0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Modeling Human Happiness

Hva vil det å si å være lykkelig? Hvordan blir vi lykkelige? Hvordan kan man avgjøre om noen er lykkelig? Er det måter for vitenskapen å måle det på? I dette prosjektet går en gruppe forskere innen antikkens filosofi, vitenskapsfilosofi og psykologi sammen for å gi svar på disse spørsmålene. Måle...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Oslo

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

How Artifacts Acquire Agency Topfinancing

Dette er personlig toppfinansiering i forbindelse med mitt MSCA IF prosjekt

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Kantian Foundations of Democracy (KanDem)

Dette er det første større studiet av Kant og hans elevers demokrati-teori fra 1790-tallet. Kants politiske filosofi har på senere år vært gjenstand for stor akademisk interesse, men forskere har ignorert at han var omringet av en stor og produktiv forskningsgruppe som i samtiden var kjent som «D...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Advancing Causal Modeling with Coincidence Analysis

Mange årsaksstrukturer har en eller begge av følgende egenskaper: (i) årsakene er arrangert i komplekse grupper som bare blir operative når alle komponentene er til stede på riktig måte, som hver for seg isolert er ineffektive eller fører til andre utfall, og (ii) utfall kan oppnås langs alternat...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Perceiving voice and speaker - how we experience each other when communicating and what it does to us

Hvordan opplever vi hverandre i muntlig, språklig kommunikasjon og hvordan påvirker dette vår sosiale samhandling? Når vi lytter til en som snakker, forstår vi det hun eller han sier ved å høre språklydene som ytres. Men vi hører også stemmen til den som snakker. Stemmen fungerer som en lydsignat...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Infinity and Intensionality: Towards a New Synthesis

Prosjektets mål er en systematisk og helhetlig utforskning av to knipper av spørsmål, som normalt bare studeres hvert for seg. Det første knippet dreier seg om teorien om uendelige mengder, som danner grunnlaget for våre dagers matematikk. Dette grunnlaget trues av diverse indre spenninger og par...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

New models of knowledge communication: Rethinking the communicative foundations of testimony and peer disagreement

Kommunikasjon spiller en sentral rolle i vår streben etter å tilegne oss kunnskap og å danne oss oppfatninger om verden. En stor del av kunnskapen vi har om verden beror på at vi hører på folk rundt oss, og stoler på det de sier. Når vi setter spørsmålstegn ved egne oppfatninger eller endrer meni...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Salient Solutions: Responding ethically to the attention crisis

I en tid dominert av masseinformasjon og sosiale medier er spørsmålen om hva vi bør være oppmerksom på sentrale. Oppmerksomhetsmanipulering og feildirigering truer sosial tillit og sikkerhet; målrettede kampanjer for å fange og manipulere oppmerksomhet kan brukes som politiske våpen; og den kompl...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Implisitt: Avdekking av Kjønnspartiskhet i akademia med fokus på filosofi.

Filosofifaget er tradisjonelt mannsdominert både med hensyn til hvem som er ansatt på filosofiske institutter, og hvordan fagets kanon formidles. Spørsmålet om hvorfor er det slike har lenge vært diskutert. Ulike forklaringer har vært at filosofiske metoder og teorier ikke inkluderer kvinners er...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Linguistic Meaning and Communication in the Information Age

Fremskritt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), innen kunstig intelligens (AI), og deres påfølgende raske opptak i samfunnet for øvrig, har betydelig endret språklig kommunikasjon på en rekke måter. Et viktig og underutforsket spørsmål er hva virkningen av alle disse endringene h...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan vil bruk av AI i kunderelasjonen påvirke Sparebanken Sør sin evne til å opptre som en etisk, samfunnssansvarlig relasjonsaktør

Flere sentrale teknologer, teknologiske miljøer og samfunnsaktører peker på at teknologisk utvikling i større grad enn tidligere må ha fokus på hva et samfunn ønsker å oppnå med teknologi - hva det overordnede målet for teknologien som settes ut i verden bør være - snarere enn hva teknologien kan...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Competence development in changed conditions.

Prosjektet tar utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen som gir føringer for omfattende endringer i skolen. Det er ikke lenger staten som skal ha ansvar for kvalitetsutvikling i skolene, men kommunene og fylkeskommunene. Midler som tidliger...

Awarded: NOK 45,741

Project Period: 2019-2020

Location: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mathematics with a Human Face: Set Theory within a Naturalized Wittgensteinean Framework

Målsettingen med prosjektet er å undersøke hvorfor begreper som 'mengde' og 'tall' fortsatt er filosofisk obskure - ingen vet egentlig hva disse er - til tross for matematikkens enorme suksess de siste århundrene. Tanken er å nærme seg problemstillingen fra et nytt perspektiv, nærmere bestemt ved...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Language, Meaning & Conscious Experience

Våre samfunn er fundert på kommunikative handlinger (private, offentlige og juridiske). Det andre forteller oss er vår grunnleggende kilde til informasjon. Inntil nylig har undersøkelser av språklig kommunikasjon stort sett ignorert rollen til bevisste opplevelser. Når vi hører en ytring i vårt e...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Perceiving Representations: A Study of Structural Commonalities between Language, Pictures and Music

Noen av de tingene vi sanser gir en sanseopplevelse også av noe annet enn seg selv. Vi sier gjerne at de står for eller representerer noe. Prosjektet undersøker slike representasjoner som sanseobjekter og har som mål å forklare hvordan de lar oss se eller høre noe annet enn det objektet vi har se...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Political Philosophy Looks to Antarctica: Sovereignty, Resource Rights and Legitimacy in the Antarctic Treaty System

Globalt press på naturressursene i Antarktis vil øke i de kommende tiårene. Tre presserende faktorer kan motivere stater til å kreve eksklusive rettigheter i Antarktis: klimaendringer, minkende naturressurser i okkuperte territorier, samt det faktum at artikkel IV i Antarktistraktaten gjør at suv...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

6th Nordic Conference on Philosophy of Religion

Konferansen i Oslo 2017 er den sjette i rekken, og konferansen har nå etablert seg som et ledende forum for filosofi, religion og sosiologi i Nord-Europa, med deltagelse av kolleger fra hele Europa og andre kontinenter. Konferansen arrangeres over tre dager, og programmet legger stor vekt på å gi...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Expressing Validity by Revision: Formal and Philosophical Aspects

Filosofisk logikk som disiplin handler om å avklare hva som er logisk gyldig for ulike begreper, og en logisk teori er en samling argumenter som skal være logisk gyldige for et eller flere begreper. Da logisk gyldighet også er et begrep som argumenter kan være logisk gyldige for, kan en logisk te...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Forskningskommunikasjon i nye digitale medier

Dette prosjektet, om forskningskommunikasjon i nye medier, har gått ut på å opprette og drifte i ett år en podcast og en blogg tilknyttet forskningsprosjektet "What should not be bought and sold?" ved Universitetet i Oslo. Podcasten og bloggen er blitt publisert på www.moralistene.no. I løpet av ...

Awarded: NOK 78,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Globalizing Minority Rights: Cosmopolitanism, Global Institutions, and Cultural Justice

En rekke sentrale rettigheter er allmenne (eller nesten allmenne) individuelle rettigheter, for eksempel ytringsfriheten eller stemmerett for alle borgere over 18 år. Men de fleste liberale stater, inkludert Norge, anerkjenner i tillegg rettigheter som ikke har karakter av å være individuelle ret...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PUBL-Publisering/prosjektinform

Foucaults begreper

Foucault har lenge vært en av de mest leste teoretikerne innenfor humaniora og samfunnsfag. Mange av dem som leser ham, gjør det for å forstå og tilegne seg ett eller flere av begrepene han er kjent for. Fortrinnsvis skjer dette ut fra en forventning om at disse kan tjene til å belyse et gitt emp...

Awarded: NOK 41,000

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Consciousness, Panpsychism and Integrated Information

Panpsykisme er ideen om at alt som finnes, fra fundamentale partikler til mennesker og dyr, tar del i former for bevisst opplevelse. Dette er et syn som går langt tilbake i filosofihistorien, og som til manges overraskelse har våknet til nytt liv innen to ulike forskningsfelt. Innen filosofi h...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

A Defence of Objective Values

Etter noen tiår der man i store deler av akademia har tatt det som en selvfølge at verdier og normer er subjektive - bestemmes av den enkelte, eller kanskje av hennes kultur - er det nå økende interesse for syn som tvert imot postulerer objektive normer og verdier. Dette prosjektet utvikler og fo...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

The Wittgenstein Dictionary: A Comprehensive Dictionary of Wittgenstein's Philosophy

This project will enable the completion of a comprehensive dictionary of Ludwig Wittgenstein's philosophy using the Wittgenstein Archives at the University of Bergen to research the origin and development of key terms and views in Wittgenstein's extensive Nachlass material. The dictionary will i...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnlovsjubileet 2014: Konstitusjoner belyst filosofisk og historisk med fokus på politiske og juridiske forhold.

Tema for konferansen er konstitusjoner belyst historisk og filosofisk med fokus på politiske og juridiske forhold. Vi vil ha spesielt fokus på forholdet mellom den norske og den amerikanske forfatningen, og legger opp til sterk deltakelse fra USA. Dette s kyldes dels at ideen til konferansen har ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Agora, årgangen 2014

Se prosjektbeskrivelse som vedlagt dokument.

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7

Det norske samfunn har, i møtet med terrorangrepene 22. juli 2011 (22/7), måttet mobilisere, gjennomtenke og revurdere flere sentrale samfunnsverdier. Ved å analysere de kommunikative prosessene som fant sted i kjølvannet av angrepene bidrar dette prosjektet til et studium av de sentrale samfunns...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Pragmatism, Naturalism, Subjectivity

1. The first paper examines the explanatory relation between thought and meaning, as this is handled by Rorty and other neo-pragmatists. I argue that a multi-dimensional notion of mind, acknowledging a range of mental capacities that do not presuppose lan guage, is better suited to the naturalist...

Awarded: NOK 91,000

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

The Wittgensteinian notion of album as a paradigm of comprehension : a manuscript's study.

The Wittgenstein Archives are hosted by the University of Bergen. These archives are unique and have made an outstanding contribution to the Wittgensteinian Studies, They are part of the development of electronic and web-based editions of the Wittgenstein Nachlass, providing many scholars in tha...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Naturalising Content

I am applying for a grant to visit the Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN) at the University of Oslo from the beginning of September 2011 to the end of July 2012. I am currently a PhD student in philosophy based at the Arché research centre at t he University of St Andrews. While at CSM...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Ukjent Fylke