0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Escaping the Combinatorial Explosion: Expert-Enhanced Heuristic Navigation of Chemical Space (eHACS)

Antallet molekyler som kan lages ved å kombinere atomer av ulike grunnstoffer er ubegripelig stort, og det er umulig å lage og teste alle disse molekylene i søket etter nye legemidler eller andre funksjonelle molekyler. Faktisk er antallet mulige molekyler for stort selv for beregningsbasert, vir...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A grand-canonical framework for ground and excited state properties of molecules with electron number fluctuations

I søken etter å lage stadig mindre elektroniske einiger har ein retta søkelyset mot elektroniske komponenter som utnytter molekyler som byggjeblokker. I motsetning til tradisjonelle makroskopiske faststoffeininger så har molekyl mange fascinerande og potensielt nyttege trekk. Spesielt så er det i...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Machine Learning Molecular Legos for Catalyst Discovery within Large Chemical Spaces

Katalyse er en teknologi som er essensiell for å løse mange av de viktigste utfordringene samfunnet står overfor i dette århundret. Eksempler her er hydrogenproduksjon fra vann og sollys, resirkulering av CO2 til verdifulle produkter, og grønn produksjon av kjemikalier. Katalysatorer fremskynder ...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Relativistic Multiresolution Chemistry: Heavy-Element Compounds at the Complete Basis-set Limit

Kjemiske forbindelser som danner alt vi kjenner rundt oss er skapt av de omtrent hundre grunnstoffene i periodesystemet. Det er fascinerende å tenke på at det store mangfoldet av materialer, objekter, levende arter - fra de minste krystaller til de største planetene - er alle dannet av de samme f...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

SpecTraM: Accurate Prediction and Interpretation of NMR Spectra in Transition-Metal Complexes

Kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi er et verdifullt verktøy for karakterisering av overgangsmetallforbindelser, og har en rekke praktiske anvendelser på mange områder innen kjemi, biologi og materialvitenskap. Avanserte beregningsmodeller for prediksjon av NMR – parametere muliggjør en n...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

MOF Based Single-Site Cooperative Catalysis for CO2 Hydrogenation

En av hovedutfordringene i det 21. århundret er å redusere CO2-utslipp i atmosfæren og minske virkningen av denne drivhusgassen på global oppvarming. Teknologi for karbonfangst og -lagring er dyrt og innføringen er fremdeles begrenset i praksis. På den annen side er solenergi, vindkraft og andre ...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

EPR and paramagnetic NMR of solids from relativistic two- and four-component density-functional theory

Når et molekyl eller et krystallinsk materiale plasseres i et magnetfelt, så vil de ulike spinn-tilstandene til kjerner med et spinn få ulik energi. Avstanden mellom disse ulike spinntilstanden er unik for den enkelte kjerne og for det lokale kjemiske miljø, og kan derfor brukes til å bestemme mo...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Revealing the Elusive World of Main-Group Organometallic Chemistry: An Adventure with Computational Chemistry

Grignard-reaksjonen, oppdaget i 1900, danner karbon-karbonbindinger, et avgjørende trinn for syntesen av et stort utvalg av molekyler. Imidlertid må den opprinnelige prosessen, basert på et organisk magnesiumkloridderivat, forbedres og tilpasses de moderne kriteriene for syntetisk kjemi: reaksjon...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CATCH ME IF YOU CAN: Selective CO2 conversion via chiral CO2 trapping

Karbon er det sentrale grunnstoff i alle organiske molekyler og er dermed viktig i tusenvis av grunnleggende hverdagsmaterialer som legemidler, plastikk, klær, og fargestoffer. I dag kommer store deler av karbonet som brukes i framstillingen av disse materialer fra ikke-fornybare kilder som olje,...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Error estimates for coupled-cluster methods, ground states and excited states

Dette forskningsprosjektet har som mål å forbedre forståelsen av kvantekjemi ved å studere coupled-clustermetoden med sikte på å oppnå (i) en matematisk analyse av eksiterte tilstander, og (ii) en detaljert analyse av tilnærmingsfeil siden de nøyaktige løsningene aldri er oppnådd i praksis. I ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Magnetic Chemistry

På jorden er kjemien er bestemt av de elektrisk krefter som virker mellom de elektroner og kjerner som molekyler består av. På andre himmellegemer er situasjonen annerledes. Visse hvite dverger (det siste trinnet i utviklingen av de fleste stjerner inkludert solen) er magnetfeltene så kraftige at...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

10th Congress of the International Society of Theoretical Chemical Physics

Nesten 550 forskere fra hele verden samlet seg i Tromsø for 10th Congress of the International Society of Theoretical Chemical Physics (ISTCP-X) 11-17.juli 2019. Med mer enn 202 forelesninger i plenarsesjoner og 14 ulike tematiske sesjoner, og mer enn 280 posterpresentasjoner, så fikk deltagerne ...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Response theory for advanced spectroscopic experiments

I spektroskopiske eksperimenter bruker man elektromagnetiske felter, gjerne i form av laserpulser, til å bestråle en prøve av stoff. Prøven består av noe som er interessant å undersøke - for eksempel DNA, et potensielt solcellemateriale, et mulig legemiddel eller noe som kan være egnet til bruk i...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Theoretical probing of local and ultrafast phenomena using advanced light sources

I TheoLight prosjektet utvikles coupled-cluster-teori for bruk til å beskrive ultrahurtig koblet bevegelse av kjerner og elektroner i kjemiske systemer. Kjernedynamikk vil beskrives med ab-initio-metoder, der nøyaktigheten varieres i tid og kombineres med rare-event path-sampling-metoder. Vi vil ...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Evolutionary Principles of Biocatalysts From Extreme Environments

Hvordan organismer kan overleve og formere seg i miljø som normalt ikke er forenelig med liv, som for eksempel temperaturer over kokepunktet eller under frysepunktet til vann, har lenge vært utfordrende å forstå fullt ut. Gjennom millioner av år med tilpasning har ulike organismer tatt i bruk fle...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFF-Sentre for fremragende forskn

Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences

Det investeres i dag milliarder i nye eksperimentelle fasiliteter. Disse vil gjøre det mulig å studere molekyler og materialer på en ny måte, med intense laser-pulser og annen bestråling. Denne utviklingen åpner store muligheter, men uten hjelp fra avanserte kvantemekaniske beregninger kan de nye...

Awarded: NOK 146.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Stochastic Methods for Molecular Chiroptical Properties

En hånd og dens speilbilde kan aldri legges over hverandre slik at de fullstendig dekker hverandre. Kirale molekyler deler denne egenskapen og kan dermed sies å ha en "hendthet": de oppfører seg ulikt avhengig av om det er den "venstrehendte" eller den "høyrehendte" formen av et molekyl vi har nå...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coupled cluster methods for local and ultrafast spectroscopy using graphical processing units

Vi har oppnådd betydeleg framgang med teori og dataimplementering i denne rapporteringsperioda. Nærare bestemt har vi i samarbeid med gruppa ved Stanford universitet utvikla ei låg-rank full konfigurasjons-interaksjons implementering som vil mogleggjer mykje større aktive rom en standard framgang...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New Dimensions in Theoretical Multiphoton Spectroscopy

Moderne lasere kan ha så høy intensitet at mer enn et foton kan absorberes av et molekyl på en gang og bringe molekylet opp i en eksitert tilstand. Dette gir større fokalitet (dvs. at eksitasjoner skjer i et mye mindre volum) enn ved vanlig absorpsjon av et lysfoton. Dette gir spennende mulighete...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coupled cluster methods for periodic systems

Modellering blir stadig viktigere innen forskning og utvikling, særlig innen kjemi og faststoffysikk. Modellering supplerer eksperimenter, og teori kan betraktes som den moderne vitenskapens tredje grunnpilar. Denne situasjonen har oppstått som en konsekvens av den konstant voksende beregningskap...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Molecular spin frustration

Elektroner har en iboende egenskap kalt spinn. En standardantakelse i kvantekjemisk modellering er at det finnes en felles spinnakse for alle elektroner og at deres respektive spinn, enten er parallelle eller antiparallelle til denne. På et mer abstrakt nivå betyr dette at et system har en bestem...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hydrogen bond strengths for large molecules by local magnetically induced currents

Dette prosjektets mål er å utvikle nye beregningsmetoder for å estimere hydrogenbindningsstyrker i store molekyler ved hjelp av lokale magnetisk induserte strømmer. Fra beregninger finner man magnetisk induserte strømmer i en to-stegsprosess med programmet GIMIC (gauge including magnetically ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Reactive path Sampling using QuanTIS

I dette prosjektet utviklet vi en tilnærming som kan ses som en dynamisk ekvivalent av Quantum Mechanics-Molecular Mechanics (QM-MM). Metoden er basert på "sti-samling" ved hjelp av "Replica Exchange Transition Interface" algoritmen (RETIS). Beviset for prinsippet vår metode QuanTIS bygger på...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Quantum modelling studies of local coordination of T-atoms in zeolites

Aluminosilicate zeolites are solid acids that may act as catalysts for various reactions, such as the conversion of methanol to light alkenes. Recent NMR results obtained in a joint project between UiO and the group of Prof. Francis Taulelle in Versailles , France, give new insight into the local...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Molecules in magnetic fields

Molecular electronic structure-theory calculations are mostly performed in the absence of magnetic fields, with the ability to include the effects of internal and external magnetic fields perturbatively, as corrections to the field-free description of the molecule. In the MOLMAG project, the mol...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Analytic calculations of higher-order molecular properties

I prosjektet har det blitt utviklet en meget generell formalisme og et fleksibelt dataprogram for analytisk beregning av høyere-ordens molekylære egenskaper ved bruk av tetthetsfunksjonalteori. Dette arbeidet har gjort det mulig å presentere de første beregninger av sannsynligheten for samtidig a...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Vibronic contributions to higher-order molecular properties

In recent years we have had a strong interest toward the development of methods for calculating higher-order molecular properties and vibrational contributions to these properties. The present proposal will seek to extend this work from scattering process es to absorption processes, and in partic...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Theoretical and Computational Chemistry, CTCC

Kjemi er tradisjonelt en eksperimentell vitenskap, der kunnskap er bygget opp i et tett samspill mellom eksperiment og teori. I løpet av de siste tiårene er imidlertid en ny metode blitt viktig: simuleringer på datamaskiner. På det mest grunnleggende nivå simuleres kjemiske systemer kvantemekanis...

Awarded: NOK 93.9 mill.

Project Period: 2007-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku