0 projects

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Saying Yes and No: The gender dimension of everyday choices in academia

Veien til et professorat i akademia er ikke bare preget av strukturelle barrierer for kvinner men også overstrødd med en mengde mindre hverdagsbeslutninger som tilsynelatende ikke skulle bety så mye hver for seg, men som sammenlagt kan ha stor betydning for den enkeltes forskerkarriere. Dette kan...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

HiddenFigures - Veien til et inkluderende forskningsmiljø

HiddenFigures har som mål å oppnå langsiktig kjønnsbalanse og mangfold gjennom å utvikle stadig mer inkluderende arbeidsmiljø. Prosjektets fokus er å bryte ned strukturelle barrierer som kan forsinke eller forhindre at subpopulasjoner av kvalifiserte forskere kan avansere i forskning (å endre sys...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BalanseINN - Gender Equality in Top academic positions in Inland Norway University of applied sciences.

BalanseINN: Flere kvinner i faglige toppstillinger Høgskolen i Innlandet har et flertall av kvinner blant studentene, like mange kvinner som menn blant stipendiatene, og flere kvinner enn menn blant de ansatte sett under ett. Likevel er kvinneandelen i de faglige toppstillingene, professorer o...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Innlandet

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Jenter overtar IVT-fakultetet på UiT (JoI-UiT)

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) på UiT Norges Arktiske Universitet ved campus Narvik opplever at samtlige teknologiutdanninger har et overtall av gutter på studiene. Som følge av dette kan det være vanskelig for jenter ved studiene å få kontakt med et bredt nettverk a...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Fra "best i klassen" til systematisk arbeid for kjønnsbalanse

Høgskolen i Østfold ble trukket frem som «best i klassen» når det gjaldt kjønnsbalanse blant ansatte med toppkompetanse (Khrono, 12.09.19). Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen pekte på systematisk arbeid med å skape like muligheter uavhengig av kjønn samt høgskolens KvinnForsk-satsing som avgjø...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Rekruttering av kvinner til faste vitenskapelige stillinger

Til tross for et tydelig mål om kjønnsbalanse i førstestillinger innen 2020, viser tallene at Det samfunnsvitenskapelige fakultet (UiO) i perioden 2015 til 2020 har hatt en nedgang i kvinnelige årsverk og en økning av mannlige årsverk i førsteamanuensisstillinger. Med dette prosjektet skal fakult...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sustainable Rural Environments: Practicing, Managing, and Performing the Gendered Outfields

Det er mange aktører på tvers av lokalt, regionalt og nasjonalt nivå som er involvert norsk utmarksforvaltning. Vi har gjennomført en omfattende kartlegging av kjønnsrepresentasjonen blant totalt 19 aktører som bestemmer over den norske utmarka. Vi har også sett på fordelingen av lederverv mellom...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering i Horisont 2020 for Vestlandsforsking i 2020

Vestlandsforsking er et regionalt institutt i Sogn og Fjordane som ønsker være mer aktiv i EUs forsknings- og innovasjons prosjekter og spesielt gjennom Horisont 2020 (H2020) og etterhvert Horisont Europa. Instituttets rolle i prosjekter er utvikling av forskningsbasert kunnskap som møter samfunn...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Likestilling og eksellens i bærekraftig balanse? Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær i det kompetitive universitetet

De siste årene har ideen om eksellens fått en stadig større betydning innenfor akademia, også i Norge. Flere forskere har stilt spørsmål ved hvorvidt de såkalte nøytrale kriteriene for eksellens egentlig er så nøytrale. Enkelte hevder at dreiningen mot mer markedsbaserte konkurranseformer går sam...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Future Research- and Organizational development in Natural sciences, Technology and Theology – FRONT2

Visjonen for FRONT2 er at like muligheter for kvinner og menn blir en normal del av forskningstilværelsen og en standard i hele forskningsorganisasjonen - både i den formelle organisasjonen og i de uformelle strukturene. Dette krever kjønnsbevissthet og kjønnsperspektiv på arbeidsmiljø, fagkultur...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Understanding gender imbalances among university professors: the shaping and reshaping of epistemic living spaces

GENDIM undersøker kjønnsubalanse i akademia på fire arenaer: 1) nasjonal politikkutvikling, 2) institusjonell ledelse og politikkutvikling, 3) lokale ledelsespraksiser og 4) karriereutvikling blant fast ansatte. Vi finner at 1) nasjonale planer har en smal fortolkning av kjønnsbalanse, og kjønnsu...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BALANSEKUNST - Kvinners vei mot den akademiske toppen

Kvinner og menn har historisk sett vært ulikt representert langs alle trinn av forskerstigen. På de laveste trinnene er det i økende grad balanse mellom kjønnene, men på det øverste trinnet, toppstillingene i akademia, synes full likestilling å ligge langt fram i tid. Formålet med forskningsprosj...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringstøtte rettet mot Horisont 2020 for 2019.

Vestlandsforsking er et regionalt institutt i Sogn og Fjordane som ønsker være mer aktiv i EUs forsknings- og innovasjons prosjekter og spesielt gjennom Horisont 2020 (H2020). Instituttets rolle i prosjekter er utvikling av forskningsbasert kunnskap som møter samfunnsutfordringer og kan bidra til...

Awarded: NOK 0.86 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Kjønnsforskning NÅ - 2019 – Nasjonal konferanse for kjønnsforskning

Prosjektsammendrag Konferansen vil åpnes med foredrag av to inviterte innledere. Det påfølgende programmet består hovedsakelig av parallellsesjoner hvor deltakerne presenterer sin forskning. Sesjonene organiseres tematisk med utgangspunkt i innsendte abstracts. Det skal være rom for både å presen...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Kvinneløftet FixIT - aktivitetar for å auke kvinner si deltaking i innovasjonsprosjekt (FORREGION)

Sjølv om innovasjon vert oppfatta som sentralt for samfunnsutvikling, er det få kvinner som deltek i forskingsbasert innovasjon. Dette gjeld særleg i teknologiutvikling innan fagfelt der kvinner utgjer eit mindretal. "Kvinneløftet FixIT" vil bidra til å auke kvinner si deltaking i forskings- og i...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Women on the Bench: The Role of Female Judges in Fragile States

Sidan 1970-talet har talet på kvinnelege dommarar gått dramatisk opp. Overraskande nok, er andelen kvinnelege dommarar ofte høgare i post-konflikt land enn i meir etablerte demokrati. Dette prosjektet undersøker om brå politiske omveltingar kan skapa handlingsrom for kvinner som gjer det enklare ...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kjønnsforskning årgang 2017

Se vedlegg A.

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

6th. Sino-Nordic Gender Research Network Conference 2017: AGE, AGENCY, AMBIGUITY - gender and generation in times of change

The conference will focus on gender and generations in times of social and economic change and various forms of globalization, in particular the present economic crises, migration, human rights and environmental challenges. In both China and the Nordic countries processes of industrialisation, ur...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Fagkonferanse KjønnsforskningNÅ 2015 Nasjonal fagkonferanse for kjønnsforskning i Norge

Konferansen samler forskere og studenter med kompetanse og/eller faglige interesse for kjønnsforskning. Formålet er å ta pulsen på forskningsfeltet: få innblikk i hva som rører seg i dette feltet akkurat nå, og diskutere aktuelle, sentrale utfordringer i forskningsfeltet. Fokus er på både teoreti...

Awarded: NOK 72,437

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Regendering the gender debate: reflections on choices and constraints in teaching and researching gender issues cross-culturally

Given the current emphasis on gender mainstreaming, gender equality and empowerment of women in the South we propose an event highlighting the importance of context and lived experience. In particular, the aim is to discuss how to teach and do research on gender issues. The seminar also allows f...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Agder

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Norma: Nordic Journal of Masculinity Studies

NORMA aims to promote scholarly work that analyses practical problems in equal-rights politics in which men and masculinity are parts, to strengthen theoretical and methodical development and to present new thematic and interdisciplinary aspects within th e Nordic research environment. NORMA is ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research

NORA is an interdisciplinary journal of gender and women?s studies and a conduit for high-quality research from, and across, all disciplines. Rooted in the politics of its Nordic location, the journal recognizes and conveys in particular the situatedness of Nordic feminist research. NORA puts e...

Awarded: NOK 56,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Violence against women and criminal justice in Afghanistan

Vold mot kvinner har vært et sentralt fokusområde for både lokale kvinneaktivister og bistandsaktører i Afghanistan det siste tiåret. Forsøk på å bekjempe slik vold har i hovedsak vært basert på en antagelse om at tendensen i Afghanistan til å betrakte vold mot kvinner som et privat anliggende sn...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.

Boken er resultat av en rekke seminarer innenfor et tverrfaglig forskningsnettverk, der en har arbeidet med å bringe sammen et fokus på eksempelbruk og kjønnsforståelse innenfor ulike felt til ulike tider. Boken tar sikte på å vise det helt fundamentale, men også problematiske forholdet mellom e...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Attitudes, values and beliefs in Tanzanian communities within two spheres: the way people discuss violence against women [...]

I plan to spend 5 months in the final year of my PhD at UW-Madison, USA. During this time I will be working on my third and final article, and both in need of and able to make use of input from the world-class research environments to which I have been i nvited at Madison. My Ph.D. research ...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Transnational /Global Feminism: Issues, Contestations, Challenges

In this seminar 25-26 May 2010 at the University of Bergen, four leading international feminist scholars working from within different disciplines and different geographical areas will discuss the current grounds for global/transnational feminist thought: Valentine Moghadam, Breny Mendoza, Chand...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Gender Categories and Social Kinds

This project will provide the conceptual foundations for a longer-term and in-depth philosophical research on the nature of gender and sexual orientations. In this research, Dr Tripodi's aim is to clarify, develop and defend - from a philosophical point o f view - an account of gender categories ...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

CA - SSA - Kvinne- og kjønnsforskningsperspektiv på innovasjonsfeltet

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage