0 projects

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Samspillsobservasjon og samspillsveiledning i helsestasjonstjenesten

Hvordan veileder helsesykepleier på samspill og hvordan erfares veiledning av foreldre? Gode samspillserfaringer gir grunnlag for trygg tilknytning og er noe av det viktigste for barns psykiske helse- både på kort og lang sikt. Helsesykepleier har en svært sentral rolle for å fremme samspill mel...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon STIM OA 2021

Refundert deler av utlegg på forfatterbetaling åpen publisering

Awarded: NOK 9,000

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

2021 APC refusjon

Prosjektet gir forskerne ved LDH mulighet til å publisere i OA-tidsskrifter som krever APC for å publisere. Dette gjelder ikke hybrid publisering.

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Beslutningsprosesser ved behandlingsavklaring hos hjemmeboende pasienter i palliativ fase som mottar bistand fra hjemmesykepleien

Beslutningsprosesser ved behandlingsavklaring hos hjemmeboende pasienter i palliativ fase som mottar bistand fra hjemmesykepleien For hjemmeboende pasienter med alvorlig sykdom og begrenset levetid er det nødvendig å legge en plan for behandlingsintensitet ved forverret helsetilstand – også kalt...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

2020 APC refusjon

Prosjektet gir forskerne ved LDH mulighet til å publisere i OA-tidsskrifter som krever APC for å publisere. Dette gjelder ikke hybrid publisering.

Awarded: NOK 11,000

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Helsesykepleiers samtale med førsteklassinger og deres foresatte: helsesamtalen som tiltak i forebyggende arbeid.

Helsedirektoratet anbefaler at alle barn og deres foresatte får tilbud om en samtale med helsesykepleier ved skolestart, eller i løpet av første skoleår. Denne helsesamtalen er barnets første møte med skolehelsetjenesten, og er en unik mulighet til å opprette kontakt og etablere tillit med både b...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Gathering evidence for evidence-based health technology to support communication in homebased pediatric palliative care – CHIP homeTec

Noen barn i Norge lever med livsbegrensende og/eller livstruende sykdom og har behov for palliasjon. Barnepalliasjon handler om å gi støtte til barnet og familien i hverdagen for å øke deres livskvalitet. Noen har behov for palliasjon over en lang periode, kanskje over i voksenlivet, mens for and...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA - refusjon for kalenderåret 2019

Prosjektet gir forskerne ved LDH mulighet til å publisere i OA-tidsskrifter som krever APC for å publisere. Dette gjelder ikke hybrid-publisering.

Awarded: NOK 17,000

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av APC-kostnader 2018, Lovisenberg diakonale høgskole.

Støtte til publiseringsavgift kan innvilges ved LDH hvis punktene under oppfylles: Artikler der forfatteren er ansatt ved LDH, og LDH framkommer som forfatterens institusjonstilhørighet, støttes av fondet med forbehold om dekning. Artikkelen skal registreres i Cristin og skal deponeres i Brage....

Awarded: NOK 8,000

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Standardiserte veiledende planer og International Classification for Nursing Practice

Introduksjon og bruk av elektronisk pasientjournaler, har bidratt til endring i dokumentasjonspraksiser i helsetjenesten. Mye forskning på informasjonens betydning for å sikre kontinuitet og pasientsikkerhet har vært utført i sykehus. Selv om en økende andel pasienter nå får helsetjenester i komm...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Identifisering og igangsetting av tiltak ved akutt/subakutt funksjonssvikt hos eldre hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie i Østre Agder.

Kommunehelsetjenesten utfordrer grunnet demografiske endringer og økte overføringer av oppgaver og ansvar fra spesialisthelsetjenesten. Eldre pasienter som mottar hjemmesykepleie karakteriseres med multimorbiditet, polyfarmasi og skrøpelig helsetilstand som kreveromfattende helsetjenester. Kommun...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Agder

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Understanding Dignity - from a western and eastern perspective

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

konferanse, 12 kinesere til HiO (spesialister)

...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Effects of a Computer-based Clinical Decision Support System for Preventing and Treating Pressure Ulcers and Undernutrition in Nursing Homes

The overall purpose is to gain a better understanding of health personnels use of computerized clinical decision support systems (CDSS) in clinical practice and the effects on clinical performance and patient care outcomes. CDSS used in this study is base d on two guidelines: Mini Nutritional Ass...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Agder

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Qian, Xiaoyan kinesisk spesialist 2009

...

Awarded: NOK 14,700

Project Period: 2009-2009

Location: Vestfold

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Bongaardt, Rob norsk spes til Kina 2008

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2008-2008

Location: Telemark

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Petrini, Marcia kinesisk spes 2008

...

Awarded: NOK 5,600

Project Period: 2008-2008

Location: Agder

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Thidemann, Inger-Johanne, norsk spes til Kina 2007

...

Awarded: NOK 8,000

Project Period: 2007-2007

Location: Agder

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Improving Patient-Provider Communication in Cancer Care

Improving shared decision making (SDM)and patient-provider communication, and incorporating patients' illness experiences and preferences into patient care are high priority health policy goals. However, this is difficult to accomplish without methods and systems that assist patients in sharing ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Pain & Dermatology: A study with the aim of investigating the extent of pain experienced by patients with psoriasis and atopic dermatitis.

Pain as a disabling symptom, and chronic pain as a disease, has considerable impact on the society and the individual that experiences it. Little is known about pain in patients with skin diseases such as psoriasis and atopic dermatitis - both when it com es to the extent of pain experienced, and...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Opplevelse av livskvalitet hos pasienter som har gjennomgått brannskader

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

HELSESAM-Helse og samfunn

Gjesteforsker i sykepleievitenskap (livskvalitetsforskning) for prof. Geri Padilla

Professor Geri Padilla regnes for en internasjonal kapasitet når det gjelder livskvalitetsforskning. Hun var en av de første som engasjerte seg innenfor livskvalitetsforskning både mht begreps- og metodeutvikling og studier relatert til kronisk sykdom. Hu n har publisert en rekke artikler innenfo...

Awarded: NOK 48,999

Project Period: 2004-2004

Location: Vestland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Informasjon og medbestemmelse i vedrørende individuell plan for skrøpelige gamle, gir bedre livskvalitet og helse, samt færre opphold....

Pasienter over 70 år opptar en stor andel av sengene i somatiske sykehus. Disse pasientene har en sammensatt helsesvikt og et krympende nettverk og er derfor svært skrøpelige. Prosjektet vil undersøke effekten av et systematisk informasjonsprogram til den ne pasientgruppen sett i forhold til oppl...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Artrose og helserelatert livskvalitet. En logitudinell studie

Artrose (slitasjegikt) i vektbærende ledd som hofte og kne er et betydelig samfunns- og individproblem. Protese i hofteleddet gir stor helsegevinst, men det er usikkert om protese i kneet er til like stor hjelp for pasientene. Helsegevinsten ved disse to operasjonene vil bli direkte sammenlignet...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo