0 projects

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Field studies for de-risking existing wells and CCS site geology

Eldre brønner, også kjent som legacy-brønner, representerer gamle lete- og produksjonsbrønner som går gjennom bergformasjonene i undergrunnen. For å muliggjøre storskala lagring av CO2 og energi, må disse brønnene vurderes nøye og i tillegg konstant overvåkes for å unngå lekkasje fra lagringsrese...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Sparse Passive-Active Reservoir monitoring using Seismic, Electromagnetics, gravity, and surface deformation

Karbondioksid (CO2) vurderes å være hovedårsaken til global oppvarming, med CO2-nivåer i atmosfæren som stiger som følge av menneskelig aktivitet. Hvis det blir gjort i stor nok skala (Gt), kan karbonfangst og -lagring (CCS) i geologiske formasjoner bidra betydelig til å redusere CO2-utslipp. En ...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Cost-efficient, Low-Emission, Acquisition of time-lapse seismic for the Petroleum and New energy sectors (CLEAN)

Gjentatte seismiske undersøkelser og analyse av disse innsamlede data (time-lapse seismikk) er en nøkkelteknikk for å overvåke og optimalisere produksjon av hydrokarbonreservoarer. Denne teknikken vil spille en nøkkelrolle i forståelse av CO2- og energilagringsprosjekter. Tradisjonell time-lapse...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

The Timanian Orogeny in Northern Svalbard

The TONeS project aims at gathering world-leading experts affiliated to both national (UiO), international (McGill U., AGH, UWr, UU, NHM), and local research institutes in Svalbard (Polish Polar Station and NPI), and industry (Lundin Energy Norway) to accelerate the research momentum on the Timan...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine Learning in Geoscience; Weakly-Supervised Seismic Facies Interpretation

Seismologi brukes I dag blant annet for a registrere jordskjelv og for å avbilde jordas indre, ved å registrere seismiske bølger som reflekteres av lag i undergrunnen. Seismisk avbildning likner på metoder tatt i bruk i medisinsk avbildning, som for eksempel CT skanning. Geofysikere analyserer d...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Akershus

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

National Centre for Sustainable Subsurface Utilization of The Norwegian Continental Shelf

NCS2030: Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel er ett av tre forskningssentre for petroleum. NCS2030 ble bevilget av Forskningsrådet i 2021, med oppstart i 2022 og varighet opp til åtte år. Universitetet i Stavanger er vertskap, og NORCE, IFE og Universite...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2022-2029

Location: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Middle Atlantic Ridge Study with Three-Dimensional Magnetotelluric novel Techniques

Å studere jordens indre er avgjørende for å forstå planeten og hvordan den fungerer. Jordens dype strukturer er fortsatt i stor grad ukjente. Magnetotellurisk (MT) er en miljøvennlig geofysisk metode som benytter jordens naturlige elektromagnetiske felt for å kartlegge den elektriske ledningsev...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unravelling redox variations and natural H2 formation in subduction zones through rock magnetism

Subduksjonssoner er områder på jorden der to tektoniske plater, konvergerer og kolliderer, noe som får den tettere platen til å dykke under den andre. Her spiller interaksjoner mellom væske og bergarter en nøkkelrolle i mobilisering av elementer som jern, karbon og hydrogen. Sirkulering av disse ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine Learning in Geophysical Processing, Seismic Interpretation and Subsurface Modelling

De siste årene har maskinlæring blitt et stadig viktigere verktøy for automatisk seismisk tolkning. I dag brukes kun en svært liten andel av den tilgjengelige seismiske dataen, fordi tolkningen av denne dataen er svært tidkrevende. Målet med denne forskningen er å utvikle maskinlæringsbaserte met...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Controlled Source Electromagnetic Monitoring of CO2 Storage Sites

En nøyaktig og effektiv overvåkingsstrategi er avgjørende for sikker lagring av CO2 i samsvar med forskrifter. Gjentatte seismiske undersøkelser har vært ryggraden i de fleste programmer for overvåking av CO2-lagring. Kvantifisering av seismiske egenskaper i samband med CO2-injeksjon er avgjøren...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113703 Seismic Horizon Artificial Intelligence Regeneration

I SHAIR har vi jobbet med en programvaretjeneste som predikerer anomalier i seismisk data som indikerer fluideffekter av olje eller gass. Vi har forbedret tolkningen av seismiske horisonter i hastighetsdata for å forbedre det seismiske bildet. Dette er også relevant for monitorering av CO2-lagrin...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Calibrated rock physics model for quantitative seismic analysis of two-phase fluid saturations

Introduksjon Prosjektet hadde som mål å forbedre nøyaktigheten av seismiske overvåkingsmetoder, som er avgjørende for olje- og gassutvinning og CO2-lagring på norsk kontinentalsokkel. Gjentatte seismiske undersøkelser, sammen med seismiske dataanalyser, brukes ofte for å oppdage endringer i dype...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Seismic data compression using constrained dictionary learning and imaging in compressed domain

Under en marin seismisk undersøkelse sendes det ut seismiske bølger nær havoverflaten. Jordens respons overvåkes for å utlede informasjon om geologien i undergrunnen. Dette blir gjort ved å innhente data over tid fra sensorer plassert på et område. Derfor kan de målte dataene sies å være i tidsd...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Combining Deep Learning and Transformations for Seismic Data Processing

Under seismisk innsamling registreres reflekterte bølger fra undergrunnen av sensorer i seismiske kabler i vannsøylen. De målte dataene i disse sensorene brukes til å lage bilder og finne egenskapene til de undersjøiske bergartene. For å oppnå et rent bilde av undergrunnen, fjerner avansert signa...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fluid modelling, uplift and erosion of the Greater Barents Sea

Det vi kaller 'Det Utvidede Barentshavbassenget' strekker seg fra området mellom Finnmark og Svalbard i vest, og til det russiske Karahavet og Petsjorahavet i øst. Dette området har en sammensatt og variert geologisk historie som vi ønsker å forstå. Vi undersøker hovedsakelig avsetninger fra tria...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Statoilavtalen

Satsingsområdene og tilhørende aktiviteter vil bli diskutert, årlig revidert og bestemt av styringskomitéen. Statoil bevilger til UiT inntil kr 4 MNOK pr. år i fem (5) år fra 2014-2018. I 2018 har fakultetet mottatt kr 4 MNOK, hvorav 3 MNOK av disse er berettiget for gaveforsterkning.

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Formation Evaluation and Geosteering Workshop 2019 by NFES and NORCE

Due to high cost of the offshore operations in rough environment, the North Sea are in the top league for development of cutting-edge technologies for formation evaluation and geosteering. Many innovative solutions pioneered for the North Sea are now commercially available worldwide. Extensive re...

Awarded: NOK 98,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Digital Monitoring of CO2 storage projects

Resultatene fra felttesten i Trondheimsfjorden i 2020 har nå blitt publisert. Sammenligning mellom vanlig grunnseismikk og seismikk laget fra den fiberoptiske DAS-kabelen som krysser Trondheimsfjorden viser at DAS gir brukbar avbildning av undergrunnen.Testen i Trondheimsfjorden viste at for høye...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine learning and artificial neural networks in seismic processing

Mellom september 2019 og desember 2022 har Ph.D. kandidat Thomas de Jonge gjennomført en nærings Ph.D. om seismiske prosesseringsløsninger basert på maskinlæring. Han har vært ansatt og veiledet av CGG med økonomisk støtte fra Norges forskningsråd og med akademisk tilknytning til Universitetet i ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geophysics and Applied Mathematics for Exploration and Safe Production

GAMES-prosjektet fokuserer på å utvikle innovative lete- og produksjonsmetoder for norsk sokkel. Vi utvikler nye geofysiske og statistiske metoder som også kan anvendes andre steder, samt for andre typer anvendelser som baserer seg på rom-tid prediksjon og overvåkning. Når sedimentære bergart...

Awarded: NOK 17.5 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Accelerating CSEM technology for efficient and quantitative CO2 monitoring

Gjennomføring av storskala CCS er for tiden hovedsakelig begrenset av kostnader. Lagring og overvåking av CO2 er deler av den totale verdikjeden der det er behov for betydelige kostnadsreduksjoner. Kvaliteten på overvåkningsteknologi er også avgjørende for offentlig aksept for CCS, spesielt i til...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

SafeGuard - New well monitoring technology for CCS sites

Fishbones Jetting/Drilling teknologi utviklet av Fishbones AS er foreslått å bli tilpasset til å fungere som permanent og lett tilgjengelig brønn-basert overvåkings- og varslingssystem for brønner som penetrerer eller omgir et valgt CO2-sekvestreringssted. Fishbones Jetting/Drilling-teknologien ...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enabling time-lapse 3D CSEM for reservoir management

Når et olje- og gass-felt tas i produksjon er det et behov for å forstå endringer i reservoaret som oppstår. Utvinning av olje i sammenheng med injeksjon av vann eller gass vil føre til at trykk, metning og distribusjon av olje og gass endres. For å velge best mulig strategi for drenasje av felte...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

VISTA-programmet. VISTA tar sikte på å stimulere og støtte norske forskere og grunnforskningsmiljøer innenfor petroleumsrelatert virksomhet.

Jmf. avtale med Equinor. Langsiktig grunnleggende forskning innenfor petroleumsrelatert virksomhet. Se vedlegg 1

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimizing the Use of Marine Seismic Sources

Volodya Hlebnikovs Ph.D. avhandling, januar 2022 Mellom 2019 og 2021 gjennomførte Volodya Hlebnikov en industriell Ph.D. med hovedvekt på maskinlæringsbaserte prosesseringsløsninger for seismiske data. Han har vært ansatt av CGG med økonomisk støtte fra Norges forskningsråd og med akademisk ti...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Robust and accelerated full waveform inversion

Seismiske data er viktig for å karakterisere de fysiske egenskapene til undergrunnen. I innsamlingen av seismiske data sendes et signal ned i mediet. Dette signalet blir reflektert og returnert til overflaten når det påtreffer endringer i bergartene i undergrunnen. Ved å ta opp signalet når det k...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Modelling of sedimentary gas hydrates

Naturlig forekommende gasshydrater består hovedsakelig av vann og metan. De ser ut om is men smelter fort når de utsettes for atmosfæriske betingelser. Hydrater finnes vanligvis under permafrost og i sedimenter i havet der vanndypet er større enn 500 meter. Gasshydrater er både en mulig ressurs o...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Rogaland

SSF-Svalbard Science Forum

The process of snow-ice formation and its impact on young Arctic sea ice, RiS-ID 10915

The Arctic region is experiencing a change from thick multiyear to much younger and thinner sea ice. In many places, increasing precipitation is leading to higher snow loads on young sea ice. Hence seawater can infiltrate the snow layer through pathways in the ice or from the side. Consequently p...

Awarded: NOK 44,146

Project Period: 2018-2019

Location: Svalbard

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. Uni Research Teknisk-industriell) (2017-2020)

-

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NORCE (tidl. Uni Research AS) (Teknisk-industriell) (2016-2020)

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland