694 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Green Traceability Across Environments for Persistent Pollutants to Deploy Sustainable Technological Solutions (STSs) and Ensure Food Safety

The project GREEN TRACK develops Sustainable Technological Solutions for the remediation of contaminated sites affected by mobile persistent chemicals: metals and metalloids, PFAS, organics. We will consider sites with contaminated soil and/or water posing hazards for environment and human health...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2021-2025

Location: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Det nye totalforsvaret –organisering av samfunnets sikkerhets- og beredskapsressurser i møte med nye utfordringer

Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapen. Under den kalde krigen var totalforsvarskonseptet selve bærebjelken i det militære forsvaret av landet. Ved å trekke på samfunnets sivile ressurser, sto et lite land som Norge bedre rustet til å møte en ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestfold og Telemark

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Digital støtte for målrettet BRUkermedvirkning og SAMmhandling på tvers av tjenester og nivå innen psykisk helse og rus

Formålet med prosjektinitiativet er å utvikle digitale løsninger for brukermedvirkning og samhandling innen psykisk helse og rus. Det skal gi brukersentrerte og helhetlige tjenester på tvers av kommune- og spesialisthelse i tråd med nasjonale føringer om 1) pasientens helsetjeneste, 2) helhetlig...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Capture is a digital plattform that connects and incentivises all stakeholders in the recyling chain and revolutionises the way we recycle.

With the capture project we aim for: 1: Making it easier and more attractive for waste creators to separate waste, especially outside the home to improve rule adherence 2: Helping waste creators to access higher-value waste, especially in countries with less developed recycling infrastructure, re...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Soraytec Smart Meter SSM - transformation of the old European grid into a digitalised smart grid

In most regions, the electricity distribution market is a natural monopoly ruled by authorities and Distribution System Operators (DSO). The most important market trends are grid digitalisation, the need to optimise grid operations and the decentralisation of energy resources. Our target customer...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Recycled Plastics for Food Contact Packaging

RecyFoodPack skal bidra til å utvikle innovative systemer for plastemballasje til mat som øker bruken av resirkulert plast og samtidig sikre matvaretrygghet og kvalitet. Derved vil vi også bidra til å nå Norges sirkulærøkonomi-mål. Emballasje utgjør omtrent 40 % av plastforbruket i EU. I Norge br...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestfold og Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

RessursRetur – Ny vanndampteknologi omdanner biologisk forurensede jordmasser og planteavfall til nye ressurser

Ved utbygging av veier, jernbane og eiendommer flyttes store mengder god matjord. Dersom jorda inneholder ugras, plantesjukdommer eller skadedyr som er forbudt å spre, må jorda deponeres som avfall, og går tapt som ressurs for produksjon av mat. Planteavfall fra produksjon og import av grønnsaker...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES2021 for SynolysCarbon EIC Application

WAI Environmental Solutions has developed SynolysCarbon, a seamless add-on process equipment for new or existing anaerobic digestion plants that increases the biogas production by 100%, while also producing tar and biochar as valuable products. Our solution is a process technology that combines b...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

SmartLaken - løsning for kontinuerlig monitorering av infeksjonsutvikling på institusjon og i hjemmet

Prosjektet SmartLaken har som mål å utvikle et høyabsorberende lakensystem for engangsbruk med integrerte sensorer for kontinuerlig monitorering av fysiologiske parametre, i hensikt å raskt kunne detektere en forvererret tilstand med begynnende infeksjon eller sepsis. Aktuelle måleparametre er t...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GO4TGS - Gyro Optimized for Tactical Grade Systems

Gyroskop (gyro’er) er enheter som hjelper kjøretøyer, droner og bærbare/håndholdte elektroniske enheter å vite hvor de befinner seg i et tredimensjonalt rom. Du finner dem i omtrent all elektronikk som vi benytter oss av i hverdagen. Målsettingen med dette prosjektet er å forbedre fabrikasjonen ...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestfold og Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene

Helfo utbetaler helserefusjoner og forvalter årlig ca. 35 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet tannhelse, legemidler og helsetjenenester i utlandet. Helfo yter også veiledning og serv...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Dielectric solutions for solid insulating components in eco-efficient medium-voltage switchgear

Innkapslete, gassisolerte koblingsanlegg for mellomspenning er sentrale enheter i primære og sekundære distribusjonsnett. Bryterne og lederne i disse kompakte anleggene er spenningssatte på flere titalls kilovolt. Elektrisk isolering av de spenningssatte delene i bryteranlegget oppnås typisk ved ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

Improved Multiphase Flow Performance Using Autonomous Inflow Control Valve and its Potential Impact on Reservoir Recovery

Utvinningsgraden fra oljereservoarer er opp mot 50%. Da vil altså halvparten av oljen som opprinnelig var i reservoaret, fremdeles ligge igjen etter at feltet er stengt. En av utfordringene som bidrar til at oljen blir liggende igjen er produksjon av uønskede fluider, som for eksempel vann, damp ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestfold og Telemark

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

NORSEP demonstrasjonsanlegg forstudie

Flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall er klassifisert som farlig avfall. Det nasjonale deponiet for farlig avfall vil om få år bli fylt opp, og dette tvinger forbrenningsanleggene til å se etter andre løsninger. Norsep-prosessen er utviklet for å ufarliggjøre flyveaska gjennom en prose...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

Resiliens i kritisk infrastruktur, næringsphd

I Norge har vi et strømnett bestående av komplekse leverandørkjeder. Dette forutsetter et samarbeid på tvers av aktørene innenfor den kritiske infrastrukturen. Økende digitalisering gir også sårbarhet, og et skifte innen den tradisjonelle risikostyring er nødvendig for å imøtekomme det stadig end...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestfold og Telemark

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Klimapositiv industri i Grenland

Industriregionen Grenland utgjør Norges største industriområde med omtrent 6000 industriarbeidsplasser, en omsetning på over 30 milliarder kroner. og eksportandel på over 90% fra de største bedriftene. Her slippes det årlig ut 22% av klimagassutslippene fra norsk industri. Industrien i Grenland h...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Fra mineraler til grønn teknologi og kreftmedisin

Målet med forprosjektet er å forberede en søknad om hovedprosjekt. Hovedprosjektet skal utvikle nye prosesser og ny teknologi for bærekraftig og konkurransedyktig verdiskapning langs to verdikjeder med utgangspunkt i forekomsten av sjeldne jordartselementer (REE) og thorium (Th) på Fen ved Ulefo...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Overordnet design av en helhetlig integrert og intelligent verdikjede for komprimert grønt hydrogen.

Formålet med forprosjektet er å få på plass et overordnet design av flyt og funksjonalitet mellom aktørene i en helhetlig integrert og intelligent verdikjede for komprimert grønt hydrogen. Det er en utfordring å etablere funksjonelle verdikjeder for grønt hydrogen. Produksjon av hydrogen ved el...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Frontend and transducer technology for next generation cardiovascular ultrasound probes

Formålet med dette prosjektet er å spare menneskeliv ved å forbedre bildekvaliteten på ultralyd i bruk for hjertediagnostikk og assistanse under operasjoner. CFRON prosjektet vil, hvis det utføres som planlagt, øke bildekvaliteten i pasienter med hjertelidelser. Videre vil det gi teknologi i for...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Pre-project - Safe and High-efficiency well drilling using advanced autonomous pressure control and monitoring

The goal of the SHIELD project is to research, develop and test next generation autonomous managed pressure drilling (MPD) to enable a highly efficient and safe drilling process. SHIELD will develop a breakthrough solution for autonomous high-precision pressure control and monitoring when drillin...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

CANARY - MicroNano biosensor for continuous vital sign monitoring

I prosjektet “CANARY” skal Sensocure utvikle et unikt nytt produkt, et sensorbasert tidlig varslingssystem som kontinuerlig vil overvåke for systemisk økning av karbondioksid (CO2) i kroppen, noe som indikerer en kritisk tilstand for pasienten. Basert på deres patenterte teknologi, som muliggjør...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestfold og Telemark

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert næringsutvikling - FORREGION-VT

Vestfold og Telemark fylkeskommune styrker FOUI-arbeidet ved økt satsing både med personressurser og økonomiske midler til FORREGION-VT, og ved å integrere arbeidet sterkere i fylkets strategier og virkemidler. Gjennom velprøvde verktøy og metoder vil FORREGON-VT mobilisere forskningssvake virkso...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Flexible zero emission bulk logistics – powered by green ammonia

In the proposed pre-project Viridis Bulk Carriers will work together with the Arena Ocean Hyway Cluster (OHC) to create the basis for a Green Platform main project application, building a consortium of leading technology suppliers, cargo owners, green ammonia suppliers and research institutions. ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Low energy ships by combining innovative air-lubrication solutions with environmentally friendly anti-fouling coating

Luftsmøring, med sitt høye potensial for å redusere skipets motstand, har kommet mer og mer i fokus den siste tiden. Et luftsmøresystem injiserer luft under skroget og reduserer tettheten til vesken og reduserer friksjonen mellom skipet og vannet. Passivt luftsmøresystem kan brukes på små skip me...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E114374 - Cerebro En ny og intelligent plattform for automatisk beregning av korrekt skatt på tvers av geografi

Intelligent automasjon får en stadig mer sentral rolle i fremtidens teknologiske systemer innenfor regnskap og økonomi. Målet med dette prosjektet er å utvikle en teknologiplattform som kan foreta automatiserte beregninger av korrekt skatt på tvers av geografi innenfor stadig mer komplekse global...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ebber – Evidence based selection made easy m

De fleste ansettelsesprosesser bruker bare gjennomgang av CV, Intervju og referansesjekk for å selektere jobbsøkere. Denne formen for ansettelser medfører en rekke beslutnings- og bekreftelsesfeil hos de som ansetter – noe som fører til at man ikke finner den beste kandidaten bland jobbsøkerne. I...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Catch&Kill - Sustainable low-cost materials for air and water disinfection

Smittsomme partikler, som bakterier, soppsporer og virus, representerer en trussel mot menneskers helse og mot hele samfunn. De forårsaker store økonomiske tap i mange verdikjeder, inkludert bearbeiding og lagring av mat og fôr. Det finnes allerede tiltak og verktøy for å redusere forurensninger ...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestfold og Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

PACT - Piloting Electric Fail-Safe Actuator Technology

PACT er en helelektrisk ventiltreaktuator for forbedret brønnkontroll og feilsikker håndtering av nødssituasjoner. PACT er designet for å være en integrert del av automatiserte systemer og fjernkontrollsystemer. Primær applikasjon er for brønnhoder topside; øvre og nedre hovedventil, vingeventil...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 114520 ACTION: A pioneering strategy to treat autoimmune diseases

Målet vårt er å tilby en revolusjonerende behandling for 600 millioner mennesker over hele verden som lider av autoimmune sykdommer. Nåværende behandlinger har moderat effekt og kan gi alvorlige bivirkninger. Vi tar sikte på å forbedre pasientens medisinske tilstand i større grad enn dagens medis...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114302 BASABOLT: A lightweight high-performance corrosion resistant basalt composite rock bolt for use in tunnels.

Formålet med prosjektet er å utvikle og kommersialisere en teknologi som vil gi en høy ytelse, lett, korrosjonsbestandig bergbolt for tog og veitunneler. Bergbolten vil ha en lavere vekt enn stålbolter som brukes i dag og samtidig ha forventet levealder på inntil 120 år som er langt utover stål....

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestfold og Telemark