0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

DISTRIBUTE: Do Fundamental Resource Distribution Principles of Need, Effort & Coalition Size Manifest Even in the Infant Mind ?

FORDEL vil gjøre politisk psykologiske undersøkelser av spedbarn for å opdage hvilke betydningsbærende mekanismer for koordinasjon av ressursfordeling er så grunnleggende at allerede viser sig i spedbarnets sinn. Fordeling av ressurser, hjelp, territorier og beslutningsrettigheter er sentrale dil...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2023-2029

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Healthy Healthcare: Systemic Interventions to Promote Healthcare Workers Wellbeing and Resilience, Quality of Care and the Organisation.

Wellbeing and resilience of healthcare workers are crucial in sustaining high quality affordable healthcare. The pandemic laid bare existing and revealed new vulnerabilities of healthcare systems affecting staff wellbeing and cost containment. To address the complex factors affecting the workers,...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Perceptual-cognitive information processing and the psychology of sustainability

In the present project, we will identify the low- and high-level processes that independently as well as interactively underpin the psychology of sustainability. We will conduct a series of experiments that will make use of and combine the expertise of a prominent cognitive psychology lab in Fran...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Evidence-based prediction & selection of High Performance Professionals - HPP

The demand for individuals to occupy positions or roles that requires a high level of psychological resilience is soaring regardless of location, form of organisation or industry, but unlike many other professions, selection of individuals to roles that demands a high level of psychological resil...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2022-2023

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Antecedents of cross-cultural adaptation: A meta-analysis 1988-2025

Vår tids samfunn står overfor en større mengde migrasjon en noen samfunn har gjort tidligere. Det å undersøke hva som fremmer inkludering av migranter vil dermed være noe som må ha høy prioritet. Dette prosjektet ønsker å finne ut hva som fremmer inkludering av migranter ved å anvende avansert me...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan lederes intellektuelle ydmykhet påvirker teamprestasjoner og teaminnovasjon gjennom gruppens aktive åpenhetstenking.

Prosjektet skal undersøke hvilken effekt leders intellektuelle ydmykhet har på åpenhet i team og hvordan det påvirker teamets resultater og innovasjon. Leders intellektuelle ydmykhet handler om å erkjenne at egne meninger og vurderinger kan være feil og et ønske om å utforske mer mangfoldig og ny...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Implementing a user involved education- and health system interactive task-shifting approach for child mental health promotion in Uganda

Hvordan kan flere barn få hjelp med psykiske helseproblemer i et land med 20 millioner barn og kun 7 barnepsykologer? Landet det er snakk om er Uganda. Til tross for økonomisk vekst, lever fortsatt 42% under fattigdomsgrensen. Barn som vokser opp i fattigdom har en økt sårbarhet for både fysiske...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ebber – Evidence based selection made easy m

Prosjektet skapte en algoritme som vurderer jobbsøkere automatisk basert på deres resultater på personlighetstester og tester av mental evne. Algoritmen er forankret i state-of-the-art forskningskunnskap innen feltet. En algoritme-basert vurdering som brukes i EBBER vil sikre en rettferdig og kon...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

BRICK: Building Resilience Innovative Communities Knowledge

The Decarbonisation of the Energy System is a broad EU target that Energy Citizenship can reach if its network achieves a sustainable representation of high share of the respective local society. That means, if the citizenship network has the competencies and capabilities to represent a high so...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2020-2020

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Organisasjonsutvikling gjennom bruk av deltakende verktøy for endring og læring

Dette prosjektet handler om hvordan samarbeid mellom mennesker som jobber mot felles mål skaper et stort potensial for læring og utvikling, både individuelt og organisatorisk. Dette potensialet som ligger i gruppens felles interesser kan i organisasjonssammenheng oppnås gjennom bruk av læring- og...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access NORCE 2018 - STIM-OA

Se liste

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

FLEX-IT - A MIXED-METHOD STUDY of CROSS-DOMAIN INFORMATION TECHNOLOGY USE IN EVERYDAY LIFE

Bruken av ny informasjonsteknologi som smarttelefoner og nettbrett har gjort det lettere å ta med jobben hjem, og å løse oppgaver knyttet til familielivet på jobb. Vi vet imidlertid lite om hvilke konsekvenser denne kontinuerlige påkoblingen mellom jobb og hjem har for helsen og for produktivitet...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

REISEFORSK - Digitale verktøy for å påvirke kjøpsadferd hos Kvalitetsturisten som skal velge - eller har valgt - Norge som reisemål!

Reiselivsbedriften Up Norway pakketerer, tematiserer og formidler norske reiseopplevelser til primært internasjonale reisende gjennom en digital plattform. Selskapets visjon er å gjøre det enkelt for internasjonale reisende å velge Norge som reisemål. Up Norway bruker teknologi til å nå ut til de...

Awarded: NOK 38,399

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Protecting seagoing transport from the risks of tomorrow

Modern sea going vessels are a complex blend of interdependent technologies assisting with navigation, engineering and communications. A number of independent researchers and industry organisations have identified maritime cyber maturity as low, with limited awareness of the issue by key stakehol...

Awarded: NOK 57,402

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Digital plattform som kobler psykologer og brukere for forebygging og behandling av lettere psykiske problemer.

Vår mentale helse er avgjørende for vår livskvalitet, og gjenspeiles i hvordan vi opplever både oss selv, andre mennesker, hverdagen, vår arbeids- eller studiesituasjon og samfunnet rundt oss. Det anslås at 30 % av befolkningen opplever psykiske vansker hvert år, og i tillegg opplever opp til 15 ...

Awarded: NOK 79,399

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

UMOD: Understanding and Monitoring Digital Wildfires

Falske nyheter er et vanlig fenomen i dagens digitale medier. Vanligvis har de liten påvirkning og blir fort glemt. Det finnes likevel tilfeller der de falske nyhetene spres raskt og kan forårsake økonomiske skader, skader av omdømme, eller oppfordre til opptøyer og voldshandlinger. Slike tilfell...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sensemaking in safety-critical situations

Evnen til å håndtere sikkerheten i krevende maritime operasjoner, blir mer avhengig av flere IT- systemer (for eksempel systemer for dynamisk posisjonering, ballastering/stabilitet, kart og alarmsystemer). Slike systemer er viktige i håndteringen av kritiske situasjoner da de presenterer informas...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Social inequalities, educational attainment and mental health: Development, mediators and moderators in a longitudinal child cohort study

Det er en dokumentert sammenheng mellom sosioøkonomisk status og psykiske vansker. Kunnskap om hva som påvirker utviklingen av dette over tid er imidlertid begrenset. I prosjektet har vi benyttei data fra ulike tidspunkt i Barn i Bergen studien, som nå er koblet til registerdata. Med dette datagr...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Understandig terror and violence in the lives of children and adolescents.

Bakgrunn og initiativ Arrangementet er initiert fra International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) i etterkant av terrorkatastrofen i Oslo i 2011. ISTSS er det største og mest fremtredene forskningsfelleskap innen fagfeltet traumatisk stress. Fagpersoner fra ISTSS har på flere måter...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Re-assessing trauma and violence: Re-framing the bodily, the spoken and the self

This international workshop grows out of the research project "The Effects of Violence and Impoverishment on Psychosocial Health among Pastoralist Communities in Northern Kenya" funded by the programme. This additional workshop, not included in the origin al project budget, aims to bring together...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Contextual and individual factors associated with gambling problems and gambling behavior in adolescence and young adulthood

Prosjektet har belyst faktorer som er relatert til start og opprettholdelse av problematisk pengespillatferd. Det har vært gjennomført en longitudinell survey med 17-19-åringer, en større befolkningsundersøkelse, og eksperimenter der effekten av negative gevinster, alkoholinntak og sosial fasilit...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Individual and environmental resources in young adults as determinants for integration in working life

Fullføring av videregående skole er viktig for fremtidig helse og arbeidsdeltakelse. I løpet av det siste tiåret har det vært en markant økning av unge uføre, spesielt blant dem som ikke fullfører videregående skole Dette er en stor folkehelseutfordring og en trussel mot den nordiske velferdsmode...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Project Title: The modern work-life: How is it affecting employees health and well-being?

Ansatte med hyppig reisevirksomhet i jobbsammenheng har blitt definert som en gruppe utsatt for helserisiko. Samtidig finnes det lite kunnskap om de faktiske helseeffektene av reising, og i den aktuelle bedriften ble det derfor vurdert nyttig å vite mer om denne gruppen av ansatte, for og eventue...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Rogaland

PSYKISK-Psykisk helse

Suicide among individuals outside mental health services.

Annually, more than 500 individuals kill themselves in Norway. Half of all suicides occur among individuals with no current mental health treatment. Poor knowledge of risk factors for such suicides seriously impedes effective prevention. Thus, the primary objective for this project is to gain ne...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Why Rape? Perpetrators, Punishment and Social Narratives; A study of sexual violence offenders from the former Yugoslav wars.

The focus in this project is to study the male perpetration of sexual violence in war. The focus will be on the male perpetrators themselves and how they view their actions in hindsight and in light of their punishment. By extension, the project will also focus on the ways in which male perpetra...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Ethnicity and mental health among youths: a longitudinal project

The research project will investigate social factors that may affect the development of mental health among youths from ethnic minority groups and from the majority population, with analyses distinguishing between the genders. Data will be collected in Dr ammen. Research indicates that perceived...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Interactive effects of emotional valence and processing fluency on stimulus evaluation

Perceptual fluency is the subjective ease with which people can process incoming information. Several studies have shown that high perceptual fluency is affectively positive: experimental participants preferred stimuli that were easy to process. However, the existing studies with single exposure ...

Awarded: NOK 0.81 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

An Analysis of the Mechanisms that Determine the Effectiveness of Endorsement Advertisements

Many companies spend large sums of money on advertising, and effective vs. ineffective advertising can mean the difference between success and bankruptcy. Furthermore, even award-winning advertising campaigns sometimes fail to produce increases in product sales, suggesting that even industry exp...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Kva innverknad har angst, depresjon, smertetilstander og somatiske diagnosar på sjukepengar og uføretrygding?

Trygdeforskinga har i liten grad hatt høve til å nytta seg av insentivfri rapportering og prospektive epidemiologiske design i undersøkingar på ulike risikofaktorar for å verta trygda. Prosjektet vil studere sentrale faktorar i forhold til trygd somangstl idelse, depresjon, smertetilstandar og so...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Social identity, values and the self

...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2004-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa