eNerGy fOod and Water». Transformativ kapasitet kan for...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

CeBiP - Fra tre til biobaserte polymerprodukter - utvikle prosesskonsept og produkter for herde- og termoplast applikasjoner

Norske Skog Saugbrugs er en verdensledende produsent av magasinpapir og en del av foretningsstrategien videre er å se på nye muligheter for å utvikle produkter basert på trevirke og fiber som råstoff. Gjennom GP prosjektet ønsket Norske Skog Saugbrugs å utvikle ny teknologi som muliggjør å produs...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Artificial Intelligence (AI) for Assessment for Learning (AfL) to Improve Learning and Teaching in 21st Century (AI4AfL)

Målet med prosjektet Kunstig intelligens (KI) for vurdering for læring (VfL) for å styrke læring og undervisning i det 21. århundre (KI4VfL) er å utvikle kunstig intelligens-teknologi som kan analysere elevers tekster og gi semantiske, syntaktiske og sentimentale tilbakemeldinger tilpasset hver e...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Enhanced Access to Norwegian Cultural Heritage using AI-driven Handwriting Recognition

Prosjektets hovedmål er å lage et system basert på kunstig intelligens, som kan gjenkjenne historisk norsk håndskrift som systemet ikke har sett før og ikke er inkludert i treningen. Dette målet passer svært godt med Nasjonalbibliotekets rolle som et senter for kulturarvsdigitalisering, som inklu...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Integration and characterization of wood-based nanocellulose in novel thermoset polymer composites

Saugbrugs har utviklet en metode for å inntegrere nanocelluloser (NCer) inn I herdeplast-systemer, kalt for “master batcher” (MBer). Applikasjon av NC MBer inn i coatinger og lim er utforsket i NanoHEFT-prosjektet, og foreløpige resultater herifra indikerer en funksjonell reologi og forbedret sty...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk for næringsutvikling innen digitalisering og sirkulærøkonomi.

I “Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon I Østfold 2017 - 2021” er to av hovedmålene for Viken fylkeskommune å “Øke antall arbeidsplasser mer enn befolkningsveksten” og “Samordne innsatsen for utviklingen av fremtidens kompetanse”. For å nå disse målene må imidlertid virkso...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Forretningsmodeller for optimal bruk av energifleksibilitet gjennom hele verdikjeden

Forprosjektet OPTIFLEKS har fokus på energifleksibilitet og hvordan den kan utnyttes for å skape helhetlige, grønne verdikjeder. I et energisystem hvor omfattende endringer finner sted – med overgang til fornybare energibærere, lokal produksjon, aktive sluttbrukere, markedsbaserte løsninger og di...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Biobasert plast og polymerindustri

Forbruket av plast i verden er stort og medfører stadig større miljøkonsekvenser. For å gjøre bruk av plast mer bærekraftig må resirkuleringsgraden kraftig opp og fornybar råvare må erstatte fossile. Bruk av fiber og nanofibriller fra tre har et stort potensiale som råvare for biokompositt og bio...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Fra "best i klassen" til systematisk arbeid for kjønnsbalanse

Høgskolen i Østfold ble trukket frem som «best i klassen» når det gjaldt kjønnsbalanse blant ansatte med toppkompetanse (Khrono, 12.09.19). Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen pekte på systematisk arbeid med å skape like muligheter uavhengig av kjønn samt høgskolens KvinnForsk-satsing som avgjø...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Horizon Europe framework grant agreement for SIN

Horizon Europe Framework Grant Agreement for SIN aims to strengthen the organization's competencies within the Horizon Europe R&I program from the European Commission, as well as increase participation and success in Digital Europe, COSME, and other EU programs. The Ministry of Education's EU str...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Vision-based AI for infrastructure inspection support

Moderne samfunn er fundamentalt avhengige av elektrisitet. Dette stiller strenge krav for å opprettholde påliteligheten og tilgjengeligheten av strømforsyningen. For å forhindre driftsstans og for å opprettholde sikker og pålitelig forsyning, må elektriske verktøy utføre regelmessige inspeksjoner...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

pARTiciPED. Empowering student teachers for cross-sectorial collaborations with The Cultural Schoolbag (TCS) in Norwegian Schools

Fremtidige lærere må bli sterke premissleverandører når stadig mer tid skal avses i skolehverdagen til eksterne samarbeidspartnere som Den Teknologiske Skolesekken, Ungt Entreprenørskap og Den Kulturelle Skolesekken. Forskningsprosjektet pARTiciPED vil finne nye veier for å styrke fremtidige lære...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Advancing Cyber Defence by Improved Communication of Recognized Cyber Threat Situations (ACDICOM)

Cybersikkerhet er gjenstand for rask teknologisk fremgang. Det medfører et økende behov for en vitenskapelig forståelse av det enkelte menneskes begrensninger og ytelse i interaksjon med cybertrusler. ACDICOM skal bidra til å øke denne forståelsen og dermed gi grunnlag for bedre beslutningsresul...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

AI-basert risikomodell for vegetasjon langs kraftlinjer

Vegetasjon er den største enkeltårsaken til strømbrudd. Klimaendringer forventes å øke forekomsten av strømbrudd grunnet vegetasjon. Hovedmålet med prosjektet er derfor å utvikle en operasjonell løsning for lokal risikovurdering av tresikkerhet som nettselskaper kan bruke til prioritering og ef...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

H2020 Framework Grant Agreement for Development & Deployment of Smart Energy Technologies in Collaboration with Leading European Partners.

BACKGROUND The Ministry of Education's EU strategy for Horizon 2020 (H2020) has ambitions to achieve two percent of the competitive funds in H2020 to Norway, which requires an increase in the participation level of just over 60% compared to the 7th Framework Program (FP7). Smart Innovation Norw...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Produksjon av en ligninholdig nanocellulosekvalitet

Nanocellulose er et trebasert produkt med et økende antall anvendelsesområder innenfor flere materialer som papir og kartong, fiberplater, maling, lim, komposittmaterialer, borevæske og som tilsetning i mat. Materialet er lett, sterkt og har god motstandskraft mot kjemisk, mekanisk og termisk ned...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning til H2020-søknader - 2020

Det har vært en gradvis økende interesse for å søke EU-midler ved HiØ. I 2019 var vi inne i 10 søknader, hvorav 4 som koordinator. I 2020 ser det ut til å bli tatt 6-8 søknadsinitiativ, hvorav 1 eller 2 COST-søknader. Forskningsadministrasjonen (tidligere kalt forskningsenheten) er HiØs støtteap...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution grids in Norway

RESOLVD Norge siktet seg mot å overføre kunnskap og teknologi fra H2020-prosjektet RESOLVD til et bredt norsk publikum, spesielt med fokus på de identifiserte hovedbrukerne av RESOLVD-teknologien, Distribution System Operators (DSOs). Det ble arrangert en serie med tre interaktive nettverksted...

Awarded: NOK 0.81 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Vedheftforbedring i herde- og termoplast med nanocellulose

Sammenbinding eller vedheft mellom materialer er en svært sentral del av ingeniørvitenskapen, og relaterte produkter som lim, ulike belegg (coating) og kompositter utgjør en multi-milliardindustri. God vedheft mellom fiber og bindemiddel gjør det mulig å lage stabile komposittmaterialer som vindm...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Future smart grid architecture handling high RES penetration allowing efficient interaction b/w OPF algorithms & energy strategies

The architecture of future smart grids requires an effective interaction between efficient energy markets and electricity grid management systems. Two essential assets that are required in order to facilitate this goal, by harmonizing consumption with production and by guarantying the cost-effect...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Exploiting open IoT data from Maritime,Ocean & Energy sectors to develop Green Technologies utilizing FiWARE platform & Big Data Analytics

Major problematic trends in the marine, ocean and energy industries are related to the environment i.e.Global Warming, Acidification, Pollution, Energy waste,etc. Hence, to develop environmental friendly technologies,aka Green Technologies,opportunities needs to be explored & utilized with the ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Innovative charging infrastructure and services securing electric vehicle being alWays ready for operatiON

In 2016, global CO2 emissions from fuel combustion were 32.31 GtCO2, which is a substantial part of global CO2 emissions. Electrifying transport is therefore an important means of reducing global CO2 emissions. Today, the market share of full electric vehicles is still low in many European member...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning til H2020-søknader - 2019

Det har vært en gradvis økende interesse for å søke EU-midler ved HiØ. I 2015 var vi ikke involvert i noen søknader, i 2016 3 søknader, og i 2017 var vi involvert i 9 søknader. I 2018 var vi nok litt for optimistiske og skrev i søknaden av vi ville delta på 14 søknader, mens resultatet ble at vi ...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SMART INNOVATION NORWAY AS

...

Awarded: NOK 18.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Østfold

...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

STRENGTHENING CAPACITIES FOR THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLANS

Local & regional energy plans are oftentimes developed & implemented independently from each other.While this is on one hand important in order to consider country-specific needs it can on the other hand also lead to a considerable duplication of efforts and wasted resources.Effective support for...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Smart styring av næringsbygg med lokal strømproduksjon

I Smart Nærstrøm har vi utviklet logikk, programvare og produkter for å styre strømforbruket i bygg med komplekse energisystemer på en måte som sparer både strøm og penger. Viktige momenter for å oppnå dette er å lage programmer som kan lage prognoser på hvor mye strøm bygget vil forbruke og prod...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reindustrializing Europe: personalized goods and services in advanced manufacturing enabled by novel ICT technologies.

The proposed project focuses on establishing key solutions for producing personalized goods and services in the advanced manufacturing industry enabled by novel ICT technologies i.e. IoT,ML,Big Data, and AR.The need for mass customization is huge as customers are becoming more self-expressive,and...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

SØKNAD OM REISESTØTTE - til Smart Innovation Norway AS/ NCE Smart Energy Markets for Smart Villages in India (1) og Window to the world (2)

Prosjekt 1: Smart Village India Prosjektet handler om å etablere nødvendig smart og grønn infra struktur i over 400 000 villages i India. Hovedområdene er smart vann og avløp, smart energi og tilgang til internet. Denne grunnleggende infrastrukturen er nødvendig for å kunne etablere selskaper (IT...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2018-2019

Location: Viken