0 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Alvorlig psykisk lidelse, aggresjons- og voldsproblematikk i kommunal psykisk helsetjeneste

Alvorlig psykisk lidelse og samtidig aggresjons- og voldsproblematikk kan være belastende for både enkeltindividet, helsetjenesten og samfunnet for øvrig. I media framstilles gjerne et unyansert bilde av personer med psykiske lidelser. Dette kan medføre økt stigmatisering av en gruppe mennesker. ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Innlandet

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Medlytic Women TechEU

For the Women TechEU grant: Medlytic will build an intuitive rating engine using deep tech, to allow healthcare professionals and patients to rate the tools they use in their work day based on usability. This data will be used to improve procurements and product development processes. For the PE...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Early indicators of nervous system dysfunction in gut-first and brain-first animal models of Parkinson’s Disease

Parkinsons sykdom (PD) har tradisjonelt blitt betraktet som en rent motorisk lidelse karakterisert av hviletremor, rigiditet, bradykinesi og svekkede posturale reflekser. Men i løpet av det siste tiår er det kartlagt at Parkinsons sykdom også innebærer nevropsykiatriske symptomer, blant annet utv...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway 4 - a national biobank research infrastructure

Som nasjonal forskningsinfrastruktur har Biobank Norge (BN1 2011-15, BN2 2016-20, BN3 2020-24) vært helt sentral i etableringen av et moderne og avansert landsdekkende biobanknettverk ved alle partnerinstitusjoner og oppfylt en helt sentral forutsetning for å fremme fremragende forskning. Biobank...

Awarded: NOK 100.0 mill.

Project Period: 2022-2031

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

CaReScreen: A clinical decision support system for cancer rehabilitation

Prosjektet CaReScreen skal utvikle et fremtidig økosystem for kreftrehabilitering bestående av et klinisk beslutningsstøttesystem, nye rehabiliteringstjenester og nye tjenestemodeller. Prosjektet vil utvikle et digitalt og evidensbasert klinisk beslutningsverktøy, CaReScreen, for beslutningsstøtt...

Awarded: NOK 24.2 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Neurocognitive dynamics of word learning in developmental language disorder

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) er en av de vanligste utviklingsforstyrrelsene og rammer omtrent 7% av alle barn. DLD har en stor negativ innvirkning og på helse og livskvalitet hos de barna og ungdommene som er rammet. De behandlingene som finnes for DLD har bare moderate effekter, og...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

The novel antimicrobial resistance breaker and MBL/SBL inhibitor APC247 – studies on mechanism of action (MoA) and resistance development.

Adjutec Pharma AS er et nystartet (2019) firma som utvikler resistens-inhibitorer som gjeninnsetter virkningen av karbapenemer, som er våre mest moderne antibiotika, og siste-skanse antibiotika på markedet. Karbapenemaser er bakterielle enzymer og forekommer i to klasser, metallo-betalaktamaser ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

LTX-109 as a therapeutic and prophylactic agent for upper respiratory tract infections

The SARS-CoV-2 pandemic is expected to become endemic in the coming years with occasional flare-ups. In particular, the continual emergence of new coronavirus variants, some of which may be resistant to current vaccines, pose a risk. It is therefore expected that the need for new safe and effecti...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Preact to lower the risk of falling by costumized rehabilitation

PRECISE; Forutse risiko for fall gjennom individuelt tilpasset rehabilitering Every year one out of three adults over 65 falls in their own home, which costs an average of € 9,370 per fall in related health care services. There is no doubt that costs of falls are high, both to the individual, car...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Returning people with persistent pain to work using Individual Supported Employment placements (ReISE)

Hva er utfordringen? Langvarige smerter gjør mange personer i Norge ut av stand til å jobbe. For de som rammes, kan det være utfordrende å komme tilbake til arbeidslivet. Deltakelse i arbeidslivet er bra for fysisk og psykisk helse. Personer med psykiske lidelser kommer lettere tilbake i arbeid ...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Awarded: NOK 49,000

Project Period: 2021-2021

Location: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Sønkad refusnjon STIOMOA 2020

Stimulere til ytterligere OA publisering og oppfyllelse PlanSi reg

Awarded: NOK 8,000

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Exploring T cell – B cell collaboration resulting in autoimmunity

Autoimmune sykdommer oppstår når kroppens immunsystem angriper sine egne, friske celler. Både gener og miljøfaktorer som ofte er ukjente er involvert i utviklingen av autoimmune sykdomer. De genene spesielt disponerer for utvikling av autoimmune sykdommer er såkalte MHC klasse II gener. Hvordan d...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Manganese-enhanced MRI in Heart Failure

IC Targets AS har patentert bruk av et kontrastmiddel basert på Mangan (Mn) for Magnetic Resonance Imaging (MRI). De fleste kontrastmiddel for MRI er basert på Gadolinium (Gd), et metall som er fremmed for den menneskelige kropp. Mn derimot oppfører seg ganske likt Calsium (Ca) som er til stede i...

Awarded: NOK 15.6 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: iSpe - inventory for supported psychological evaluation

Hvordan formidle vonde tanker og følelser når du ikke har ordene? Prosjektet Inventorium for støttet psykologisk evaluering (iSpe) har utviklet et unikt brukersentrert selvrapporterings verktøy for undersøkelse av psykiske lidelser. Verktøyet er bygget på behov hos mennesker med formidlingsva...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Secretoneurin: the first blood biomarker that strongly predicts mortality, re-hospitalization and need for ICDs in HEart Failure patients

Heart failure (HF) affects >64M patients worldwide and is one of the costliest medical conditions to manage. Arrhythmias are the most triggering conditions for HF and sudden cardiac death (SCD). CardiNor has exclusive right to the IPR of a new cardiac biomarker: Secretoneurin (SN), the only bioma...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Clinical testing program for use of LTX-109 as treatment against COVID-19 infection.

In 2020, Pharma Holdings has conducted an in vitro study to determine the effect of LTX-109 on three enveloped viruses, one being the SARS-CoV-2 virus. The results are compelling and confirm that LTX-109 exerts a virucidal effect against the SARS-CoV-2 virus. Pharma Holdings believes that the in ...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Internasjonal konferanse: Er akupunktur et relevant behandlingstilbud av fatigue? - En utbredt senskade hos brystkreftoverlevere.

Formålet med konferansen er å dele kunnskap og erfaring fra nasjonale og internasjonale forskere om senskader generelt- og akupunkturbehandling av fatigue, som er en spesielt utbredt senskade hos brystkreftoverlevere med relevant fagpersonell, støtteapparat og brukerorganisasjoner, samt å stimule...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Digital støtte for planlegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering av behandlingsforløp.

Data fra sykehusopphold eller annen behandling, filer eller data fra pasienten selv, resultater fra tester, resultater fra spørreskjema og annet som kunne vært viktig for å ta avgjørelser rundt pasientbehandling finnes i ulike formater og ligger lagret i ulike systemer i ulike deler av helsetjene...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

THE NOW WHAT-2 PROJECT: Rethinking return to work services for long-term sick listed employees

HVA NÅ-2 prosjektet utfordrer hvordan tjenester til sykmeldte er designet, organisert og tilbudt, og setter søkelys på hvordan langtidssykmeldte kan re-starte sin egen tilbakeføringsprosess. I Norge står hver tredje voksen utenfor arbeidslivet. NAV disponerer en tredjedel av statsbudsjettet, der ...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of a novel medication for treatment of drug refractory childhood epilepsy

Theracule is developing a new turmeric oil-derived therapeutic for the treatment of drug-refractory childhood epilepsy. The main compound, TCA-01, is sourced from the turmeric root, and designed to provide an alternative for patients currently refractory to classical epilepsy medications. TCA-0...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of the first of its kind medication for combined treatment of viral and bacterial conjunctivitis.

Pharma Holdings (https://www.pharmaholdings.no) is developing eyedrops for the treatment of conjunctivitis caused by both bacteria and viruses based on LTX-109. LTX-109 is a novel antimicrobial synthetic peptide with a fast-acting membrane lysing mode of action. It is a short cationic synthetic p...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Drug repurposing: new options for prevention and treatment of colorectal and breast cancer

Reduserte kostnader ved DNA sekvensering har banet vei for mer målrettet medisinsk behandling. Men til tross for enorme investeringer de senere årene har utviklingen av nye kreftmedisiner vist seg å være vanskelig. Prisen for disse nye målrettede medisinene har også eksplodert de senere årene, no...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Set to change - Early factors influencing neurocognitive plasticity and aging and the role of beta-amyloid and epigenetics: a twin study

Våre hjerner og kognitive evner endrer seg gjennom livet. Likevel vet vi at hvor godt vi fungerer når vi blir eldre i noen grad kan forutsies utfra hvordan vi fungerte da vi var unge. Det kritiske spørsmålet som stilles i dette prosjektet er hvorvidt vi er utviklingsmessig innstilt på endring gj...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Awarded: NOK 83,000

Project Period: 2020-2020

Location: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Ahus - stimuleringsmidler Open Access regnskapsåret 2019

Ahus vil øke andelen av åpne publiseringer.

Awarded: NOK 74,000

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsstøtte Diakonhjemmet Sykehus - open Access 2019

Søknad om refusjon av utlegg til OA publisering for forskere ved Diakonhjemmet Sykehus - gjelder alle avdelinger. Søknaden er utformet av forskningsrådgiver/leder av forskningsutvalget på sykehuset på vegne av administrerende direktør Anders Mohn Frafjord

Awarded: NOK 36,000

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Predictive neuro-ophthalmic diagnostics through eye tracking technology

During the project, we propose to: - Set up clinical research with established European clinical research partner on a per test basis. - Set up partnership with European clinical partners in ophthalmology, neurology to built up our normative database for developed test. - Define our regulatory pa...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Productive network website for medical doctors, seeking funding for global expansion in response to COVID-19

WoDo is a productive network website for medical doctors. We’re currently operational in Norway, under the name “Norsk Helseportal” (NHP). Our mission is to assist MDs with any non-patient related task to improve information logistics, knowledge sharing, and efficiency between doctors and healthc...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

“Remune” portfolio expansion to nutritionally complete product, production scale-up and business development including on-line marketing

Cancer cachexia occurs in approximately 30–50% of all cancer patients, depending on type and stage (up to 86% of advanced cancer patients), creating approximately a 3-million annual incident patient population in the US, Europe and Japan. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Cachexia is ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo