0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrert maritim sensorplattform for deteksjon og klassifisering av sikkerhetskritiske objekter rundt et skip

Innovasjonsprosjektet har bidratt til utviklingen en ny integrert maritim sensorplattform for deteksjon og klassifisering av sikkerhetskritiske objekter rundt et skip. Virkelige sensordata fra et større skip har vært brukt som testdata i prosjektet og det er utviklet nye metoder og algoritmer som...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Data-driven ship models for rapid virtual prototyping

Mange av oss har kjørt om kapp med bil i trange gater, eller landet et jumbojetfly på en liten flyplass, i hvert fall i et dataspill. Man opplever at det er lett å lære nye kompetanser og regler i virtuelle verdener, dessuten er konsekvenser av en krasj minimale: man får en «play again» og man ka...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Cyberattacks and cyber events affecting critical infrastructure in Norway

Det forskes på håndtering av cyberrisiko i kritisk infrastruktur. Digitalisering, automasjon og teknologisk utvikling, har ført til økt cyberrisiko for norske nettselskaper. Til tross for dette mangler både akademia, myndigheter, bransjeorganisasjoner og nettselskapene selv relevant og informa...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovative ship speed and power optimization by the aid of sea current predictions

Norske styresmakter har eit mål om å gjere Noreg til verdsleiande i miljøvennleg transport til havs. Prosjektet InnoCurrent sitt mål har vore å bidra til å nå dette målet. Eit kvart skip under seglas, enten det er til havs eller innaskjers, vil vere påverka av miljøkrefter som vind, bølgjer og o...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritimt Landingssystem for UAS

I løpet av prosjektet har det nå blitt gjort konseptuelle veivalg omkring mekanisk konsept for landingsssystem: - Et mere konvensjonelt nettbasert mekanisk konsept - Et mere visjonært system som holdes oppe av 2 multikopter. NTNU har igjennom prosjektet jobbet svært godt med SW/HW for automati...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Narrativt Støtte i Interaktive Formidlingsinstallasjoner

Forskningsprosjektet studerer narrative effekter på engasjement og motivasjon i digital spillbasert læring. Fagområdets utfordringer ligger dels i at det er vanskelig å skille påvirkningsfaktorer fra hverandre i spillanalyse, siden spill har den iboende kvalitet at de må inkludere minst to (men o...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Online risk management and risk control for autonomous ships

Forskningsprosjektet ORCAS utvikler nye teknologiske løsninger for online risikostyring og risikokontroll av autonome skip. Forskningen i prosjektet er tverrfaglig og kobler sammen fagområdene kybernetikk og risikostyring der målet er å oppnå høy grad av intelligens og beslutningsevne for autonom...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

More Efficient and Environmental friendly Road Construction

Oppdatering for 2021 Den vitenskapelige produksjonen fra prosjektet har akselerert, med 9 vitenskapelige artikler publisert. Ytterligere 2 bacheloroppgaver og 3 masteroppgaver har blitt gjennomført i oppdrag for prosjektet. Totalt 107 studenter har gjennomført sitt avsluttende bachelor- eller ma...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Autonomous subsea intervention (SEAVENTION)

Det er potensial for ytterligere verdiskaping i subsea petroleumsindustrien, men det er betydelige utfordringer som må løses. Subsea petroleumsanlegg blir utviklet for fjernere, dypere og kaldere områder, og næringen forventer at neste generasjon autonome ubemannede undervannsfartøy (ofte kalt "U...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fase 1: Artificial Social Skills

Sosiale evner er viktige for å kunne bygge gode team, og forskning antyder at det også gjelder når roboter er en del av teamet. I dette prosjektet utforsker vi hvilken effekt det har på mennesket dersom roboten har forskjellige grunnleggende sosiale egenskaper. I begrepet sosiale egenskaper m...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Experimental Infrastructure for Exploration of Exascale Computing

Over de senere årene har datakraft økt eksponentielt, og det neste steget er å utvikle exascale-maskiner som kan utføre en milliard milliard (10^18) regneoperasjoner per sekund på desimaltall. Opprinnelig var dette gjennombruddet spådd å komme i 2018, men det er fortsatt noen år igjen før målet e...

Awarded: NOK 37.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Using Machine learning to reduce energy usage in buildings

Energibruk i bygninger utgjør en stor andel av det totale globale forbruket av energi. Videre er en stor del av energibruken i bygg knyttet til drift av tekniske anlegg. I næringsbygg består disse anleggene av kjøling, oppvarming, ventilasjon og belysning. Samtidig har IoT gjort at flere og flere...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fully automated traceabillity of QC results for ETO Production

Mange norske små og mellomstore bedrifter (SMB-er) har en stor andel "engineer-to-order" (ETO) produksjon. For slike skreddersydde produkter utgjør ofte manglende kvalitetskontroll og mangelfull sporbarhet en stor andel av produksjonskostnadene. Slike mangler kan forsinke leveranser og medføre st...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Uncertainty quantification and phenomenological knowledge: Predictive power of emulator models for tail behaviour of safety critical systems

Kunstig intelligens basert på data-drevene metoder er utfordrende å ta i bruk i sikkerhetskritiske systemer. Komplekse fysiske fenomener kombinert med stor usikkerhet gjør det vanskelig å finne gode beslutninger, og konsekvensene fra en feil beslutning kan være katastrofale. I dette arbeidet har ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11581 Image-guided catheter navigation in the outer airways

Lungekreft er den ledende årsak til kreft-relaterte dødsfall i verden, både for kvinner og menn. Forsinket utredning og behandling er en viktig årsak, da pasienter i tidlig og helbredelig stadium har få symptomer. De fleste som utredes for mistenkt lungekreft er eldre, oftest røykere, med komorbi...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Evidence and uncertainty in an iterative decision-making framework in health and medicine

På grunn av knappheten på ressurser, er det nødvendig å prioritere mellom hvilke tiltak som bør tas i bruk i helsesektoren. I mange land er en slik prioritering basert på en modellbasert kostandseffektivitetsanalyse, eller en annen type helseøkonomisk evaluering, som innebærer en systematisk eval...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11309 A disruptive new EDXRF detector system

Ved utgangen av 2018 har ligger dette prosjektet an i henhold til plan. Den største og mest krevende aktivitet har vært å designe kjerneelementet i prosjektet, den integrerte kretsen (ASIC-en) som skal forprosessere signalene fra røntgensensoren. Denne utviklingen er nå i rute på tross av mye eks...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11297 A see-through object scanner for common consumers and 3D printing use

Vi ønsker å utvikle et nytt konsept og produkt til konsumentmarkedet for å skanne objekter i 3D format. Vi vil vise 3D bilder av objektet, og muliggjøre kopiering ved overføring av 3D data til 3D printer. Produktet vil være en ufarlig mikroflux CT (computer tomography) skanner som kan se igjennom...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Digital plattform som kobler psykologer og brukere for forebygging og behandling av lettere psykiske problemer.

Vår mentale helse er avgjørende for vår livskvalitet, og gjenspeiles i hvordan vi opplever både oss selv, andre mennesker, hverdagen, vår arbeids- eller studiesituasjon og samfunnet rundt oss. Det anslås at 30 % av befolkningen opplever psykiske vansker hvert år, og i tillegg opplever opp til 15 ...

Awarded: NOK 79,399

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. Uni Research Teknisk-industriell) (2017-2020)

-

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til Norsk Regnesentral (2017-2020)

Automatisk kartlegging av land med fjernmålingsdata spiller en stadig viktigere rolle i flere anvendelser av jordobservasjon, som bærekraftig utvikling, autonomt landbruk og byplanlegging. På grunn av kompleksiteten til overflaten og miljøet, står nøyaktig klassifisering overfor mange utfordringe...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF AS (2017-2020) (Tidl. Stiftelsen SINTEF)

Maria Suong Tjønnes: "Stress ved simuleringsbasert opplæring av teknisk kirurgiske ferdigheter". Formålet med PhD.-prosjektet er å øke kunnskapen om stressresponser og stressnivå ved simuleringsbasert opplæring av teknisk kirurgiske ferdigheter hos LIS-leger innen laparoskopisk kirurgi. Eivind B...

Awarded: NOK 21.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

On Bots, Brokers, and the Affordances of AI

Forskingsprosjektet tar for seg data-dreven og algoritmisk beslutningstaking i organisasjoner, med fokus på internasjonal handel og maritim transport. Med algoritmisk beslutningstaking forstås data som er fanget gjennom digitale enheter og behandlet av algoritmer hvor målet er å predikere et obje...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DigiFab Automatisert digitalisering og veikart mot Industri 4.0 for SMB-fabrikk

DigiFab Veikart (og tjenester) for digitalisering av SMB fabrikker mot Industri 4.0 Industri 4.0 basert på nye teknologiske gjennombrudd, innovasjoner i databehandling og tilkobling via Internett gir nye muligheter for små og mellomstore bedrifter (SMBer). De nye teknologiene er imidlertid ofte...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Dynamic risk management for smart grids in large-scale interconnected power systems

For de fleste kraftnettoperatører er det utfordrende å ha en nøyaktig og oppdatert oversikt over tilstanden til deres nett, utstyr og kraftledninger. I feilsituasjoner og for forebyggende og korrigerende vedlikehold av kraftnettinfrastruktur har kraftnetselskaper tradisjonelt stolt på manuelle ba...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E11336 - SimMan Vascular

Laerdal Medical's misjon og visjon er som følger: - "Vår misjon er å bidra til å redde liv." - "Vår visjon er at ingen skal dø eller invalidiseres unødvendig i forbindelse med fødsel eller som følge av plutselig sykdom eller alvorlig skade." Utvikling av en pasient-simulator med funksj...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Protecting Shared Data with Privacy Automatons

Vi deler i stadig større grad våre personlige data med elektroniske og nettbaserte tjenester. Alt fra våre bilder og hjemmevideoer, til våre selvangivelser, handlelister, strømforbruk og helseopplysninger samles inn og lastes opp over internett. Analyse og sammenstilling av slik data danner grunn...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

UMOD: Understanding and Monitoring Digital Wildfires

Falske nyheter er et vanlig fenomen i dagens digitale medier. Vanligvis har de liten påvirkning og blir fort glemt. Det finnes likevel tilfeller der de falske nyhetene spres raskt og kan forårsake økonomiske skader, skader av omdømme, eller oppfordre til opptøyer og voldshandlinger. Slike tilfell...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

RoboGlass - smarte øyne og briller til våre blinde venner, robotene

"Robotene kommer". Robotisering er en nøkkel til effektiv og konkurransedyktig produksjon. Antall produksjonsroboter har tredoblet seg mellom 2011 og 2013, og investeringer blant amerikanske VCer i denne sektoren har økt med en tilsvarende faktor, opp til $172 mill. i 2013. Roboter er blinde. De...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimal Patient Specific Electro Convulsive Therapy Simulator

Elektrosjokkterapi (ECT) er en behandling som brukes mot alvorlige tilfeller av depresjon. Behandlingen består av å fremkalle epileptiske anfall ved å sende en elektrisk strøm gjennom hjernen. Typisk er det pasienter som ikke responderer på andre typer behandlinger som får ECT. Risikoen ved be...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken