0 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

En kvalitativ undersøkelse av agens i terapi og bedring hos personer med engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse

Prosjektet skal bidra til bedre tilpasset behandling for personer med unnvikende personlighetsforstyrrelse (UvPF) gjennom å utforske bedringsprosessen til personer med UvPF og samspillet de har med terapeuten. Et hovedmål med prosjektet er å lære mer om hvordan personer med UvPF opplever at det e...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Early Prevention of Mental Health Problems: Co-Creating and Optimizing a Brief Evidence-Based Intervention for Adolescents (KORT)

KORT I prosjektet skal vi utvikle et tiltak for å fremme god mental helse hos ungdom. Prosjektet er et samarbeid mellom skolehelsetjenesten i flere kommuner, interesseorganisasjoner, ungdom, og forskere fra RBUP og PROMENTA forskningssenter. En nylig nasjonal kartlegging blant helsearbeidere fan...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Work Life: Neuropsychological functioning for people with substance use disorder who participates in Individual Placement and Support

Dette forskningsprosjektet skal se om kartlegging av nevropsykologisk funksjon hos personer med ruslidelse som deltar i Individuell Jobbstøtte (IPS) kan øke muligheten for varig arbeidslivstilknytning. Ved nevropsykologisk kartlegging måler man blant annet hukommelse, oppmerksomhet og problemløsn...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Digital poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge

Prosjektsammendrag: Målet for «Digital poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge (Digital BUP)» er å øke tilgangen på psykiske helsetjenester for barn og unge. I Norge har 7 % prosent av undersøkte barn i barneskolealder symptomer forenlig med en psykisk lidelse (Wichstrøm et al., 2012). H...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Impatient – effektiv beslutningsstøtte i psykisk helse

Impatient har som formål å konseptutrede en helhetlig digital løsning som gir sanntidsinformasjon om pasienters helsetilstand, behandlingseffekt og risiko for negativ utvikling, og dermed utgjør en beslutningsstøtte som i dag er fraværende for behandlere og ledere på alle nivå i helsetjenesten. B...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Depressive disorder in primary care – an integrated solution for improving treatment and preventing severe outcome

Depresjon er en av de hyppigste psykiske lidelsene og ca. 15 % av befolkningen vil rammes i løpet av livet. Personer med en depresjon sliter ofte med tristhet, manglende glede, lavt energinivå, konsentrasjonsproblemer samt endringer i søvn og spisemønster. Behandling av depressive lidelser er en ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Risk assessment and effective management of adolescents with serious behavior problems: Adapting RNR principles in residential treatment.

Prosjektets mål er å øke kunnskapen om institusjonsungdom med alvorlige atferdsvansker og bedre kvaliteten på tjenestetilbudet gjennom å tilpasse behandlingsmodellen for ungdomsgruppen. Alvorlige atferdsvansker hos ungdom defineres ut ifra barnevernloven hovedsaklig som alvorlig eller gjentat...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forebygging av mentale vansker blant søsken til barn med kronisk sykdom i kommuner og spesialisthelsetjenesten med innovasjonen "SIBS"

Målet med prosjektet er å gi bedre mental helse, livskvalitet og familiekommunikasjon for søsken til barn med kronisk sykdom. Bakgrunnen er at søskenforhold er livets lengste relasjoner. Disse relasjonene kan bli vanskeligere i familier hvor barn har kronisk sykdom. Søsken til barn med kronisk s...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Social inequality in adolescent mental health in a life course perspective (LONGTRENDS)

Det er bekymringsfullt mange barn, ungdom og unge voksne som utvikler psykiske vansker. Det er spesielt mange utsatte blant dem som vokser opp i familier med lav inntekt eller hvor foreldrene har lavere utdanning, noe som ofte blir omtalt som sosial ulikhet i psykisk helse. Materielle faktorer, ...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

How to strengthen the NFCSs work with family violence? Examining the therapists needs and dilemmas in working with family violence.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. I 2018 møtte Familievernet 54.000 familier. Samme år ble det initiert en kartleggingsundersøkelse av Bufdir, hvor 400 terap...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

How to strengthen the Family Counselling Services work with family violence? Examining the violence, service needs and dilemmas of clients.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. I 2018 møtte Familievernet 54.000 familier. Samme år ble det initiert en kartleggingsundersøkelse av Bufdir, hvor 400 terapeu...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The Lovisenberg study of Open-door policies in acute mental healthcare: developing and evaluating a service innovation to minimize coercion

Unødig tvangsbruk kan gjøre at pasienter mister håp, eller mister troen på at det nytter å søke hjelp. Lovisenberg Åpen dør har som mål å redusere unødig bruk av tvang i akutt psykisk helsevern ved å gi pasientene økt frihet. I åpen dør policy prioriteres pasientens frihet og selvbestemmelse. Bev...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Supporting specialized psychiatric care in remote areas: A computer adaptive diagnostic interview for personality pathology

Det er kjent at mennesker med personlighetsforstyrrelser ofte må vente lenge på riktig diagnose, og det hender at de aldri får den. Dette kan delvis skyldes at de nåværende tilgjengelige kartleggingsverktøyene er relativt lange og tungvinte, særlig for klinikere som ikke bruker dem til daglig. Mu...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NORSRII - Norwegian Society for Research on Internet Interventions - One day conference in Bergen, may 2019

NORwegian Society for Research on Internet Interventions (NORSRII) is part of the ESRII and ISRII community. As the field of research on internet interventions are growing around the world, it is also growing in Norway. We want to establish a meeting place for young and senior researchers. We we...

Awarded: NOK 23,092

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Online psychosocial support for young people distressed by appearance-altering conditions: A randomised control trial (RCT)

Det kan være krevende, spesielt for ungdom, å vokse opp med en tilstand, diagnose eller skade som oppleves som synlig for andre i et samfunn med høyt fokus på utseendet. Ungdom som opplever dette som utfordrende kan stå i fare for å begrense sine sosiale erfaringer, utvikle depressive symptomer ...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Online insomnia treatment for wait-list patients in mental health care. A randomized controlled multicenter trial.

Søvn er et grunnleggende behov hos mennesker og har stor betydning for vår psykiske og fysiske helse. Hos mennesker med psykiske lidelser, ser vi at søvnvansker er et av de vanligste problemene og at det går igjen på tvers av alle typer lidelser. Lenge har en tenkt at disse søvnvanskene burde for...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Randomized controlled trial of Prompt Mental Health Care

Angst- og depresjonslidelser utgjør sammen med ruslidelser de vanligste psykiske lidelsene i befolkningen. Grunnet utbredelsen i befolkningen er storparten av denne summen relatert til angst- og depresjonslidelser. Samtidig er tilgangen til psykiske helsetjenester der en kan få hjelp for disse li...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2017-2025

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A Randomized Controlled Trial of CBT vs MCT in the Treatment of Generalized Anxiety Disorder and Depression in Older Adults

Prosjektet er tredelt med overordnet mål om å informere forskning om statusen til angst og depresjon hos elder mellom 60 og 80 år i Trondheim kommune. The tre prosjektene er: 1. Etablere prevalens av angst og depresjon hos eldre i Trondheim kommune og beskrive potensielle deltakere i fremtidige ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Web-basert kartleggingssystem for kommunale psykiske helsetjenester

Systematisk kartlegging er en forutsetning for å kunne tilby behandling av høy kvalitet, og for å oppdage effekten av behandlingen som gis. Dessverre mangler kommunehelsetjenesten både tilgang til forskningsbaserte verktøy og kunnskap om bruk av disse. I samarbeid med tjenestene vil vi derfor und...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Effekten av lysterapi-rom på sykehjemspasienter med demens - DEM.LIGHT

Bakgrunn: Søvnforstyrringar råkar opp til 70% av personar med demens i sjukeheim. Forstyrringane inneber ofte hyppige oppvakningar på natta og mykje søvn på dagtid, og har negative konsekvensar for kognisjon, humør, åtferd og livskvalitet hos pasientane. Symptoma er òg krevjande å handtere for pe...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The neurobiology of the patient-clinician interaction, and its impact on treatment outcome

I møtet med en lege eller annen behandler, er mange nervøse, usikre, og stresset over situasjonen. Man er ofte spent på hva doktoren har og si, og håper at hun/han vil ta en på alvor, være imøtekommende, og vise engasjement i forsøket på å kurere sykdommen eller ubehaget. En rekke studier har dok...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Inflammation, Amyloid and Atrophy in The Aging Brain: The Borders between Healthy Brain Aging and Neurodegeneration

Hvilket forhold som eksisterer mellom normal aldring og Alzheimers sykdom er et stort spørsmål i moderne nevrovitenskap. Mye forskning indikerer at nevrale systemer som er sårbare for Alzheimer også er sårbare for en rekke ulike faktorer assosiert med normal aldring, der noen er sykdomsrelaterte ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Coping Kids: a randomized controlled study of a new indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression

TIM-studien har effektevaluert et ny lavterskel tiltak kalt Mestrende barn blant skolebarn i alderen mellom 8 og 12 år. Studien ble gjennomført med en randomisert kontrollert studiedesign i 36 skoler med 266 barn, mens 428 barn har besvart etterundersøkelsen og deltatt i kontrollskoler (totalt 36...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

2011 Norway attacks: Predictors of long-term physical and mental health in victims of the Utøya Island massacre.

Hovedmålsettingen med denne studien var å kartlegge psykiske og kroppslige plager hos rammede av terrorangrepet 22.7 og og deres foreldre. En bedre forståelse av hvordan psykologiske og somatiske reaksjoner og plager kan utvikles over tid, samt hvilke forhold som bidrar til å forverre eller mest...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Secondary prevention of depression applying an experimental Attentional Bias Modification procedure.

Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen og mange får tilbakefall, både etter medikamentell og psykologisk behandling.Derfor har National Institute of Health and Clinical Excellence pekt ut forebygging av nye depressive episoder (sekundær prevensjon) til å være den viktigste utfordringen i hå...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

LOW-INTENSITY CBT FOR INTERNALIZING YOUTH MENTAL-HEALTH PROBLEMS. A multi-site randomized controlled trial

LAVTERSKEL TILTAK FOR UNGDOMSSKOLEELEVER MED ANGSTPLAGER Angst er av de hyppigst forekommende psykiske lidelsene blant ungdom. For den enkelte ungdom, hans/hennes familie og samfunnet som helhet er det viktig at det gis hjelp for angstproblemer på et tidlig stadium. Dette for å hindre eventuelle...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A randomized controlled trial of a web-based program for prenatal-and postpartum depressive symptoms in new mothers.

Denne studien er en randomisert kontrollert studie hvor vi tester effekten av et nett-basert program ("Mamma Mia") på depressive symptomer og velære etter fødsel. Studien startet i juni 2012, og ble avslutttet i juni 2016. Mamma Mia er et universalforebyggende tiltak for alle gravide hvor den pri...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Longitudinal Brain Imaging and Investigation of Etiological and Outcome Factors in Early Onset Psychosis.

Tidlig-debuterende psykoselidelser med debut før fylte 18 år (early-onset psychosis, forkortes EOP) er langvarige, belastende og behandlingsresistente tilstander med ukjent etiologi og diffus avgrensning til andre nevroutviklingsforstyrrelser. Prevalensen er 0,05-0,5 %. Med nye vitenskapelige met...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Causes to, and development of, substance abuse in adolescence

Rusmiddelbruk i ungdomsårene er en viktig risikofaktor for utvikling av en rekke tilpasningvansker i voksen alder. Hvorvidt ungdoms rusmiddelbruk utvikler seg til misbruk og avhengighet henger imidlertid sammen med andre faktorer. Ungdoms tro på egen evne til måloppnåelse ('self efficacy') er ant...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Pre- and postnatal environmental and genetic factors in relation to brain development in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

I år 1 ble det utviklet og pilotert test- og undersøkelsesprotokoller, rutinene for rekruttering i samarbeid med Norsk Folkehelseinstitutt og Medisinsk Fødselsregister ble planlagt, og rekruttering, testing og scanning mellom de to sentrene som deltar (UiO og NTNU) ble koordinert og standardisert...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo