0 projects

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funksjonshemmede som mistenkte i straffesaker: Fokus på menneskerettigheter.

Personer med kognitive funksjonsnedsettelser kan oppleve problemer med å forstå og bli forstått når de kommer i kontakt med politi og rettsvesen. En rekke empiriske studier bekrefter at mistenkte med kognitive funksjonsnedsettelser er "sårbare" i den forstand at de sammenlignet med ikke-funksjons...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Vestfold

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

The life cycle of hate crimes: Patterns, responses and consequences

Hatkriminalitet blir i økende grad ansett som en demokratisk utfordring i den offentlige og politiske debatten. En rekke lovbrudd begått med et hatmotiv mot minoritetsgrupper kan bli straffeforfulgt som hatkriminalitet i Norge og internasjonalt. Prosjektet The life cycle of hate crimes: Patterns,...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Private knowledge, public issues: Digitalization and private economies of knowledge in criminal justice

Hvordan påvirker kommersielle aktører og interesseorganisasjoner kriminalpolitikken? Justisfeltet i Norge har de siste årene gjennomgått en intens restrukturerings- og digitaliseringsprosess. Kunnskapsgrunnlaget bak reformene og de digitale verktøy som inngår som en del av dem, blir i stor og øke...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Criminalized Peace: Are Transnational Crime-Fighting and Peace Processes Compatible?

Kampen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet, spesielt i land med konflikt og ustabilitet i det globale sør, har kommet høyt opp på den internasjonale dagsorden. 'Bekjempelse av alle former for organisert kriminalitet' er nå også nedfelt som FNs bærekraftsmål 16.4, som Norge og andre eu...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Promoting Justice in a Time of Friction: Scandinavian Penal Exports

De skandinaviske statene eksporterer straff – kunnskap, praksiser, personell og lover tilknyttet straffesakskjeden – gjennom sin utenrikspolitikk på spørsmål som spenner fra fengsel og rettslig reform til kvinners rettigheter. Likevel har «straffeeksporter» og hva de sier om skandinavisk straffek...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Crime in Latin America: The role of family, employment, culture and the state

Kriminalitet i Latin -Amerika har økt kraftig de siste to tiårene. Årsaken er vekst og brutalisering av narkotikahandel, økning i kriminelle gjenger, fattigdom, redusert tillit til regjeringer og stater som mislykkes i å kontrollere territorier og tilby grunnleggende velferdsgoder. CRIMLA ønsker ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bodies of Evidence

Målinger av menneskekroppen har en lang og politisk betent forhistorie, spesielt innen kriminologifaget og kriminalvitenskapene. Vi ser nå en framvekst av bruk av biometri på den offentlige og private arena, så vel som helt nye måter å gjøre kroppen om til data. På dette feltet skaper digitaliser...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Abduction, state fragility and global security inequality

Ideals of universalism, and the idea that all lives are equally valuable, and should be equally worthy of protection, form a standard narrative for international human rights regimes. However, realities on the ground are marked by the fact that lives are unequally protected. The aim of this proje...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Muslim Voices - Muslimske stemmer

MuslimVoices setter lys på hverdagsreligion blant unge muslimer i Norge. Det er et visuelt formidlingsprosjekt på sosiale medier. I en diskusjon om religiøs ekstremisme blir ofte «vanlige» unge muslimer glemt. Målet er å gi unge muslimer en plattform til å ytre egne tanker og meninger om islam...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kritisk juss årgang 2017

Se vedlegg A.

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Victim-Offender Mediation with Young Offenders in a Context of Judicial Reforms in the Russian Federation

This project is focused on analysis of existing discussions/discourses within official, professional, academic and NGO communities about victim-offender mediation (VOM) with young offenders in a context of judicial reforms in the Russian Federation. The aim of the study is to reconstruct a his...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Dødsstraff - menneskerettigheter og straffens etikk. Nye perspektiv og økt kunnskap om dødsstraff i nøkkelland i ulike kultursfærer

Prosjektets bakgrunn er at synet på dødsstraff kan være i endring. Dødstraffsutviklingen, synes mangetydig og motsetningsfull med sterke straffepolitiske strømninger i ulike retninger, både internasjonalt og i for oss viktige land. I USA er det en ny dram atisk åpning for dødsstraffsutvidelse. Pr...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Lovbruddskarrierer og livssituasjon - en forløpsanalyse

Dette prosjektet vil undersøke sammenhengene mellom livssituasjon og kriminalitet over tid. Ved å utnytte de rike mulighetene som ligger i registerdata vil hele populasjonen av personer siktet for lovbrudd kunne følges gjennom flere registre i en tiårspe riode. Prosjektet vil ta for seg utviklin...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo