0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horizon Europe general grant 2021–22 – Norwegian Institute of Wood Technology

Treteknisk har lang erfaring med gjennom deltakelse i COST Actions og felleseuropeiske forskningsprosjekter i det sjette- og syvende rammeprogrammet, og nå sist i Horisont 2020, der deltakelsen i H2020-prosjektet Build in Wood gir verdifull kompetansebygging som vi igjen vil overføre til norsk tr...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2020

Norsk Treteknisk institutt har en målsetningen om å sikre en omsetning på 4,5 MNOK fra EU-prosjekter per år. Vi har begrenset erfaring med EU-prosjekter, men en historisk suksessrate på omkring 30%. Dette betyr at instituttets målsetning er å være med i søknader hvor vår samlede andel er på minim...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2019

Norsk Treteknisk institutt har en målsetningen om å sikre en omsetning på 4,5 MNOK fra EU-prosjekter per år. Vi har begrenset erfaring med EU-prosjekter, men en historisk suksessrate på omkring 30%. Dette betyr at instituttets målsetning er å være med i søknader hvor vår samlede andel er på minim...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2018

Norsk Treteknisk institutt har en målsetningen om å sikre en omsetning på 4,5 MNOK fra EU-prosjekter per år. Vi har begrenset erfaring med EU-prosjekter, men en historisk suksessrate på omkring 30%. Dette betyr at instituttets målsetning er å være med i søknader hvor vår samlede andel er på minim...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskapning og bærekraftig skogbruk

Prosjektets overordnete idé var å fremskaffe nok kunnskap til å kunne utnytte trebasert biobrenselaske på en økonomisk og økologisk bærekraftig måte, slik at forbruk av fornybare ressurser begrenses og forurensning hindres. Et av arbeidsområdene var å gjøre analyser av askefraksjoner fra biobren...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Vestfold

NATURNAER-Natur og næring

Fremtidens energisagbruk

Treindustrien har en unik rolle ved både å være produsenter av varme basert på biprodukter av egen produksjon, og som konsumenter av bioenergi som er en fornybar og CO2-nøytral ressurs. Både produksjon og infrastruktur er på plass, men ressursene kan utny ttes mye bedre enn hva som er tilfelle i ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Innlandet

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Ny teknologi for konvertering av bioenergi i trelastindustrien

Trelastindustrien produserer store mengder biobrensel som utnyttes til varmeproduksjon for den energikrevende tørkeprosessen. I Finland og Sverige er det vanlig å utnytte noe av denne varmen også til kraftproduksjon i kogenereringsanlegg med dampturbin. D isse anleggene krever større dampkjeler e...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Bedre utnyttelse av biovarme fra sagbruk ved optimalisering av prosesser og salg av fjernvarme

Det produseres store mengder varme ved hjelp av biobrensel på norske sagbruk i dag. Utfordringen er å utnytte denne varmen på en mest mulig effektiv måte. Gjennom dette prosjektet vil det bli sett på mulighetene for å optimalisere varmeproduksjonen og pr osessene i fyr- og tørkeanlegg for å kunn...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage