0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Assessments about childrens criminal insanity and violence risk: Exploring and advancing the recognition of childrens development

Flere barn og unge i dagens samfunn møter sammensatte utfordringer knyttet til kriminalitet. Den raske utviklingen barn gjennomgår i ungdomsårene øker risikoen for antisosial atferd. For noen barn bidrar også psykiske lidelser til å øke risikoen for å bli både forbryter og offer. Som reaksjon på ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Central banks and international law

The two day seminar and the subsequent publication of papers in a special edition jounral of European business law review, forms part of the project funded by Finansmarkedsfondet “Central banks expanding role in financial markets” 315503. More specifically it is part of the implementation of the ...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Welfare across borders: Solidarity, Equality and Free Movement (LEVEL)

Velferdsstat uten landegrenser. EØS-borgeres rett til likebehandling og fri bevegelighet ("LEVVEL") Velferdstjenester og ytelser har en sterk nasjonal dimensjon – og er kjernen i «velferdsstaten». Slike tjenester og ytelser reguleres av EØS-avtalen med grunnprinsippene om fri bevegelighet, likebe...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Central banks expanding role in financial markets

Dei siste to tiåra har sentralbankar fått ei større rolle i samband med handtering av økonomiske kriser. Denne tendensen har ein særleg sett i etterkant av utbrottet av den globale finanskrisa i 2007 og igjen i samband med covid-19- pandemien. I samband med desse krisene har for eksempel sentralb...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Governance of Land and Natural Resources in Sápmi, a legal approach.

Prosjektets hovedmål er å analysere, utrede og foreslå modeller for forvaltning av land og naturressurser i de tradisjonelle samiske områdene i Norge. Urfolks deltakelse i forvaltning av naturressurser landområder tradisjonelt brukt av dem, står sentralt for utvikling av deres kultur og samfunnsl...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Childrens right to health

Hovedspørsmålet i prosjektet er hvordan barns rett til høyest oppnåelig helsestandard (FNs barnekonvensjon art. 24), heretter kalt retten til helse, kan sikres og gjennomføres ved bruk av juridiske virkemidler. Det primære målet er å sikre barns rett til helse, ved å balansere deres rett til delt...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning K. G. Jebsen-senter for havrett

Midlene finansierer K. G. Jebsen-senter for havrett, ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Senterets hovedaktivitet er forskning, særlig folkerett, men også nasjonal rett. Formålet med senteret er: «Å vurdere hvordan havretten og nasjonal lovgivning som gjennomfører denne s...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Legitimate authority without a duty to obey: The power-liability approach as a conceptual framework to understand practical authority

...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The Political Power of European Case Law and the CJEU

Internasjonale domstoler er institusjoner som holder autoritet over tolkningen av mellomstatlige avtaler, og på denne måten spiller en sentral rolle i en rekke mellomstatlige samarbeid. Blant de mektigste internasjonale domstolene er EU-domstolen, som gjentatte ganger har vist seg å være en vikti...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. året - Implentation of State Aid Modernisation in the European Economic Area

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Refugees and the Arab Middle East: Protection in States Not Party to the Refugee Convention

Hva slags beskyttelse får flyktninger i stater som ikke har ratifisert FNs flyktningkonvensjon? I det arabiske Midtøsten er det kun Egypt og Jemen som har ratifisert konvensjonen. Til tross for dette har stater i regionen en kompleks historie både som opphavs- og mottaksland for store flyktninggr...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The case for Regulation of Synthetic Biology and the Need for a New Category of Risk An Interdisciplinary analysis between the EU and the US

Syntetisk biologi (synbio) representerer en ny vitenskapelig disiplin i vekst, i skjæringspunktet mellom teknologi, matematisk modellering og biovitenskap. Den bygger på en teknologisk tilnærming til biologi og har som mål å utforme og utvikle biologiske systemer som ikke finnes i naturen, eller ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Critical Data Network

Bruk av data er grunnleggende for moderne samfunn, men er også noe som krever vår oppmerksomhet. Dette for å unngå uheldige virkninger som for eksempel overdreven bruk av overvåkning, filterbobler på nett (algoritmer som styrer nettsøk) og den påvirkning som stordata analyser har på det politiske...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Judges under Stress JuS - the Breaking Point of Judicial Institutions

Prosjektet tar for seg grunnleggende spørsmål om vilkårene for rettssikkerhet under autoritære regimer. Covid-19 pandemien har vist hvor relevant det er å stille slike spørsmål i dag. Prosjektet tar sikte på å belyse europeiske styresmakters bruk av autoritære metoder overfor rettsvesenet fra tid...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordisk prosessrettsmøte Tromsø 2018

Nordisk prosessmøte er en konferanse i regi av Nordisk forening for prosessrett og har siden år 1981 blitt arrangert hvert tredje år i et nordisk land. Arrangementet samler først og fremst forskere, men også dommere, advokater og andre praktisk virksomme jurister interessert i prosessrett fra all...

Awarded: NOK 63,417

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til forskerlinjepilot i rettsvitenskap, UiB

Fra høsten 2018 opprettes forskerlinjepiloter i følgende fag og ved følgende forskningsorganisasjoner: • Informatikk (Universitetet i Oslo) • Rettsvitenskap (Universitetet i Bergen) (oppstart i 2017) • Ingeniørvitenskap, utvalgte sivilingeniørfag (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

State Consent to International Jurisdiction: Conferral, Modification and Termination

Prosjektet startet i 2018, da to doktorgradsstipendiater ble ansatt. Stipendiat Emma Brandon skulle fokusere på Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og de tre regionale menneskerettsdomstolene. Stipendiat Nicola Strain skulle undersøke Verdens Handelsorganisasjonen (WTO) og dets tvisteløsnin...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hovedytelseslæren i norsk avgiftsrett

Behandlingen av ytelser som omsettes samlet i norsk merverdiavgiftsrett Utgangspunktet i norsk merverdiavgiftsrett er at det skal beregnes merverdiavgift av all omsetning av varer og tjenester. Ytelsene som omsettes kan imidlertid være omfattet av ulike merverdiavgiftssatser, være fritatt for ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sami traditional livelihoods, competing land uses, competing legal sources (SaCC)

Prosjektet har hatt to målsetninger, der en målsetning har vært å studere hvilke regler som regulerer relasjonen mellom tradisjonelle samiske næringer (særs samisk reindrift) og konkurrerende industrielle aktiviteter (særs mineralutvinning). Den andre målsetningen har vært å studere innholdet i o...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Transnationalism from above and below: Migration management and how migrants manage (MIGMA)

Det overordnede målet til Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå - Migrasjonshandtering og korleis migrantar handterar liva sine (MIGMA) er å skape ny kunnskap om migrasjonskontrollens effekter og effektivitet, samt å utforske utfordringene som hefter ved det å skulle styre adferden til migranter ...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI Solidarity and the common interest in the European Union

Is the notion of a Common European Interest best understood as a political or as a legal notion and how does its evolution mirror the competences or lack thereof allocated to the European Union? The very first Article of the Treaty on the European Union (TEU) stipulates that “[t]he Member States ...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The functioning of the EEA-agreement, challenges for the EFTA-countries and for the EU, the choice or the compromise...

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI Implentation of State Aid Modernisation in the European Economic Area

Ett av målene med projektet er å belyse hvordan et regelverk utformet for å løse problemer i EU fungerer når det implementeres i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) i landene Island, Liechentstein og Norge. Prosjektet ønsker å gi svar på: Hvordan moderniseringen av regelverket for o...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Law and Society in the 21st Century: The functions of law in a global society

The Department of Criminology and Sociology of Law will in 2015 be the host of a Nordic/international conference in sociology of law.Law increasingly transcends national boundaries, with closer interactions between national, inter- and transnational legal regimes, actors and practices. This appl...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Exchangesemester at the Arctic University of Norway in spring semester 2015

As a student of an "Europaschule", which maintained intensive partnerships to many schools in Europe and the world, I had the opportunity to participate in diverse exchange projects and the organization of international events. Already then, I developed a strong personal interest in Norway and i...

Awarded: NOK 47,000

Project Period: 2015-2015

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

2015 European Society of International Law Annual Conference: International Courts and Tribunals

In September 2015, PluriCourts Research Centre based at the Law Faculty of the University of Oslo will host the annual conference for the European Society of International Law (ESIL). The Conference will focus on the legitimacy and effectiveness of intern ational courts and tribunals and, in part...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

EU perspectives on Leniency in Competition Law

My PhD-project aims to look into what the scope of the leniency programme in competition law in the EU should be, and how to enforce a programme like this to most efficiently detect established cartels and prevent the emergence of new ones. One of the mai n objectives of competition law in the EU...

Awarded: NOK 58,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Study of European Energy Law

From October 2014 to October 2015, I will undertake a thorough study of European law at one of Germany's leading universities, the University of Freiburg. While the European Union as a whole interests me, there are particular aspects that interest me more than others. Seeing as I intend to liv...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

LL.M in European and International Law at the University of Saarland

I am applying for an grant for an LL.M in European and International Law at The Europa-Institut at the University of Saarland for the year 2014/2015

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Research stay in Trier

During the fall of 2008, the world was struck by a financial crisis as a consequence of the collapse of banks and the bankruptcy of large companies. This caused hard times for many companies. Threat of bankruptcy, cash flow problems, and a drought in new orders, lead to a re-vitalization of the ...

Awarded: NOK 37,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke