0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The illusion of empty blind zones: How things may seem to appear out of nowhere in magic shows and road accidents

I tidligere undersøkelser har vi beskrevet en nyoppdaget visuell illusjon som skaper en sterk følelse av at blindsonen bak en sikthindring er tom. Denne illusjonen av tomme blindsoner spiller en sentral rolle i tryllekunst: Siden blindsoner bak visse sikthindringer ser veldig overbevisende tomme ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Maintaining the Functional Capacity of the Workforce

Maintaining the Functional Capacity of the Workforce, AtWork eller Arbeid og Kognisjon, er et Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv der vi skal undersøke sammenheng mellom arbeid og kognitive evner i relasjon til pensjonsalder og langvarig sykemelding. Både levealdere...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

AHeadForLife - Societal and environmental determinants of brain and cognition

Hjernen og kognitive evner endrer seg gjennom livet. Kognitiv funksjon – hvordan vi fokuserer, husker og resonnerer er avgjørende i aspekter av menneskelivet. Kognitive funksjoner påvirker hvordan vi håndterer daglige gjøremål, men også hvordan vi forstår verden rundt oss og bygger sosiale relasj...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Søndre Land - en innovativ arena for tidlig innsats.

? Størst andel personer i arbeidsfør alder, 18-67 år, i Norge, utenfor arbeidslivet. Dette betyr også at vi har størst andel potensielt ubrukte ressurser. ? 95 registrerte unge i utenforskap (NEET) i 2020. Tallene i dag er noe lavere, da tiltak er igangsatt. SLK har 5617 innbyggere. Vi har 1,6 år...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Eye tracking technology: A training workshop on methods for psychological and educational research

Eye tracking is an increasingly popular and accessible technology, thanks to major improvements in usability of devices and software. Eye tracking offers unparalleled access to the online workings of the mind during tasks such as reading and math problem solving and for this reason it has attract...

Awarded: NOK 96,103

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Behavioral change and learning powered by virtual gaming technology and artificial intelligence.

Prosjektet skal undersøke om man får forbedret kvalitet og effektivitet i læringen og bedre resultater og adferdsendring ved bruk av virtuell virkelighet (VR), spillteknologi og kunstig intelligens. Fokuset er hovedsakelig utvikling av ledere med et særskilt fokus på salgledelse. Prosjektet vil h...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Interview training of child-welfare and law-enforcement professionals interviewing maltreated children supported via artificial avatars.

Forebygging av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn er et stort samfunnsproblem og et politisk satsningsområde. Bare i Europa alene anslår man at 18 millioner barn utsettes for omsorgssvikt og overgrep hvert år (WHO,2013). Å være utsatt for vold og overgrep øker risikoen for alvorlig...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Fitness, Ageing and Bilingualism (FAB): The benefits of regular physical activity and bilingualism for language abilities in healthy ageing

Over hele verden lever mennesker stadig lengre, men lengre liv kan føre til redusert livskvalitet. Selv sunne eldre mennesker kan oppleve tregere kognitiv funksjon, som redusert fokuseringsevne og dårlig hukommelse. Språkevnen påvirkes også av alder. Talen blir tregere og mindre flytende, og eldr...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Addressing Operator Performance in Shore-based Control Centres for Autonomous Shipping

Maritime industrien leter stadig etter måter å redusere kostnader, øke sikkerheten og forbedre driftseffektiviteten. Gitt dagens trender innen teknologiutvikling, forventes det at i fremtiden skip vil bli delvis eller helt fullstendig automatisert. Dette får konsekvenser for sjømannskapets roller...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Question Asking and Storytelling as Means to Increase Mathematics Interest in Teacher Education

Den manglende interessen for realfag har lenge vært et uløst problem i norsk utdanning fra ungdomsskole til universitetsnivå. Det er derfor viktig å utvikle intervensjoner som setter fokus på denne utfordringen og øker interessen for disse fagene. Tidligere forskning har funnet evidens for at uli...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Missing Link of Episodic Memory Decline in Aging

De fleste mennesker vil oppleve at hukommelsen blir dårligere etterhvert som man blir eldre. Dette er spesielt tilfelle for en spesiell form for hukommelse, ofte referert til som episodisk hukommelse. Episodiske minner er vanligvis personlige minner, minner der vi selv er en del av minnet. Tre pr...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2025

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Children's Information-Seeking Study - Pre-conference Workshop Grant

Dette er en sluttrapport for mottatt arrangementsstøtte (prosjekt #274166 - Children's Information Seeking Study - Pre-conference Workshop Grant, som var tilknyttet det overordnede prosjektet ?Children?s information seeking: Its development and impacts on learning? (ChInfoSeek; #254974). Form...

Awarded: NOK 22,188

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Neurophysiological assessment of consciousness: methods and mechanisms

Hva er bevissthet? Hvordan kan fysiske hjerneprosesser gi opphav til opplevelser? Dette er dype, uløste biologiske problemer, med vide teoretiske, kliniske og etiske implikasjoner. Spesielt for pasienter med bevissthetsforstyrrelser etter hjerneskade, og under narkose (generell anestesi), trengs...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Too precise or too imprecise: which parameter is gone awry in autism and psychosis

Vi lever i en verden der noen ting er i stadig endring mens andre ting forblir det samme. For å finne seg til rette og handle optimalt i miljøet vårt, må vi derfor både gjenkjenne endringer når de skjer og lære om regelmessighetene, altså ting som er stabile. De fleste av oss er ganske vellykkede...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Overcoming insomnia. From genes to long-term impact on health and work. A large RCT of online cognitive-behavioral therapy for insomnia.

Insomni er et stort folkehelseproblem der 1/3 av befolkningen rapporterer ukentlige symptomer. Kognitiv atferdsterapi (KAT) er den mest effektive behandlingen mot insomni, både på kort og lang sikt. Langt flere tilbys imidlertid sovemedisiner enn KAT mot insomni, pga. dårlig kunnskap hos fastlege...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Uncertainty communication and climate changes

Når eksperter uttaler seg om usikre hendelser, slik som konsekvensene av klimaendringer, benytter de seg ofte av intervallestimater eller som sannsynligheter uttrykt enten i ord eller med tall. Slike utsagn brukes også i den offentlige debatt av journalister, politikere og legfolk, med fare for a...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Patterns and mechanisms of brain atrophy in healthy aging and dementia: Why is the aging brain susceptible to Alzheimers Disease?

Forekomsten av Alzheimer stiger kraftig etter 60 år, slik at blant de eldste av de eldste vil forekomsten nærme seg 50%. Samtidig rapporterer rundt halvparten av friske, ikke-demente eldre at de er bekymret for egen hukommelse. I dette prosjektet har vi fokusert på å forstå hvorfor det er den ald...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

It's time for some music

Musikk er en multifunksjonell og kraftig stimulus som aktiverer store nevrale nettverk. Musikalske aktiviteter krever integrering av flere kilder til informasjon, som å lese noter, mestre musikkinstrumenter, og integrere og analysere det auditive resultat. Spesielt det å lytte til rytmisk mu...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Structural and functional connectivity in the aging brain: cognitive consequences and genetic modifiers

Hovedmålet med prosjektet er å karakterisere endringer i hjernens strukturelle og funksjonelle nettverk gjennom normal utvikling og aldring og i alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse, identifisere genetiske assosiasjoner til disse endringene, samt undersøke i hvilken grad...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Cognition and plasticity throughout the human lifespan - Neuroanatomical, neurophysiological and neuropsychological markers and mechanisms

The present proposal seeks to uncover the markers and mechanisms underlying changes in brain and cognitive behavior throughout the lifespan, and whether, and how, we ourselves can initiate, enhance or slow such changes. The goal is to detail the nature of age changes in both brain anatomy, activ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

RISIT-Transportsikkerhet

Gransking av ulykker og farlige hendelser i transport: Metodeutvikling og analyse av forutsetninger for læring.

Prosjektet består av to hoveddeler. Del 1 er en undersøkelse av metodologiske forutsetninger for at gransking av ulykker skal gi valid kunnskap om årsakssammenhenger. Det vil bli fokusert på betydningen av å bruke en strukturert og standardisert analyseme tode samt aggregering av resultater fra f...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

RISIT-Transportsikkerhet

Risikodiskrepans: Sikkerhet og risikopersepsjon i ulike transportformer

Prosjektet består av 3 delprosjekter (redusert fra 4 i den opprinnelige søknaden) og hvert delprosjekt omhandler og sammenligner et bredt utvalg transportformer. Prosjektet bygger på et pågående prosjekt i regi av TØI om opplevd utrygghet innen RISIT. Før ste del er en metodeutvikling knyttet til...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Frontal lobe injury and cognitive control

The main goal of this project is to investigate the neural substrate and cognitive mechanisms that are involved in a set of higher-order "executive" functions that are necessary for goal-directed thinking and behavior. At present there is no unitary model that accounts for all aspects of executi...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

High- and low-level mechanisms of human memory

The project represents a broad-scale approach to the study of human memory. Memory is studied in the laboratory and in everyday contexts, with experiments aiming at the various memory systems or formats of memory representation, and looking at how memory is embedded in emotional and social inform...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

TU-Tungt utstyr

Oppgradering av vitenskapelig utstyr for forskning innen kognitiv elektrofysiologi

Det søkes om en utstyrsbevilgning til fornyelse og oppgradering av det elektrofysiologiske laboratoriet ved Psykologisk institutt. Her benyttes det fortsatt 10 år gammelt utstyr som bør skiftes ut. Laboratoriet er basis for den avanserte forskningsvirkso mheten innenfor kognitiv- og nevropsykolo...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Virkninger av radioaktivt nedfall på kognitiv utvikling hos fostre i 8. - 15. uke av svangerskapet

Formålet er å undersøke om selv moderate doser med ioniserende stråling kan ha en skadelig effekt på den kognitive utvikling hvis bestrålingen skjer i den mest sårbare perioden av fosterstadiet. En gruppe 18 åringer som var i 8.-15. uke av svangerskapet, og hvor mødrene oppholdt seg i et område ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Empiriske grunneffekter i studiet av verbal arbeidshukommelse

Prosjektet tar sikte på å utforske grunnleggende eksperimentelle faktorer som påvirker den verbale arbeidshukommelsen. Spesiell oppmerksomhet rettes mot interaksjonen mellom leksikalitet og fonologisk likhet i umiddelbar seriell gjenkalling av ord og ikke ord (trigrammer eller konsonant-vokal-ko...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

RISIT-Transportsikkerhet

Feilhandlinger, informasjonsbearbeiding og ulykkesrisiko i framføring og overvåking av transportmidler

Prosjektet tar sikte på å utvikle et generisk analyseverktøy for potensielt ulykkesgenererende feilhandlinger blant førere og operatører av transportmidler, samt bakenforliggende faktorer som påvirker sannsynligheten for slike feilhandlinger. Det teoretis ke og empiriske grunnlaget er forskning p...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Arbeidshukommelse og språkvansker

Mellom 3 til 10 % av alle barn har det en kaller spesifikke språkvansker, 90% av disse får diagnosen dysleksi. I det kliniske arbeidet med barn i denne gruppen står en overfor det problem å skille mellom barn med språkvansker der vanskene er miljørelatert e (som hos minoritetsbarn) og barn som ha...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

Gir gjentatte depresjonar kognitiv svikt?

Prosjektet er ei tverrfagleg, multisenter-oppfølgingsstudie av prosjektet "Kognitive forstyrrelser hos pasienter med schizofreni, depresjon eller voldsproblematikk" (kort-tittel: "Bergen-Oslo prosjektet"). Endringar i kognitiv funksjon hos deprimerte ska l undersøkast. Ei kartlegging av hjernen ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke