0 projects

TRANSPORT-Transport 2025

AutoKontroll - Automatisert kontroll av jernbane

I dag blir jernbaneinspeksjon utført manuelt, en prosess som er både tidkrevende og kostbar. Kontrollører må fysisk, ofte til fots og om natten, bevege seg langs skinnegangen for å vurdere tilstanden til ulike komponenter. AutoKontroll-prosjektet har som mål å utvikle full-automatiserte og del-au...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

Forecasting trends within the maritime industry

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2024-2024

Location: Vestfold

SSF-Svalbard Science Forum

Field validation of spatially predictive reindeer carrion distribution models, RiS ID 11512

Carrion is a patchy resource in ecological systems, and assessing the distribution and biomass quantity in a system is a fundamentally unanswered question. Our project has gathered spectral data in previous field campaigns in an attempt to detect reindeer carcasses in open, treeless systems by th...

Awarded: NOK 56,999

Project Period: 2024-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

EU-STRA-Strålevern

ImPRovements in atmospheric dispErsion moDellIng and proteCTive action strategies in case of nuclear detonations

Prosjektet er delt inn i 4 hoved arbeidspakker (WPs), en kort beskrivelse av disse er gitt nedenfor. 1. Karakterisering av luftbåren radioaktivitet • Identifisere radionuklider av potensiell betydning for ulike tidsfaser etter en atombombeeksplosjon • Finne ut hvordan ulike faktorer som påvir...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Nyskapande metodar for naturdata og arealrekneskap for å vise samspeleffektar mellom natur og klima på Vestlandet

Arealbruk er i dag ein sterk drivar for klimagassutslepp, sårbarheit for klimaendringane og redusert naturmangfald. Dei tre fylkeskommunane på Vestlandet jobbar for å ta vare på natur ved å synleggjere moglegheiter for synergiar og avveging mellom naturmangfald, jordvern og klima. Saman med Vest...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

EchoValve

EchoValve er et prosjekt som er fokuserert på bruk av medisinsk ultralyd til diagnose og behandling av hjertklaffdefekter. Feil på hjerteklaffene kan være medfødte eller de kan oppstå i løpet av livet. Sannsynligheten for å utvikle hjerteklaffdefekter øker betraktelig når man passere 60 år og sid...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Vestfold

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

DASGEO: Artificial Intelligence investigation of Geo-mass movements using Distributed Acoustic Sensing

In a recent study, researchers from NORSAR and ITES - University of Strasbourg worked on how to use machine learning to deal with big data coming from DAS-based geological monitoring. This study was led by joint master’s student M. Donnadille was focusing on the use of machine learning to learn h...

Awarded: NOK 39,000

Project Period: 2024-2025

Location: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Assessing the presence of covert consciousness in unresponsive dying patients. A translational research project.

I den siste tiden før døden inntreffer er det vanlig at pasienter mister evnen til å gi uttrykk for hvordan de har det. I denne perioden er det derfor vanskelig å vite hva pasienten opplever. Siden god kunnskap om pasientens bevissthetstilstand er avgjørende for å kunne gi riktig behandling, vil ...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Buskerud

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Learning from Deep learning

Kunstig intelligens med dyp læring revolusjonerer medisinsk bildediagnostikk og utkonkurrerer eksisterende metoder. Vi har tidligere utviklet en metode basert på dyp læring som bruker avbildede vevssnitt til å beregne sannsynlig utfall for pasienter med kreft i tykk- og endetarm. Metoden er bedre...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Airborne Inversion of Rayleigh waves

Å forstå den indre strukturen til planeten Venus er avgjørende for å bestemme dens opphav og evolusjon, samt hvorfor forholdene er ulike de vi har på jorden. De seismiske bølgene som skapes av hendelser på jorden, slik som jordskjelv, og som registreres av seismometre på bakken, benyttes til å...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Akershus

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

OneVision: Retinal Camera with Integrated Machine Learning Screening and Diagnostics

Oivi’s team av dyktige og innovative ingeniører utvikler banebrytende teknologi for screening av sykdomstilstander som truer synet. Den første sykdommen som skal oppdages er en netthinnesykdom som heter “Diabetes Retinopati” (DR). Teknologien bygger på Norges første netthinnekamera utviklet av Oi...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Detecting reindeer cadavers with remote sensing tools in the Arctic tundra of Svalbard, RiS ID 11512

Carrion is recognized as an important resource in many ecosystems, yet there are still difficulties in estimating the impacts on landscapes. Complex interactions with a wide range of taxa are involved, making it challenging to predict to what extent carrion trigger ecological responses, as this i...

Awarded: NOK 58,780

Project Period: 2023-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

BMS development for enhanced diagnostics to facilitate 2nd life applications

WP1: Use case definitions (1st and 2nd life), specification and requirement (functionality and standardization) for 2nd life battery systems (CORVUS) WP2: Development and adjustments of strategies for multi-operational BMS WP3: State functions , battery models parametrization and cloud framewor...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2023-2023

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ATELIER-EO: Automated machine learning framework tailored to Earth Observation

Jordobservasjon dekker alt fra drone- til satellittbilder og har applikasjoner med stor innvirkning på våre dagligliv. Eksempler inkluderer værvarsel, monitorering av skip, monitorering av landbruk og veldig mye mer. Disse applikasjonene krever enormt mye data, som i praksis må håndteres ved hjel...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: CHRONOS – A tool for early detection of brain-tumor progression

Hjernesvulst er blant de mest dødelige krefttypene som finnes. Hovedmålet ved behandling av pasienter med hjernesvulst er å bremse veksten av svulsten. Til tross for år med forskning og utvikling, fungerer behandlingen kun for omtrent halvparten av pasientene som rammes, og det har vært lite forb...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Multi-disciplinary Study of Atmospheric Ice Accretion Physics & Developing Optimal Technological Solutions to Minimize Ice Accretion Effects

Menneskelig aktivitet strekker seg stadig lenger nord i Arktis, hvor atmosfærisk ising er en utfordring og en sikkerhetsrisiko, da den kan påvirke aktiviteter spesielt knyttet til byggindustrien (bygninger, kommunikasjonstårn og skiheiser), energiproduksjon (infrastruktur for sol- og vindenergi),...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Non-Invasive Diagnostic Tool for Heart Failure

Hjertesvikt er en av de vanligste hjertesykdommene og rammer over 64 millioner mennesker i verden hvert år. Den har en like høy dødelighet som de dødeligste krefttypene. Det finnes imidlertid ulike typer hjertesvikt, og det er utfordrende å diagnostisere og kategorisere pasientene riktig. Dette r...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Next Generation 3D Machine Vision with Embedded Visual Computing

Denne forskningen tar sikte på å etablere en automatisert prosess som benytter høypresisjon 3D-sensing og online (innebygde) visuelle læringsmotorer som kan opererer i naturlige omgivelser og være i stand til å tilpasse seg på en holistisk måte til operasjonelle endringer gjennom levetiden. Den t...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Improving ship and cargo tracking with multi-source spatial data

Det siste tiåret har det blitt betydelig enklere å følge ferden til store lasteskip over verdenshavene ved bruk av såkalte AIS data (Automated Identification System data) som angir skipets posisjon og med signaler som kan plukkes opp av satellitter. Denne type data har imidlertid flere begrensnin...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Simuleringsbasert trening for samhandling i og mellom helsetjenestene

Det er programfestet at de statlige spesialisthelsetjenestene ved sykehusene og kommunehelsetjenestene skal samvirke for å få en mer effektiv pasientflyt. Men det har, over tid, blitt avdekket et gap i kompetansegrunnlagene mellom stat og kommune og mellom helsetjenestene som gjør samhandling van...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

STUD: DeepSign AS

Google translate kan i dag oversette mellom mer enn 100 talespråk, men ikke et eneste tegnspråk. Hvor blir det av tegnspråkprosessorene? Automatiske oversettelser mellom språk har gjort det lettere enn noensinne å kommunisere på tvers av kulturer og å utveksle informasjon. Du kan i dag enkelt ...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Midnattssolkonferansen for pasientnær kunstig intelligens 2021

Midnattssolkonferansen er den 4. konferansen i en nasjonal stafett med mål om å øke kompetansen innenfor kunstig intelligens i helsesektoren. Konferansene som har blitt arrangert tidligere er “Kunstig intelligens i helsesektoren” (Bodø, 2019), “BigMed 2020” (Oslo, 2020), og “MMIV - Enabling imagi...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SCRIBE: Machine transcription of Norwegian conversational speech

De siste årene har vi sett en økning i smarte enheter, som telefoner, klokker og høyttalere, som vi bruker regelmessig. Den mest naturlige måten å samhandle med disse enhetene er med naturlig tale. Det innebærer at taleteknologi, som muliggjør en slik interaksjon, har en stadig økende innvirkning...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OpenAR – Framework for augmented reality in advanced maritime operations

OpenAR har etablert infrastruktur for å skisse utvidet virkelighet brukergrensesnitt på en distribuert plattform for VR samarbeide. Plattformen er bygget på resultater fra OpenVR forskningsprosjektet. Plattformen er utvidet til a gjøre det mulig å kople 2D design verktøy direkte til visningsflate...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Dronar for effektivisering av helsenorge

Dagens logistikkløysingar for frakt av biologisk materiale til sjukehusa er ikkje tilfredsstillande, då dei manglar standardisering. Prøvar blir frakta i dels ukontrollerte former, og leveringstida vert påverka av trafikk, vêrforhold og geografiske avstandar. Dronar har i mindre grad blitt bruk...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EuroHPC-prosjekt MICROCARD: Numerical modeling of cardiac electrophysiology at the cellular scale

Kardiovaskulær sykdom er den hyppigste årsaken til død i hele verden, og halvparten av slike kardiovaskulære dødsfall skyldes hjertearytmi som opptrer når de elektriske impulsene i hjertet ikke fungerer normalt og dermed ødelegger hjertets elektriske synkroniseringssystem. Matematiske modeller, s...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

QUANTification of dissolved Organic Matter and the metabolic balance in river networks: mechanisms and model simulations of CO2 emissions

Kvantifisering av oppløst organisk materiale og metabolsk balanse i elvenettverk: mekanismer og modellsimuleringer av CO2-utslipp (QUANTOM) Vi ønsker å undersøke hvordan land og elver henger sammen for bedre å forstå den globale karbonsyklusen og elvenes næringskjeder nord for polarsirkelen. Elv...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte HiMolde 2021-2022

Høgskolen i Molde (HiMolde) søker PES-rammestøtte for aktiviteter knyttet til søknad til EC-programmets utlysninger i Horisont Europa 2021 og 2022. Vi søker støtte for posisjoneringsaktiviteter av egen institusjon og for strategisk posisjonering, kompetansebygging i våre forskningsgrupper, og stø...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Vision-based AI for infrastructure inspection support

Moderne samfunn er fundamentalt avhengige av elektrisitet. Dette stiller strenge krav for å opprettholde påliteligheten og tilgjengeligheten av strømforsyningen. For å forhindre driftsstans og for å opprettholde sikker og pålitelig forsyning, må elektriske verktøy utføre regelmessige inspeksjoner...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DeepStruct: Deep learning for 3D imaging of transparent objects

Prosjektet er fortsatt i tidlig fase, men vi har så langt utviklet første versjon av et simuleringsverktøy som gjør det mulig å både gi realistiske data av relevante 3D scener sammen med referansedata. Det blir et av flere viktige verktøy i forhold til utvikling av nye metoder for håndtering av k...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo