0 projects

Ukjent-Ukjent

Rammeavtale for analyser og utvikling av indikatorer for det nasjonale forsknings- og innovasjonssystemet

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Replay or renew? Learning from 20+ years of Norwegian-Russian collaboration on health and social welfare in the Barents region (RE:BARENTS)

I prosjektet RE:BARENTS vil vi studere effekten av norsk-russisk samarbeid på helse- og velferdsområdet i Barentsregionen i perioden fra 2000 til i dag. Prosjektet vil frembringe kunnskap om langvarige virkninger av prosjekter og programmer, samt aktivitetene til komitéer, råd og ekspertgrupper, ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Karin Eva Lehnigk

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

ESSURVEY-European Social Survey

ESS-Nasjonal datainnsamling

...

Awarded: NOK 24.4 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Institutionalizing Indigenous Peoples Rights in China: From a Paternalistic Evolutionist Paradigm to Self-determined Development

Som følge av den økende globale bevisstheten om urfolks rettigheter i Europa, Afrika, Latin-Amerika og Asia, har verdenssamfunnet gjennomgått en rekke juridiske reformer. FNs erklæring om urfolks rettigheter (UNDRIP) i 2007 representerte en milepæl i arbeidet for global fremme av menneskerettighe...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Social-ecological relations and gender equality: Dynamics and processes for transformational change across scales

I dette prosjektet undersøker vi om - og i så fall - hvordan FNs bærekraftsmål 5 om likestilling mellom kjønn og mål 13 om klimahandling sees i sammenheng i internasjonal, europeisk, nordisk og norsk politikk. Videre undersøker vi hvordan koblinger mellom disse bærekraftsmålene kommer til uttrykk...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Violence against women migrants and refugees: analysing causes and effective policy response

Formålet med studien er å undersøke vold mot kvinner i migrasjon og flukt for bedre å forstå hvilke særlige utfordringer kvinner har som flyktninger og migranter før og etter ankomst til Norge. Prosjektet gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og er del av ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Inclusive Mathematics Teaching: understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment

Elevers faglige resultater og engasjement i matematikk er avgjørende for deres fremtidige utdanning og opplæring. Samtidig som internasjonale og nasjonale tester viser at mange norske elever ikke når sitt fulle potensiale i matematikk, får vi i Norge nå en ny læreplan som legger økt vekt på matem...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teacher Qualification for the 21st century - teachers professional competence

I forskningsprosjektet TEQ21 – Teacher Qualification for the 21st Century – undersøker vi hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og bedrer forståelsen av hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtida. Lærerutdanninger er preget av stor faglig bredde, men møter kritikk for ...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Balancing between integration and autonomy. Understanding the drivers and mechanisms of EUs foreign, security and defense policy.

EUFLEX studerer både hvordan EU, medlemsstatene og assosierte stater, som Norge, balanserer mellom hensynet til å ivareta nasjonal selvbestemmelse (autonomi) på den ene siden, og lojalitet til selve EU-prosjektet i form av integrasjon og tettere samarbeid på den andre innenfor utenriks og sikkerh...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgias strategic path

I en situasjon hvor forholdet mellom Russland og Vesten har blitt stadig blir dårligere, befinner Georgia seg i en politisk skvis mellom Russland og EU. Mens Georgia har beveget seg i retning av vestlig integrasjon – i kjølvannet av Russlands angrep på Ukraina søkte Georgia om EU-medlemskap - bli...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Russias Politicized Economy, Elite Dynamics and the Domestic-Foreign Policy Nexus

Ved å innlede en fullskalainvasjon av Ukraina har Russlands president Vladimir Putin forandret russisk politikk og samfunn på dramatisk vis. Økonomien, maktrelasjonene mellom hjemlige eliter, landets forhold til andre land, forholdet mellom regimet og befolkningen, og viktigst av alt: forholdet m...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Innlandet

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Urban Displacement, Development and Donor Policies in the Middle East

Mer enn fem millioner syriske flyktninger bor i sårbare naboland i Midtøsten. Det store flertallet bor ikke i leirer men i byer og tettsteder, oftest i nabolag og bydeler som er potensielle fattigdomsfeller. Selv om de fleste bosetter seg i byer, finnes det ikke effektive hjelpestrategier for urb...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Youth Groups for Sustainable Development: Lessons from the Ethiopian Model

Prosjektet studerer ungdomsbedrifter i Nord-Etiopia. Bedriftene er nylig etablert i regi av regjeringen for å skape sysselsetting for landløse og nær landløse ungdommer på landsbygda. De etablerer bedrifter med egne vedtekter og et valgt styre. De må lage en forretningsplan som skal godkjennes av...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Offentlig PHD innen kulturskoleutvikling, samarbeid TATO/Tynset kommune og UiA

Norsk Kulturskoleråd har visjonen «Kulturskole for alle». Kulturskolen er hjemlet i Opplæringsloven og med dette som bakgrunn er det nærliggende å anta at kulturskoleopplæring er viktig for mange, både elever, lærere og foreldre. Alle kommuner har kulturskole, men de er ulike i utforming og er or...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Innlandet

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS NUPI: Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning

-

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS CMI: Forskning for læring og innovasjon i utviklingspolitikken

-

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS PRIO: PRIO Middle East Centre (P-MEC)

...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIFU

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU CMI

...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Et sted å være ung: Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder

Ungdom forteller oss at de ønsker seg et «sted å være», mens de som jobber i kommunene sier de har ledige hus, lokaler eller tomter som kan bli brukt til nettopp dette - å lage gode ungdomsalternativer i nærmiljøet. Det de mangler er kunnskap om hvordan man går fram når de ønsker å samarbeide med...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

COSTINF-COST Infrastruktur

COST Action IS1404 E-READ final conference

E-READ er et forskernettverk som er finansiert av EU og COST (European Cooperation in Science and Technology). Fokuset i E-READ er på effekter og implikasjoner av digitalisering for lesing og læring. Nærmere 200 forskere fra hele Europa og en rekke ulike disipliner deltar i nettverket, og samarbe...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Rogaland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The legitimacy of EU foreign and security policy in the age of global contestation (LEGOF)

LEGOF har studert hvordan den Europeiske Union, som hverken er en internasjonal organisasjon eller en stat, kan være en effektiv og forutsigbar utenrikspolitisk aktør i en stadig mer ustabil og uoversiktlig verden. Det er vanlig å hevde at EUs evne til å påvirke på internasjonale politiske pro...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

The Rise of the Modern World and Civilisations: Water-society relations beyond environmental reductionism

The primary objective of the project will be to partly revise the application for this project that aims at deepening our understanding of some identified, fundamental transformations in world history, by integrating water-society interactions into analyses, and by further developing a contrastiv...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI Natural Disasters: Demographic and Health Outcomes for Women and Children

Naturkatastrofer kan ha store konsekvenser for demografi og helse i en befolkning. Kvinner og barn blir ansett som spesielt utsatt for naturkatastrofer, og de vil være ekstra sårbare i land med få ressurser. Dette forskningsprosjektet fokuserer derfor på demografiske og helsemessige utfall for kv...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Ukjent Fylke

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Accommodation of Regional Diversity in Ukraine (ARDU)

Håndtering av regional ulikhet i Ukraina (ARDU): I ARDU har vi studert hvordan etnisitet, språk og regional identitet samvirker under pågående politiske reformer i Ukraina. Prosjektets mål har vært å finne ut i hvilken grad og hvordan desentralisering, utdannings- og språkpolitikk påvirker det s...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Health And Skills Requirements in the Labour Market

Prosjektet tar for seg nye endringer i krav til kvalifikasjoner og helse i arbeidsmarkedet som følge av teknologisk endring og globalisering. For å avdekke disse endringene benytter vi oss av registerdata i hovedsak fra Norge, men også fra USA, der vi samarbeider med Harvard University og NBER. ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Unfit or unqualified? Understanding the impact of health and qualifications on school and labour market exclusion

I prosjektet analyseres samspillet mellom helse, kvalifikasjoner og arbeidsmarkedsutfall innenfor to forskjellige rammer: (i) For sysselsatte som opplever omstilling i jobben, undersøker vi hvilke egenskaper (helse og kvalifikasjoner) som er avgjørende for hvordan omstillingene mestres. (ii) for ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland