0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

MUCOSAL HEALTH AND WELFARE OF ATLANTIC SALMON SMOLT IN LAND-BASED RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM (RAS)

Dette nærings-Phd prosjekt har fokus på viktig emne innen Norges landbasert RAS akvakultur, effekten av utviklende RAS teknologier på laksesmolt helse og smoltifiseringsprosessen. Målet med dette prosjektet er å karakterisere Atlantisk laksesmolt før og etter overgangsfase fra ferskt vann til sjø...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Norbait Crustacean

Norbait, som er den eneste norske aktøren som har drevet produksjon av agn i kommersiell skala, skal i prosjektet Norbait Crustacean utvikle et nytt kostnadseffektivt teineagn for fangst av skalldyr basert på restråstoff fra produksjon av sjømat. Norbait har bygd opp en prosesslinje for agnproduk...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Rask og energieffektiv innfrysing av sjømat ved ultralave temperaturer, ved bruk av ny kuldeteknologi

Innfrysning av fisk for transport og lagring utgjør er en viktig del av sjømatnæringens verdikjeder. Riktig kjøleteknologi og metoder for innfrysning er av stor økonomisk betydning for næringen. Kvalitet på fisk avhenger av innfrysningshastighet og -temperatur. Ved rask innfrysning ned til ultra-...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

International Conference on Maritim Hydrogen and Marine Energy 2022

Formålet med arrangementet er å samle leiande aktørar innan maritim hydrogenteknologi og havvind for å dele kunnskap og kompetanse, samt konkretisere korleis vi skal nå klimamåla. Norge har i ulike planar peika på disse områda som viktige for å oppnå nødvendige utsleppsreduksjonar, samt bevare No...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Produksjonsprosess for artsselektivt agn som forhindrer bifangst av truede arter av hai innen kommersielt line- og teinefiske

Det agn som i dag brukes til line- og teinefiske tiltrekker seg også fredede/truede arter av hai. Preliminære studier på kystnært teinefiske etter krepsdyr har vist at pilotagn fra Ecobait IKKE har denne egenskapen. Prosjektet vil verifisere at aktuelle agnformuleringer fra Ecobait for storskala ...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Havkraft - Wave power solutions

The Havkraft Wave Energy Converter (H-WEC) is a patented system that converts wave energy into electricity. We split the ocean wave frequencies in large, medium and small waves into different chambers in the converter to better harvest the waves’ energy. With separate turbines for each frequency,...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Arrangement ang. middelalderkyrkja på Kinn 8 mai 2022.

1. Ekspertar på fagfelt knytt til middelalder, arkeologi, 3D-skanning og steinkyrkjer kjem til Kinn. Dei skal få vere saman i fleire dagar og vi avslutter med eit ope arrangement tilgjengeleg næringslivet m.a. reiselivet, Kinn Kommune, Vestland Fylke og evt. andre som vil kome. 2. Fabrica Kult...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

International Conference on Maritime Hydrogen and Marine Energy 2021

Konferansen har som mål å samle aktørar innan hydrogenteknologi og marin energi for å dele kunnskap og kompetanse, samt å diskutere og konkretisere framtidas løysingar. Dette skal bidra til å redusere klimagassutslepp i maritim sektor og auke norske bedrifter si verdiskaping. På den måten skal ko...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

HyAqua

Havbrukssektoren innholder en stor variasjon av fartøy som støtter havbruk, inkludert brønnbåter, ensilasjefartøy og andre servicefartøy. Havbrukssektoren er preget av høy lønnsomhet, investeringsvilje, vekstpotensial og økende fokus på bærekraft. Brønnbåter brukes for å frakte levende oppdrettsf...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

International Conference on Maritime Hydrogen and Marine Energy 2020

Konferansen har som mål å samle verdsleiande aktørar innan hydrogenteknologi og marin energi for å bidra til reduksjon av klimagassutslepp i maritim sektor. Konferansen skal bidra til å styrke Noreg sin posisjon og legge grunnlag for omfattande eksport av miljøvennlege teknologiske løysingar. D...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Evoy-2

The overall vision of the Evoy-2 EIC Accelerator Fund Pilot project is to prototype, pilot and commercialise our market-creating e-mobility innovation: An off-the-shelf all-electric high-power propulsion solution for new and old boats. Our propulsion system reaches the highest top speed ever reac...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Produksjon av attraktive lineagn.

PhD angående fysiske egenskaper ved ekstruderte agn til fisking med line og teine Dejan Knezevic, Ecobait AS og NMBU Fakultetet for Biovitenskap (BIOVIT) Ole Petter Humborstad, Ecobait AS og Trond Storebakken NMBU BIOVIT Ecobait AS utvikler ekstruderte agn for effektiv og bærekraftig fangst...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablere nettverk for samarbeid i Kina.

Formål: Etablere nettverk for anskaffelse av lukt og smaksstoffer til agn. Land: China. Planlagte møter: Old Ghost Sportfishing Bait Co., Ltd. , Wuhan, Hubei (Kinas største produsent av agn). Kontakt: Hr. Yi (President) Zhoushan Terui Trading Co., Ltd., Zhoushan, Zhejiang (Ecobait’s representan...

Awarded: NOK 70,375

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Reduction of energy consumption and climate gas emissions in industrial textile laundry processes

Nor Tekstil en landsdekkende vaskeribedrift med total 17 vaskeri rundt om i landet. Det totale årlige energiforbruket er estimert til ca 90 GWh, tilsvarende omtrent 3500 eneboliger. Mye av energien brukes til dampproduksjon til bruk i vaske- og tørkeprosessene, og overskuddsdampen fra disse linje...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Produksjonsprosess for lønnsomt og effektivt agn

Fiske med passive redskap som line og teine anses være ett bærekraftig fiske, da det er mindre energikrevende og fører til mindre skader på havbunn og bunnfauna. Slik påvirkning har også nylig vært vist å være kritisk for havets rolle i karbonlagring. Ecobait AS er et FoU selskap hvis overordnede...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Havkraft Bølgekraft Produksjonsoptimalisering og viderutvikling

Ved dette prosjektet tar Havkraft sikte på å løfte det eksisterende prototype bølgekraftsystemet til et anlegg som skal kunne levere lagret energi i form av hydrogen som kan transporteres til land for forbruk. Gjennom pilotforsøket som er gjennomført er det vist at Havkraft kan konvertere bølg...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av et miljøvennlig alternativt agn for kommersielt linefiske

Linefisket regnes som et miljøvennlig fiskeri fordi det i liten grad gjør skade på havbunnen, gir relativt liten bifangst av ikke-kommersielle arter, har lavt energiforbruk og i tillegg leverer fisk av høy kvalitet. Det norske linefisket har imidlertid et høyt agnforbruk og råstoffene som brukes ...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Marine Resource Governance in the Arctic

We will bring together academic experts on the economics of living marine resources in the Arctic Ocean with resource managers and policy makers to advance understanding of management of these valuable resources and develop flexible, ecosystem-integrated management solutions. The overall purpos...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Energy utilization of LNG and eventually biogas for production of electrisity, thermal heat and low temperature (- 60C) for freeze storage

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Quality Documentation Of Fish At Sushi And Sashimi Standards By Ultra Low Freeze Temperatures (Ult-Quality)

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland