0 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Beef cattle lameness: increased knowledge and use of sensor technology to improve animal welfare and legislattion practice.

Halthet er en av de største årsakene til dårlig dyrevelferd i storfebesetninger. Utbredelse, årsak og risikofaktorer for halthet hos norske kjøttfe er derimot et ukjent området. Internasjonale studier er gjennomført på bevegelsesmønstre hos melkekyr og disse er sammenlignet med klauvpatologi. Det...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

New Approaches to MASTitis treatment and Effective prevention

Behandling av jurbetennelse (mastitt) er den vanligste årsaken til at melkekyr blir behandlet med antibiotika. I Norge bruker vi lite antibiotika til produksjonsdyr i forhold til i mange andre land, og resistente bakterier i melk er sjelden. Det er viktig at vi fortsetter å være restriktive når d...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Frameworks for classifying the welfare of farmed Atlantic salmon based upon the principles of severity assessment

Det finnes i dag ikke et verktøy eller rammeverk for å klassifisere og vurdere velferdsstatus og nivået på belastninger oppdrettslaks utsettes for. Ulike personer kan derfor ha forskjellige vurderinger av hvilken grad av belastning ulike nivåer av stress, skader og sykdom utgjør for fisken. Vider...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Refusjon av kostnader med åpen publisering for regnskapsåret 2020 ved Veterinærinstituttet.

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

High somatic cell numbers in goat milk – influence on product quality

Målet med prosjektet er å sikre bærekraftig melkeproduksjon fra friske geiter ved å bidra til ny kunnskap om årsaker til høyt celletall i norsk geitemelk, og videre betydning for osteutbytte og kvaliteten på produkter av geitemelk. Denne kunnskapen har også relevans og overføringsverdi for kumelk...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

BWell – assessment of Broiler Welfare in a medium-slow growing hybrid

Etterspørselen etter kjøtt øker i hele verden, og fremmer stadig mer intensivert husdyrproduksjon. Samtidig er det behov for å sikre en bærekraftig produksjon med god dyrevelferd. Det har vært en økende samfunnsinteresse for måten husdyrhold blir drevet, hvor maten stammer fra og hvordan den prod...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

ICRAD Novel Strategies to enhance vaccine immunity in neonatal livestock.

Smittsomme sykdommer hos husdyr fører til store økonomiske tap globalt, og truer i tillegg matsikkerhet og folkehelse. Vaksinasjon er fortsatt det mest kostnadseffektive verktøyet for å forebygge, håndtere og til og med utrydde sykdommer. De fleste vaksiner gir beskyttelse ved å indusere antistof...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: Bio-farming for bioactive compounds

Den reviderte søknaden for prosjektet «Biofarming for bioactive products» med kortnavnet «bioACTive» ble godkjent av Forskningsrådet 23 april 2021 og prosjektet hadde oppstartmøte 12 mai. En post-doc ble ansatt i prosjektet med oppstart 30 august og arbeidsted Nofima på Ås. Målet i prosjektet ...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Den nevro-sentrale synchondrosens anatomi og rolle i wobbler syndrom H-20-47-553

Under et prosjekt på gris ble det oppdaget en vekstplate i ryggvirvlene som er kjent blant humanmedisinere, men knapt omtalt i veterinærlitteraturen. Platen heter den nevro-sentrale synchondrosen og er ansvarlig for vekst av spinalkanalen som ryggmargen løper gjennom. En trang spinalkanal kan kle...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Ryttarkänsla i praktiken - hur man undervisar ryttare H-20-47-567

Formålet med dette prosjektet er å studere hvordan rideinstruktører instruerer rytterens innvirkning på hesten ved gjennomføring av bestemte bevegelser og øvelser. Studien vil omfatte ti ryttere, fem i Sverige og fem i Norge, som hver skal ri to hester for to forskjellige rideinstruktører. Prosje...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Utvikling av en levende attenuert vaksine mot streptokokkose hos Nile Tilapia (Oreochromis niloticus).

Utvikling av effektive vaksiner for den globale fiskeoppdrettsindustrien er nødvendig dersom man skal kunne utvikle en bærekraftig industri som ivaretar miljø, dyrevelferd og samtidig sikrer at bonden sitt inntekksgrunnlag ivaretas best mulig. Majoriteten av dagens vaksiner som benyttes i den g...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving detection and diagnosis of maedi-visna virus infection in sheep in Norway

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til å utrydde mædi ved å forbedre diagnostikk og overvåking for sykdommen. Mædi er en virussykdom som forårsaker lungebetennelse, pustevansker og avmagring hos smittede sauer. Mædiviruset kom til Norge med importert sau fra Danmark på 60-/70-tallet, og ble f...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Developing tools to optimize the control of coccidiosis without use of antimicrobials

Koksidier i kylling og kalkun er i tillegg til å være en viktig sykdom i seg selv, en av de viktigste predisponerende faktorer for nekrotiserende enteritt, et syndrom som er årsak til mer enn 90% av antibiotikaforbruket i norsk fjørfeproduksjon. Hovedmålet med TEiCON-prosjektet er å legge til ret...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Refusjon av kostnader med åpen publisering for regnskapsåret 2019 ved Veterinærinstituttet

Awarded: NOK 65,000

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norwegian Airways Improved sustainability and welfare in the cattle industry by reduction of respiratory disease and use of antimicrobials

Luftveissykdom hos storfe er et stort problem i hele verden. Det forårsakes vanligvis av virus og/eller bakterier og er vanligste årsak til antibiotikabruk hos kalv. Det er lite kjent hvor smittsomme de bakterielle infeksjonene er mellom dyr og hvilken betydning ulike gener hos bakteriene har for...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Økt kompetanse og utvikling av nytt tilbud til forebygging og behandling av skjelettlidelser hos hund

Skjelettsykdommer er en av de viktigste årsakene til sykelighet hos hund og kan påvirke bruksegenskaper og livskvalitet i stor grad. Tidlig og nøyaktig diagnostikk vil gi muligheter for å kunne forebygge sykdomsutvikling og gi medisinsk eller kirurgisk behandling. Medfødte feildannelser i ryggen...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

WelCow: Improving animal welfare in dairy herds by optimising welfare assessment methods for continuous use by farmers

Dyrevelferd er et viktig tema for forbrukere, forvaltere og husdyrprodusenter. Prosjektet har fått et norsk navn, nemlig Kutrivsel. Dette kom fram av en navnekonkurranse og forslag fra melkeprodusenter. Kutrivsel-prosjektet har også en kort-tittel; God velferd for ku og bonde. Målet er at bonde...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fagseminar ved institutt for produksjonsdyrmedisin

Forskere ved Institutt for produksjonsdyrmedisin på veterinærhøgskolen inviterer samarbeidspartnere fra næringsorganisasjoner, landbruksdepartementet og instituttsektoren til fagseminar. Målet er å vise frem hvilke forskningsprosjekter som pågår hos oss, samt å legge til rette for samarbeid om ny...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Refusjon av kostnader med åpen publisering for regnskapsåret 2018 ved Veterinærinstituttet

Awarded: NOK 44,000

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Bacteriocins as alternatives to antibiotics for combating infections in veterinary medicine

Multiresistente bakterier er et økende problem innen både human- og veterinærmedisin og kan føre til infeksjoner som er vanskelig å behandle. Pyodermier hos hund er hudsykdommer som ofte skyldes infeksjon med Staphylococcus pseudintermedius, men kan også skyldes andre typer stafylokokker som f.ek...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable management of pasture parasites in Norwegian beef and dairy cattle

Bruk av beite er viktig for utnyttelse av norske fôrressurser og for dyras velferd. Parasitter dyra får i seg på beite, kan imidlertid påvirke tilvekst og produksjon negativt og føre til en mindre effektiv produksjon. Beiteparasitter kan også medføre sykdom, i verste fall dødelighet, og dermed ...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Forståelse av etiologien bak acquired equine polyneuropathy via studier av Schwanske cellekulturer H-18-47-409

Det første året av prosjektet lyktes vi med delmål A og har nå dyrket Schwannske celler (SC) fra totalt 3 ikke-nevrologiske hester. Vi har totalt 83 millioner celler fra disse kontrollhestene nedfrosset i flytende nitrogen. Det ble prøvd ut litt ulike metoder for prøveuttak før vi fant en metode ...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reindeer CWD prion ecology: Risk of dissemination by sheep

Hovedmålet i prosjektet er å klarlegge om skrantesyke (CWD) hos villrein kan overføres til sau og hvilken rolle sauen kan ha i å spre sykdommen. I 2016 ble prionsykdommen CWD diagnostisert for første gang i Europa hos en villrein fra Nordfjella. Høsten 2017 og vinteren 2018 ble hele villreinbesta...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

«Bedre håndtering av streptokokkinfeksjoner hos melkeprodusenter gir økt bærekraftig matproduksjon i Norge»

Jurbetennelse er en infeksjon i juret og er den sjukdommen som har størst økonomisk betydning for melkeprodusenter i Norge. I tillegg er jurbetennelse den enkeltsykdommen som bidrar mest til antibiotikaforbruket hos melkekyr. Infeksjonene er som oftest infeksiøse og forårsaket av ulike mikroorgan...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: Objective gait and lameness detection in Icelandic horses H-17-47-303

På grunn av sine særegne gangarter og hurtige fot-forflytning er klinisk halthetsundersøkelse av islandshester spesielt utfordrende i klinisk veterinærpraksis. Islandshester øker i antall og popularitet både i Skandinavia og i resten av Europa. Det er dermed behov for økt kunnskap og forståelse a...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: Bakbenshälta hos häst - varför är den så svår att se och hur kan vi bli bättre? H-17-47-304

Wp1- Exploring variations in the normal movement of the hind quarters of horses: Breed, individual and speed dependent pelvic movement patterns at the trot: Det er gjennomført analyse av normalvariasjonsdata fra 100 klinisk friske (uhalte) varmblods ridehester. Nedskriving og preparering av manus...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Digital dermatitis in Norwegian dairy cattle - a contagious foot disease threatening the animal welfare

Digital dermatitt (DD) er en smittsom klauvsjukdom hos storfe karakterisert ved infeksjon av huden i kronrand, balle og klauvspalte med sår og kroniske forandringer. Sjukdommen gir ofte halthet med negative konsekvenser for dyrevelferden og produksjonen av melk og kjøtt. Målet for prosjektet er å...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Autologous biological treatments - content and effect on joint inflammation H-16-47-182

Autologt kondisjonert serum (AKS) er per i dag i klinisk bruk som intra-artikulær behandling ved leddbetennelser hos hest og menneske, til tross for at innholdet i slike produkter fremdeles er lite kartlagt. Mekanismene bak en eventuell positiv klinisk effekt er heller ikke kjent. Dette prosjekte...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt H-16-47-192

Skjelettet i beina består hovedsakelig av lange rørknokler og korte, terningformede, såkalte kuboidalknokler, som finnes i framkneleddet og haseleddet. Begge knokkeltyper kan rammes av utviklingslidelser, som kjennetegnes av at de oppstår mens dyret fortsatt vokser, selv om de ofte oppdages først...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

GRISEFINE LUNGER- a cooperation to decrease respiratory disease in pigs in Norway

Luftveissykdommer er vanlig i moderne svineproduksjon, noe som fører til dårligere dyrevelferd og helse, samt økonomisk tap. Den norske svinepopulasjonen er fri for mange viktige infeksjonssykdommer som er vanlige i andre land. Flere slike sykdomsutbrudd har vært forårsaket av bakterien Actinobac...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken