0 projects

TRANSPORT-Transport 2025

Regional Zero Aviation Conference 2022

Denne konferansen har som hovedmål å samle hele den nasjonale verdikjeden, fra energileverandør via til flyutviklere til flyselskap, samtidig som at bånd knyttes til internasjonale aktører og setter Norge på kartet som en arena og et tyngdepunkt for utvikling, testing og bruk av nullutslippsfly. ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Innovative monitoring and modelling of loads and damage processes on embankment dams

InMoDam innovasjonsprosjekt har som mål å utvikle et praktisk utvalg av verktøy bestående av sensorer og instrumenter, digital prosessering og tilpassede metoder for å måle endringer og skader som kan oppstå når oppstrøms skråning av en fyllingsdammer som utsettes for vind, bølger og is-belasting...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 8 SINTEF (2021-2023)

Arbeidstittel: Avanserte modelleringsteknikker for kraftmarkeder med stor andel vannkraft Målet med PhDen er å identifisere hvilke usikkerheter som må tas hensyn i fremtidige beslutningsstøtteverktøy og hvordan disse kan representeres i fundamentale kraftmarkedsmodeller med lagerrepresentasjon (...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hydraulisk effekt av gjentetting og traktformede innløp for sirkulære stikkrenner og kulverter

Gjentetting av kulverter fører til redusert kapasitet, oversvømmelse, avledning av vann og erosjon i området rundt kulverten. Dagens dimensjoneringsmetoder mangler metoder for å ta hensyn til mange typer gjentetting. Siden 1950-tallet har det vært kjent at man under passende strømningsforhold kan...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Trygg Elv: Identifisering og sikring av kritiske vassdrag.

Ekstremnedbør og flom er ei stor utfordring for samfunnet med tanke på skadar eigedom og infrastruktur og brot på viktige samfunnsfunksjonar som kommunikasjon og transport. Det er forventa å skje oftare og med enno større intensitet i framtida. Ifølge Norsk naturskadepool har skadar relatert til...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Flomrespons - Tidligere og mer presis varsling av flom

På grunn av et fuktigere og mer uforutsigbart klima, er flom og naturkatastrofer er et økende problem både nasjonalt og globalt. På tross av gode, regionale varslinger fra nasjonale myndigheter, opplever en rekke kommuner at det er utfordrende å forutsi når og hvor en flomhendelse inntreffer på l...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Implementering og utforming av trygge flomveier som tiltak i en klimatilpasset overvannshåndtering

I løpet av det kommende århundret vil klimaendringer i Norge føre til kraftigere regnskyll, med en økning i både frekvens og intensitet. Klimaendringene kombinert med en stadig økende urbanisering med flere tette flater som reduserer infiltrasjon, øker presset på det eksisterende overvanns- og av...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Hydropower as Flexibility Provider for Renewable Energy Systems: Enhancing the Impact of HydroFlex

Målet med Horzon2020-prosjektet HydroFlex er å utvikle teknologi, kunnskap og forståelse som kan tillate bruk av vannkraft til fleksibilitetstjenester i et fremtidig kraftsystem med høy andel av intermitterende, fornybar energi. Basert på resultatene og aktivitetene til HydroFlex-prosjektet, er m...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Extending the impact of STOP-IT in Norway (STOP-IT_N)

Vannbransjen opplever en hurtig digitalisering, hvor man tilstreber økt effektivitet og kvalitet av tjenestene. Denne digitaliseringen av bransjen gir nye muligheter, men medfører også nye, digitale utfordringer, og risikohåndtering i en stadig mer digital verden vil føre med seg en dramatisk kul...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

STRIVAN - Storage and Risk Value Analysis - water and hydro reservoirs

Prosjektet har utviklet et beslutningsstøtte-verktøy som dameiere og vannmyndigheter kan bruke til å kvantifisere verdien av reservoar-volumet (magasin-volum) som tapes av på grunn av sediment oppfylling. Reservoarer lagrer vann slik at vannet er tilgjengelig for bruk når behovet for vann/energ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology Laboratories

HydroCen Labs vil oppgradere og rehabilitere Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet som ligger ved NTNU. Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet ble bygget i 1917 og 1958, og begge må oppgraderes for å imøtekomme fremtidens behov for forskningsinfrastruktur. Vannkraftlaboratoriet ...

Awarded: NOK 55.0 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Motion Control of Hydraulic Winch Using Variable Displacement Motors.

Regulering av hydraulisk vinsj ved bruk av sekundærregulering Målet er å redusere kapasitetsbehovet fra den hydrauliske pumpeenheten for aktiv hiv kompensering på offshore kraner. Dette skal gjøres ved å analysere og måle tapene som finnes i den hydrauliske og mekaniske kretsen, og se på alterna...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av verktøy for optimal plastring av fyllingsdammer

I Norge kommer over 95 % av strømproduksjonen fra fornybar vannkraft. Vann lagres i store vannkraftmagasiner for å sikre strømproduksjonen over hele året. Vannet demmes opp ved hjelp av ulike typer dammer. Forskningsprosjektet PlaF hadde fokus på stabiliteten av skråningsbeskyttelsen på luftsid...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!7981 Tidal Turbine Commercial Development Program

-

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VAnnforsk

VAnnforsk er et formalisert nettverk hvor det skapes arenaer og muligheter for samarbeid mellom ulike aktører i vann- og avløpsbransjen (VA) knyttet til forskning og innovasjon. Gjennom dette stimuleres det til økt forskning og utvikling innen vann- og a vløpsområdet. VAnnforsk har medlemmer fra ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Innlandet

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Water, a global challenge of the 21st.century

Water is a global challenge of the 21st century, both in terms of available resources management as well as the world's population access to drinking water and sanitation. We are facing the need to ensure water quality by using technical systems, and thus a basic requirement of life for today's ...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2010-2010

Location: Ukjent Fylke

FMETEKN-FME - teknologi

FME-CEDREN-Centre for environmental design of renewable energy

CEDREN er et tverrfaglig forskningssenter der alle prosjektene og aktivitetene er organisert med fokus på samarbeid mellom ulike fagfelt. Teknologer, økologer, økonomer, hydrologer og samfunnsvitere jobber sammen mot felles mål. FME-strukturen med tematiske forskningssentre gjør dette mulig. CED...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NSFC-Forskerutveksling Norge - Kina

NSFC - Andersen, Otto norsk forsker til Kina 2007

...

Awarded: NOK 31,000

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Snow avalanche research

The research program is divided in four themes: A) Avalanche warning, B) Protection structures, C) Avalanche hazard zoning and D) Dissemination of snow avalanche information. The themes will continue over the three-year period. Each theme is subdivided in a number of work packages. A) Avalanche...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

ERA-NET-ERA-NET

HY-CO - ERA-net contract no. 011744

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Ukjent Fylke

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Snøskredforskning - Se nytt prosjektnr. 181709

Bakgrunn: Snøskred fører hvert år til tap av menneskeliv, skader på bygninger og stengning av viktige ferdselsårer. I gjennomsnitt mister 6 personer livet som følge av snøskred hver vinter. I 1986 mistet 16 soldater livet i Vassdalen i Nordland. I 1979 omkom 11 per soner og 270 bygninger ble tru...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 1997-2006

Location: Oslo