0 projects

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Etnisitet og sosialt arbeid - diskurs, ideologi og handling i møtet mellom sosialarbeidere og sosialhjelpsklienter med ikke-vestlig familieb

Prosjektet vil studere nærmere fenomenet sosialklienter med ikke-vestlig bakgrunn og sosialhjelp. Forskning viser at en betydelig andel innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn mottar sosialhjelp. Sosialkontorene er ett av hjelpeapparatene som grupper med de nne bakgrunnen møter, men det fins lite e...

Awarded: NOK 0.96 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Genetisk resistens mot infeksiøs pankreasnekrose (IPN) hos atlantisk laks

Forskning og resultater fra praktisk avlsarbeid viser at det er mulig å øke fiskens genetiske resistens mot spesifikke infeksjonssykdommer. I Aqua Gens avlsarbeid på atlantisk laks inngår i dag seleksjon for resistens mot infeksiøs lakseanemi (ILA) og fur unkulose. Innledende forsøk i egen og and...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT-Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Lokale nettkulturer i norsk helsetjeneste: Tvil og tro blant utviklere og helsearbeidere.

Et hovedformål med prosjektet er å bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget for, på den ene siden, utvikling og innføring av IKT-systemer i helsesektoren, og på den andre, premissene for å skape gode nettkulturer. Dermed skal det også bidra til å redusere ri sikoen for dårlig utformede IKT-systemer ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

OG-Program for olje og gass

Frictional pressure drop in two-phase flow - Condensate flow in coated pipelines offshore

Olje- og gasselskaper i Europa (BP/Amoco, Enagas, Gas de France, Statoil og Total-Fina) står bak et FoU program i regi av NTNU i Trondheim og IFP i Paris for å studere nye metoder for å redusere trykktapet i rørledninger. IFP-NTNU programmet er delt i føl gende forskningsområder: coating på innsi...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Kostnadseffektive lavenergiboliger

Første fase omhandler markedsvurderinger og informasjon. Det skal anslås hvilke boligtyper som vil bli bygget de neste 5-10 årene, hvilke typer installasjoner og utstyr som vil bli brukt, hvilket kostnadsnivå som vil være akseptabelt og hvilke boligkvalit eter fremtidens beboere vil etterspørre. ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

POLITIKK-Forskningspolitikk

Kontrakt - Narve Bjørgo - Drift

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2000-2012

Location: Ukjent Fylke

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Trondheim-regionen - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Trondheim-regionen - Synkrotronrelatert forskning

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2000-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av anrikingsmiddel for Artemia - sikre god kvalitet og overlevelse av intensivt produsert yngel

I dag eksisterer ikke kommersielt tilgjengelige anrikingsmidler for Artemia som gir tilfredsstillende yngelkvalitet hos kveite, noe som er begrensende for utviklingen av intensivt kveiteoppdrett. I 1997 oppnådde Akvaforsk 85% normal yngel med et eksperime ntelt anrikingsmiddel som besto av et fos...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Database for studiar av rekruttering og kvalifisering til velferdsstatens yrke

Etter den andre verdenskrigen har det vokse fram mange nye utdanningar og yrkesgrupper, noko som har ført til sterk vekst i den offentlege sysselsettinga. Desse yrkesutøvarane spelar ei sentral rolle i å realisere velferdsstatlege mål, og dei har vorte om tala som "velferdsstatens yrker". Deira o...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Brukertjenesten på FD-trygd (Forløpsdatabasen - Trygd)

Formålet med prosjektet er å tilrettelegge og utlevere data til forskningsformål fra forløpsdatabasen FD-Trygd. FD-Trygd dekker hele befolkningen og inneholder opplysninger fra forskjellige statistikkområder som trygd, demografi, økonomisk sosialhjelp, s ysselsetting, inntekt og formue etc. I FD...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

BRUK AV VASSDRAGSSIMULATOREN FOR Å OPTIMALISERE FISKEPRODUKSJON VED TERSKELBYGGING I REGULERTE VASSDRAG

Kraftbransjen bruker årlig store beløp til fiskeforbedringstiltak. Riktig plassering og utforming av terskler kan gi fisken bedre leveforhold i regulerte vassdrag og samtidig redusere de årlige kostnadene til fiskeforbedringstiltak. Gjennom prosjektet vil BKK Rådgivning i samarbeid med LFI ved U...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Vestland

TRE-FoU-programmet TRE

Sagtømmerets foredlingsverdi

Prosjektet er en videreføring av resultatene som ble oppnådd gjennom prosjektene "Skogbehandling og virkeskvalitet", "Mjøsskog 2000" og "Vindu mot skogen". Disse prosjektene har gitt kunnskap om variasjon i trevirkets egenskaper. Resultatene tyder på at d et er mulig å forbedre utnyttelsen av sag...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Akershus

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Framtidens plaststøpebedrift

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Møre og Romsdal

MIKROTEK-Mikroteknologi

Micro-opto-electromechanical and Micro-electromechanical Systems (MOEMS and MEMS)

...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kunnskap om produksjon av bringebær, bjørnebær og hagebær utenom normal høstsesong.

Prosjektet skal skaffe ny kunnskap om viktige vekstfysiologiske forhold og fenologisk utvikling i relasjon til klima i de tre bærartene bringebær, bjørnebær og hageblåbær. Denne kunnskapen er en forutsetning for å kunne bygge opp en konkurransekraftig pro duksjon av norske bær til friskkonsum ute...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Effekt av ernæringsfaktorer på forekomst og utvikling av osteochondrose hos gris

Osteochondrose (OC) er et stort problem hos moderne slaktegriser. Siden 1970 har det vært en økning i forekomsten av OC, der unge griser i rask vekst er mest utsatt. OC er en multifaktoriell tilstand, der årsaksfaktorene enda ikke er klarlagt. Siden OC fo rekommer hos daggamle grisunger, er det ø...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Isolering av gener for endospermutvikling til bruk i kornforedling

Med støtte blant annet fra Norges forskningsråd har vi ved vårt labortorium ved NLH bygget opp en forskningsaktivitet med høy internasjonal profil på molekylære og cellebiologiske studier av endosperm, den delen av kornfrøet som benyttes som mat, fôr og industriell råvare. I første del av prosj...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Muskelstruktur og kvalitet hos kveite

Det viktigste formålet med oppdrett av matfisk, er å produsere muskel av høy kvalitet. En av de viktigste kvalitetsfaktorene for fisk, og da spesielt feit marin fisk, er muskelens sammensetning av lange og flerumettede fettsyrer. Prosjektet fokuserer på å oppnå en grunnleggende viten om sammenhe...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Vestland

BIOT2000-Bioteknologi 2000

In vitro evolusjon av karbondioksyd-fikserings enzymet Rubisco

Enzymet Rubisco spiller en nøkkelrolle i primærproduksjonen både på land og i hav. Nesten alt organisk karbon stammer fra atmosfærisk karbondioksyd, fiksert av planter og alger ved hjelp av dette enzymet. Rubisco spiller dermed også en viktig rolle i modulering av atmos færens innhold av drivhus...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

Multifunksjonalitet i landbruket - grunnlag, mekanismer og virkemidler.

Utgangspunktet for prosjektet er WTO-avtalen fra 1994 som sier at senere forhandlinger om reduksjoner i handelshindringer skal ta hensyn til ”non-trade concern”. I forhold til landbruket har dette ledet fram til behovet for drøfting og analyse av landbruk ets multifunksjonalitet. Det multifunksjo...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Biological and administrative perspectives on defining the spatial scale for management of interacting natural resources

Utviklingen mot mer lokalbasert og geografisk differensiert forvaltning av naturressurser representerer en utfordring som krever anvendelse av ny kunnskap. Tilsvarende må viltforvaltningen lære seg hvordan en forventet økning i bestandene av større rovdyr best kan innlemmes i forvaltningsprosedy...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Carnivores and society towards an adaptive magement - Rovvilt og samfunn mot en fleksibel forvaltning

De store rovdyr øker i antall og utbredelse og skaper bekymring blant småfebrukere. Også blant hjorteviltjegere er det skepsis til dagens rovviltforvaltning. Mange frykter at de gode bestander av elg og rådyr vil påvirkes sterkt av predasjon. I mange loka lsamfunn er det stor frykt for rovdyr, no...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Nye rammebetingelser for næringsmiddelindustrien

Endrede rammebetingelser, blant annet som følge av internasjonale handelsavtaler (WTO og EØS) medfører store utfordringer for norsk næringsmiddelindustri. Denne industrien har økende betydning for sysselsetting og verdiskaping innenfor matvaresektoren . Ø kt konkurranse fra import, endringer i et...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

SPPRIMÆR-Strategiske programmer til and

Variation in space and time of cod and other gadoids: the effects of climate and density dependence on population dynamics

The proposed study focuses on basic population ecological issues. The obtained results will, however, have direct applications for management of gadoids, facilitated through the modelling work of IMR and bioeconomic modelling.The overall objective of the proposed SIP-project is, through analysis...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Næringsstrategier innenfor regionale matvaresystemer (REGMAT) - et strategisk instituttprogram

Et sentralt spørsmål innenfor matvaresystemet er hvordan bedrifter og lokalsamfunn hver for seg og spesielt sammen kan bidra til at lokalt forankra næringsmiddelvirksomhet kan overleve og utvikles i en stadig økende konkurranse. På den måten kan de bidra til livskraftige distrikter. Endringer i ...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Økt verdiskapning fra biprodukter og bifangst. Utnyttelse av synergieffekter mellom sjø og land

Programmet er et strategisk samarbeidsprogram mellom Fiskeriforskning, NFH, SINTEF Fiskeri- og havbruk AS og NTNU (2000-2004). For å oppnå målene etablerer forskningsmiljøene komplementære prosjektaktiviteter innenfor følgende områder: 1. Ombordteknologi for produksjon, håndtering og lagring av...

Awarded: NOK 22.1 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Undersjøisk deponering av forurensede muddermasser i marine, anoksiske bassenger - effekter av tildekking

Forekomster av forurensede sedimenter nær punktkilder og i havner befinner seg oftest på grunt vann. Dette er områder som er påvirket av strøm, bølger, undersjøiske konstruksjoner og propellerosjon fra skip. På grunn av de turbulente forholdene vil sedime nter i slike områder stadig virvles opp o...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND. Kystlandskap i endring - en analyse av muligheter og konflikter i kjølvannet av økende fisketurisme i Nord-Norge.

Det nordnorske kystlandskapet er i endring. De natur- og kulturmiljøer som tidligere var tilknyttet fiskerinæringa tas nå i økende grad i bruk til reiselivsrelaterte formål. Dette er spesielt synlig innenfor fisketurisme, en type reiselivsaktivitet som er i sterk vekst. En ser allerede fysiske k...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SPPRIMÆR-Strategiske programmer til and

Marine biopolymerer: Struktur-funksjon relasjoner og vekselvirkninger

Det strategiske universitetsprogrammet skal styrke gunnforskningen innen NOBIPOL på feltet biopolymerer, med hovedvekt på alginater, kitosaner og fiskecollagen. Det legges spesiell vekt på kopling til industrielle anvendelser samt nye metoder for å karakt erisere komplekse biopolymersystemer. Pro...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Verdiskaping i norsk sjømatindustri

Hovedmålet med dette programmet er å utvikle kunnskap om hvordan næringens omgivelser (markedsstrukturer) påvirker og nedfelles i bedriftens strategier for markedsorientering, produktutvikling, produksjon og lønnsomhet. Dette målet nås gjennom samarbeid m ellom Senter for økonomi og marked ved Fi...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa